Bijlage 1: Specificatie toevoegingen en onttrekkingen van reserves

Specificatie

Terug naar navigatie - Specificatie

In deze bijlage is, per programma, een specificatie opgenomen van de mutaties die als gevolg van deze bestuursrapportage plaatsvinden op de reserves.

Tekst UI FCL Omschrijving FCL ECL Omschrijving ECL Omschrijving begrotingsregel 2024 2025 2026 2027
Baten 600100110 Mutaties reserve inwoners, bestuur en veiligheid 71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1065 Digitale toegankelijkheid 2.400 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last correctie raming afschr lasten -4.375 1.762 2.755 298
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1091 Ontwikkelplan personeel -1.845.920 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1006 Harmonisatie beleid natuur en landschap -6.111 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1118 Vernieuwen communicatiestijl -27.278 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last correctie raming afschrijving 143 143 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1090 Tijdelijke herhuisvesting ventilatie -6.648 -6.648 -6.648 -6.648
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1088 Tijdelijke herhuisvesting bouwkundige aanpassingen 4.256 3.664 3.664 3.664
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 471 Bestuurscentrum (verbouwing/uitbreiding) 22.240 22.240 22.240 22.240
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 849 Project Brandpreventieve maatregelen 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 308 Bevordering ondermijningsbewustzijn -8.425 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 647 Aanpassing balie gemeentehuis Onderbanken 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1066 Vernieuwde modules burgerzaken applicatie 3.820 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 824 Gemeentehuis: uitbreiding 47.825 47.825 47.825 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 157 Realisatie 2 bluswaterputten Houthandel Diederen 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1154 Ontwikkelplan personeel (cultuurtraject) -123.076 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1085 Marktonderzoek en pilot datagedreven werken -28.422 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 826 Verbouwing gemeentehuis 9.773 9.773 9.773 9.773
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 851 Project Gebouwenbeheer: Legionella 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 996 Doorontwikkeling dienstverlening -25.992 0 0 0
71008 Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl fusiebegr agenda Beekdaelen 2023 -23.220
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Tijdelijke herhuisvesting ventilatie -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Vernieuwde modules burgerzaken applicatie -3.820 -3.820 -3.820 -3.820
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Tijdelijke herhuisvesting ventilatie 4.500 4.500 4.500 4.500
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Applicatie sjablonenbeheer (tbv Wet digitale overheid) 2.400 2.400 2.400 2.400
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last afschrijving ontwikkelplan personeel -652.629 -488.165 -261.055 -261.055
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last 1088 tijdelijk herhuisvesting bouwkundige aanpassingen 1.304 1.304 1.304 1.304
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Vernieuwde modules burgerzaken applicatie 3.820 3.820 3.820 3.820
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1088 tijdelijk herhuisvesting bouwkundige aanpassingen -1.304 -1.304 -1.304 -1.304
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Tijdelijke herhuisvesting bouwkundige aanpassing -5.333 -5.333 -5.333 -5.333
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last afschrijving ontwikkelplan personeel 652.629 488.165 261.055 261.055
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last 1090 Tijdelijke herhuisvesting ventilatie -3.477 -3.477 -3.477 -3.477
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Tijdelijke herhuisvesting bouwkundige aanpassing 5.333 5.333 5.333 5.333
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Applicatie sjablonenbeheer (tbv Wet digitale overheid) -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1090 Tijdelijke herhuisvesting ventilatie 3.477 3.477 3.477 3.477
Totaal 600100110 inwoners, bestuur en veiligheid -2.009.010 78.759 79.609 29.327
600100111 Mutaties reserves sociale leefomgeving 71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1170 Uitvoeringskrediet de Gyselaar fase 2 0 -511.600 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 987 Kindcentrum Amstenrade 100.175 10.017 10.017 10.017
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1180 Bescherm wonen/Skaeve Huse 450.000 -450.000 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1117 Ontwikkelen gebiedsgericht werken -100.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1171 Planontwikkelingskosten gemeenschapshuis Puth -37.462 -558.594 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1113 Geharmoniseerd gemeentelijk erfgoed register -9.475 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 327 Pilot Kinder- en peuteropvang in beweging -6.389 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 135 Bouw leslokalen BS St. Jozef Merkelbeek 15.054 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong 50.000 -50.000 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1135 Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade 16.775 1.677 1.677 1.677
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 328 Samenhangend en integraal jongerenbeleid -19.121 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1109 Restauratie en herbestemming Op de Bies Schimmert -30.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1057 Herhuisvesting voetbalvereniging Amstenrade -2.433 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 232 Renovatie tennis Hulsberg (N) 2.166 0 0 0
71118 Aanw res onderwijsh asielz kinderen tbv afsch 1052 Tijdelijke units BS Petrus Canisius -51.595 0 0 0
71005 Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie naar brut res tbv viering 5 jaar beekdaelen -50.000 0 0 0
71102 Aanwending res herind tbv afschrijvingslasten 1186 Viering 5 jaar Beekdaelen -50.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1004 Sportstichting Schinnen (SESS) -10.480 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 481 Stichtingskost. (subs.) gymz/ontm.ruimte Puth 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1175 Fin.bijdrage optimalisatie gemeenschapsh. Schinnen -11.190 -188.810 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last correctie foutieve raming afachrijvingslasten -3.864 -3.864 -3.864 -3.864
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1005 Onderzoek mogelijkheden buurtaalonderwijs -17.832 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1136 Clubgebouw VVA 11.191 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1110 Rest.en herbestem.tiendschuur Kasteel Wijnandsrade -50.000 0 0 0
71121 A. reserve onderwijshuisvesting tbv afschr.lasten 1127 Ontwerpkn school B'rade, Jabeek, M'beek, Doenrade -141.670 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last corr lagere afschr 10% 7.579 7.579 7.579 7.579
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 480 Stichtingskost. (niet subs.) gymz/ontm.ruimte Puth 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last correctie afronding afsch lasten -119 -119 -119 -119
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1072 Aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden -773 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1056 Opwaarderen gemeenschapshuis de Koeteleboet 4.599 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 126 Renovatie Henkhof BMV Merkelbeek 2.558 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1074 Led-verlichting hockeyclub 129 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 484 MFC Schinnen (aanpassingskosten) 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1168 Aanvullend krediet gemeenschapshuis Puth 38.640 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1186 Viering 5 jaar Beekdaelen -50.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 636 Realiseren ontmoetingsplaatsen jeugd 0 0 0 46
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 396 Invest.bijdrage R. Raevenhuis 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1116 Continueren burgerparticipatie en opstart pilots -100.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last A. tbv afschrijvingslasten cofinanciering verengingsgebouw St. Martinus -25.000
71005 Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie Overboeking vanuit res.ntb naar brut.res tbv cofinanciering Schutterij St. Martinus -25.000
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last A. brut reserve tbv afschrijvingslasten omvormen speellocaties 0 -32.750 -32.750 -32.750
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last A. geclaimde reserve tbv afschrijvingslasten beschermd wonen/SKaeve Huse -450.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Led-verlichting hockeyclub -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last 1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong 50.000 0 0 0
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden 6.000 6.000 6.000 6.000
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1166 Kwartiermaker Park de Oirsprong -50.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1164 SES Nuinhofwijk Nuth -140.000 0 0 0
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Led-verlichting hockeyclub 1.000 1.000 1.000 1.000
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last 1164 SES Nuinhofwijk Nuth 140.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1161 Uitbreiding Hoeskamer Arensgenhout -150.000 0 0 0
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last 1161 Uitbreiding Hoeskamer Arensgenhout 150.000 0 0 0
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last A. geclaimde reserve tbv afschrijvingslasten beschermd wonen/SKaeve Huse 450.000 0 0 0
71006 Aanwending bruteringsres tbv exploitatie A. brut reserve tbv afschrijvingslasten omvormen speellocaties 0 32.750 32.750 32.750
Totaal 600100111 sociale leefomgeving -93.537 -1.743.714 15.290 15.336
600100112 Mutaties reserves fysieke leefomgeving 71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 181 Beekdaelenr.-Clemensdomein ev (opw.tot Schinnen) 3.449 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 290 Gebiedsontw A76 vernattingsproblematiek 7.500 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1068 Onderhoud holle wegen 2.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 194 Herinrichting Hegge fase III 4.745 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 326 Beekdaelen cultuurroute -10.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 330 Woningbouwlocaties Beekdaelen in beeld brengen -3.416 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last correctie foutieve raming afachrijvingslasten 14 21 27 27
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 313 Onderzoek haalbaarheid gemeentelijk landschapsfond -14.437 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1008 Visie behoud en herbest. monumentaal erfgoed -11.312 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 112 Feldbissbreuk 6.945 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1104 Vangnet aanbesteding groen (IBOR) -1.202 -50.000 -50.000 -50.000
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1017 Pilot bodemvitaliteit -31.392 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 985 Invoering omgevingswet -62.343 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1096 Heroverw. van en onderzoek n. geschikte locaties -28.775 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 172 Beekdaelenroute - Wolfhagen/Kollerstraat -111 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 193 Gebiedsontwikkeling A76/Thull -534 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1049 Invent.wegen tbv mj uitv.progr.Mobiliteitsplan -19.125 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1060 Inrichting openbare ruimte de Gijselaar 33.875 8.596 8.596 8.596
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 110 Werkkrediet revitalisering zweefvliegclub -101.515 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1101 Beekdaelen Bloeit -36.044 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1181 Vertaling Nat.progr.land.geb. n. Limburgs gebied 350.000 -350.000 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 288 LIA 5 Vonderstraat Schinnen -9.988 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1032 Nuinhofwijk Nuth (gebiedsontwikkeling Nuth) -1.341.182 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1100 Voorloopkn woningbouwpr Nuinhofwijk/Schimmert III -8.174 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 166 Bijdrage aan fietsbrug over de N274 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 177 Beekdaelenroute - Passage N274 52 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 179 Beekdaelenroute - Plein Clemensdomein 2.240 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 302 Doortrekken Vloedsgraaf naar Nieuwe Nutherweg 2.500 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1007 Schoolthuisroute Doenrade-Merkelbeek 2.175 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1009 Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf -35.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1119 Opstellen eigen lokale economische visie -50.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 276 Ontwikkelplan Doenrade -9.250 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 278 Ontwikkelplan Amstenrade -9.330 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 281 LIA 6 cohesiegebied Puth verbouw accomodatie 15.809 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 993 Voorloopkosten agenda Beekdaelen 2023 -58.964 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1014 Knooppuntennetwerk (knopen lopen) -35.271 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 305 Bodeminformatiesysteem 2.330 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 139 Bovengr.ruiming en groot oh begraafplaats M'beek -5.177 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 920 Uitbr.aant.grafruimten alg.begr.pl.SMT 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 178 Beekdaelenroute - Zwart Paadje 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1169 Inrichting openbare ruimte gemeenschapshuis Puth -173 -3.365 -3.365 -3.365
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last correctie foutieve raming 17.316 124 124 124
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 169 Duurzaam veilig inrichten kruispunten Merkelbeek 93 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 218 LIA nr 15 Kruispunt Dorpsstraat/Stationsstraat 232 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1177 Groot onderhoud beplanting 70.000 -70.000 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1120 Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energiecoaches -200.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 165 Bijdrage voor recreatieve onderdoorgang N274 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 303 Investeringen markt Nuth 1.252 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1094 Onderhoud fiets- en wandelpaden 750 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1176 Opstellen actieplan geluidskaarten 25.000 -25.000 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 217 LIA nr 13 Fietsstructuur 1.766 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 325 Openbaar vervoer overstappunt 7.500 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 160 Ontw.hoek Beekstraat/Pres.Rooseveltstraat S'veld -9.352 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 277 Ontwikkelplan Sweikhuizen -21.156 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1130 Omgevingsplan -220.000 0 0 0
71122 A. reserve noodfonds energiecris tbv afschr.lasten 1132 Maatregelen energiecrisis -426.084 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 173 Beekdaelenroute - Mulderwegske/Hommerterveldweg -228 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 175 Nog aan te wenden budget Beekdaelenroute Schin 10.089 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 196 INV.AGENDA1: Routestructuur Beekdaelenroute 17.920 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 219 LIA nr 17 Viaduct Nagelbeek en omgeving 6.778 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 236 Herinr. Plateau en restaur. Watertoren(N) 584 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 312 Onderzoek om agrarisch vastgoed te saneren -15.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1087 Ecologische gazons 437 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1070 Bomenvervangingsplan 15.799 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1162 Omvormen 2 speellocaties 6.725 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1122 Bestemmingsplanwijziging Uiver -20.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1123 Paraplubestemmingsplan -20.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1092 Transformatie voormalige sportaccommodaties -90.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 167 Reconstructie Douve Merkelbeek 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 171 Beekdaelenroute - tracé Heisterbrug -218 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 221 LIA nr 11 Maatregelen Oude Provinciale weg -2.500 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 282 LIA 6 cohesiegebied Puth inrichting buitenruimte 13.953 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 284 LIA 10 cohesiegebied Sweikhuizen -12.582 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 174 Beekdaelenroute - Hagendorenweg -152 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 176 Beekdaelenroute - fietspad Burg. Adamspark 0 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 180 Beekdaelenr.-Vogelsvaderensweg (verlicht fietspad) 73 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1024 Verledding openbare verlichting 7.500 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 234 Verkeersremmende voorzieningen Onderste Puth 1.701 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 113 Beleefbaar maken Verwoeste Kasteel Etzenrade -1.161 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 190 Tranche I omgeving kerk Schinnen -16.092 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1178 Aanbesteding beheer bomen en groen sportvelden 30.000 -30.000 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1083 Uitwerking landschapskader Beekdaelen -34.535 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1093 Planontw. gemeentelijke kleine woningbouwlocaties -36.261 0 0 0
71008 Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl Restant middelen transitievisie warmte 2019 -24.169
71005 Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie aanvulling gecl res tbv OLS Beekdaelen 2024 -106.000
71008 Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl Restantmiddelen 2022 aanpak lokale isolatie -183.550
71008 Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl Overboeking middelen gebiedsgerichte aanpak van res. voorgaande dj n. bruteringsreserve -25.550
71008 Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl Restantmiddelen 2022 aanpak energiearmoede -261.296
71008 Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl Restant middelen klimaatakkoord 2022 -142.331
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last A. tbv afschrijvingslasten vertaling nat.prog.land.geb.n. Limburgs gebied -25.550
71008 Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl Restentmiddelen omgevingswet 2022 -118.612
71017 Aanwending geclaimde reserve tbv expl aanwending gecl res tbv OLS Beekdaelen 2024 -106.000
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last A. tbv afschr.lasten Vertaling Nat.Progr.Land.Gebied n. Limburgs Progr.Land. Gebied 350.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Aanjaagkrediet DOP Nuth -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last A. geclaimde reserve tbv afschrijvings lasten opstellen actieplan geluidskaarten -25.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1094 Onderhoud fiets- en wandelpaden (tlv bruteringsreserve was gecl res) -857 -857 -857 -857
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Aanjaagkrediet DOP Nuth 2.000 2.000 2.000 2.000
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last A. geclaimde reserve tbv afschrijvings lasten opstellen actieplan geluidskaarten 25.000 0 0 0
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last A. geclaimde reserve via aanvulling res ntb tbv groot onderhoud beplanting 70.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Groot onderhoud beplanting -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last A. geclaimde reserve tbv afschrijvingslasten aanbesteding beheer bomen en sportvelden -30.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1094 Onderhoud fiets- en wandelpaden 107 107 107 107
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Lagere aanwending geclaimde reserve a.g.v. verlaging krediet verledding openbare verlichting -13.750 -13.750 -13.750 -13.750
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last 1097 Aanleg drempels bij komingangen 5.362 5.362 5.362 5.362
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last 1068 onderhoud holle wegen -286 -286 -286 -286
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Afschijvingslasten verduurzamen gemeentelijke gebouwen -7.180 -7.180 -7.180 -7.180
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Onderhoud holle wegen -2.286 -2.286 -2.286 -2.286
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Ecologische gazons -500 -500 -500 -500
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last A. geclaimde reserve via aanvulling res ntb tbv groot onderhoud beplanting -70.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last corr foutieve raming 2022/2023 Afsch lasten verduur gemeent gebouwen 7.180 7.180 7.180 7.180
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last 1094 Onderhoud fiets- en wandelpaden -107 -107 -107 -107
71017 Aanwending geclaimde reserve tbv expl 1094 Onderhoud fiets- en wandelpaden (tlv bruteringsreserve was gecl res) 857 857 857 857
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last A. geclaimde reserve tbv afschrijvingslasten aanbesteding beheer bomen en sportvelden 30.000 0 0 0
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last 1012 Aanjaagkrediet DOP Nuth -250 -250 -250 -250
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Bomenvervangingsplan -17.500 -17.500 -17.500 -17.500
71105 Aanw res nog te bestem tbv afschrijvingslasten corr foutieve raming 2022/2023 Afsch lasten verduur gemeent gebouwen -7.180 -7.180 -7.180 -7.180
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Lagere aanwending geclaimde reserve a.g.v. verlaging krediet verledding openbare verlichting 13.750 13.750 13.750 13.750
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last A. tbv afschr.lasten Vertaling Nat.Progr.Land.Gebied n. Limburgs Progr.Land. Gebied -350.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1012 Aanjaagkrediet DOP Nuth 250 250 250 250
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1068 onderhoud holle wegen 286 286 286 286
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Aanleg drempels bij komingangen -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Bomenvervangingsplan 17.500 17.500 17.500 17.500
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Ecologische gazons 500 500 500 500
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1097 Aanleg drempels bij komingangen -5.362 -5.362 -5.362 -5.362
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Aanleg drempels bij komingangen 3.600 3.600 3.600 3.600
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Groot onderhoud beplanting 3.500 3.500 3.500 3.500
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Onderhoud holle wegen 2.286 2.286 2.286 2.286
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Afschijvingslasten verduurzamen gemeentelijke gebouwen 7.180 7.180 7.180 7.180
71020 Aanwending reserve prijsstijgingen projecten naar vrz riolering Holleweg Schinnen -23.750 0 0 0
71020 Aanwending reserve prijsstijgingen projecten naar vrz riolering Bauwe Ader Provinciale weg -27.705 0 0 0
Totaal 600100112 fysieke leefomgeving -3.383.447 -519.624 -44.618 -44.618
600100113 Mutaties reserves best.samenwerking en financiën 71006 Aanwending bruteringsres tbv exploitatie van bruteringsreserve naar reserve nog te bestemmen -4.259.402
71010 Aanwending res afw harmonisatie beleid tbv expl van res in afwachting harm beleid naar reserve nog te bestemmen -1.324.151
71020 Aanwending reserve prijsstijgingen projecten van res prijsst proj n brut res (corr 30.355 in 2022 niet toegevoegd) -30.355
71002 Aanwending res herindeling tbv exploitatie van reserve herindeling naar reserve nog te bestemmen -93.952
71009 Aanw res organisatie-ontwikkeling tbv exploitatie van reserve organisatieontwikkeling naar reserve nog te bestemmen -1.554.468
71005 Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie v res ntb n res niet bestede middelen cultuurmiddelen corona -185.000
71019 Aanwending res participatiebedrijf Vidar van res participatiebedrijf Vidar naar reserve nog te bestemmen -42.442
71020 Aanwending reserve prijsstijgingen projecten van res prijsstijging projecten naar reserve nog te bestemmen -2.012.267
71017 Aanwending geclaimde reserve tbv expl van geclaimde reserve naar reserve nog te bestemmen -163.055
71008 Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl van res niet bestede midd vrg dj naar reserve nog te bestemmen -979.157
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last correctie raming afschrijving 0 0 90 10
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1182 Datagedreven werken 142.800 -142.800 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 304 Strategisch actieplan Middengebied Zuid Limburg -206.503 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 253 Website, intranet en raadsportaal (N) 1.555 0 -1.646 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 252 ICT koppelingen en e-dienstverlening (N) 6.359 0 0 -1.908
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1183 Implementatie nieuw zaaksysteem 172.540 -172.540 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1028 Verplaatsing archief locatie Schinveld -19.477 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1174 Verhuizing archieven -20.000 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1173 Metadataschema opstellen en beschr info. objecten -2.700 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 1064 Project zaakgericht werken -28.450 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last 270 Voorloopkosten agenda Beekdaelen ONS 2023 -21.333 0 0 0
71005 Aanwending reserve nog te bestem tbv exploitatie naar res weerstandscapacitiet aanvullen weerstandscapaciteit -226.000
71008 Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl restantbudget 2023 herstel-projectplan Wpg -15.000
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last Datagedreven werken 142.800 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last afschrijving implementatie nieuw zaaksysteem -172.540 0 0 0
71017 Aanwending geclaimde reserve tbv expl van gecl res naar bruterinsgreserve -10.831.060 0 0 0
71106 Aanw bruteringsreserve tbv afsch last Datagedreven werken -142.800 0 0 0
71017 Aanwending geclaimde reserve tbv expl vrijval geclaimde reserve -476 0 0 0
71117 Aanwending geclaimde res tbv afsch last afschrijving implementatie nieuw zaaksysteem 172.540 0 0 0
71011 Aanwending res mjr 2019-2022 tbv exploitatie van reserve mjb 2019-2022 naar brut res -103.452 0 0 0
71020 Aanwending reserve prijsstijgingen projecten naar brut res Parkstadroute Leisure Lane -37.800 0 0 0
71008 Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl naar brut res 342 ICT aanpassing bedrijfsgebouw Schinnen -2.289 0 0 0
71008 Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl naar brut res 1017 Pilot bodemvitaliteit -31.392 0 0 0
71008 Aanw res niet bestede midd voorg dienstj tbv expl naar brut res 270 Voorloopkosten agenda Beekdaelen ONS 2023 -21.333 0 0 0
Totaal 600100113 bestuurlijke samenwerking -21.888.260 -315.340 -1.556 -1.898
Totaal Baten -27.374.254 -2.499.919 48.725 -1.853
Lasten 600100111 Mutaties reserves sociale leefomgeving 71006 Toevoeging aan bruteringsreserve van res ntb tbv viering 5 jaar beekdaelen 50.000 0 0 0
71006 Toevoeging aan bruteringsreserve Overboeking vanuit res.ntb naar brut.res tbv cofinanciering Schutterij St. Martinus 25.000
Totaal 600100111 sociale leefomgeving 75.000 0 0 0
600100112 Mutaties reserves fysieke leefomgeving 71017 Toevoeging aan geclaimde reserve van res ntb tbv OLS Beekdaelen 2024 106.000
71006 Toevoeging aan bruteringsreserve Overboeking middelen gebiedsgerichte aanpak van res. voorgaande dj n. bruteringsreserve 25.550
Totaal 600100112 fysieke leefomgeving 131.550
600100113 Mutaties reserves best.samenwerking en financiën 71008 Toev aan res niet bestede middelen voorg dienstj v res ntb n res niet bestede middelen cultuurmiddelen corona 185.000
71005 Toevoeging aan reserve nog te bestemmen van res participatiebedrijf Vidar naar reserve nog te bestemmen 42.442
71005 Toevoeging aan reserve nog te bestemmen van reserve herindeling naar reserve nog te bestemmen 93.952
71005 Toevoeging aan reserve nog te bestemmen van res prijsstijging projecten naar reserve nog te bestemmen 2.012.267
71006 Toevoeging aan bruteringsreserve van res prijs proj n reserve ntb (corr 30.355 in 2022 niet toegevoegd) 30.355
71005 Toevoeging aan reserve nog te bestemmen van res niet bestede midd vrg dj naar reserve nog te bestemmen 979.157
71005 Toevoeging aan reserve nog te bestemmen van geclaimde reserve naar reserve nog te bestemmen 163.055
71005 Toevoeging aan reserve nog te bestemmen van res in afwachting harm beleid naar reserve nog te bestemmen 1.324.151
71005 Toevoeging aan reserve nog te bestemmen van reserve organisatieontwikkeling naar reserve nog te bestemmen 1.554.468
71005 Toevoeging aan reserve nog te bestemmen van bruteringsreserve naar reserve nog te bestemmen 4.259.402
71001 Toevoeging aan algemene reserve van res ntb aanvullen weerstandscapaciteit 226.000
71006 Toevoeging aan bruteringsreserve van gecl res naar bruterinsgreserve 10.831.060 0 0 0
71006 Toevoeging aan bruteringsreserve van reserve mjb 2019-2022 naar brut res 103.452 0 0 0
71006 Toevoeging aan bruteringsreserve van res prijsstijg projecten Parkstadroute Leisure lane 37.800 0 0 0
71006 Toevoeging aan bruteringsreserve van res niet best midd vrg dj 342 ICT aanpassing bedrijfsgebouw Schinnen 2.289 0 0 0
71006 Toevoeging aan bruteringsreserve van res niet best midd vrg dj 270 Voorloopkosten agenda Beekdaelen ONS 2023 21.333 0 0 0
71006 Toevoeging aan bruteringsreserve van res niet best midd vrg dj 1017 Pilot bodemvitaliteit 31.392 0 0 0
Totaal 600100113 bestuurlijke samenwerking 21.897.575 0 0 0
Totaal Lasten 22.104.125 0 0 0
Geheel - Totaal -5.270.129 -2.499.919 48.725 -1.853