1. Inleiding

Inleiding

Opzet rapportage

Terug naar navigatie - Opzet rapportage

Conform de financiële verordening 2022 van de gemeente Beekdaelen is de tweede bestuursrapportage 2022 opgesteld.
Deze tweede bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2022 bevat de laatste begrotingsbijstellingen voor het jaar 2022 en geeft daarmee de meest actuele prognose van het jaarrekeningresultaat 2022. Let wel dat het resultaat van deze begroting zal afwijken ten opzichte van het resultaat jaarrekening 2022 na resultaatbestemming. Zoals uw Raad gewend is, zal bij de resultaatbestemming 2022 uw Raad worden voorgesteld om bepaalde budgetten van 2022 door te schuiven naar begrotingsjaar 2023. Dit zijn budgetten waarvan de uitvoering niet in 2022 maar wel in 2023 zal plaatsvinden. Daarnaast blikt deze burap vooruit naar de jaren 2023 en verder.
Het financiële perspectief 2022 dat werd gepresenteerd in de kadernota 2023 wordt in deze burap verlaagd tot € 2.531.557. Dit is een daling ad. € 551.718. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat in deze burap rekening is gehouden met een bedrag van € 1,5 miljoen dat wordt gespaard voor onderwijshuisvesting. In de begrotingsvergadering 2023 is al aangegeven dat die reservering, net zoals in de begroting 2023, ook in deze burap plaatsvindt. De belangrijkste budgetbijstelling zijn in paragraaf 2.2 toegelicht.

Het financiële resultaat is de komende jaren nog positief.  Er is een daling van het resultaat zichtbaar in 2026 en deze brengt een onzekerheid met zich mee. In 2026 zien de gemeenten hun bekostiging vanuit het rijk namelijk flink kelderen. Geadviseerd wordt hier rekening mee te houden in besluitvorming met structurele impact.

Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. Een projectenrapportage is bijgevoegd. Deze rapportage heeft de vorm van een stoplichtenrapportage. Op die manier kan in één oogopslag worden gezien of het betreffende project volgens planning loopt. 

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Dit tweede en laatste bijstelmoment op de begroting 2022 begint na de inleiding bij hoofdstuk 2 met het financiële overzicht. Hiervoor is de kadernota het startpunt. Dit wordt op hoofdniveau gerapporteerd in paragraaf 2.1.

De belangrijkste budgetbijstellingen zijn conform de financiële verordening gerapporteerd. In deze verordening is in artikel 6 opgenomen dat afwijkingen op programmaniveau van ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten die groter zijn dan 10% met een minimum van € 10.000 toegelicht.

In paragraaf 2.3 worden de kredietvotering/verschuivingen gerapporteerd. Per krediet wordt de dekking aangegeven.

Hoofdstuk 3 geeft de bijstelling per programma weer. Dit is nog de 'oude' programma indeling die geldt voor begrotingsjaar 2022. In het begrotingsjaar 2023 is de nieuwe programma indeling van toepassing.

In de bijlage is de projectenrapportage (vanuit de CUP-projecten) van de gemeente Beekdaelen opgenomen. De projectenrapportage geeft met een stoplichtenmodel, Rood, Oranje of Groen aan of het project conform planning verloopt of dat hier extra aandacht voor gevraagd wordt. De aangegeven kleur wordt toegelicht met een inhoudelijke toelichting per project.