7. Programma's

Inleiding programma's

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In dit hoofdstuk worden de programma's beschreven. De raad heeft vier programma’s vastgesteld die zijn ingedeeld volgens de indeling van het coalitieprogramma:

Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid
Programma 2: Sociale leefomgeving
Programma 3: Fysieke leefomgeving
Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën

In ieder programma wordt het nieuwe beleid dat wordt gevraagd in deze kadernota alsmede de voorgestelde besparingen nader toegelicht. Daarnaast wordt een aantal algemene ontwikkelingen beschreven die op termijn ook financiële gevolgen zouden kunnen hebben. 

7.1 Programma 1 | Inwoners, bestuur en veiligheid

7.1.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 7.1.1

•  Dienstverlening
De komende periode vindt er een enorme piek plaats in de aanvragen van reisdocumenten. Het nu beëindigen van de bezorging van reisdocumenten betekent een enorme toename van de baliebezoeken. Zodra deze toeloop is verminderd, valt te overwegen om het bezorgen van de reisdocumenten af te schaffen.
Daarnaast zien we dat digitalisering en efficiency kan leiden tot een afname van formatieplekken. Anderzijds zien wij dat AI en het genereren van meer gegevens ook weer tot andersoortige formatieplekken leiden.

7.1.2 Uitgavenverlagingen

Terug naar navigatie - 7.1.2
1. Afschaffen bezorgen reisdocumenten Besparing:
€ 37.000 vanaf het jaar 2028
Toelichting: Op dit moment worden reisdocumenten gratis bezorgd. Er kan voor worden gekozen de bezorging af te schaffen. Dat leidt enerzijds tot een besparing van de bezorgkosten. Anderzijds is sprake van meerkosten wegens het feit dat een formatie- uitbreiding nodig is in verband met een toename van de baliebezoeken. Het voorstel is om vanaf het jaar 2028 te stoppen met de bezorging in verband met de huidige piek in de aanvragen van de documenten.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Meer bezoekers aan de balie
·       Extra personele lasten doordat fysieke bezoekers niet kunnen worden geholpen binnen de huidige capaciteit.
2. Verminderen formatie Besparing:
€ 170.000 geleidelijk vanaf het jaar 2026
Toelichting: Binnen een aantal teams zijn in de afgelopen periode flinke efficiencyslagen gemaakt (o.a. van papier naar digitaal). Naar verwachting kunnen vanaf 2026 twee formatieplekken worden bespaard.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Deze besparingsmaatregel heeft geen directe beleidsmatige gevolgen.

7.2 Programma 2 | Sociale leefomgeving

7.2.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - dddd

•    Uitvoering accommodatiebeleid waaronder  Park de Oirsprong
Met het vaststellen van het accommodatiebeleid heeft gemeente Beekdaelen een kader om de komende jaren met haar verenigingsleven te werken aan een duurzame vastgoedportefeuille, die bijdraagt aan een sterk verenigingsleven. Het opstellen van het uitvoeringsrapport behoort tot de eerste fase van realisatie van deze nota, waarbij 2025 en verder wordt benut om de kaders per cluster tot uitvoering te laten komen in de praktijk.

•    Beleidsregel Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
Het bibob- beleid 2019 wordt medio 2024 geactualiseerd. Reden hiervoor zijn wetswijzingen zoals de Wet Bibob (zelf) en de Omgevingswet.  De reikwijdte van de wet (zgn. toepassingsbereik) is (opnieuw) uitgebreid (waaronder ‘vastgoedtransacties’, ‘aanbestedingen’, ‘subsidies’, ‘onderzoek’ en ‘informatiedeling’) in het kader van de bestrijding van criminaliteit. 
Bij de herziening van het bibob-beleid wordt onderzocht of en in hoeverre deze uitbreiding van integriteitsonderzoeken bij onze dienstverlening dient te worden toegepast. Uitbreiding is slechts aan de orde indien onderzoek naar criminogeniteit dat aannemelijk maakt. Daarnaast is beschikbare capaciteit ook een afwegingskader binnen deze autonome taak.

   De Limburgse norm
Op 26 oktober 2023 is tijdens het Informerend Riec Overleg (IRO) door alle burgemeesters van de 31 Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg en het Waterschap de ‘Limburgse Norm, handreiking voor een weerbare overheid’ aangenomen.

De Limburgse Norm is een gezamenlijk afgesproken niveau voor een weerbare overheid. Het biedt gemeenten, de provincie en het Waterschap handvaten om de weerbaarheid in hun eigen organisatie te bekijken en te versterken. Bestuurlijke weerbaarheid zorgt ervoor dat een gemeente als organisatie zowel haar bestuurders, ambtenaren als inwoners zoveel mogelijk probeert alert te maken en te beschermen tegen ondermijnende criminaliteit.

De Limburgse norm is een groeimodel. De handreiking bestaat uit verschillende normen die vervolgens zijn onderverdeeld in specifieke thema’s. Er worden aanbevelingen gedaan om te werken aan: bewustwording rondom ondermijning, integriteit, een veilige werkomgeving, een veilige publieke taak, de informatiepositie in combinatie met informatiebeveiliging, ondermijningsbeleid, handhaving en communicatie.  De komende periode worden de aanbevelingen binnen onze organisatie uitgevoerd.

•    Iedereen kan sporten 
Wij staan voor een gemeente die bevordering en behoud van vitale en gezonde burgers in Beekdaelen nastreeft.  Wij willen een inclusieve samenleving in Beekdaelen. Iedereen hoort erbij en iedereen moet kunnen meedoen.De lichamelijke en psychische gezondheid en het sociaal welbevinden van kinderen, volwassenen en ouderen worden verder versterkt.

De partners – Negen, Ecsplore, GGD en MEE – hebben de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan het projectplan ‘Beweegdaelen 2020-2024’ om bij te dragen aan een gezond en vitaal Beekdaelen. Dit projectplan is breed in ambities en heeft een stevige basis gevormd in het harmoniseren van het sporten beweegaanbod in Beekdaelen. 

Voor de jaren 2024 en 2025 is als pilot het project ‘Iedereen Kan Sporten’ toegevoegd aan het aanbod van Beweegdaelen. Iedereen Kan Sporten Limburg is het provinciale (sporttak)platform voor mensen met een beperking. 

Indien de pilot succesvol blijkt te zijn, is voortzetting van samenwerking met IKS vanaf 2026 wenselijk en zal hiervoor budget vrij gemaakt moeten worden. De omvang van het budget is afhankelijk van wens inzet aantal fte en activiteitengeld.

7.2.2 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd in de begroting 2025

Terug naar navigatie - 7.2.2

•    Gemeenschapsvoorziening Sweikhuizen
Op 11 juni 2024 heeft de gemeenteraad besloten om een voorbereidingskrediet te voteren tbv het in procedure brengen van een omgevingsplanwijziging om op een stedenbouwkundige verantwoord, passend binnen de kern Sweikhuizen het ontwikkelen van woonfuncties gecombineerd met maatschappelijke ontmoetingsruimte mogelijk te maken tpv het huidige Rector Raevenhuis. Bij vaststelling van het omgevingsplan medio 2025 kan een verdere doorontwikkeling plaatsvinden van het plangebied met een ontmoetingsruimte. De stichtingskosten voor de ontmoetingsruimte worden geraamd op € 750.000,-.  Afhankelijk van mogelijke co- financiering kan dit bedrag worden bijgesteld. Op dit moment is nog geen budget beschikbaar voor de stichtingskosten. Voor het bouwrijp maken van het terrein is een bedrag van € 204.000,- geraamd, die nu deel uitmaken van de stichtingskosten ontwikkelaar. Mogelijk dat de gemeente zelf het terrein bouwrijp maakt voordat het op de markt wordt gebracht. Deze kosten kunnen dan gecompenseerd worden met de residuele waarde van de grond. Uw raad kan een separaat raadsvoorstel tegenmoet zien, waarin de benodigde middelen voor de stichtingskosten mogelijk gecombineerd met het bouwrijp maken worden gevraagd.

7.2.3 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel

Terug naar navigatie - 7.2.3

   Scholen Merkelbeek, Puth en Nuth 
De businesscase Nuth staat in het IHP benoemd voor het jaar 2029. Naar verwachting zal een locatiestudie plaatsvinden om de locatie van het kindcentrum te bepalen. De verwachting is dat vanaf 2030 kosten gemaakt worden in de voorbereidingsfase, waarna een separaat krediet gevraagd wordt voor de uitvoering.
De uitvoering voor het ontwikkelen van een kindcentrum in Puth staat in het IHP benoemd voor het jaar 2026. Behoudens een voorbereidingskrediet om een locatiestudie uit te voeren en voorbereiding te treffen om te komen tot realisatie, is de verwachting dat uitvoering zal plaatsvinden in 2027/2028.
Ter bekostiging van de onderwijshuisvestingen heeft de gemeente de afgelopen jaren een reserve gevormd. Naar de huidige inzichten is nog sprake van een tekort van in totaal afgerond € 400.000. 

•    Uitrol pilot straatcoaches
In de vergadering van 26 september 2023 heeft de raad ingestemd met verlenging van de pilot straatcoaches gedurende de jaren 2024 en 2025. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 100.000 op jaarbasis. Eind 2025 zal de eindevaluatie van de pilot plaatsvinden. Op grond hiervan zal opnieuw een voorstel worden voorgelegd aan de raad over het wel of niet structureel inbedden van straatcoaches in de gemeente Beekdaelen.

   Uitrol pilot buurtgezinnen
Beekdaelen kent veel laagdrempelige voorzieningen waar mensen terecht kunnen voor activiteiten, ontmoeting en advies met als doel dat inwoners op eigen kracht actief blijven en niet terecht komen in levenssituaties die tot zorgvragen leiden. Voor de proeftuin ‘Buurtgezinnen’ heeft de gemeente Beekdaelen in de jaren 2024 en 2025 per jaar 7 zogeheten koppelingen afgesproken.

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen met kinderen in alle leeftijden, die om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan steun bij de opvoeding. En voor diegenen die geen familie, buren of vrienden in de buurt hebben, waarop ze een beroep kunnen doen. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk. Het kan een simpele vraag zijn die moeilijk te stellen is, met een makkelijke en laagdrempelige oplossing. Om deze informele hulp van gezinnen voor gezinnen zit een professioneel jasje. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. 

Na afloop van de proeftuin wordt geëvalueerd m.b.t. het aantal koppelingen en de besparing die dit aan de achterkant (geïndiceerde zorg) heeft opgeleverd. Kosten zijn afhankelijk van het aantal koppelingen die de gemeente wil afnemen na de proeftuin. Naar verwachting zullen de structurele kosten vanaf 2026 € 20.000 gaan bedragen maar daar tegenover staat een lagere stijging van de toekomstig te indiceren zorg.

7.2.4 Uitgavenverlagingen

Terug naar navigatie - 7.2.4
3.       Stoppen met preventielessen jeugd en veiligheid Besparing:
€ 9.000 vanaf het jaar 2025
Toelichting: Er kan worden gestopt met het geven van preventielessen. Het betreft in dit kader de preventielessen van It’s your choice, die op de basisscholen gegeven worden door een oud-politieagent over vandalisme, middelengebruik, vuurwerk etc. Scholen hebben erkend dat dit een taak van de scholen is en zij dit zelf moeten oppakken.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Nagenoeg geen directe maatschappelijke effecten, is verantwoordelijkheid scholen en scholen beamen dit.
4.       Geen activiteiten meer in het kader van week van respect Besparing:
€ 5.000 vanaf het jaar 2025
Toelichting: De week van respect vindt landelijk plaats in november. Vanuit dit budget worden gemeentelijke initiatieven in dit kader ondersteund.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Verenigingen kunnen in financiële problemen geraken.
5.       Verlagen budget muziekonderwijs met 10% Besparing:
€ 10.000 vanaf het jaar 2026
Toelichting: De Stichting Opmaat ontvangt subsidie voor de organisatie van het muziekonderwijs voor vrijwel alle harmonieën en fanfares in Beekdaelen (alleen hafabra-instrumenten). Bekostiging muziekonderwijs is in principe de verantwoordelijkheid van ouders.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Verlagen bijdrage aan Opmaat kan leiden tot financiële problemen fanfares en harmonieën.
6. Versoberen mantelzorgcompliment Besparing:
€ 80.000 vanaf het jaar 2027
Toelichting: Het mantelzorgcompliment is een financieel extraatje voor alle personen die als mantelzorger staan ingeschreven bij het Steunpunt. Dit ongeacht of de mantelzorger dit bedrag financieel echt nodig heeft. Betreft een geldelijke waardering, niet gericht op concrete ondersteuning.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Alleen nog middelen beschikbaar stellen voor schrijnende gevallen.
7. Uitvoeringskosten participatiewet Besparing:
De omvang van de besparing is nu nog niet in te schatten
Toelichting: ISD Kompas is uitvoeringsorgaan voor de participatiewet voor de gemeente Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal. Insteek is onderzoek naar efficiëntere uitvoering van taken en inzet van middelen.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       De beleidsmatige effecten zijn nu nog niet bekend
8. Versoberen armoedebeleid Besparing:
120000 vanaf het jaar 2026
Toelichting: Op dit moment wordt in het armoedebeleid een inkomensgrens van 120% gehanteerd bij extra inkomensondersteuning. Dit is vrij gemiddeld in vergelijking met andere gemeenten. Er zijn gemeenten die een lagere grens hanteren, bv. 110%.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Via onze minimaregelingen ondersteunen wij mensen en gezinnen met een laag inkomen om rond te kunnen komen en te kunnen participeren in de samenleving. Door de inkomensgrens te verlagen komen minder mensen voor deze ondersteuning in aanmerking. Mogelijke gevolgen zijn vergroting van de armoedeproblematiek en sociale uitsluiting.

7.3 Programma 3 | Fysieke leefomgeving

7.3.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 7.3.1

•    Dorpsontwikkelplan Nuth inclusief aankoop pand bibliotheek Nuth
In het kader van de regiodeal én de revitalisering van het centrum van de kern Nuth zal een visie worden opgesteld, waarin meerdere elementen een plek zullen krijgen. Uw raad heeft met betrekking tot het opstellen van een ontwikkelplan voor de kern Nuth op 23 april 2024 een besluit genomen. Het gaat hierbij concreet om de ambitie in Nuth een hub te maken voor de 30-minuten-regio (o.a. OV-verbindingen), de huisvesting van het gemeentelijke apparaat, upgrading van de as kerk-markt en het versterken van de sociale samenhang, ook vanuit kernoverstijgend perspectief. Ofschoon voor een aantal onderdelen financiering voorzien is, zal voor het geheel een vraag naar aanvullende middelen ontstaan, zowel als co-financiering als ook investering.

•    Centrumplan Schinnen
De gemeenteraad heeft op 23 april 2024 een besluit genomen om enerzijds een nieuwe opdracht te verlenen voor de voorbereiding van een raadsvoorstel voor centrale nieuwbouw in Nuth en anderzijds opdracht te verstrekken voor het opstellen van een ontwikkelplan voor de kern Nuth. Indien op basis van besluitvorming door de raad centrale nieuwbouw in Nuth gerealiseerd wordt, heeft dit consequenties voor het huidige gemeentehuis in Schinnen. Dit betekent dat in de komende periode bekeken dient te worden welke ontwikkelkansen zich voordoen op de huidige plek van het gemeentehuis Schinnen. Dit zal in samenhang met de mogelijkheden in de kern (positie winkels, behoefte woningaanbod, aanwezig marktpartijen, participatie directe bewoners) opgepakt dienen te worden.  Voorgesteld wordt in 2025 hier verdere stappen in te ondernemen.

•    Straatje erbij 
In het kader van de woningbouwopgave wordt ook binnen de gemeente Beekdaelen bekeken op welke wijze verantwoord aan de randen van de huidige kernen mogelijkheden geboden kunnen worden voor woningbouw. Hierbij dient het evenwicht tussen het landelijke karakter en het historische erfgoed enerzijds en de vraag naar kwalitatieve impulsen in woningvoorraad te worden gevonden.  Dit betekent dat op basis van landschappelijke, ecologische en hydrologisch parameters gezocht moet worden naar locaties waar ontwikkelingen mogelijk zijn.

7.3.2 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd in de begroting 2025

Terug naar navigatie - 7.3.2

•    Vastleggen waardevolle bomen
In de gemeente Beekdaelen bevinden zich veel waardevolle bomen die een grote bijdrage leveren in het kader van klimaatadaptatie. Deze bomen dragen mede door hun kroonvolume zorg voor een behoorlijke afvang van CO2 en fijnstof. Een aantal beleidsvelden verwijst bij toetsing van criteria bij het verlenen van een omgevingsvergunning naar waardevolle bomen.  De waardevolle bomen zijn echter niet vastgelegd. Vanuit dit oogpunt ontstaat de noodzaak om de waardevolle bomen vast te leggen in de bomenverordening.


•    Strategische grondaankopen
Op 19 december 2023 heeft uw raad de Nota Grondbeleid gemeente Beekdaelen 2024-2028 vastgesteld. In de Nota is opgenomen dat (indien gewenst) de gemeenteraad in haar programmabegroting een budget voor strategische verwervingen ter beschikking stelt. Met dit budget wordt de ruimte gecreëerd om met snelheid tot grondaankoop over te gaan als de situatie daarom vraagt.


   Ruiming graven
Vanaf het jaar 2021 zijn diverse grafrechten verlopen. Betreffende graven dienen te worden geruimd. Daarvoor zijn op dit moment geen middelen opgenomen in de begroting. Om die reden wordt een eenmalig bedrag gevraagd van € 40.000. Daarnaast is voor de jaarlijkse ruiming een bedrag nodig van € 18.000. Dit om te voorkomen dat in de toekomst wederom achterstanden in de ruiming ontstaan. 

7.3.3 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel

Terug naar navigatie - 7.3.3

•    Meerjarig onderhoudsplan kunstwerken 
Door opname in het IBOR-beleidsplan en het hieraan gekoppeld structureel budget in de programmabegroting is de instandhouding van de culturele kunst in de openbare ruimte (KIOR) vanaf 2025 geborgd. Om het beheer van de KIOR structureel te borgen binnen de afdeling Ruimte is per direct een formatie-uitbreiding voor deze nieuwe taak noodzakelijk van 0,2 fte en vanaf 2025 een structureel budget van € 18.000.

•    Co financiering centrumplan Schimmert 
Voor Centrumplan III in Schimmert zal er eind 2024 of begin 2025 een raadsvoorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan Centrumplan III en vaststelling grondexploitatie geagendeerd worden. 
De gemeentelijke cofinanciering van € 250.000 voor de verkregen subsidies van de provincie (KLC) en het rijk (WBL5) zal meegenomen worden in de grondexploitatie.  
Omdat er momenteel nog aanvullend ecologisch onderzoek plaatsvindt is het nu nog niet mogelijk om aan te geven wanneer het voorstel precies geagendeerd kan worden.

•    Meerjarig onderhoudsplan gebouwen duurzaamheid (D)MJOP) 
In relatie tot dit MJOP wordt ook inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn voor de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed; het zgn. DMJOP (duurzaamheidsmeerjaren onderhoudsplan). De verduurzamingsopgave komt voort uit regionale ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn en het nationaal klimaatakkoord om in 2050 aardgasvrij te zijn.

•    Uitbreiding standplaatsen woonwagens 
Uit een informele offerte (2022) is bekend, dat de kosten voor de aanleg van een nieuwe standplaats ongeveer € 80.000 kosten. Daar komen de planologische kosten nog bij. Dit betekent dat er € 320.000 voor 4 standplaatsen nodig is.

•    Renovatie verduurzaming Bloemenbuurt Schinveld
Vanuit het Volkshuisvestingsfonds (VHF2) is door het ministerie BZK subsidie beschikbaar gesteld. Enerzijds voor de aanpak van kwetsbaar particulier vastgoed in het centrum van Schinveld en anderzijds voor renovatie/verduurzaming van de “Bloemenbuurt” eveneens in Schinveld. Voor beide projecten geldt dat dit er in 2021 een eerdere beschikking is afgegeven voor de eerste fase van beide deelprojecten.

Het VHF2-programma heeft als speerpunten leefbaarheid en veiligheid. En, hoewel als minder prioritair gesteld, komt ook renovatie en verduurzaming voor subsidie in aanmerking. In het kader van de toegekend VHF-1 subsidie is gestart met de aanpak van de Bloemenbuurt fase 1 waar in de combinatie met de aanpak van de huurwoningen door Weller en de verbetering van de openbare ruimte. Deze subsidiebeschikking bouwt daarop voort.

De verstrekte subsidie bedraagt 700.963 voor de Bloemenbuurt fase 2. Ten behoeve van deze subsidie is een minimale cofinanciering benodigd van 300.413 Voor de Bloemenbuurt fase 2 is voorzien dat dekking van de cofinanciering plaatsvindt via de reserve noodfonds energiecrisis. De Raad dient evenwel nog verzocht te worden om het geld beschikbaar te stellen. Het raadsvoorstel daartoe zal voor de Raad van oktober 2024 geagendeerd worden.

7.3.4 Uitgavenverlagingen

Terug naar navigatie - 7.3.4
9. Onderhoud terreinmeubilair op C- niveau Besparing:
€ 14.842 vanaf het jaar 2026
Toelichting: Op een aantal plekken in de gemeente wordt het onderhoud van terreinmeubilair uitgevoerd op B- niveau. Er kan voor worden gekozen om het onderhoudsniveau te verlagen tot C- niveau. Bij de bepaling van de omvang van de besparing zijn ook de straatnaamborden en verkeersborden meegenomen.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Toename meldingen en klachten over het onderhoudsniveau
·       Meer ad hoc maatregelen door eigen buitendienst
10. Rentevoordelen doordat projecten vertragen Besparing:
€ 20.000 vanaf het jaar 2025
Toelichting: De afgelopen jaren is gebleken dat de uitvoering van projecten achterblijft bij de planning die eerder is opgesteld. Doordat de middelen later worden uitgegeven ontstaan rentevoordelen die zich nu vaak bij de jaarrekening voordoen. Door hier op voorhand al rekening mee te houden kan een structurele besparing van € 20.000 worden ingeboekt.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Deze maatregel heeft geen directe beleidsmatige gevolgen.
11. Risicoregeling uniforme administratieve voorwaarden (UAV) van toepassing verklaren Besparing:
Leidt tot minder meerkosten toekomst
Toelichting: Met het van toepassing verklaren van de UAV wordt een bestek of aannemingsovereenkomst vereenvoudigd doordat veel administratieve zaken in de bestektekst kunnen worden weggelaten. Bestekken en overeenkomsten zijn bij toepassing van de UAV meer uniform. Het opstellen van een overeenkomst of een bestek wordt op deze wijze minder arbeidsintensief.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       De uitwerking van risicoregeling is een behoorlijk tijdrovende opgave als de regeling door kostenstijging van toepassing is.
·       Risico’s t.a.v. projectkosten liggen volledig bij de gemeente
12. Groenonderhoud o.b.v. frequentie Besparing:
€ 50.000 vanaf het jaar 2028
Toelichting: Op dit moment wordt onderhoud gepleegd op basis van beeldkwaliteit. Dat betekent dat bij groeizaam weer een hogere frequentie van onderhoud wordt gepleegd dan op andere momenten. Deze maatregel voorziet erin dat met een vaste frequentie wordt gewerkt.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Meer capaciteit Directie & Toezicht
·       Risico bij gemeente
·       Ad hoc inzet bij groenonderhoud bijvoorbeeld door buitendienst
·       Mogelijke toename van het aantal klachten
13. Beëindiging plaatsen kerstbomen Besparing:
€ 4.500 vanaf het jaar 2025
Toelichting: Op dit moment worden op diverse plekken in de gemeente kerstbomen geplaatst. Deze maatregel voorziet erin dat deze niet langer worden geplaatst.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Aanzicht centrum versobert
·       Mogelijk negatief effect op toerisme
14. Beëindiging beheeractiviteiten op terreinen derden Besparing:
De omvang van de besparing is nu nog niet in te schatten
Toelichting: Op diverse terreinen die provinciaal eigendom zijn wordt onderhoud gepleegd voor kosten van de gemeente. Deze maatregel voorziet erin dat dit onderhoud niet langer door de gemeente wordt uitgevoerd.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Gemeente dient in overleg te treden met de provincie zodat onderhoud is gegarandeerd.
15. Beëindiging samenwerking Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP) voor groenactiviteiten Besparing:
€ 200.000 vanaf het jaar 2026
Toelichting: Op dit moment worden diverse medewerkers via een WSP- constructie ingehuurd voor het plegen van groenonderhoud. Deze maatregel voorziet erin dat deze inhuur wordt stopgezet
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Negatief voor het imago van de gemeente.
·       Kleine personele uitbreiding buitendienst
16. Halveren uitvoeringsbudget duurzaamheid Besparing:
€ 25.000 vanaf het jaar 2025
Toelichting: In de gemeentebegroting is een post voor duurzaamheid opgenomen die is bedoeld voor het opstellen van plannen en communicatie. Deze maatregel voorziet erin dat dit budget voor de helft wordt geschrapt.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Minder middelen voor communicatie over en planvoorbereiding van diverse duurzaamheidsprojecten.
17. Structurele voordelen agv investeringen in duurzaamheid naar gemeente Besparing:
De omvang van de besparing is nu nog niet in te schatten
Toelichting: De gemeente pleegt met regelmaat duurzaamheidsinvesteringen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen. De gebruikers van die panden hebben de revenuen van die investeringen. Vaak is dat niet de gemeente, maar zijn dat externe gebruikers. In die gevallen zou het voordeel niet naar de externe gebruikers moeten gaan, maar naar de gemeente.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Exploitatie van de externe gebruikers komt meer onder druk te staan.

7.4 Programma 4 | Bestuurlijke samenwerking en financiën

7.4.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 7.4.1

•    Matchingsgelden Novex en kansenagenda
In 2023/ 2024 is op Zuid-Limburgs niveau het Ontwikkelperspectief NOVEX- Zuid-Limburg en de Agenda Zuid-Limburg opgesteld. Beide zijn bedoeld als opmaat naar een regionale investeringsagenda met Rijk en Provincie. Er zal derhalve een ook een beroep op Beekdaelen worden gedaan -verwachting in de loop van 2024- om in de komende jaren middelen beschikbaar te stellen teneinde te komen tot co- financiering.

•    Eventuele bijdrage in het kader van LPLG 
In het kader van het Limburgse Programma Landelijk Gebied zullen ook lokale projecten worden opgestart, die een beroep zullen doen op middelen van de Provincie en Rijk. Het ligt in lijn der verwachting dat ook Waterschappen en gemeenten gevraagd wordt om een bijdrage te leveren in capaciteit, middelen en/of gronden.

7.4.2 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel

Terug naar navigatie - 7.4.2

•    Gemeentehuis Beekdaelen
Op 23 april 2024 heeft de gemeenteraad besloten tot het onderzoeken van de mogelijkheid van realisatie centrale huisvesting in Nuth. Deze onderzoeken zijn opgestart. Naar verwachting kunnen we u eind 2024 een raadsvoorstel ter besluitvorming aanbieden.

7.4.3 Inkomstenverhogingen

Terug naar navigatie - 7.4.3

In deze kadernota wordt voorgesteld een aantal tarieven te verhogen. Dit leidt tot een stijging van de lokale lastendruk. In de bijlage 1 van deze kadernota is ter informatie een overzicht opgenomen van de hoogte van de lokale belasting van de gemeente Beekdaelen ten opzichte van die belastingen in de regio. In het vervolg van deze paragraaf worden de inkomensverhogingen nader toegelicht.

•    Kostendekkend maken afvalstoffenheffing
In de begroting 2023 heeft de raad besloten om een deel van de gestegen kosten van afval niet in rekening te brengen bij de burgers. Besloten kan worden de tarieven weer terug te brengen op een kostendekkend niveau. Dat leidt tot een stijging van het vast recht van ongeveer 25 euro per gezin.  Voor de gemeentebegroting betekent dit een voordeel van € 400.000.

•    Kostendekkend maken leges
De leges in de gemeente zijn al sinds jaar en dag niet kostendekkend. Verhoging tot het kostendekkende tarief betekent een structurele verbetering van het resultaat van afgerond € 500.000. 

   Inkomensafhankelijke bijdrage WMO (Hulp bij het huishouden)
Het wordt mogelijk toegestaan om vanaf het jaar 2026 een inkomensafhankelijke bijdrage op alle abonnements-gerelateerde voorzieningen toe te passen. Vanuit het uitgangspunt dat inwoners met een zorgbehoefte zonder financiële voorwaarden een beroep moeten kunnen doen op die zorg wordt voorgesteld de inkomensafhankelijke eigen bijdrage alleen toe te passen op de HbH (poetshulp). De invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage leidt tot een stijging van de baten, maar vermoedelijk ook tot een afname van de vraag en daarmee ook tot een afname van de kosten. Het indicatieve jaarlijks voordeel bedraagt bijna € 250.000. 

•    Verhogen onroerend zaakbelasting (meer in lijn met inflatie)
De verhoging van de onroerend zaakbelasting wordt bij de gemeente gebaseerd op het indexeringspercentage dat in de mei- circulaire voorafgaand aan het begrotingsjaar wordt gepubliceerd. Met name de afgelopen jaren is gebleken dat de werkelijke indexering vele malen hoger lag. Het verschil is de laatste jaren opgelopen naar ongeveer 10%. Daarom wordt in deze kadernota voorgesteld de onroerend zaakbelasting voor het jaar 2025, bovenop de reguliere indexering, te verhogen met 10%. De hogere inkomsten als gevolg van die extra verhogingen bedragen afgerond €800.000. 

   Verhogen toeristenbelasting tot tarieven in regio 
De afgelopen jaren is en wordt geïnvesteerd in de toeristisch recreatieve ontwikkeling van de gemeente Beekdaelen. Voorbeelden, hiervan zijn onder andere de Beekdaelenroute, Parkstadroute en Knopen Lopen. Daarnaast zijn diverse gebiedsontwikkelingen uitgevoerd of zijn nog  in uitvoering. Gedacht kan hierbij worden aan Thull, Etzenrade en Gijselaar. Een analyse van de toeristenbelasting zoals deze wordt geheven in Zuid-Limburg, laat zien dat Beekdaelen qua hoogte een laag tarief heft. Verhoging van de toeristenbelasting tot het Zuid- Limburgse gemiddeld leidt tot een voordeel van ongeveer € 130.000. 

7.4.4 Uitgavenverlagingen

Terug naar navigatie - 7.4.4
18. Verlagen bijdrage aan verbonden partijen met 5% Besparing:
De omvang van de besparing is nu nog niet in te schatten
Toelichting: De afgelopen jaren is gebleken dat de gemeentelijke bijdragen, die worden betaald aan de verschillende gemeenschappelijke regelingen (GR), stijgen. Voor zover die stijging te maken heeft met inflatie of wettelijke voorwaarden is dat evident. Toch zijn de bijdragen bij een groot aantal GR’s meer dan de inflatie gestegen zonder een fundamentele discussie over aanpassing van het takenpakket en de daarmee gepaard gaande kosten. Bekeken dient te worden op welke manier de gemeente, in samenspraak met andere deelnemers in de GR-en, kan komen tot een verlaging van de bijdrage. In voorkomende gevallen kan dat leiden tot een (her)bezinning van de taken, die bij de betreffende GR’s zijn belegd of het spreiden van ambities en doelstellingen over een langere periode.
Mogelijk beleidsmatig effect: ·       Exploitatie van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen komt mogelijk meer onder druk te staan.