3. Budgetbijstellingen per programma

3.1 Inleiding

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

Aangezien de raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per programma. Hiertoe worden de programma’s gehanteerd die de raad met het vaststellen van de begroting 2022 heeft benoemd:

0    Bestuur en ondersteuning
1    Veiligheid
2    Verkeer, vervoer en waterstaat
3    Economie en recreatie
4    Onderwijs, sport en cultuur
5    Sociaal domein en volksgezondheid
6    Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

3.2 Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Bijstelling programma Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Bijstelling programma Bestuur en ondersteuning

Het programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit de taakvelden Bestuur, Dienstverlening, Beheer overige gebouwen en gronden en de financiële functie.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma bestuur en ondersteuning
(bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026
lasten per taakveld:
0.1 bestuur -29 - - - -
0.2 burgerzaken -137 - - - -
0.3 beheer overige gebouwen en gronden 27 - - - -
0.4 overhead 144 - - - -
0.5 treausury -2 - - - -
0.61 OZB-woningen -28 -5 -5 -5 -5
0.62 OZB niet-woningen - - - - -
0.64 belastingen overig - - - - -
0.8 overige baten en lasten 1.003 35 35 35 35
0.9 vennootschapsbelasting - - - - -
totale lasten 979 31 31 31 31
baten per taakveld:
0.2 burgerzaken - - - - -
0.3 beheer overige gebouwen en gronden -12 2 2 2 2
0.4 overhead 138 - - - -
0.5 treausury 6 - - - -
0.61 OZB-woningen 92 - - - -
0.62 OZB niet-woningen -84 - - - -
0.64 belastingen overig - - - - -
0.7 algemene uitkering 1.653 - - - - -
0.8 overige baten en lasten 24 - - - -
totale baten 1.818 2 2 2 2
Saldo van baten en lasten bestaand beleid 2.796 33 33 33 33
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves -14 - - - -
0.10 Onttrekking reserves 640 - - - -
Saldo resultaatbestemming 626 - - - -
Resultaat programma 3.423 33 33 33 33

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 10% met een minimum van € 10.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat  (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr. Omschrijving Bedrag (in duizenden euro's)
2022 2023 2024 2025 2026 R/N
1 Energielasten -57,7 0,0 0,0 0,0 0,0 R
2 Aframing stelpost loonstijging 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
3 Exploitatiebijdrage PIT 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
4 Budgetten I&A 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0 R
5 Juridische advisering en proceskosten 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
6 Aframing stelpost onvoorzien 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
7 Inzet stelpost prijsstijging 0,0 35,2 35,2 35,2 35,2 R
8 Aframing stelpost efficiencyvoordelen bedrijfsvoeringskosten -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
9 Bijstelling algemene uitkering ob.v. septembercirculaire 2022 757,3 0,0 0,0 0,0 0,0 R
10 Te verdelen taakmutaties AU -394,1 0,0 0,0 0,0 0,0 R
11 Inzet geoormerkte middelen energietoeslag 1.826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
12 Inzet geoormerkte middelen uitvoeringskosten Klimaatakkoord 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
13 Inzet geoormerkte middelen invoeringskosten Omgevingswet 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
14 Advieskosten ruimte -38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
15 Vrijval reserves 644,9 0,0 0,0 0,0 0,0 R
Overige lasten en baten -6,3 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4
Totale bijstelling programma 3.422,6 32,8 32,8 32,8 32,8

Toelichting mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting mutaties

1.  Energielasten

De prijzen van stroom en gas hebben ook voor de gemeente Beekdaelen tot gevolg dat het budget voor energie moet worden bijgesteld. Voor 2022 betekent dit een bijstelling van € 279.100. De bijstelling van het budget als gevolg van de enorme prijsstijgingen voor 2023 en verder is verwerkt in de begroting 2023.

De mutatie op de energielasten komt in meerdere programma's voor. Onderstaande tabel toont een samenvattend overzicht van de mutaties per programma:

Programma (bedragen in duizenden euro's) 2022 Nr. 
Bestuur en ondersteuning  -57,7 1
Veiligheid -11,7 16
Verkeer, vervoer en waterstaat -47,2 20
Economie en recreatie -4,6 25
Onderwijs, sport en cultuur -82,5 30
Sociaal domein en volksgezondheid -65,0 36
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -10,4 48
Totaal -279,1  

 

2. Inzet stelpost loonstijging

Het budget voor loonstijging kan volledig worden afgeraamd en maakt onderdeel uit van het resultaat van deze burap.

3.  Exploitatiebijdrage PIT

De bijdragen van de deelnemende gemeenten worden gebaseerd op het principe hoeveel maal prijs. Er is een werkgroep bezig om de begroting van PIT door te nemen en deze waar nodig aan te passen conform het principe hoeveelheid maal prijs. In afwachting van het tweede peilmoment kan er € 25.000 worden afgeraamd. Naast een exploitatiebijdrage betaalt de gemeente ook een bijdrage voor maatwerk. Dit betreft het eenmalig installeren van software op de servers van PIT. Voor 2022 is een aantal voorgenomen implementaties doorgeschoven naar 2023. Het budget voor maatwerk wordt met € 50.000 afgeraamd. In de begroting 2023 is al rekening gehouden met de kosten van deze doorschuiving.

4. Budgetten I&A

In de periode 2019-2021 zijn niet aangewende budgetten I&A jaarlijks doorgeschoven omdat geplande implementaties geen doorgang vonden. Een deel kan vrijvallen omdat de kosten voor implementaties past binnen de bestaande budgetten. Een ander deel wordt bij de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2022 aan uw Raad voorgesteld om door te schuiven naar 2023.

5. Juridische advisering en proceskosten

Een juridische procedure is in onderling minnelijk overleg opgelost waardoor de proceskosten met € 15.000 worden verlaagd.

6. Aframing stelpost onvoorzien 

Het budget voor onvoorziene uitgaven kan volledig worden afgeraamd en maakt onderdeel uit van het resultaat van deze burap.

7. Inzet stelpost prijsstijging

Op de taakvelden veiligheidshuis, leerplicht en bibliotheken  heeft een indexering van het budget plaats gevonden.  De stelpost voor 2022 is reeds volledig ingezet. De indexering voor 2023 en volgende jaren wordt ten laste van de stelpost gebracht.

8. Aframing stelpost efficiencyvoordelen bedrijfsvoeringkosten

In de begroting is een stelpost opgenomen wegens te realiseren efficiencyvoordelen als gevolg van harmonisatie van beleid. Voor het jaar 2022 moet worden geconstateerd dat dat voordeel niet kan worden ingeboekt. De stelpost komt daarmee te vervallen en leidt tot een eenmalig nadeel van € 100.000.

9. Bijstelling algemene uitkering o.b.v. septembercirculaire 2022 

De septembercirculaire leidt tot een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Die hogere uitkering wordt met name veroorzaakt door een hoger accres. Daarnaast vindt een negatieve naverrekening plaats over voorgaande dienstjaren voor een bedrag van € 45.476.

10. Te verdelen taakmutaties AU

Betreft een stelpost voor nader in te vullen hogere uitgaven wegens taakmutaties met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw.

11.  Inzet geoormerkte middelen energietoeslag

Huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimumloon komen in aanmerking voor een energietoeslag van € 1.300. In de meicirculaire en septembercirculaire zijn hiervoor middelen ter beschikking gesteld die nu worden ingezet ter dekking van de uitbetaling van de energietoeslag. Zie ook toelichtingsnummer 44.

12. Inzet geoormerkte middelen uitvoeringskosten Klimaatakkoord

Via de meicirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord (€ 251.074). Voor de deelname aan de Urban Mining scan van Parkstad wordt van deze middelen in 2022 € 10.000 ingezet (zie ook toelichtingsnummer 54).

13. Inzet geoormerkte middelen invoeringskosten Omgevingswet t.b.v. Omgevingsplan

Via de septembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Het Omgevingsplan is één van de kerninstrumenten binnen de Omgevingswet. Iedere gemeente is verplicht om een Omgevingsplan vast te stellen. Het Omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving van de gemeente binnen het grondgebied. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt krijgt iedere gemeente een Omgevingsplan van rechtswege (het zogeheten tijdelijk Omgevingsplan). Het tijdelijke Omgevingsplan dient vanaf 2023 vervolgens stapsgewijs te worden omgezet naar een definitief Omgevingsplan. Hiervoor moeten vanaf 2023 gelet op die wettelijke taak specifieke middelen worden opgenomen in de P&C-cyclus. In de septembercirculaire 2022 is hiervoor aangegeven dat in 2022 voor de invoeringskosten van de Omgevingswet € 338.000 is toegekend. Over de middelen voor de jaren 2023-2025 volgt meer informatie in een latere circulaire. Voorgesteld wordt om hiervan nu reeds € 200.000 op te nemen ten behoeve van het Omgevingsplan. Deze middelen worden ingezet voor het inhuren van externe expertise bij het omzetten van het tijdelijk omgevingsplan in het definitieve omgevingsplan.  Zie nummer 52.

14. Advieskosten ruimte

Kosten voor een onderzoek in het kader van het toekomstig beleid tennis accommodaties in de gemeente Beekdaelen. 

15. Vrijval reserves

In de periode 2019-2021 zijn aan een aantal reserves bedragen toegevoegd via de resultaatbestemming dan wel waren deze afkomstig uit de voormalige gemeenten. Er heeft een beoordeling plaatsgevonden of er nog sprake is van een claim op deze reserves. Uit de analyse is gebleken dat een aantal reserves kan vrijvallen. In onderstaande tabel is de vrijval per reserve weergegeven.

 

Reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren Bedrag
bijstand (vrm gemeente) 24.002
ICT raad 5.476
restant beweegtuin (vrm gemeente) 53.879
JOGG (vrm gemeente) -2.500
resultaatbestemming 2020 opleidingsbudget 86.073
resultaatbestemming 2020 retourbedrag 2015 promotiecampagne paarden 15.000
resultaatbestemming 2020  brede aanpak dak- en thuisloosheid 17.628
resultaatbestemming 2020 inzet data-analist 3.363
resultaatbestemming 2021 ICT -104.958
Reserve in afwachting van harmonisatie van beleid

Bedrag 

openbare verlichting (vrm gemeente)

130.708

reconstructie wegen (vrm gemeente)

8.895

Nog in te zetten reserves mjb 2019-2022

Bedrag

WWB (vrm gemeente)

59.024

inzet tekort jaarschijf IBA (vrm gemeente)

270

groencompensatie Corio Glane (vrm gemeente)

154.991

vitaliteit en leefbaarheid kernen (vrm gemeente)

40.498

duurzame financiën (vrm gemeente)

134.000

bijzondere kosten inburgering (vrm gemeente)

378

DOPS's (vrm gemeente)

32.023

NK-tweespan (vrm gemeente)

-5.000

Totaal

644.855

3.3 Programma 1: Veiligheid

Bijstelling programma Veiligheid

Terug naar navigatie - Bijstelling programma Veiligheid

Het programma Veiligheid valt onder de afdeling Sociaal en maakt onderdeel uit van een integrale aanpak in het kader van vroeg-signalering, preventie, handhaving en een gezamenlijke aanpak binnen de Veiligheidsregio Parkstad. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma veiligheid
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
lasten per taakveld:
1.1 crisisbeheersing en brandweer -10 - - - -
1.2 openbare veiligheid -75 -33 -33 -33 -33
totale lasten -85 -33 -33 -33 -33
baten per taakveld:
1.1 crisisbeheersing en brandweer 42 42 42 42 42
1.2 openbare veiligheid 5 - - - -
totale baten 48 42 42 42 42
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -37 10 10 10 10
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves - - - - -
0.10 Onttrekking reserves - - - - -
Saldo resultaatbestemming - - - - -
Resultaat programma -37 10 10 10 10

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 10% met een minimum van € 10.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat  (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr. Omschrijving Bedrag (in duizenden euro's)
2022 2023 2024 2025 2026 R/N
16 Energielasten -11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 R
17 Procesbudget meervoudige aanpak vanuit taakvelden OOV, Sociaal en Ruimte -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
18 Huur verenigingsgebouw Schinnen 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 R
19 Veiligheidshuis -27,5 -17,7 -17,7 -17,7 -17,7 R/N
Overige lasten en baten -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2
Totale bijstelling programma -36,9 9,7 9,7 9,7 9,7

Toelichting mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting mutaties

16.  Energielasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder nummer 1.

17. Procesbudget meervoudige aanpak vanuit taakvelden OOV, Sociaal en Ruimte

Betreft de onderzoekskosten voor het procesbudget om het sociaal-maatschappelijk functioneren te bevorderen met als gevolg een leefbare en (objectieve en subjectieve) veilige omgeving door:

  • een bestuurlijke en geïntegreerde (meervoudige) aanpak van ondermijning;
  • waaronder een wijk- en persoonsgerichte (duurzame) aanpak van sociaal-maatschappelijke problemen; 
  • in combinatie met het ontwikkelen en doorvoeren van gebiedsontwikkeling (perspectief).

In de begroting 2023 is hier, voor de jaren 2023 en verder, budget voor gevraagd. 

18. Huur verenigingsgebouw Schinnen

Huuropbrengsten voor het verenigingsgebouw Schinnen waren nog niet in de begroting opgenomen.

19. Veiligheidshuis

De verhoogde raming 2022 betreft de afrekening 2021 van het Veiligheidshuis (€ 10.000) alsmede de indexering 2022 (€ 17.700). Deze indexering wordt voor de jaren 2023 en 2026 gedekt uit de stelpost prijsstijging (zie toelichting nr 7)

3.4 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Bijstelling programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Bijstelling programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Het programma verkeer, vervoer en waterstaat bestaat uit de taakvelden: verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma verkeer, vervoer en waterstaat
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
lasten per taakveld:
2.1 verkeer en vervoer -219 - - - -
totale lasten -219 - - - -
baten per taakveld:
2.1 verkeer en vervoer 38 - - - -
totale baten 38 - - - -
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -181 - - - -
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves 776 - - - -
0.10 Onttrekking reserves -760 - - - -
Saldo resultaatbestemming 16 - - - -
Resultaat programma -165 - - - -

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 10% met een minimum van € 10.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat  (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr. Omschrijving Bedrag (in duizenden euro's)
2022 2023 2024 2025 2026 R/N
20 Energielasten -47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 R
21 Vergoedingen personele lasten 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
22 Gladheidsbestrijding -14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 R
23 Onkruidbestrijding -80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
24 Structurele lasten mobiliteitsplan -60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 R
Overige lasten en baten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale bijstelling programma -164,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Toelichting mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting mutaties

20. Energielasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder nummer 1.

21. Vergoeding personele lasten

Betreft de vergoeding voor detachering en ziekte van medewerkers.

22. Gladheidsbestrijding

Dit betreffen de extra kosten voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma 2022- 2023. Het jaar 2023 wordt benut om te bezien of, en met hoeveel, het budget gladheidbestrijding structureel dient te worden bijgeraamd bij de begroting 2024.

23. Onkruidbestrijding

Dit jaar wordt een tekort verwacht op onkruidbestrijding als gevolg van een uitgebreider areaal en afwijkingen in het areaal. In 2023 wordt bezien of dit budget structureel moet worden bijgeraamd. 

24. Structurele lasten mobiliteitsplan

In de raadsinformatiebrief met registratienummer Z/22/179687  bent u geïnformeerd over het uitvoeringsplan Mobiliteit 2022-2025. De financiële gevolgen voor 2022 zijn opgenomen in deze bestuursrapportage. De financiële gevolgen voor de jaren 2023-2025 zijn verwerkt in de begroting 2023.

3.5 Programma 3: Economie en recreatie

Bijstelling programma Economie en recreatie

Terug naar navigatie - Bijstelling programma Economie en recreatie

Het programma Economie en recreatie bestaat uit de taakvelden: economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, economische promotie, (openlucht) recreatie en openbaar groen.  Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma economie en recreatie
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
lasten per taakveld:
3.1 economische ontwikkeling -26 -6 -6 -6 -6
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - - - - -
3.4 economische promotie -209 - - - -
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie 189 0 0 0 0
totale lasten -45 -6 -6 -6 -6
baten per taakveld:
3.1 economische ontwikkeling 279 - - - -
3.4 economische promotie -1 - - - -
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie 5 5 5 5 5
totale baten 284 5 5 5 5
Saldo van baten en lasten bestaand beleid 238 -1 -1 -1 -1
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves - - - - -
0.10 Onttrekking reserves 78 - - - -
Saldo resultaatbestemming 78 - - - -
Resultaat programma 317 -1 -1 -1 -1

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 10% met een minimum van € 10.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat  (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr. Omschrijving Bedrag (in duizenden euro's)
2022 2023 2024 2025 2026 R/N
25 Energielasten -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 R
26 Advieskosten grondaangelegenheden -34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 R
27 Evenementen 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
28 Retributies zend-/communicatiemasten -16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
29 Verkoop gronden 347,5 0,0 0,0 0,0 0,0 R
Overige lasten en baten -6,2 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Totale bijstelling programma 316,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Toelichting mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting mutaties

25. Energielasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder nummer 1.

26. Advieskosten grondaangelegenheden

Kosten minnelijke oplossing inzake aansprakelijkheidsstelling selectieprocedure van een ontwikkellocatie en advieskosten tbv verkoop grond woningbouwlocatie. 

27. Evenementen

Er zijn in 2022 minder evenementensubsidies verstrekt.

28. Retributies zend-/communicatiemasten

De opbrengsten zendmasten valt dit jaar lager uit dan begroot.

29. Verkoop gronden

Het betreft de verkoopopbrengst van diverse percelen grond. 

3.6 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur

Bijstelling programma Onderwijs, sport en cultuur

Terug naar navigatie - Bijstelling programma Onderwijs, sport en cultuur

Het programma Onderwijs, Sport en Cultuur bestaat uit de taakvelden: openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken, sportbeleid en activering, cultuurpresentatie, cultuurproductie, cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen programma onderwijs, sport en cultuur
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
lasten per taakveld:
4.1 openbaar basisonderwijs - - - - -
4.2 onderwijshuisvesting -181 - - - -
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken -13 -8 -8 -8 -8
5.1 sportbeleid en activering -18 - - - -
5.2 sportaccommodaties -157 - - - -
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie - - - - -
5.4 musea - - - - -
5.5 cultureel erfgoed -60 - - - -
5.6 media -3 -3 -3 -3 -3
6.1 samenkracht en burgerparticipatie -51 - - - -
totale lasten -482 -11 -11 -11 -11
baten per taakveld:
4.2 onderwijshuisvesting 316 11 11 11 11
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken 21 -7 -7 -7 -7
5.1 sportbeleid en activering 59 - - - -
5.2 sportaccommodaties 95 12 12 12 12
5.5 cultureel erfgoed - - - - -
6.1 samenkracht en burgerparticipatie -32 -4 -4 -4 -4
totale baten 460 12 12 12 12
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -22 1 1 1 1
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves -1.805 - - - -
0.10 Onttrekking reserves 218 - - - -
Saldo resultaatbestemming -1.587 - - - -
Resultaat programma -1.610 1 1 1 1

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 10% met een minimum van € 10.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat  (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr. Omschrijving Bedrag (in duizenden euro's)
2022 2023 2024 2025 2026 R/N
30 Energielasten -82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 R
31 Leerplicht -13,6 -13,6 -13,6 -13,6 -13,6 R/N
32 Exploitatietekort SESS -130,4 0,0 0,0 0,0 0,0 R
33 SPUK 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0 R
34 Toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting -1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
35 Afrekening subsidie 2021 Beweegdaelen 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 R
Overige lasten en baten -5,3 15,0 15,0 15,0 15,0
Totale bijstelling programma -1.609,8 1,4 1,4 1,4 1,4

Toelichting mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting mutaties

30. Energielasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder nummer 1.

31. Leerplicht

Verhoging van de raming als gevolg van de indexering 2022 van de bijdrage aan bureau VSV. Dekking vindt plaats middels inzet van de stelpost prijsstijging (zie toelichting nr 7).

32. Exploitatietekort SESS

SESS krijgt dit jaar te maken met een stijging van de kosten ten opzichte van de begroting. Dit komt voornamelijk door de stijging van de energiekosten en de kosten voor inhuur van personaal vanwege langdurig ziekteverzuim van een medewerker. Hierdoor wordt een tekort op de exploitatie verwacht. Dit tekort komt voor rekening van gemeente Beekdaelen.

33. SPUK

Dit betreft de raming van de inkomsten SPUK sport welke voorlopig is toegekend. De totale SPUK bijdragen zijn geraamd op de verschillende kredieten en exploitatiebudgetten betreffende sport en geldt als dekking voor de geraamde BTW op deze budgetten. Dit resultaat effect heeft alleen betrekking op de exploitatiebudgetten sport. De SPUK-regeling loopt tot en met 2023.

34. Toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting

Om de toekomstige onderwijshuisvesting te kunnen financieren wordt ten laste van de resultaatbestemming gedoteerd aan een daartoe te vormen bestemmingsreserve "onderwijshuisvesting".

35. Afrekening subsidie 2021 Beweegdaelen

De afrekeningen 2021 van de subsidies i.k.v. Beweegdaelen waren voordelig. O.a. als gevolg van corona hadden er minder activiteiten plaatsgevonden dan gepland.

3.7 Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid

Bijstelling programma Sociaal domein en volksgezondheid

Terug naar navigatie - Bijstelling programma Sociaal domein en volksgezondheid

Het specifieke begrotingsprogramma 'Sociaal Domein en Volksgezondheid' bestaat uit de taakvelden: Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet, arbeidsparticipatie, volksgezondheid, zelfredzaamheid en burgerparticipatie. 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen sociaal domein
bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
lasten per taakveld:
6.1 samenkracht en burgerparticipatie 81 60 60 60 60
6.2 wijkteams - - - - -
6.3 inkomensregelingen -2.527 43 43 43 43
6.4 begeleide participatie 355 - - - -
6.5 arbeidsparticipatie 88 -376 -376 -376 -376
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO) 1 - - - -
6.71 maatwerkdienstverlening 18+ 42 - - - -
6.72 maatwerkdienstverlening 18- 71 - - - -
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - - - - -
6.82 Geëscaleerde zorg 181 - - - - -
7.1 volksgezondheid -6 -3 -3 -3 -3
totale lasten -1.894 -276 -276 -276 -276
baten per taakveld:
6.1 samenkracht en burgerparticipatie -76 - - - -
6.3 inkomensregelingen -349 -43 -43 -43 -43
6.5 arbeidsparticipatie 20 376 376 376 376
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO) - - - - -
6.71 maatwerkdienstverlening 18+ -23 - - - -
6.72 maatwerkdienstverlening 18- 9 - - - -
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 27 - - - -
7.1 volksgezondheid 2 - - - -
totale baten -389 333 333 333 333
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -2.283 57 57 57 57
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves - - - - -
0.10 Onttrekking reserves - - - - -
Saldo resultaatbestemming - - - - -
Resultaat programma -2.283 57 57 57 57

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 10% met een minimum van € 10.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat  (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr. Omschrijving Bedrag (in duizenden euro's)
2022 2023 2024 2025 2026 R/N
36 Energielasten -65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
37 Vergoedingen personele lasten 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 R
38 Jeugdhulp kinderen in AZC -71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
39 Kinderopvang 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 R
40 Hoeskamers 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
41 Burgerinitiatieftafel 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
42 Vrijwilligersdag 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
43 Afboeken debiteuren soza onderbanken ivm overgang naar Kompas -339,3 0,0 0,0 0,0 0,0 R
44 Energietoeslag -1.950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
45 Begeleide participatie 355,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
46 Inburgering 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 R
47 Bijstandverlening en inkomensondersteuning -565,2 0,0 0,0 0,0 0,0 R
Overige lasten en baten 107,4 26,8 26,8 26,8 26,8
Totale bijstelling programma -2.283,0 56,8 56,8 56,8 56,8

Toelichting mutaties

Terug naar navigatie - Toelichting mutaties

36. Energielasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder nummer 1.

37. Personele lasten

Betreft de bijdrage in loonkosten via het UWV als gevolg van ziekte.

38. Jeugdhulp kinderen in AZC

We zien een duidelijke toename in het aantal (vrij dure) arrangementen jeugdzorg kinderen in AZC.

39. Kinderopvang

Mede als gevolg van de aangescherpte beleidsregels zijn de toegekende aanvragen Sociaal Medische Indicatie (SMI) aanzienlijk lager dan geraamd. Daarnaast zijn een groot deel van de doorlopende SMI-toekenningen niet verlengd wegens de aangescherpte beleidsregels.

40. Hoeskamers

De uitgaven zijn mede als gevolg van minder activiteiten in de hoeskamers lager dan geraamd. 

41. Burgerinitiatieftafel

Het aantal (kosten) burgerinitiatieven was lager dan in de begroting was voorzien.

42. Vrijwilligersdag

In 2022 vindt er geen vrijwilligersdag plaats.

43. Afboeking debiteuren Soza Onderbanken i.v.m. overgang naar ISD Kompas

De debiteuren sociale zaken (cliënten woongebied voormalig Onderbanken) zijn per 1 januari 2022 overgegaan van ISD-BOL naar Kompas en worden niet meer opgenomen in de balans van de gemeente Beekdaelen. De aanwezige voorziening oninbare debiteuren kan derhalve ook vervallen. Per jaar volgt er een afrekening van ISD-BOL, hierin is verdisconteerd de vorderingen en de oninbaarheid. Er wordt gerapporteerd op gerealiseerde ontvangsten in het jaar.

44. Energietoeslag

Ter gedeeltelijke tegemoetkoming in de sterk gestegen energiekosten ontvangen huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm een energietoeslag van € 1.300 (€ 800 en € 500). Op dit moment zijn er bijna 1.500 aanvragen toegekend. (zie ook nummer 11)

45. Begeleide participatie

Onderstaand de analyse van de verlaging van de raming met € 355.000

  bedrag * 1000 Toelichting
WSP 111 Cf 2e begrotingswijziging 2022 WSP, behandeld in de Raad d.d. 20 december 2022.
WOZL -285 Cf 2e begrotingswijziging 2022 WSP, behandeld in de Raad d.d. 20 december 2022. 
Vervallen stelpost IU 556 In 1ste BURAP 2022 is een stelpost Participatiewet (uitgaven) opgenomen ten behoeve van de doorbetaling van de hogere integratie-uitkering Participatie (Meicirculaire 2022). Dit betreft met name een hogere subsidie per arbeidsjaar (WSW). In de 2e begrotings- wijziging 2022 van WOZL is rekening gehouden met de verhoging van de subsidie. De stelpost kan derhalve vervallen.
Stelpost coronacompensatie decentralisatie uitkering WSW -27 Via de uitkering uit het gemeentefonds is via de september-circulaire 2022 afgerond € 27.000 ontvangen. Dit bedrag zal worden doorbetaald aan WOZL/WSP voor de extra kosten en gederfde inkomsten i.v.m. de coronapandemie. 
Totaal 355  

 

 

 

 

 

46. Inburgering

De implementatie- en uitvoeringskosten van de nieuwe Wet Inburgering zijn lager dan geraamd.

47. Bijstandsverlening en inkomensondersteuning

Begin oktober 2022 is de definitieve beschikking 2022 van de BUIG-gelden ontvangen van het Ministerie SZW. Deze beschikking viel € 570.000 nadeliger uit dan in de voorlopige beschikking/raming 2022 was voorzien. Het nadeel wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een forse afname van het definitieve macro-budget 2022 van het Rijk. Dit als gevolg van een afname van het landelijk aantal bijstandsontvangers t.o.v. de raming van het aantal bijstandsontvangers dat was opgenomen bij de berekening van het voorlopig macro-budget. 

3.8 Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bijstelling programma Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Terug naar navigatie - Bijstelling programma Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het programma Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing bestaat uit de bedrijventerreinen), wonen en bouwen.  
Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).

Bijstellingen volkhuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026
lasten per taakveld:
7.2 riolering -290 - - - -
7.3 afval -157 - - - -
7.4 milieubeheer -58 - - - -
7.5 begraafplaatsen en crematoria -5 - - - -
8.1 ruimtelijke ordening -20 - - - -
8.3 wonen en bouwen -1.223 - - - -
totale lasten -1.753 - - - -
baten per taakveld:
7.2 riolering 343 -47 -47 -47 -47
7.3 afval 402 - - - -
7.4 milieubeheer - - - - -
7.5 begraafplaatsen en crematoria - - - - -
8.1 ruimtelijke ordening 11 - - - -
8.3 wonen en bouwen 835 2 2 2 2
totale baten 1.592 -46 -46 -46 -46
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -162 -46 -46 -46 -46
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves -490 - - - -
0.10 Onttrekking reserves 455 - - - -
Saldo resultaatbestemming -35 - - - -
Resultaat programma -197 -46 -46 -46 -46

In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan 10% met een minimum van € 10.000. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat  (N = wijziging verloopt neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.

Nr. Omschrijving Bedrag (in duizenden euro's)
2022 2023 2024 2025 2026 R/N
48 Energielasten -10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 R
49 Vergoedingen personele lasten 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 R
50 Budgetten I&A 42,6 0,0 0,0 0,0 0,0 R
51 Opbrengst afval -37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 R
52 Toevoeging geoormerkte middelen omgevingsplan aan geclaimde reserve -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
53 Handhaving/BOA's -58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R
54 DU Uitvoeringskosten Klimaatakkoord - Urban Mining Scan Parkstad -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N
Overige lasten en baten 33,6 -45,8 -45,8 -45,8 -45,8