2. Financiële samenvatting en leeswijzer

U bent van ons gewend dat de financiële paragraaf van de kadernota ingaat op de actualisatie van het begrotingsbeeld van de eerste bestuursrapportage. Daarnaast wordt het nieuwe beleid voor het nieuwe jaar geschetst. Ingegeven door het negatieve meerjarig perspectief voor de jaren 2025-2028 doen wij in deze kadernota ook concrete voorstellen ter verbetering van de financiële positie.  

Onderstaand treft u een samenvatting aan van de opbouw en de financiële uitkomst van de kadernota 2025. Per regel wordt verwezen naar een hoofdstuk. In dat hoofdstuk treft u een uitgebreide toelichting aan. Een verkorte toelichting volgt na de onderstaande tabel (+ = positief voor het resultaat, -/- = negatief voor het resultaat)

Verwachte ontwikkeling resultaat 2025-2028 (in duizenden €) § 2025 2026 2027 2028
Resultaat eerste burap 2024 3.1 -1.166,3 -3.349,4 -3.149,3 -3.062,3
Bijstellingen lopende budgetten 3.1 -1.397,6 984,1 1.010,0 1.184,0
Nieuw beleid kadernota 2025 3.2 0,0 -62,5 -62,5 -62,5
Begrotingsresultaat als geen maatregelen worden doorgevoerd 3.3 -2.563,8 -2.427,8 -2.201,8 -1.940,7
Maatregelen
Inkomensverhogende maatregelen 4.1 1.830,0 2.080,0 2.080,0 2.080,0
Uitgavenverlagende maatregelen 4.2 63,5 493,3 615,8 745,3
Begrotingsresultaat na maatregelen -670,3 145,6 494,0 884,6
Tijdelijke maatregel
Aanwending deel algemene reserve 4.3 670,3 0,0 0,0 0,0
Begrotingsresultaat 2025-2028 5.0 0,0 145,6 494,0 884,6
Toekomstige raadsvoorstellen met financiele impact -708,8 -1.124,0 -1.330,8 -1.912,0
Begrotingsresultaat na toekomstige raadsvoorstellen 6.0 -708,8 -978,4 -836,7 -1.027,4
669,8

In hoofdstuk drie wordt het begrotingsbeeld geactualiseerd. De meicirculaire 2024 wordt daarin onder andere meegenomen alsmede het nieuwe beleid dat wordt gevraagd in de begroting 2025.

In hoofdstuk vier wordt beschreven welke verbetermaatregelen worden voorgesteld om te komen tot een gezondere financiële huishouding. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in ‘inkomensverhogende maatregelen’ en ‘uitgavenverlagende’ maatregelen. 

Na die maatregelen resteert in het jaar 2025 nog een tekort. Het rijk staat, onder voorwaarden, toe dat gemeenten een deel van de beschikbare algemene reserve mogen inzetten ter dekking van structurele tekorten. De begroting valt onder het repressieve ‘versoepelde’ toezicht van de provincie als het eerste jaar van het meerjarig begrotingsresultaat sluitend is. Om die reden wordt in deze kadernota alleen in het eerste jaar (2025) de algemene reserve aangewend. Na aanwending van de algemene reserve in 2025 is het resultaat van de kadernota 2025 compleet. Dat resultaat is gepresenteerd in hoofdstuk 5 van deze kadernota. 

Toch is het van belang nog verder te kijken. Om die reden is in hoofdstuk 6 inzichtelijk gemaakt welke raadsvoorstellen de komende periode nog gaan komen, waarvan we weten dat deze financiële gevolgen hebben. Hoewel die raadsvoorstellen nog niet zijn vastgesteld hebben deze impact op het begrotingsresultaat waardoor deze moeten worden betrokken bij de bepaling van de financiële positie van de gemeente. Het begrotingsbeeld na de toekomstige beleidsontwikkelingen laat in alle jaren tekorten zien.