3.2 Programma 2 | Sociale leefomgeving

3.2.1 Algemene ontwikkelingen

Accommodatiebeleid

Terug naar navigatie - Accommodatiebeleid

Momenteel worden -in het kader van het beleidsproces accommodatiebeleid- kernprofielen opgesteld. Dit is onderdeel van de visie die gebaseerd is op de drie pijlers, kernprofielen, financiën en de vitaliteit van de verenigingen. Streven is om het accommodatiebeleid in Q4 2023 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Na vaststelling van de beleidsnota wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarbij een financiële vertaling van de kaders zal worden opgenomen. Parallel hieraan loopt het vraagstuk om de drie pijlers te bezien in het licht van de leefbaarheid in onze kernen.

Onderwijshuisvesting Puth en Nuth

Terug naar navigatie - Onderwijshuisvesting Puth en Nuth

De businesscase Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade staat in het IHP benoemd voor het jaar 2029. Naar verwachting zal een locatiestudie plaatsvinden om de locatie van het kindcentrum te bepalen. De verwachting is dat vanaf 2029 kosten gemaakt worden in de voorbereidingsfase, waarna een separaat krediet gevraagd wordt voor de uitvoering.

De uitvoering voor het ontwikkelen van een kindcentrum in Puth staat in het IHP benoemd voor het jaar 2026. Behoudens een voorbereidingskrediet om een locatiestudie uit te voeren en voorbereiding te treffen om te komen tot realisatie, is de verwachting dat uitvoering zal plaatsvinden in 2028. 

3.2.2 Ontwikkelingen met directe financiële gevolgen

4. Onderwijshuisvesting school middengebied

Terug naar navigatie - 4. Onderwijshuisvesting school middengebied

Voor het kindcentrum middengebied wordt de locatiestudie afgerond om vervolgens een definitieve locatiekeuze te maken. Daarna start de planvoorbereiding en uitwerking, zodat op basis daarvan in 2024 een kredietvotering gevraagd kan worden. 

5. Speelruimtebeleid

Terug naar navigatie - 5. Speelruimtebeleid

De voormalige gemeenten Schinnen, Onderbanken en Nuth hadden weliswaar een eigen visie en werkwijze op het terrein van speelruimte, echter geen van de voormalige gemeenten had een formeel vastgesteld beleidskader. Harmoniseren van beleid was daarom niet aan de orde na de fusie tot de gemeente Beekdaelen, ook omdat speelruimtebeleid geen wettelijke vereiste is.
In de praktijk bestaat er behoefte aan speelruimtebeleid om bijvoorbeeld antwoord te kunnen geven op verzoeken vanuit kernen/wijken om een nieuwe speelplek of sport-speelvoorzieningen (zoals een skateparkje). Ook geeft een speelruimtebeleid richting en doet recht aan de inzet van inwoners van Beekdaelen die zich jaar in jaar uit inzetten als bestuurslid of vrijwilliger bij een speeltuin. 
Tenslotte is speelruimtebeleid nodig gezien het belang van spelen voor de (gezonde) ontwikkeling van kinderen, jeugd en jongeren.
 
Tijdens de beeldvormende commissie is gekozen voor de variant waarbij de openbare locaties, op het moment dat zij aan vervanging toe zijn, worden omgevormd naar ontmoetingsplekken voor jong en oud. De behoefte in de buurt/wijk is daarbij leidend; ook de betrokkenheid uit de buurt/wijk is een belangrijke en onlosmakelijke voorwaarde hierbij. 
Gebruikers/bewoners geven in dat geval aan welke activiteiten gewenst zijn op de locatie (speelkansen zoals: schommelen, glijden, klimmen en/of ontmoetingsmogelijkheden: hangen, zitten, sporten). Ook geven zij aan of zij bereid zijn een structurele actieve rol in het proces van ontwikkeling en toezicht te spelen. Het uitgangspunt is om hierbij zoveel mogelijk natuurlijke spelelementen toe te passen.


Voor het omvormen van 12 locaties (omvorming van 2 locaties vindt plaats in 2023) is een eenmalig bedrag nodig van 327,5 duizend euro. Daarvan is een bedrag van 42,5 duizend euro gereserveerd in een reserve speeltuinen. Het aanvullend bedrag bedraagt dan nog 285 duizend euro. Structureel is een bedrag nodig van 54,5 duizend euro. Dat bedrag is nodig om te sparen voor vervanging in de toekomst.

6. Beschermd wonen/ Skaeve Huse

Terug naar navigatie - 6. Beschermd wonen/ Skaeve Huse

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verplicht elke gemeente om te voorzien in opvang en beschermd wonen. En geeft daarbij ook aan dat gemeenten moeten voorzien in een plan opdat cliënten zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Cliënten die beschermd wonen of opvang ontvangen moeten een veilige woonomgeving hebben en, indien mogelijk, weer in staat worden gesteld om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

In 2018 is in het kader van de landelijk verplichte doordecentralisatie Beschermd Wonen, waarbij gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor voldoende aanbod van Beschermd Wonen, door alle gemeenteraden van Parkstad de nota “Visie Opvang en Beschermd Wonen Parkstad” vastgesteld. Hierin is afgesproken dat de uitwerking van te realiseren doelstellingen, volgend uit deze visie, zal plaatsvinden in de vorm van uitvoeringsagenda’s.
Om de doordecentralisatie vanaf 2023 verder vorm te kunnen geven is medio februari 2022 de uitwerkingsnotitie ‘Samen Thuis’ vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

Vanuit de uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen Parkstad 2019-2020 zijn afspraken gemaakt, waarbij elke gemeente o.a. een taakstelling heeft gekregen. Binnen Parkstad betekent dit voor de gemeente Beekdaelen de realisatie van 3 Skaeve Huse. Als uitgangspunt is binnen de gemeente gekozen om de realisatie zo mogelijk te combineren met de nieuwe locatie van het zorgpension. De locatie daarvan is nog niet uitgekristalliseerd.

De meest recente uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen Parkstad 2021-2022 is medio 2021 vastgesteld door het college en is nog actueel.

Indicatief is voor het realiseren van de Skaeve Huse een bedrag nodig van eenmalig 450 duizend euro.

 ² Skaeve Huse zijn eenvoudige eenpersoonswoningen die veelal op afstand van reguliere woningen worden gebouwd. De woningen beschikken over eigen sanitair en een eigen keuken. De woningen zijn stevig en eenvoudig schoon te houden en staan alleen of met enkele stuks bij elkaar. Skaeve Huse zijn bedoeld voor mensen die vanwege hun woongedrag niet in een regulier huis kunnen wonen.

 

7. Gemeenschapshuis Sweikhuizen

Terug naar navigatie - 7. Gemeenschapshuis Sweikhuizen

Het doel is om een gemeenschapsvoorziening -gecombineerd met de functie wonen- te realiseren op de plek van het huidige Rector Raevenhuis te Sweikhuizen. Het inbreidingsgebied biedt kansen om deze plek veelzijdig te ontwikkelen in samenspraak met de gemeenschap, waar een integratie tussen een gemeenschapsvoorziening en woonfuncties toegesneden voor de kern Sweikhuizen speerpunten zijn. We bevinden ons in de verkenningsfase die de basis vormt voor het verwerven van draagvlak/commitment.

8. Uitrol pilot straatcoaches

Terug naar navigatie - 8. Uitrol pilot straatcoaches

In februari 2023 is de pilot straatcoaches gestart in Beekdaelen. De pilot loopt tot en met medio september 2023. In de raadsvergadering van september ontvangt de gemeenteraad een voorstel met advies over het al dan niet structureel inzetten van straatcoaches. De geschatte jaarlijkse kosten hiervan bedragen ca. €100.000,-.