Bijlagen

1. Begrotingsuitgangspunten

Terug naar navigatie - Begrotingsuitgangspunten

Vertreksituatie
Als vertrekpunt voor het opmaken van de begroting voor het tijdvak 2024-2027 wordt uitgegaan van:
•    de regelgeving van het Besluit Begroten en Verantwoorden;
•    de richtlijnen van de Provincie (begrotingsbrief).

Loonkosten
•    Op basis van formatieplan aangevuld met actuele ontwikkelingen.
•    Het principe van de communicerende vaten wordt toegepast. 
De budgetten voor doorontwikkeling organisatie, tijdelijk personeel en loonkosten worden bestempeld als budgetten die met elkaar verwant zijn. Dat betekent concreet dat als sprake is van een overschot op het ene budget en een tekort op het andere budget die budgetten met elkaar worden verrekend. Als per saldo sprake is van een overschrijding dan wordt de reserve doorontwikkeling organisatie ingezet. Bij een overschot wordt die reserve juist gevoed.
Deze systematiek biedt de mogelijkheid om de budgetten flexibel aan te wenden zonder dat dit tot jaarlijks schommelingen in de budgetten leidt.
Voor 2024 wordt de indexering aangehouden van 4,7% conform prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (bron CPB/CEP/meicirculaire 2023). 
 
Prijzen
•    Geraamd wordt in constante prijzen.
•    Voor prijsstijgingen is een stelpost opgenomen van 3,1% (Bron: consumentenprijsindex volgens mei circulaire 2023).

Subsidies
Voor de subsidiëring van verenigingen wordt een stelpost opgenomen met als basis het subsidietotaal 2023 verhoogd met het genoemde prijsindexcijfer. 

Gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen/professionele instellingen 
•    De begroting van de betreffende partijen zijn overgenomen tenzij ervaringscijfers anders uitwijzen.
•    Voor de subsidiëring van professionele instellingen wordt in 2024 uitgegaan van het prijsindexcijfer conform de meicirculaire 2023 tenzij anders is overeengekomen met de professionele instelling.    

Onvoorzien
Voor onvoorziene uitgaven is een post opgenomen van 50 duizend euro. 

Rente
•    Voor het aantrekken van leningen wordt een rente gehanteerd die is gebaseerd op het actuele renteniveau op de kapitaalmarkt.

Belastingen en heffingen
•    De lokale heffingen en de overige leges zijn gebaseerd op een zo hoog mogelijke kostendekkendheid. 
•    Voor inflatoire bijstelling is gerekend met 3,1% (Bron: consumentenprijsindex volgens meicirculaire 2023).

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
•    De circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. september 2023 is bepalend voor de begroting 2024 en de meerjarenbegroting. 

Investeringsprogramma’s
•    De kapitaallasten van investeringen die vervanging behoeven worden ten laste gebracht van het  begrotingsresultaat. Op die manier wordt geborgd dat vervanging kan plaatsvinden zonder dat dit leidt tot schommelingen in het vermogen of in het begrotingsresultaat.

2. Financiële kaders

Terug naar navigatie - Financiële kaders
  • Baten en lasten dienen in evenwicht te zijn waarbij er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke belastingdruk en een rechtvaardige verdeling van de lasten.
  • Creativiteit en behoedzaamheid zijn de sleutelwoorden voor de gemeentelijke financiën. Creativiteit wanneer het gaat om de samenhang tussen incidentele en structurele middelen. Behoedzaamheid omdat er nog tal van onzekerheden in onze financiële meerjarenraming zitten.
  • In het te presenteren begrotingsbeeld zijn in ieder geval het eerste en het laatste jaar van het meerjarig perspectief sluitend (begrotingssaldi 2027).
  • In de planning & controlcyclus is de kadernota het integrale afweegmoment voor het beschikbaar stellen van nieuwe of aanvullende structurele middelen. Met het tussentijds ingrijpen op de integrale afweegmomenten wordt terughoudend omgegaan. De begrippen “onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar” zijn hierbij leidend.
  • Intensivering van beleid en/ of nieuw beleid wordt enkel opgesteld door vervanging van oud beleid waarbij de middelen van het oude beleid vrijvallen voor uitvoering van het te intensiveren beleid en/ of nieuw beleid.
  • Voordelen die optreden op basis van autonome ontwikkelingen en die het gevolg zijn van bestaand beleid worden eerst ingezet voor het oplossen van (structurele) nadelen op basis van bestaand  beleid. Indien er ruimte is voor intensivering van bestaande beleid of nieuw beleid dan gebeurt dat alleen bij integrale afwegingsmomenten van de P&C- cyclus. 

3. Beleidsinventarisatie per categorie

1. Inventarisatie noodzakelijk beleid

Terug naar navigatie - 1. Inventarisatie noodzakelijk beleid
No Inventarisatie noodzakelijk beleid Jaar Doc A,B of C § Eenmalig (D) Dekking (E) Netto (D-E) 2024 2025 2026 2027
1 Werkplekken 2024 Begr A 3.1.2. 0,0 0,0 0,0 52,1 52,1 52,1 52,1
4 Onderwijshuisvesting school middengebied 2024 Rv A 3.2.2. 1.900,0 0,0 1.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Geluidskaarten 2024 Begr A 3.3.2. 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Uitvoeren boomveiligheidscontrole 2024 Begr A 3.3.2. 0,0 0,0 0,0 30,0 15,0 15,0 15,0
11 Groot onderhoud beplanting 2024 Begr A 3.3.2. 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Aanbesteding beheer bomen en groen sportvelden 2024 Begr A 3.3.2. 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Rehabilitaties wegen 2024 Rv A 3.3.2. 0,0 pm 0,0 0,0 176,5 384,3 588,6
14 Meerjarig onderhoud culturele kunstwerken 2024 Rv A 3.3.2. pm pm pm pm pm pm pm
15 Cofinanciering centrumplan Schimmert 2024 Rv A 3.3.2. 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Meerjarig onderhoudsplan gebouwen 2023 Rv A 3.3.2. 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0
Rentekosten A 0 0 0 0,0 70,9 70,9 70,9
Totalen 2.275,0 0,0 2.275,0 682,1 914,5 1.122,3 1.326,6

2. Inventarisatie noodzakelijk/ nuttig beleid

Terug naar navigatie - 2. Inventarisatie noodzakelijk/ nuttig beleid
No Inventarisatie noodzakelijk/ nuttig beleid Jaar Doc A,B of C § Eenmalig (D) Dekking (E) Netto (D-E) 2024 2025 2026 2027
2 Datagedreven werken 2024 Begr B 3.1.2. 142,8 0,0 142,8 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Uitbreiding standplaatsen woonwagens 2024 Rv B 3.3.2. 320,0 0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Cofinanciering revitalisering Kern Schinveld 2026 Rv B 3.3.2. 4.850,0 0,0 4.850,0 pm pm pm pm
Rentekosten B 0 0 0 0,0 16,2 16,2 185,9
Totalen 5.312,8 0,0 5.312,8 0,0 16,2 16,2 185,9

3. Inventarisatie nuttig beleid

Terug naar navigatie - 3. Inventarisatie nuttig beleid
No Inventarisatie nuttig beleid Jaar Doc A,B of C § Eenmalig (D) Dekking (E) Netto (D-E) 2024 2025 2026 2027
3 Kinderraad 2024 Begr C 3.1.2. 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0
5 Speelruimtebeleid 2023 Begr C 3.2.2. 327,5 42,5 285,0 54,5 54,5 54,5 54,5
6 Beschermd wonen/ Skaeve Huse 2024 Begr C 3.2.2. 450,0 100,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Gemeenschapshuis Sweikhuizen 2024 Rv C 3.2.2. pm pm pm pm pm pm pm
8 Uitrol pilot straatcoaches 2023 Rv C 3.2.2. pm pm pm 50,0 50,0 50,0 50,0
Meerjarig onderhoudsplan gebouwen duurzaamheid 2023 Rv C pm pm pm 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
19 Vertaling Nationaal Programma Landelijk Gebied 2024 Begr C 3.3.2. pm pm pm pm pm pm pm
20 Beleid holle wegen 2024 Begr C 3.3.2. pm pm pm pm pm pm pm
21 Gemeenschapshuis Puth 2023 Rv C 3.3.2. 2.200,0 700,0 1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Entree gemeenschapshuis Schinnen 2023 Rv C 3.3.2. 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Gijselaar fase 2 2023 Rv C 3.3.2. 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Centrumplan Nuth (pm) 2024 Rv C 3.3.2. pm pm pm pm pm pm pm
25 Regiodeal Zuid Limburg (pm) 2024 ev Rv C 3.4.2. pm pm pm pm pm pm pm
Rentekosten C 0 0 0 113,0 137,5 137,5 137,5
Totalen 3.677,5 1.342,5 2.335,0 1.222,5 1.247,0 1.247,0 1.247,0