2. Financiële rapportage

2.1 Ontwikkeling begrotingsbeeld

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit hoofdstuk wordt allereerst een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2024-2027 (paragraaf 2.1). Dat begrotingsresultaat verandert in hoofdzaak door de budgetbijstellingen waarover in deze burap wordt gerapporteerd. De belangrijkste staan samengevat in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt de raad voorgesteld akkoord te gaan met de votering van een aantal kredieten. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.

Begrotingsresultaat

Terug naar navigatie - Begrotingsresultaat

In november 2023 heeft uw raad de begroting 2024 vastgesteld. Het positieve saldo van deze begroting bedraagt € 970 duizend in het jaar 2024. In 2027 bedraagt het negatieve saldo € 1,86 miljoen. Na vaststelling van de begroting is een aantal begrotingswijzingen doorgevoerd, die leiden tot een bijgesteld resultaat van € 478 duizend positief in 2024 en een negatief resultaat van afgerond € 2,6 miljoen in 2027. De negatieve bijstelling als gevolg van de  begrotingswijzigingen wordt met name veroorzaakt door de financiële gevolgen van het voorstel inzake het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en het voorstel inzake het IBOR rehabilitaties. Het resultaat van de begroting 2024 inclusief de effecten van de begrotingswijzigingen tot en met juni 2024 vormen het startpunt van de 1e bestuursrapportage 2024.

De bestuursrapportage zelf leidt tot een positieve bijstelling in 2024 en tot negatieve bijstellingen in de jaren 2025 tot en met 2027. Het resultaat na de bijstellingen die zijn vermeld in deze burap bedraagt in 2024 €2,1 miljoen positief en daalt in het jaar 2027 tot een bedrag van ruim  € 3,1 miljoen negatief.

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat (bedragen in duizenden euro's). 

Ontwikkeling begrotingsresultaat Bedragen (in duizenden euro's)
2024 2025 2026 2027
Resultaat begroting 2024 970 148 -2.069 -1.859
Wijziging (meerjaren)begroting raadsvergadering december t/m juni -493 -778 -411 -721
Bijgesteld resultaat (startpunt 1e burap 2024) 478 -629 -2.480 -2.581
Bijstellingen eerste burap 2024 1.570 -537 -870 -569
Bijgesteld resultaat 2.048 -1.166 -3.349 -3.149

2.2 Belangrijkste budgetbijstellingen

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de bijstellingen die plaatsvinden in deze bestuursrapportage. In de samenvatting worden alleen de bijstellingen vermeld van € 75.000 of meer. Ook worden alleen de mutaties vermeld die ook daadwerkelijk van invloed zijn op het begrotingsresultaat 2023 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap.  

Nr. Omschrijving Bedragen (in duizenden euro's)
2024 2025 2026 2027
1 Burgerzaken -116 2 -91 -155
11 Oekraïners 1.181 - - -
12 WMO tlv begrotingsresultaat -185 -185 -185 -185
13 Jeugd tlv begrotingsresultaat -184 -184 -184 -184
14 Maatschappelijke opvang (beschermd wonen) - -227 -512 -115
16 WSW en beschut werk -88 - - -
17 Collectief vervoer Omnibuzz -87 - - -
21 Verkoop grond 317 - - -
22 Vrijval voorziening rehabilaties 72 - - -
23 Indexering groencontracten -121 -121 -121 -121
27 ICT-kosten -128 -42 -42 -42
28 Rente-inkomsten 400 - - -
div. Bijstelling AU obv meicirculaire 2024 -55 - - -
div. Energielasten 120 -249 -175 -175
div. Personele lasten 450 450 450 450
Overige lasten en baten -7 18 -11 -43
Totale bijstelling programma 1.570 -537 -870 -569

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de eerste bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt, ter informatie, een samenvatting van de wijzigingen per programma .

Programma Bedragen (in duizenden euro's)
2024 2025 2026 2027
Bestuur, inwomers en veiligheid -315 -260 -316 -379
Sociale leefomgeving -1.334 -2.258 -2.543 -2.146
Fysieke leefomgeving -254 -849 -798 -801
Bestuurlijke samenwerking en financiën 3.475 2.831 2.788 2.757
1.570 -537 -870 -569

2.3 Kredieten

Uitgangspunten financiële verordening inzake nieuw beleid

Terug naar navigatie - Uitgangspunten financiële verordening inzake nieuw beleid

In de financiële verordening is aangegeven onder welke condities kredietvoteringen mogen landen in de buraps, maar ook wanneer dat niet mag en aparte raadsvoorstellen moeten worden aangeboden.

Onderstaand tref u een samenvatting aan van de belangrijkste uitgangspunten die in de financiële verordening zijn opgenomen:

Omvang en aard Te volgen procedure
Nieuwe investeringen Via begroting of via een apart raadsvoorstel 
Aanvullende investeringen (aanvullende plannen) > € 30.000 Via begroting of via een apart raadsvoorstel
Aanvullende investeringen (aanvullende plannen) < € 30.000     Via burap, begroting of via een apart raadsvoorstel
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) > 50.000 Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief inclusief de procedure van wensen en bedenkingen

Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) tussen € 30.000 en € 50.000

Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) tussen < € 30.000 Raad informeren in de eerstvolgende burap

Naast de bovenstaande drempelbedragen uit de financiële verordening zijn met de raad apart afspraken gemaakt voor wat betreft overschrijdingen die het gevolg zijn van exorbitante prijsstijgingen: 

Omvang en aard Te volgen procedure
Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die minder bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet Raad wordt achteraf geïnformeerd
Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die meer bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet    Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief

 

Kredieten

Terug naar navigatie - Kredieten

Implementatie nieuw zaaksysteem (+ € 31.150)
Voor de implementatie van een nieuw zaaksysteem is een bedrag nodig van ruim € 31.000. De kosten voor de projecten 'zaakgericht werken' en  voor het opstellen van een metadataschema komen daarentegen te vervallen. Dat voordeel kan worden gebruikt ter dekking van de implementatie van het nieuwe zaaksysteem.  Het extra geld dat wordt gevraagd is derhalve nihil.

Verhuizing archieven (+ € 10.000)
Vanaf het jaar 2024 verhuist het archief naar het historisch centrum Limburg (HCL). De eenmalige kosten die dit met zich meebrengt bedragen € 10.000. 

Aanvullend krediet voor het opstellen van de nota grondbeleid (+ € 15.000)
In de raadsvergadering van 19 december 2023 is de nota grondbeleid vastgesteld. In die nota is beschreven dat het college een grondprijzenbrief opstelt. De middelen daarvoor zijn niet voorhanden en bedragen € 15.000.

Bedrijfsauto (+ € 4.297)
De aankoop is hoger uitgevallen. Het krediet wordt derhalve bijgesteld.

Vertaling Nationaal programma landelijk gebied naar Limburgs gebied (+ € 25.550)
In de algemene uitkering zijn middelen gestort voor de vertaling van het Nationaal programma landelijk gebied. Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 zijn die middelen toegevoegd aan de reserve 'niet bestede middelen voorgaande dienstjaren'. In deze burap wordt het krediet beschikbaar gesteld en wordt de reserve aangewend ter dekking van de afschrijvingslasten.

Openbare ruimte Nuinhofwijk  (budgettair neutraal)
Voor de werkzaamheden in de openbare ruimte (riool- en weggedeelte) is in totaal  916.536 nodig. Het rioleringsgedeelte € 137.000 wordt gedekt via het rioolfonds. De kosten voor het weggedeelte  € 779.536 worden gedekt door een subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds van € 581.759 en voor de overige € 197.777 door bijdragen van Wonen Zuid. Deze kredietvotering verloopt volledig budgettair neutraal. Het betreft derhalve een technische wijziging.