1. Inleiding

Opzet rapportage

Terug naar navigatie - Opzet rapportage

In deze eerste bestuursrapportage (burap) 2024 leggen wij zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af over de eerste vier maanden van het jaar 2024. Beleidsinhoudelijk vindt die verantwoording plaats aan de hand van een projectenrapportage. De financiële verantwoording leidt tot een bijstelling van een aantal budgetten. Het begrotingsbeeld ná die budgetbijstelling vormt de basis voor het resultaat dat wordt gepresenteerd in de kadernota 2025. Deze nota wordt, net als deze bestuursrapportage, behandeld in de raadsvergadering van 2 juli as.

De budgettaire bijstellingen leiden tot tekorten vanaf het jaar 2025. Dat heeft tot gevolg dat wij, nog meer dan normaal, behoudend moeten omgaan met het in te zetten nieuw beleid. Tegelijkertijd dwingt het ons om zorgvuldig te bekijken op welke plekken besparingen kunnen worden gerealiseerd. In de kadernota, die eveneens is geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 juli, komen we daar uitgebreid op terug.

Zoals aangegeven wordt in deze bestuursrapportage ook inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In de projectenrapportage wordt de voortgang van de projecten weergegeven middels een stoplicht. Op die manier krijgt u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project. Om dat te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria prestatie (wordt het beoogde doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld).