2. Financiële rapportage

2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd over bijstellingen die zich voordoen in de lopende begroting 2023. Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2023.


In het vervolg van dit hoofdstuk wordt allereerst  een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat. Vervolgens  wordt ingegaan op de belangrijkste budgetbijstellingen die plaatsvinden in deze burap. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

Begrotingsresultaat

Terug naar navigatie - Begrotingsresultaat

In november 2022 heeft uw raad de begroting 2023 vastgesteld. Het positieve saldo van deze begroting bedraagt € 493,3 duizend in het jaar 2023. In 2026 bedraagt het positieve saldo € 323,6 duizend.  Na vaststelling van de begroting is een aantal begrotingswijzingen doorgevoerd, die leiden tot een bijgesteld resultaat van € 513,6 duizend positief in 2023 en een positief resultaat van € 19,6 duizend in 2026. Dit is het starpunt van de 1e bestuursrapportage 2023.


De bestuursrapportage zelf leidt tot een positieve bijstelling in de jaren 2023 en 2024 en tot negatieve bijstellingen in de jaren 2025 en 2026. Het resultaat na de bijstellingen die zijn vermeld in deze burap bedraagt in 2023 afgerond €1,9 miljoen positief en daalt in het jaar 2026 tot een bedrag van ruim € 1,2 miljoen negatief.

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat. 

Ontwikkeling begrotingsresultaat Bedrag (in duizenden euro's)
2023 2024 2025 2026
Resultaat begroting 2023 493,3 986,9 2.220,9 323,6
Wijziging (meerjaren)begroting raadsvergadering december tm juni 20,3 -97,2 -97,2 -304,0
Bijgesteld resultaat (startpunt 1e burap 2023) 513,6 889,7 2.123,7 19,6
Bijstellingen eerste burap 2023 1.412,7 1.125,8 -800,3 -1.197,3
Bijgesteld resultaat 1.926,3 2.015,6 1.323,4 -1.177,7

2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Onderstaand treft u de bijstellingen aan van deze bestuursrapportage. In deze samenvatting worden de bijstellingen vermeld van € 50.000 of meer voor zover die bijstellingen gevolgen hebben voor de omvang van het begrotingsresultaat 2023 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap.  

Nr. Omschrijving Bedrag (in duizenden euro's)
2023 2024 2025 2026
2 Wet open overheid 121,4 134,7 163,7 163,7
5 Veiligheidshuis -39,5 -39,5 -39,5 -39,5
9 Leerlingenvervoer -80,0 -80,0 -80,0 -80,0
10 Verschuiving reservering onderwijshuisvesting van 2024 naar 2023 -1.500,0 1.500,0 - -
15 Opvang Oekraïners 1.700,0 - - -
20 Kompas -156,6 - - -
24 GGD -22,1 -11,3 -11,3 -11,3
30 Straatreiniging 145,0 145,0 145,0 145,0
31 Onkruidbestrijding -80,0 -80,0 -80,0 -80,0
32 Gladheidsbestrijding -95,0 -115,5 -115,5 -115,5
39 Aanvulling stelpost prijsstijging -425,0 - - -
40 Rente -287,6 -827,5 -827,5 -827,5
41 Dividend 971,0 -146,5 -359,7 -359,7
42 ICT -102,7 19,3 19,3 19,3
div. Afschrijving t.l.v. exlpoitatie 226,8 -10,4 -18,1 -77,4
div. Energielasten 783,0 559,0 315,6 -0,3
Overige lasten en baten 253,9 78,5 87,8 66,0
Totale bijstelling programma 1.412,7 1.125,8 -800,3 -1.197,3

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de eerste bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt een samenvatting van de wijzigingen per programma.

Programma Bedrag (in duizenden euro's)
2023 2024 2025 2026
Bestuur, inwomers en veiligheid 163,6 267,4 231,9 143,3
Sociale leefomgeving -1.109,4 524,3 -1.035,9 -1.107,7
Fysieke leefomgeving 474,3 126,7 4,0 -218,5
Bestuurlijke samenwerking en financiën 1.884,2 207,5 -0,3 -14,4
1.412,7 1.125,8 -800,3 -1.197,3

2.3 Kredietvoteringen/kredietverschuivingen

Kredietvoteringen

Terug naar navigatie - Kredietvoteringen

1. Krediet ten behoeve van de aankoop van panden in het centrum van Schinveld (€ 2,5 miljoen)

Op 19 september 2022 bent u tijdens een bijeenkomst meegenomen in de boogde aanpak en de stand van zaken  rondom het project revitalisering kern Schinveld. De insteek van het project is om het centrum te herstructureren door een aantal panden aan te kopen en de locatie te transformeren waarbij via een parallelspoor ook de ondermijning in de kern en met name in de Beekstraat wordt aangepakt. Voorgesteld wordt om voor de aankoop van de panden een krediet ter beschikking te stellen van afgerond € 2,5 miljoen. Het krediet wordt gedekt door een te ontvangen specifieke uitkering impulsaanpak winkelgebieden.

2. Uitbreiding padelbanen TPV De Dassenburcht (€ 80.000)

Middels de uitbreiding krijgt TPV De Dassenburcht ruimte om het groeiend aantal tennissers en padellers die zich bij de club melden een passend aanbod te bieden. Momenteel kampt de vereniging met een enorme wachtrij en biedt de huidige accommodatie geen mogelijkheid tot positionering op gebied van padel of het bewust creëren van een regionaal karakter. De vereniging heeft gevraagd een eenmalige bijdrage in de kosten van € 80.000. De overige kosten komen voor rekening van de tennisvereniging. Met de tennisvereniging zal een overeenkomst vestiging van een huurafhankelijk recht van opstal worden afgesloten.

3. Omvormen 2 speellocaties (€ 67.500)

Uit de recente keuring van alle openbare speellocaties blijkt dat op dit moment op 2 locaties toestellen dringend aan vervanging toe zijn: Dudenrode/Doenrade en Odiliaplein/Sweikhuizen. Het voorstel is om, vooruitlopend op het nieuwe beleid, in deze twee kernen aan de slag te gaan met het proces van omvorming.

Ten eerste om op deze manier ‘te oefenen’ met het betrekken en het betrokken maken van inwoners. We willen immers de gebruikers, in alle verschillende leeftijdscategorieën, laten meedenken over de inrichting van de locatie. Het is de bedoeling om de gebruikers en omwonenden een rol te geven bij de aanleg en – in een later stadium – bij het toezicht op de locatie. Op de tweede plaats willen we kapitaalvernietiging voorkomen door nu niet te investeren in nieuwe toestellen die we wellicht in een later stadium – als het beleid is vastgesteld – moeten verwijderen.  De inrichting en procesbegeleiding van beide locaties kost in totaliteit € 67.500. 


Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de reserve harmonisatie beleid onderdeel speeltuinen. De structurele kosten voor vervanging toestellen op de 2 locaties bedragen in totaliteit € 3.100. 

4. Uitbreiding Hoeskamer Arensgenhout (€ 150.000)

De Hoeskamer Arensgenhout is een gemeenschapsaccommodatie die multifunctioneel gebruikt wordt en tevens een gezonde exploitatie realiseert, waarvan het beheer en deze exploitatie geheel geschiedt door vrijwilligers. Er is steeds meer ruimte nodig voor opslag van de instrumenten van de fanfare, lesruimtes en het huisvesten van diverse verenigingen. De Hoeskamer heeft een formeel verzoek ingediend bij de gemeente, in de hoop dat deze een financiële bijdrage kan leveren aan dit actuele probleem.
De Hoeskamer verzoekt de gemeente om een cofinanciering van € 150.000,00. Een voorwaarde van de provinciale geldende subsidieregeling is dat de gemeente ook een bijdrage doet. Mocht Beekdaelen deze bijdrage niet doen, zal er ook niet gerekend kunnen worden op de mogelijke bijdrage ad €100.000,00 van de Provincie Limburg. Naast de bijdragen van de gemeente en provincie, draagt ook de fanfare, de hoeskamer en diverse overige fondsen financieel bij aan dit uitbreidingsverzoek.

5. SES Nuinhofwijk Nuth (€ 337.000)

In 2022 heeft de gemeente Beekdaelen een subsidieaanvraag ingediend bij de Stadsregio Parkstad voor de uitvoering van het project Sociaal Economische Structuurversterking Nuinhofwijk-Nuth. De Stadsregio heeft een positief besluit genomen op deze aanvragen en een subsidie toegekend van € 197.000. De uitvoering van het project is gestart.
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting 2022 unaniem een amendement aangenomen om 140.000 euro te reserveren voor de cofinanciering van dit project. De raad vond het belangrijk om zo een integrale aanpak van problematieken in deze wijk mogelijk te maken. De raad is eind mei 2023 middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd waarop het project zich precies  richt en hoe er -nadrukkelijk samen met de inwoners- wordt gewerkt aan het verbeteren van kansen voor iedereen in de wijk.
De Raad wordt een krediet gevraagd voor dit project van € 337.000. Dekking vindt plaats door de inzet van het toegekende subsidie Stadsregio Parkstad (€ 197.000) en het gereserveerde bedrag van € 140.000 (amendement bij vaststelling begroting 2022). 
Daarnaast zal een gedeelte van het budget dorpscoördinatoren (opgenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Beekdaelen) als cofinanciering van het project worden ingezet. Dit betreft jaarlijks € 60.000 over de jaren 2023 en 2024 (totaal € 120.000).

6. Kwartiermaker Park de Oirsprong (€ 50.000)

Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de realisatie van ontmoetingspark “Park de Oirsprong” mogelijk is. Erzijn echter diverse zaken die moeten worden geregeld én opgesteld, alvorens er een definitief plan komt te liggen.
Middels een kwartiermaker, die gedurende een periode van ongeveer acht maanden actief zal zijn voor dit burgerinitiatief, wil de gemeente komen tot een duidelijk uitvoeringsrapport met daarin een duidelijke exploitatie en coöperatiebestuur.
Het is ook evident dat het burgerinitiatief klaar is om naar de realisatiefase te gaan. Langer wachten met het opstellen van een uitvoeringsrapport dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Beekdaelen kan worden aangeboden, leidt tot verlies van draagvlak en commitment. De kosten voor het inhuren van een kwartiermaker voor een periode van 8 maanden worden geraamd op € 50.000.

7.  Telefonie  mobile toestellen (€ 60.654)

Ten behoeve van de vervanging van mobile toestellen is een krediet nodig van € 60.654. Aangezien het gaat om een vervangingsinvestering is met de kapitaallasten van het krediet al rekening gehouden in de lopende begroting. 

8.  Businesscase Nuinhofwijk (€ 3.156.250)

In de raadsvergadering van 23 mei jl. is besloten in te stemmen met de businesscase Nuinhofwijk. Ten behoeve van het project is een krediet nodig van € 3.156.250. Betreffende kosten kunnen worden gedekt door inzet van de cofinanciering die door de provincie plaatsvindt (€ 1.350.000) en door inzet van de regeling Volkshuisvestingsfonds ad € 1.806.250).

9. Uitvoeringplan Nuinhofwijk (€ 280.000)

Voor de uitvoeringskosten van de Nuinhofwijk is een krediet nodig. Te denken valt bijvoorbeeld aan kosten voor de architect en voor de advocaat. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt € 280.000 en kan worden gedekt door inzet van de regeling Volkshuisvestingsfonds.

10. Beekdaelenroute Plein Clemensdomein (€ 40.656)

De gemeente financiert de verzakking aan de gevel/fundering van een pand in Merkelbeek voor en ontvangt het geld in termijnen terug van de inwoner van het pand. Het bedrag dat met die voorfinanciering is gemoeid bedraag € 40.656.

11. Openbaar vervoer overstappunt (€ 50.000)

Op basis van een provinciale beschikking van de provincie dient het geraamde bedrag van de subsidie met € 50.000 te worden afgeraamd. De uitgaven die met de overstappunten zijn gemoeid kunnen met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Per saldo heeft de mutatie geen financiële gevolgen.

12. DUB gelden 2020 Westelijke Mijnstreek (€ 158.676)

Dit betreft de aanpassing van het budget naar aanleiding van ontvangen subsidiegelden uit 2020. Het betreft een budgettair neutrale bijstelling aangezien ook de verwachte uitgaven met hetzelfde bedrag naar boven worden bijgesteld.

13. Terugbetaling procesmiddelen voormalig USAG terrein Schinnen (€ 76.996)

In 2023 heeft de afrekening met de provincie plaatsgevonden. Uit die afrekening blijkt dat de uitgaven lager zijn dan eerder verondersteld. Om die reden dient een deel van de ontvangen provinciale subsidie ad € 76.996 te worden terugbetaald. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.

14. Afwaarderen Mesweg 50-30 km/u  (€ 99.500)

Gebleken is dat de subsidie die de gemeente ontvangt voor het project hoger is dan waarmee eerder werd gerekend. De verwachte uitgaven stijgen met eenzelfde bedrag. De bijstelling verloopt daarmee budgettair neutraal. 

15. Lening (€ 25 miljoen)

Gebleken is dat de liquiditeiten waarover de gemeente beschikt niet toereikend zijn om de projecten uit te voeren waartoe de gemeenteraad heeft besloten.  Bij die projecten kan worden gedacht aan het achterstallig onderhoud aan wegen, de middelen die verband houden met het kindcentrum in Amstenrade of het krediet dat beschikbaar is voor het opvangen van exorbitante prijsstijgingen op projecten.

Om aan de financieringsvraag tegemoet te kunnen komen dient een geldlening te worden aangetrokken van € 25 miljoen. De raad wordt via deze burap gevraagd daar middelen voor beschikbaar te stellen. De betreffende kredietvotering is verwerkt in paragraaf 2.3. Gezien de gestegen rente heeft het aantrekken van de lening ook nadelige gevolgen voor het begrotingsresultaat. Het gaat op termijn om een jaarlijks bedrag van ongeveer € 830.000.  

 

 

 

 

 

Kredietverschuivingen

Terug naar navigatie - Kredietverschuivingen

1. Vervanging telefooncentrale

Het budget voor de vervanging van de telefooncentrale van € 30.000 (afkomstig van een voormalige gemeente) wordt samengevoegd met het budget  telefonie vaste toestellen  ad € 96.000 tot één nieuw budget Teams Bellen ( € 126.000).  De huidige centrale Swyx-IT wordt vervangen naar Teams Bellen en wordt bekostigd uit  dit nieuwe budget.