2. Financiële rapportage

2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In de bestuursrapportages (burap) wordt gerapporteerd over bijstellingen die zich voordoen in de lopende begroting 2022. 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt allereerst  een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat. Vervolgens worden de belangrijkste budgetbijstellingen, die plaatsvinden in deze burap, toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

Begrotingsresultaat

Terug naar navigatie - Begrotingsresultaat

In deze burap wordt het resultaat 2022 volgens de kadernota en het meerjarig resultaat volgens de begroting 2023 bijgesteld. Het saldo van die bijstellingen bedraagt ruim € 551.718 negatief in 2022. In meerjarig perspectief is sprake van een bijstelling van € 54.415 positief.
Het bijgesteld resultaat na de bijstellingen van deze burap bedraagt in 2022 € 2,53 miljoen positief en daalt in het jaar 2026 tot een bedrag van € 378.000 positief.

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat. 

Ontwikkeling begrotingsresultaat Bedrag (in duizenden euro's)
2022 2023 2024 2025 2026
Resultaat 1e burap 2022/begroting 2023 3.083,3 493,3 986,9 2.220,8 323,6
Bijgesteld resultaat (startpunt 2e burap 2022) 3.083,3 493,3 986,9 2.220,8 323,6
Bijstellingen tweede burap 2022 -551,7 54,4 54,4 54,4 54,4
Bijgesteld resultaat 2.531,6 547,8 1.041,3 2.275,3 378,0

2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Onderstaand treft u de bijstellingen aan van deze bestuursrapportage. In deze samenvatting worden de bijstellingen vermeld van € 75.000 of meer voor zover die bijstellingen gevolgen hebben voor de omvang van het begrotingsresultaat 2022 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingennummers in hoofdstuk 3 van deze burap.  

Nr. Omschrijving Bedrag (in duizenden euro's)
2022 2023 2024 2025 2026
div. Energielasten -231,9 - - - -
div. Vergoedingen personele lasten 118,0 - - - -
div. Budgeten I&A 161,1
2 Aframing stelpost loonstijging 322,0 - - - -
3 Exploitatiebijdrage PIT 75,0 - - - -
8 Aframing stelpost efficiencyvoordelen bedrijfsvoeringskosten -100,0 - - - -
9 Bijstelling algemene uitkering ob.v. septembercirculaire 2022 757,3 - - - -
10 Te verdelen taakmutaties AU -394,1 - - - -
15 Vrijval reserves 644,9 - - - -
23 Onkruidbestrijding -80,0 - - - -
29 Verkoop gronden 347,5 - - - -
32 Exploitatietekort SESS -130,4 - - - -
34 Toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting -1.500,0 - - - -
43 Afboeken debiteuren soza onderbanken ivm overgang naar Kompas -339,3 - - - -
44 Energietoeslag -124,0 - - - -
45 Begeleide participatie 355,0 - - - -
46 Inburgering 88,4 - - - -
47 Bijstandverlening en inkomensondersteuning -565,2 - - - -
Overige lasten en baten 43,9 54,4 54,4 54,4 54,4
Totale bijstelling programma -551,7 54,4 54,4 54,4 54,4

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de tweede bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt een samenvatting van de wijzigingen per programma.

Programma Bedrag (in duizenden euro's)
2022 2023 2024 2025 2026
Bestuur en ondersteuning 3.422,6 32,8 32,8 32,8 32,8
Veiligheid -36,9 9,7 9,7 9,7 9,7
Verkeer, vervoer en waterstaat -164,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Economie en recreatie 316,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Onderwijs, sport en cultuur -1.609,8 1,4 1,4 1,4 1,4
Sociaal domein en volksgezondheid -2.283,0 56,8 56,8 56,8 56,8
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -196,7 -45,8 -45,8 -45,8 -45,8
-551,7 54,4 54,4 54,4 54,4

2.3 Kredietvoteringen/kredietverschuivingen

Kredietvoteringen

Terug naar navigatie - Kredietvoteringen

1. Omgevingsplan (€ 200.000)

Onlangs is aangegeven dat de invoering van de omgevingswet wederom is uitgesteld en dat de wet op 1 juli 2023 in werking treedt. Het Omgevingsplan is één van de kerninstrumenten binnen de Omgevingswet. Iedere gemeente is verplicht om een Omgevingsplan vast te stellen. Het Omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving van de gemeente binnen het grondgebied. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt krijgt iedere gemeente een Omgevingsplan van rechtswege (het zogeheten tijdelijk Omgevingsplan). Het tijdelijke Omgevingsplan dient vanaf 2023 vervolgens stapsgewijs te worden omgezet naar een definitief Omgevingsplan. Hiervoor moeten vanaf 2023 gelet op die wettelijke taak specifieke middelen worden opgenomen in de P&C-cyclus. In de septembercirculaire 2022 is aangegeven dat in 2022 voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet € 338.612 is toegekend. Over de middelen voor de jaren 2023-2025 volgt meer informatie in een latere circulaire. Voorgesteld wordt om hiervan nu reeds € 200.000 op te nemen ten behoeve van het Omgevingsplan. Deze middelen worden ingezet voor het inhuren van externe expertise bij het omzetten van het tijdelijk omgevingsplan in het definitieve omgevingsplan. 

2. Levensduur verlengend onderhoud wegen (€ 1,2 miljoen) 

Zoals in het integraal beleidsplan openbare ruimte aangegeven wordt een deel van het groot onderhoud geactiveerd aangezien dat onderhoud tot gevolg heeft dat de levensduur van de wegen wordt verlengd. Voor het jaar 2022 gaat het om een bedrag van € 1,2 miljoen. De kapitaallasten die dit tot gevolg heeft, worden in 10 jaar afgeschreven en zijn al verwerkt in de begroting 2022.

3. Realisatie voetbalveld Gijselaar ( € 30.355)

Betreft een verhoging van het krediet voetbalveld Gijselaar als gevolg van prijsstijgingen. De verhoging wordt gedekt door inzet van de reserve die de raad heeft gevormd wegens de enorme prijsstijgingen in de bouw.