3. Budgetbijstellingen per programma

3.1 Inleiding

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

Aangezien de raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per programma. Hiertoe worden de programma’s gehanteerd die de raad met het vaststellen van de begroting 2023 heeft benoemd.

  1. Inwoners, bestuur en veiligheid
  2. Sociale leefomgeving
  3. Fysieke leefomgeving
  4. Bestuurlijke samenwerking en financiën

3.2 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid

Bijstelling programma Inwoners, bestuur en veiligheid

Terug naar navigatie - Bijstelling programma Inwoners, bestuur en veiligheid

Het programma Inwoners, bestuur en veiligheid bestaat uit de taakvelden bestuur, burgerzaken, overhead, crisisbeheersing brandweer en openbare veiligheid.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma inwoners, bestuur en veiligheid
(bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026
lasten per taakveld:
0.1 bestuur -59 -10 -10 -12
0.2 burgerzaken -15 23 23 23
0.4 overhead -2.468 319 289 209
1.1 crisisbeheersing en brandweer -159 22 17 10
1.2 openbare veiligheid -186 -89 -89 -90
totale lasten -2.887 264 228 140
baten per taakveld:
0.2 burgerzaken - - - -
0.4 overhead - - - -
1.1 crisisbeheersing en brandweer 3 3 3 3
totale baten 3 3 3 3
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -2.883 267 232 143
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves - - - -
0.10 Onttrekking reserves 3.047 - - -
Saldo resultaatbestemming 3.047 - - -
Resultaat programma 164 267 232 143

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat  (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr. Omschrijving Bedrag (in duizenden euro's)
2023 2024 2025 2026 R/N
1 DVO Kompas 107,5 107,5 107,5 107,5 R
2 Wet open overheid 121,4 134,7 163,7 163,7 R
3 Sluiting gemeentehuis Schinveld -17,1 -17,1 -17,1 -17,1 R
4 Veiligheidsregio -184,1 0,0 0,0 0,0 N
5 Veiligheidshuis -69,5 -69,5 -69,5 -69,5 R/N
6 Verlenging pilot straatcoaches -22,5 0,0 0,0 0,0 R
7 Afschrijving t.l.v. exlpoitatie 5,1 0,0 0,0 -1,6 R
8 Energielasten 285,9 148,1 83,6 -0,3 R
Overige lasten en baten -63,1 -36,2 -36,2 -39,2
Totale bijstelling programma 163,6 267,4 231,9 143,3

Toelichting mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting mutaties

1. DVO Kompas

In 2022 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de huur- en dienstverleningsovereenkomst die de gemeente heeft met ISD Kompas. Bij de financiële vertaling van die overeenkomst (DVO) in de begroting  2023 zijn de 'oude' baten afgeraamd terwijl de baten op grond van het nieuwe DVO niet waren bijgeplust. Die omissie wordt in deze burap hersteld.

2. Wet open overheid

In de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn in het verleden middelen gestort die verband houden met de uitvoering van de Wet open overheid. Die betreffende inkomsten zijn indertijd geoormerkt als uitgaven. Inmiddels is duidelijk dat de uitvoering van de wet kan plaatsvinden binnen de huidige personele formatie. De geoormerkte budgetten kunnen daarmee vrijvallen.

3. Sluiting gemeentehuis Schinveld

In het voormalig gemeentehuis in Schinveld zijn Oekraïners gehuisvest. In de kosten voor de opvang wordt de gemeente gecompenseerd door het Rijk.  De uitgaven voor verzekeringen, energie, waterverbruik etc. van het voormalig gemeentehuis komen ten laste  van het budget opvang Oekraïners waardoor de reguliere budgetten kunnen worden afgeraamd.

4. Veiligheidsregio

In de begroting van de veiligheidsregio vindt een verhoging van de budgetten plaats als gevolg van de stijging van de raming als gevolg van loon- en prijsstijging.  Dekking vindt plaats door inzet van de post loon- en prijsstijging, die is opgenomen in de begroting van de gemeente Beekdaelen. Zie nummer 38.

5. Veiligheidshuis

De structurele verhoging van het budget wordt enerzijds veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen en anderzijds door een toename van de bedrijfsvoeringskosten.  Gedeeltelijke dekking vindt plaats door de inzet van de post loon- en prijsstijging die is opgenomen in de begroting van de gemeente Beekdaelen. Zie nummer 38.

6. Verlenging pilot straatcoaches

In 2022 is het besluit genomen om een pilot straatcoaches op te starten. Deze pilot had aanvankelijk moeten starten in juni 2022 voor de duur van 24 weken. Om moverende redenen is er echter voor gekozen om van aanbieder te wisselen, waardoor de pilot pas in februari 2023 van start is gegaan. Net als in veel sectoren zijn ook in de beveiligingssector - waar de straatcoaches onderdeel van uitmaken – loonsverhogingen doorgevoerd. Het weektarief voor de inzet van een duo straatcoaches (drie dagen maal zes uur per persoon per dag) is hiermee verhoogd. Dit alles heeft tot gevolg dat de pilot uiteindelijk ‘slechts’ 19 weken kan duren met de huidige beschikbare gelden. Omdat de evaluatieperiode hierdoor maar 14 weken bedraagt vanwege te behalen deadlines, is ervoor gekozen om de pilot te verlengen tot en met 17 september 2023. De extra kosten hiervan bedragen €22.460. In de raadsvergadering (najaar 2023) zal, op basis van de evaluatie, een besluit over de mogelijke structurele inzet van straatcoaches plaatsvinden.

7. Afschrijving t.l.v. exploitatie

De afschrijvingslasten zijn voor 2023 en volgende jaren geactualiseerd. De uitgaven met betrekking tot i-pads raadvolgers en vervanging meubilair gemeentehuis hebben niet volledig plaatsgevonden in 2022. Dit betekent dat de afschrijvingslasten van deze investeringen met een jaar worden verschoven. Hierdoor dalen de afschrijvingslasten in 2023 en nemen deze toe in het laatste jaar van de afschrijving. 

8. Energielasten

In de begroting 2023 zijn de energielasten naar boven bijgesteld op basis van de energietarieven die op dat moment van toepassing waren. Op basis van de huidige tarieven kan het budget voor energielasten weer deels worden afgeraamd.

De mutatie op de energielasten komt in meerdere programma's voor. Onderstaande tabel toont een samenvattend overzicht van de mutaties per programma:

Programma Bedrag (in duizenden euro's)
2023 2024 2025 2026 Nr.
Bestuur, inwomers en veiligheid 285,9 148,1 83,6 -0,3 8
Sociale leefomgeving 154,0 127,3 71,9 0,0 26
Fysieke leefomgeving 329,2 272,1 153,6 0,0 37
Bestuurlijke samenwerking en financiën 13,9 11,5 6,5 0,0 45
783,0 559,0 315,6 -0,3

3.3 Programma 2: Sociale leefomgeving

Bijstelling programma Sociale leefomgeving

Terug naar navigatie - Bijstelling programma Sociale leefomgeving

Het programma Sociale leefomgeving bestaat uit de taakvelden onderwijs, sport, cultuur, sociaal domeinen volksgezondheid.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma sociale leefomgeving
bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026
lasten per taakveld:
4.2 onderwijshuisvesting 35 31 27 23
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken -94 -57 -57 -57
5.1 sportbeleid en activering -329 -263 -263 -258
5.2 sportaccommodaties -1 12 -15 -49
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie -8 -8 -8 -8
5.4 musea -89 - - -
5.5 cultureel erfgoed -20 -15 -15 -15
5.6 media -62 -26 -26 -26
6.1 samenkracht en burgerparticipatie -1.091 -188 -242 -228
6.2 toegang en eerstelijnsvoorzieningen -157 -117 -117 -117
6.3 inkomensregelingen -2.469 - - -
6.4 begeleide participatie 42 - - -
6.5 arbeidsparticipatie 953 64 59 59
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO) -52 -52 -52 -52
6.71 maatwerkdienstverlening 18+ -44 1 1 1
6.71a huishoudelijke hulp (WMO) -514 -514 -514 -514
6.71b begeleiding (WMO) -25 -25 -25 -25
6.71c dagbesteding (WMO) 222 222 222 222
6.72b jeugdhulp behandeling 236 249 249 249
6.72d jeugdhulp zonder verblijf -169 -129 -129 -129
6.73a gezinsgericht 90 37 37 37
6.73b gezinsgericht 50 50 50 50
6.73c jeugdhulp met overig verblijf -690 -610 -610 -610
6.74b jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -15 -11 -11 -
6.81 geëscaleerde zorg 18+ -50 - - -
7.1 volksgezondheid -277 -216 -216 -160
totale lasten -4.527 -1.565 -1.653 -1.606
baten per taakveld:
4.2 onderwijshuisvesting 1 1 1 1
5.1 sportbeleid en activering 312 256 256 252
5.2 sportaccommodaties -1 -2 -2 -2
5.6 media 36 - - -
6.1 samenkracht en burgerparticipatie 2.314 153 153 92
6.3 inkomensregelingen 673 - - -
6.5 arbeidsparticipatie 31 - - -
6.74b jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 15 11 11 -
7.1 volksgezondheid 234 205 205 149
totale baten 3.615 624 624 492
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -912 -940 -1.029 -1.115
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves -2.019 1.476 - -
0.10 Onttrekking reserves 1.821 -12 -7 7
Saldo resultaatbestemming -197 1.464 -7 7
Resultaat programma -1.109 524 -1.036 -1.108

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat  (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr. Omschrijving Bedrag (in duizenden euro's)
2023 2024 2025 2026 R/N
9 Leerlingenvervoer -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 R
10 Verschuiving reservering onderwijshuisvesting van 2024 naar 2023 -1.500,0 1.500,0 0,0 0,0 R
11 Onderhoud Gijselaar Amstenrade fase 1 -47,5 -47,5 -47,5 -47,5 R
12 Indexering subsidie bibliotheken -27,3 -27,3 -27,3 -27,3 N
13 Indexering subsidie verenigingen -22,3 -22,3 -22,3 -22,3 N
14 Indexering Omnibuzz -18,6 0,0 0,0 0,0 N
15 Opvang Oekraïners 1.700,0 0,0 0,0 0,0 R
16 Inburgering 40,3 36,1 31,3 31,3 R
17 Onderwijsachterstandenbeleid 22,5 22,5 22,5 22,5 R
18 Innovaties jeugdhulp lokaal 0,0 20,0 20,0 20,0 R
19 Innovaties decentralisaties 0,0 20,0 20,0 20,0 R
20 Kompas -291,6 0,0 0,0 0,0 R/N
21 WSW en beschut werk 42,5 0,0 0,0 0,0 R
22 WMO en maatschappelijke dienstverlening -458,3 -458,3 -458,3 -458,3 N
23 Jeugd -640,0 -560,0 -560,0 -560,0 N
24 GGD -60,1 -11,3 -11,3 -11,3 R/N
25 Afschrijving t.l.v. exlpoitatie 70,2 -0,3 -0,3 -0,3 R
26 Energielasten 154,0 127,3 71,9 0,0 R
Overige lasten en baten 6,8 5,3 5,4 5,4
Totale bijstelling programma -1.109,4 524,3 -1.035,9 -1.107,7

Toelichting mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting mutaties

9. Leerlingenvervoer

Op basis van de werkelijke cijfers 2022 dient het budget structureel te worden verhoogd met € 80.000. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door hogere brandstofkosten en meer verreden kilometers.

10. Verschuiving reservering onderwijshuisvesting van 2024 naar 2023

In de begroting 2023 is ervoor gekozen om in het jaar 2024 een toevoeging te ramen van € 1.500.000 ten behoeven van de toekomstige onderwijshuisvesting. Naar de huidige inzichten resteert in het jaar 2023 meer begrotingsruimte. Om die reden is de betreffende toevoeging verschoven van het jaar 2024 naar het jaar 2023. Per saldo blijft de toevoeging gelijk. De mutatie zorgt wel voor een verschuiving tussen de jaren 2023 en 2024.

11. Onderhoud Gijselaar

De areaal uitbreiding openbaar groen zorgt voor een toename van de beheer- en onderhoudskosten. Het betreft hier onder meer extra kosten voor onkruidbestrijding, maaien gazons en het scheren van hagen. De jaarlijkse meerkosten voor het cyclisch onderhoud bedragen € 37.500. Ook het trainingsveld is niet voorzien omdat deze nieuw wordt toegevoegd. De onderhoudskosten hiervan worden geraamd op € 10.000.

12.  Indexering subsidie bibliotheken

De ramingen 2023 voor subsidies aan bibliotheken zijn geïndexeerd. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost prijsstijging opgenomen in de begroting 2023. Zie nummer 38.

13. Indexering subsidie verenigingen

De ramingen 2023 voor subsidies aan verenigingen zijn geïndexeerd. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost prijsstijging opgenomen in de begroting 2023. Zie nummer 38.

14 Indexering Omnibuzz

De gewijzigde begroting 2023 van GR Omnibuzz is verhoogd als gevolg van de nieuwe CAO en prijsstijgingen. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost prijsstijging opgenomen in de begroting 2023 van de gemeente Beekdaelen. Zie nummer 38.

15. Opvang Oekraïners

Van het Rijk ontvangen wij een vergoeding per gerealiseerde opvangplek per dag. Het totaal te ontvangen bedrag over de periode jan t/m aug 2023 is afgerond € 2.017.000. De te verwachte kosten (met name huisvestingskosten en leefgelden) over deze periode zijn lager dan die rijksbijdrage.  

16. Inburgering

Op basis van de werkelijke uitgaven 2022 kan het aanwezige budget structureel worden verlaagd.

17. Onderwijsachterstandenbeleid

Op basis van de werkelijke uitgaven 2022 kan het aanwezige budget structureel worden verlaagd. Dit betreft een gedeelte van het gemeentelijk budget voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het budget, dat wij via rijksmiddelen (die wij als een zogenaamde SPUK-uitkering) ontvangen, wijzigt niet.

18. Innovaties jeugdhulp lokaal

Op basis van de werkelijke uitgaven van de laatste jaren kan het budget structureel worden verlaagd. Mochten er zich in de toekomst grote incidentele innovatieprojecten aandienen dan zullen we hiervoor een afzonderlijk  budgetaanvraag doen bij de Raad.

19. Innovaties decentralisaties

Op basis van de werkelijke uitgaven van de laatste jaren kan het budget structureel worden verlaagd. Mochten er zich in de toekomst grote incidentele innovatieprojecten aandienen dan zullen we hiervoor een afzonderlijk  budgetaanvraag doen bij de Raad.

20. Kompas

De gewijzigde begroting 2023 van Kompas laat een nadeel zien van € 291.600 ten opzichte van de raming in de begroting van de gemeente Beekdaelen. Dit betreft enerzijds loon- en prijsstijging (€ 135.000) en anderzijds een toename van met de budgetten armoedebeleid en bedrijfsvoeringkosten (€ 156.600). De loon- en prijsstijging wordt in onze begroting gedekt door de inzet van de stelpost prijsstijging. Zie nummer 38.

21. WSW en beschut werk

De gewijzigde begrotingen 2023 van GR WOZL en GR WSP laten per saldo een voordeel zien van afgerond € 42.500. De raad heeft de betreffende gewijzigde begrotingen vastgesteld in de raadsvergadering van juni 2023. De financiële verwerking vindt in deze burap plaats.

22. WMO en maatschappelijke dienstverlening

De stijging van de ramingen betreft loon- en prijsstijgingen. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost loon- en prijsstijging. Zie nummer 38.

23. Jeugd

De stijging van de ramingen betreft loon- en prijsstijgingen. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost loon- en prijsstijging. Zie nummer 38.

24. GGD

De stijging van de raming betreft loon- en prijsstijgingen. Dekking vindt plaats door inzet van de stelpost loon- en prijsstijging. Zie nummer 38.

25. Afschrijving t.l.v. exploitatie

De afschrijvingslasten zijn voor 2023 en volgende jaren geactualiseerd. De investeringen kunstgrasveld hockeyclub Nuth, vervanging kunstgrasvelden Alfa sport en realisatie trainingsvelden voetbalaccommodatie Amstenrade zijn niet volledig gerealiseerd in 2022; hiermee was in de begroting 2023 wel rekening gehouden.  De vertraging van de uitgaven leidt tot een afname van de geraamde afschrijvingslasten in 2023 en nemen deze toe in het laatste jaar van de afschrijving van de investering. Daarnaast is de afschrijvingslast van een gerealiseerde investering van een voormalige gemeente gecorrigeerd. 

26. Energielasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 8.

 

3.4 Programma 3: Fysieke leefomgeving

Bijstelling programma Fysieke leefomgeving

Terug naar navigatie - Bijstelling programma Fysieke leefomgeving

Het programma Fysieke leefomgeving bestaat uit de taakvelden Beheer overige gebouwen, overhead, verkeer en vervoer, economie, openbaar groen, rioleringen, afval, milieubeheer en ruimtelijke ordening.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma fysieke leefomgeving
bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026
lasten per taakveld:
0.3 beheer overige gebouwen en gronden 62 52 31 5
0.4 overhead 32 28 22 16
2.1 verkeer en vervoer 215 72 -7 -107
3.1 economische ontwikkeling -122 3 -1 -6
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur - - - -
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - - - -
3.4 economische promotie -174 - - -
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie -164 -3 -24 -52
7.2 rioleringen 69 65 39 -8
7.3 afval -154 3 1 -
7.4 milieubeheer -108 -1 -1 -1
7.5 begraafplaatsen en crematoria -5 -0 -0 -1
8.1 ruimte en leefomgeving -14 - - -
8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) - - - -
8.3 wonen en bouwen -3.907 -571 -575 44
totale lasten -4.270 -354 -516 -109
baten per taakveld:
0.3 beheer overige gebouwen en gronden -43 -43 -43 -43
0.4 overhead - - - -
2.1 verkeer en vervoer - - - -
3.1 economische ontwikkeling 310 -15 -15 -15
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur - - - -
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - - - -
3.4 economische promotie - - - -
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie -3 -3 -3 -3
7.2 rioleringen -41 -65 -33 -
7.3 afval 396 -44 -44 -44
7.4 milieubeheer 56 - - -
7.5 begraafplaatsen en crematoria - - - -
8.1 ruimte en leefomgeving - - - -
8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) - - - -
8.3 wonen en bouwen 1.211 650 657 -5
totale baten 1.887 481 520 -109
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -2.383 127 4 -218
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves -290 - - -
0.10 Onttrekking reserves 3.147 -0 -0 -0
Saldo resultaatbestemming 2.857 -0 -0 -0
Resultaat programma 474 127 4 -218

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat  (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr. Omschrijving Bedrag (in duizenden euro's)
2023 2024 2025 2026 R/N
27 BsGW -17,7 0,0 0,0 0,0 N
28 Lagere huuropbrengst diverse gebouwen -54,2 -54,2 -54,2 -54,2 R
29 RUD -29,5 0,0 0,0 0,0 N
30 Straatreiniging 145,0 145,0 145,0 145,0 R
31 Onkruidbestrijding -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 R
32 Gladheidsbestrijding -95,0 -115,5 -115,5 -115,5 R
33 Handhaving -21,0 0,0 0,0 0,0 R
34 Grondverkoop Weidestraat BP Centrum IV Schimmert 286,7 0,0 0,0 0,0 R
35 Gegevenshuis -25,2 0,0 0,0 0,0 R/N
36 Afschrijving t.l.v. exlpoitatie 76,1 -26,2 -33,3 -82,8 R
37 Energielasten 329,2 272,1 153,6 0,0 R
Overige lasten en baten -40,1 -14,6 -11,6 -30,9
Totale bijstelling programma 474,3 126,7 4,0 -218,5

Toelichting mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting mutaties

27. BsGW

Het budget is bijgesteld naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2023 van de BsGW (raad 23 mei jl.) Deze wijziging wordt voor een deel toegerekend aan de taakvelden riolering en afval. Dekking vindt grotendeels plaats uit de stelpost loon- en prijsstijging.  Zie nummer 38.

28. Lagere huuropbrengsten diverse gebouwen

In deze burap heeft er een controle plaatsgevonden op  de raming 2023 van de huuropbrengsten. Gebleken is dat de raming op een aantal posten abusievelijk te hoog is ingezet. De raming wordt nu gebaseerd op realistische huurinkomsten.

29. RUD

Het betreft de indexering van de bijdrage aan de RUD. Voor deze indexering wordt de stelpost prijsstijging aangewend (zie nummer 38).

30. Straatreiniging

Geconstateerd is dat het budget voor straatreiniging in het verleden met een bedrag van € 80.000 is verhoogd, terwijl dat eigenlijk het budget voor onkruidbestrijding had moeten zijn. Die omissie is nu hersteld en leidt tot een budgettair neutrale bijstelling (zie ook toelichtingnummer 31). Daarnaast blijkt uit de realisatiecijfers dat op het budget voor straatreiniging  de afgelopen jaren sprake was van onderuitputting. Die ruimte wordt nu afgeraamd en leidt tot een voordeel van € 65.000. 

31. Onkruidbestrijding

Zie toelichting nummer 30.

32. Gladheidsbestrijding

Rd4 verzorgt voor de gemeente de gladheidsbestrijding. In de afgelopen jaren is gebleken dat de kosten die door Rd4 in rekening worden gebracht hoger zijn dan de beschikbare budgetten. Het verschil wordt in deze burap bijgeraamd.

33. Handhaving

Het betreft de extra kosten voor het laten opstellen van een bodemkwaliteitskaart van gemeente Beekdaelen. 

34. Grondverkoop Weidestraat BP Centrum IV Schimmert

In 2023 heeft een grondverkoop plaatsgevonden in het bestemmingsplan Centrum IV Schimmert. De opbrengst leidt tot een eenmalig voordelige mutatie van afgerond € 287.000.

35. Gegevenshuis

Het betreft de indexering van de bijdrage aan het Gegevenshuis. Voor deze indexering wordt de stelpost prijsstijging aangewend. Zie nummer 38.

36. Afschrijving t.l.v. exploitatie

De afschrijvingslasten zijn voor 2023 en volgende jaren geactualiseerd. Een aantal infrastructurele projecten waaronder reconstructie Bekerbaan Schimmert, reconstructie Bekerbaan en Klein Haasdal fase II, onderhoud holle wegen, fase I Grachtstraat inclusief uitstroom naar buffers Kakker is in 2022 niet volledig gerealiseerd. Daarnaast zijn de projecten realisatie tijdelijke huurwoningen Achter den Hof Amstenrade, investeringsruimte woonwagenbeleid en renovatie woonwagenlocatie Veeweg Schinnen in 2022 niet volledig gerealiseerd. Tot slot zijn als gevolg van het uitstellen van de invoering van de omgevingswet afschrijvingslasten van de applicatie VTH (vergunning toezicht en handhaving verschoven.  Per saldo leidt een en ander tot een aanpassing  van de geraamde afschrijvingslasten in 2023 en volgende jaren. 

37. Energielasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 8.

 

3.5 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën

Bijstelling programma Economie en recreatie

Terug naar navigatie - Bijstelling programma Economie en recreatie

Het programma Bestuurlijke samenwerking en financiën bestaat uit de taakvelden Samenwerking, overhead en financiële functie.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma bestuurlijke samenwerking en financiën
bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026
lasten per taakveld:
0.1 bestuur -0 -0 -0 -0
0.4 overhad -301 -47 -44 -84
0.5 treasury -482 -827 -827 -827
0.61 OZB woningen -15 3 3 3
0.62 OZB niet-woningen -4 - - -
0.64 belastingen overig - - - -
0.7 algemene uitkering gemeentefonds - - - -
0.8 overige baten en lasten 1.186 1.136 1.136 1.153
0.9 vennootschapsbelasting (vpb) 10 10 10 10
totale lasten 395 275 278 255
baten per taakveld:
0.4 overhad 107 107 107 107
0.5 treasury 1.166 -147 -360 -360
0.61 OZB woningen 13 - - -
0.62 OZB niet-woningen - - - -
0.64 belastingen overig - - - -
0.7 algemene uitkering gemeentefonds - - - -
0.8 overige baten en lasten -28 -28 -28 -28
totale baten 1.259 -67 -280 -280
Saldo van baten en lasten bestaand beleid 1.653 209 -2 -25
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves - - - -
0.10 Onttrekking reserves 231 -1 2 11
Saldo resultaatbestemming 231 -1 2 11
Resultaat programma 1.884 207 -0 -14

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 25 duizend euro. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat  (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr. Omschrijving Bedrag (in duizenden euro's)
2023 2024 2025 2026 R/N
38 Inzet stelpost prijsstijging t.b.v. diverse indexeringen 1.661,5 1.147,5 1.147,5 1.147,5 N
39 Aanvulling stelpost prijsstijging -425,0 0,0 0,0 0,0 R
40 Rente -287,6 -827,5 -827,5 -827,5 R
41 Dividend 971,0 -146,5 -359,7 -359,7 R
42 ICT -102,7 19,3 19,3 19,3 R
43 Advieskosten -29,8 -5,0 -5,0 -5,0 R
44 Afschrijving t.l.v. exlpoitatie 75,4 16,1 15,5 7,3 R
45 Energielasten 13,9 11,5 6,5 0,0 R
Overige lasten en baten 7,4 -7,9 3,1 3,6
Totale bijstelling programma 1.884,2 207,5 -0,3 -14,4

Toelichting mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting mutaties

38. Aanwending stelpost prijsstijging t.b.v. diverse indexeringen

In de begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor prijsstijgingen. Deze stelpost is bedoeld om indexeringen van budgetten te kunnen opvangen. Onderstaande tabel geeft inzicht in welke posten (deels) worden gedekt door aanwending van deze stelpost.

Programma Bedrag (in duizenden euro's)
2023 2024 2025 2026 Nr.
Veiligheidsregio -184,1 0,0 0,0 0,0 4
Veiligheidshuis -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 5
Indexering subsidie bibliotheken -27,3 -27,3 -27,3 -27,3 12
Indexering subsidie verenigingen -22,3 -22,3 -22,3 -22,3 13
Indexering Omnibuzz -18,6 0,0 0,0 0,0 14
Kompas -135,0 0,0 0,0 0,0 20
WMO en maatschappelijke dienstverlening -458,3 -458,3 -458,3 -458,3 22
Jeugd -640,0 -560,0 -560,0 -560,0 23
GGD -38,0 0,0 0,0 0,0 24
BsGW -26,1 -26,1 -26,1 -26,1 27
RUD -29,5 0,0 0,0 0,0 29
Gegevenshuis -25,2 0,0 0,0 0,0 35
CAO maatregel PIT -28,8 0,0 0,0 0,0 42
Overig -27,1 -23,6 -23,6 -23,6
-1.690,3 -1.147,5 -1.147,5 -1.147,5

39. Aanvulling stelpost prijsstijging

Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat in 2023 de stelpost prijsstijging is aangewend voor een bedrag van € 1,69 miljoen. Dit is € 424.974 meer dan het niveau van de stelpost. Via deze mutatie wordt de stelpost weer aangevuld tot 0.

40. Rente

Gebleken is dat de liquiditeiten waarover de gemeente beschikt niet toereikend zijn om de projecten uit te voeren waartoe de gemeenteraad heeft besloten. Om die reden dienen aanvullende liquiditeiten te worden aangetrokken middels een geldlening. Naar de huidige inzichten dient voor een bedrag van € 25 miljoen geld te worden aangetrokken. De raad wordt via deze burap gevraagd daar middelen voor beschikbaar te stellen. De betreffende kredietvotering is verwerkt in paragraaf 2.3. Gezien de gestegen rente heeft het aantrekken van de lening ook nadelige gevolgen voor het begrotingsresultaat. Het gaat op termijn om een jaarlijks bedrag van ongeveer € 830.000.  

41. Dividend

Het te verwachte dividend van Enexis Holding NV en van de Bank Nederlandse Gemeenten is conform de  de begrotingsbrief van de provincie  bijgesteld.  Bij Enexis wordt meerjarig rekening gehouden met een lagere dividenduitkering als gevolg van een toename van de kosten voor Enexis als netbeheerder in de energietransitie.   De gemeente heeft 1.254.150 aandelen Enexis. Het dividend per aandeel wordt  achtereenvolgens voor de jaren 2023, 2024, 2025 en volgende jaren € 1,29 , € 0,23 en € 0,40. Als gevolg van de verkoop van Fudura wordt in 2023 een incidenteel dividend uitgekeerd. De verkoop zal naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal of begin derde kwartaal worden afgerond. Fudura is een dochteronderneming van Enexis  en helpt bedrijven besparen op hun energiekosten door het adviseren over en bouwen van infrastructuur, zoals meters, laadpalen, transformatoren en schakelinstallaties.  Bij  de BNG stelt de provincie in haar begrotingsbrief een stijging voor van € 0,22 per aandeel naar € 2.50 per aandeel. De gemeente heeft 27.027 aandelen BNG.

42. ICT

Parkstad IT (PIT)

Vanaf 2023 neemt de gemeente een aantal nieuwe diensten af van PIT.  Dit betreft printerservice, inzet bij calamiteiten en monitoring en respons. In de begroting 2023 van PIT was geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de nieuwe CAO voor gemeenten. Daarnaast belast de gemeente Heerlen, waar PIT deel van uitmaakt,  vanaf 2023 kosten voor elektra en verwarming door aan PIT. Deze worden dan vervolgens weer doorbelast naar de deelnemers. Per saldo betekent dit een bijstelling van het budget voor 2023 met € 67.971.  De  hogere bijdrage als gevolg van de CAO wordt verrekend met de stelpost prijsstijging ( zie nummer 38). Na verrekening met de stelpost prijsstijging bedraagt de bijstelling  € 39.129. In juni wordt de begroting 2024-2027 van PIT verwacht . Daarin worden dan de meerjarige effecten verwerkt. 

Tevens is PIT bezig met een inhaalslag volgens het principe hoeveelheid x prijs. Aan de deelnemers wordt in rekening gebracht hetgeen zij afnemen maal de prijs dat het gekost heeft.  Niet iedere deelnemer betaalt dan hetzelfde bedrag zoals het tot voor kort was. Dit betekent voor de gemeente Beekdaelen een structureel voordeel van € 4.785. 

 Telefonie

De budgetten voor telefonie (abonnementen en onderhoud ) zijn bijgesteld op basis van de gemiddelde realisatie in de afgelopen jaren. Per saldo leidt dit tot een voordelige bijstelling van € 19.300 structureel.

ICT overig

De budgetten voor ondersteuning leveranciers en advies en consultancy wordt in 2023 verhoogd met € 48.558. Dat is het bedrag dat in het jaar 2022 op de betreffende budgetten resteerde. De budgetten waren vorig jaar niet uitgegeven omdat een aantal projecten zijn doorgeschoven naar het jaar 2023.  Dit betreft o.a. software rechtmatigheid, anonimiseren, vervanging hardware/software bij Burgerzaken, factuurherkenning en sjablonenbeheer. De gestarte projecten kunnen nu alsnog in 2023 worden afgerond. 

Informatiebeveiliging

In 2023 vindt het Ensia Assessment en DigdiD audit Zorgportaal plaats. De kosten hiervan bedragen € 6.500.

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) is een verplichte jaarlijkse zelfevaluatie met betrekking tot de informatieveiligheid van de gemeente gebaseerd op het normenkader informatieveiligheid zoals dat geldt voor alle Nederlandse gemeenten. Dit geldt voor de  verantwoording over de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) richting de rijksoverheid.

De GigiD audit Zorgportaal is een onderzoek of de webapplicatie Zorgportaal voldoet aan de  normen volgens de ICT-beveiligingsrichtlijn voor web applicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) op het gebied van onder meer basisveiligheid (virusscanner, firewall) en netwerk- en applicatiebeveiliging.

43. Advieskosten

Met betrekking tot de advieskosten worden eenmalig twee adviezen gevraagd welke niet uit het structurele budget bekostigd kunnen worden. Op fiscaal gebied wordt in 2023 advies gevraagd met betrekking tot de integrale controle over 2022.  Bij de afdeling ruimte wordt met betrekking de inventarisatie van de  tennissportaccommodaties advies gevraagd. Dit betekent een eenmalige bijstelling voor 2023 van € 24.750. Op  basis van de gemiddelde realisatie van de afgelopen jaren wordt het budget advisering ruimte daarnaast nog met € 5.000 bijgesteld.

44. Afschrijving t.l.v. exploitatie

De afschrijvingslasten zijn voor 2023 en volgende jaren geactualiseerd. De uitgaven van de investeringen telefonie mobile toestellen, telefonie vaste toestellen, lapstops tablets en presentatiemiddelen hebben niet volledig plaatsgevonden in 2022. In de begroting 2023 was hiermee wel rekening gehouden. Dit betekent dat de afschrijvingslasten van deze investeringen  verschuiven. Omdat op deze investeringen op basis van de gerealiseerde uitgaven tot 2022 wel al wordt afgeschreven variëren de afschrijvingslasten per jaar.  

45. Energielasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 8.