3.4 Programma 4 | Bestuurlijke samenwerking en financiën

3.4.1 Algemene ontwikkelingen

Regiodeal Parkstad

Terug naar navigatie - Regiodeal Parkstad
  • Regiodeal 1.0
    In deze regiodeal staat de aanpak van de Nuinhofwijk centraal voor Beekdaelen de komende jaren. 
  • Regiodeal 2.0
    Centrale thema is versterken van de Brede welvaart op basis van integrale gebiedsgerichte en programmatische aanpak. Er zijn 8 focusgebieden, waarvan Beekdaelen er 2 inbrengt; kern Schinveld en kern Nuth. Rond de zomerperiode zal een convenant opengesteld worden met het Rijk, waarna concreter gemaakt wordt hoe de verdeling van middelen zal gaan uitzien. Het Rijk heeft minder middelen ter beschikking gesteld dan gevraagd (40 miljoen euro – 25 miljoen euro). Dit wordt binnen de governance Regio Parkstad afgestemd.  

Nationaal Programma aanpak Landelijk gebied/ Limburg Programma aanpak Landelijk gebied

Terug naar navigatie - Nationaal Programma aanpak Landelijk gebied/ Limburg Programma aanpak Landelijk gebied

Gemeente Beekdaelen neemt een actieve rol hierbij in. Zo heeft zij samen met de Zuid-Limburgse gemeenten de notitie ‘perspectief Zuid Limburg’ opgesteld en aangeboden aan de Provincie als handelingsperspectief voor de aanpak Landelijk gebied Zuid Limburg. Deze aanpak zal worden overgenomen door de Provincie.
Daarnaast is de gemeente Beekdaelen actief binnen de regio Parkstad, waarbij de landelijke gemeenten van Parkstad (Beekdaelen, Voerendaal en Simpelveld) ieder een pilotgebied hebben op eigen grondgebied op het handelingsperspectief Zuid-Limburg te beproeven. Het pilotgebied voor Beekdaelen betreft het Plateau van Schimmert rondom het Ravensbosch. Hierbij wordt ook samengewerkt met de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Heffingsgrondslag rioleringen

Terug naar navigatie - Heffingsgrondslag rioleringen

Momenteel wordt bekeken of, en zo ja, op welke wijze de heffingsgrondslag voor de rioolheffing wordt aangepast. De raad is hierbij actief betrokken. Een wijziging van de heffingsgrondslag leidt vanzelfsprekend tot herverdeeleffecten. Sommige burgers/bedrijven gaan meer betalen, terwijl anderen juist minder gaan betalen. Daarnaast wordt het gemeentelijk rioleringsplan geactualiseerd inclusief het kostendekkingsplan. Hierin worden onder andere exploitatielasten voor beheer en onderhoud, herprogrammering van projecten en prijsstijgingen in ogenschouw genomen. Een besluit over de heffingsgrondslag en nieuw vast te stellen GRP is voorzien voor de raadsvergadering in Q4 2023.

Aanpassing financiële verordening

Terug naar navigatie - Aanpassing financiële verordening

Op grond van de rechtmatigheidsverklaring die vanaf het jaar 2023 door het college wordt afgegeven wordt een nieuwe financiële verordening voorbereid. Naar de huidige inzichten kan de raad daarover in de vergadering van september 2023 een besluit nemen.  Wij willen die gelegenheid aangrijpen om nog een tweetal andere zaken in de verordening aan te passen.

Zo willen wij de raad voorstellen bij het activeren van gebouwen rekening te houden met een restwaarde van 10%. Daarmee wordt, na afschrijving van het betreffende gebouw,  geanticipeerd op een verkoopopbrengst die 10% bedraagt van de aankoopwaarde/ bouwkosten van het actief. Dat wordt realistisch geacht, en zorgt ervoor dat de jaarlijkse afschrijvingskosten afnemen. 

Daarnaast wordt bij het vaststellen van de financiële verordening voorgesteld om de afschrijvingstermijn van wegrehabilitaties te verlengen van 35 jaar naar 40 jaar. Die verlenging ligt in lijn met de verwachte technische afschrijvingstermijn van de betreffende rehabilitaties. Bij de inventarisatie van beleidsontwikkelingen in paragraaf 2.1 van deze kadernota is op die verlenging geanticipeerd.

Wijziging financieringssystematiek algemene uitkering gemeentefonds

Terug naar navigatie - Wijziging financieringssystematiek algemene uitkering gemeentefonds

De hoogte van de algemene uitkering is gerelateerd aan de rijksuitgaven. Hoe hoger de rijksuitgaven, hoe hoger de algemene uitkering. Dit zogenaamde 'samen trap op, samen trap af' principe wordt vanaf het jaar 2026 afgeschaft. Het kabinet heeft besloten om het gemeentefonds voor de volume- ontwikkeling vanaf 2027 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product.  In de meicirculaire 2023 is een beschrijving van de hoofdlijnen van een nieuwe financieringssystematiek opgenomen. De nieuwe financieringssystematiek houdt in dat de volumeontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2027 wordt gebaseerd op een historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). De nieuwe financieringsvorm moet- volgens het Rijk-  voor meer stabiliteit zorgen in de gemeentebegrotingen.

3.4.2 Ontwikkelingen met directe financiële gevolgen

25. Regiodeal Zuid Limburg

Terug naar navigatie - 25. Regiodeal Zuid Limburg

Centrale thema is versterken Brede welvaart op basis van integrale gebiedsgerichte en programmatische aanpak.
Programmalijnen: 
Lijn 1: Versnelling ontwikkeling naar een gezonde, veilige en sociale leefomgeving
Lijn 2: Versnelling naar een circulaire economie en samenleving
Lijn 3: Perspectief voor en versterking van ons unieke landschap
Lijn 4: Grensoverschrijdende kenniseconomie en internationale arbeidsmarkt
Gemeente Beekdaelen zet zich met name in voor programmalijn 3, waarbij zij ook als verbindende schakel in het middengebied fungeert. Rond de zomerperiode zal een convenant opengesteld worden met het Rijk, waarna concreter gemaakt wordt hoe de verdeling van middelen zal gaan uitzien. Het Rijk heeft minder middelen ter beschikking gesteld dan gevraagd (30 miljoen euro – 20 miljoen euro). Dit wordt binnen de governance Regio Zuid Limburg afgestemd.