5. Begrotingsresultaat kadernota 2025

In dit hoofdstuk wordt het geactualiseerde begrotingsresultaat aangevuld met de maatregelen die zijn vermeld in hoofdstuk 4 van deze kadernota. Een dan nog resterend tekort kan voorlopig worden opgelost door de algemene reserve in te zetten. Dat gebeurt vooralsnog alleen voor het jaar 2025. De begroting valt namelijk onder het repressieve ‘versoepelde’ toezicht van de provincie als het eerste jaar van het meerjarig begrotingsresultaat sluitend is. Onderstaande tabel toont het resultaat van de kadernota 2025.

Resultaat kadernota 2025 (bedragen in duizenden euro's) 2025 2026 2027 2028
Begrotingsbeeld als geen maatregelen worden doorgevoerd (§ 3.3) -2.563,8 -2.427,8 -2.201,8 -1.940,7
Inkomensverhogende maatregelen (§ 4.1) 1.830,0 2.080,0 2.080,0 2.080,0
Uitgavenverlagende maatregelen (§ 4.2) 63,5 493,3 615,8 745,3
Resultaat kadernota 2025 na structurele maatregelen -670,3 145,6 494,0 884,6
Tijdelijke maatregel: inzet algemene reserve (§ 4.3) 670,3 0,0 0,0 0,0
Resuiltaat kadernota 2025 na maatregelen 0,0 145,6 494,0 884,6

Ook nadat alle maatregelen zijn doorgevoerd resteert naar de huidige inzichten nog een tekort in het jaar 2025. Vanaf het jaar 2026 slaat dat nadeel om in een voordeel. Daarbij dient te worden opgemerkt dat een aantal van de in paragraaf 4.2 vermelde besparingen nog niet is gekwantificeerd. De bedragen die bij de besparingen horen willen we zoveel als mogelijk inzichtelijk hebben bij het opstellen van de begroting 2025. Daar staat tegenover dat er nog een aantal beleidsontwikkelingen op ons afkomen die grote financiële gevolgen hebben. Als die bij het begrotingsbeeld worden betrokken dan ontstaan forse meerjarige tekorten. In hoofdstuk 6 gaan we hier nader op in.