Bijlagen

Bijlage 1: overzicht van belastingdruk 2024 in de regio

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Overzicht van belastingdruk 2023 in de regioBijlage 2: vergelijking (tarieven) belastingen en heffingen 2024 bronnen: Coelo Atlas Gemeenten 2024 en Provincie Limburg Belastingoverzicht 2024
Beekdaelen Beek Stein Sittard-Geleen Voerendaal Heerlen Landgraaf Brunssum Kerkrade Simpelveld
OZB eigenaar woning 374,40 375,48 356,45 436,13 444,68 322,37 344,77 322,77 344,78 398,21
afvalstoffenheffing 342,60 313,00 335,37 310,97 319,00 353,15 332,20 331,40 308,00 303,28
rioolheffing 324,77 241,00 278,76 230,28 360,00 195,71 267,20 270,84 235,00 322,80
totaal huishouden 1.041,77 929,48 970,58 977,38 1.123,68 871,23 944,17 925,01 887,78 1.024,29
ranking 1 = laagste 9 4 6 7 10 1 5 3 2 8
10 = hoogste
bouwleges bouwsom
dakkapel 12.900 797,60 Een vergelijking van de leges omgevingswet is nog niet beschikbaar in de Coelo-atlas. Onderstaand bericht ontvangen van COELO: Helaas het is ons niet gelukt om daar een goed overzicht van te maken. Er bleek veel verwarring te zijn bij gemeenten over de tarieven door het deels van kracht worden van de wkb. Wij hebben daarom besloten om geen overzicht te maken. We zijn wel bezig om voor een deel van de gemeenten uit te zoeken welke bedragen worden betaald voor verschillende voorbeeldprojecten, maar we weten nog niet of en wanneer we dit publiceren.
uitbouw 57.400 1.999,55
nieuwbouw woning 179.000 500,00
dakopbouw 84.000 2.611,35
grondgebonden woning 324.000 500,00
bedrijfshal 1.045.000 500,00
complex 10 appartementen 3.135.000 64.538,00
toeristenbelasting
camping 0,90 0,90 2,13 1,20 1,45 2,00 1,50 1,85 nvt 1,55
hotel 1,45 2,25 2,13 2,52 1,45 2,00 1,50 1,85 1,95 1,55

Bijlage 2: Begrotingsuitgangspunten

Terug naar navigatie - begr uitgangspunten

Vertreksituatie
Als vertrekpunt voor het opmaken van de begroting voor het tijdvak 2025-2028 wordt uitgegaan van:
•    de regelgeving van het Besluit Begroten en Verantwoorden;
•    de richtlijnen van de Provincie (begrotingsbrief).

Loonkosten
•    Op basis van formatieplan aangevuld met actuele ontwikkelingen.
•    Het principe van de communicerende vaten wordt toegepast. 
De budgetten voor doorontwikkeling organisatie, tijdelijk personeel en loonkosten worden bestempeld als budgetten die met elkaar verwant zijn. Dat betekent concreet dat als sprake is van een overschot op het ene budget en een tekort op het andere budget die budgetten met elkaar worden verrekend. Als per saldo sprake is van een overschrijding dan wordt de reserve doorontwikkeling organisatie ingezet. Bij een overschot wordt die reserve juist gevoed.
Deze systematiek biedt de mogelijkheid om de budgetten flexibel aan te wenden zonder dat dit tot jaarlijks schommelingen in de budgetten leidt. Hierbij geldt voor de betreffende reserve een plafondbedrag van € 500.000.
Voor 2025 wordt de indexering aangehouden van 4,4% conform prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (bron CPB/CEP/meicirculaire 2024). 
 
Prijzen
•    Geraamd wordt in constante prijzen.
•    Voor prijsstijgingen is een stelpost opgenomen van 2,8% (Bron: consumentenprijsindex volgens mei circulaire 2024).

Subsidies
Voor de subsidiëring van verenigingen wordt een stelpost opgenomen met als basis het subsidietotaal 2024 verhoogd met het genoemde prijsindexcijfer. 

Gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen/professionele instellingen 
•    De begroting van de betreffende partijen zijn overgenomen tenzij ervaringscijfers anders uitwijzen.
•    Voor de subsidiëring van professionele instellingen wordt in 2025 uitgegaan van het prijsindexcijfer conform de meicirculaire 2024 tenzij anders is overeengekomen met de professionele instelling.    

Onvoorzien
Voor onvoorziene uitgaven is een post opgenomen van 50 duizend euro. 

Rente
•    Voor het aantrekken van leningen wordt een rente gehanteerd die is gebaseerd op het actuele renteniveau op de kapitaalmarkt.

Belastingen en heffingen
•    De lokale heffingen en de overige leges zijn gebaseerd op een zo hoog mogelijke kostendekkendheid. 
•    Voor inflatoire bijstelling is gerekend met 2,8% (Bron: consumentenprijsindex volgens meicirculaire 2024).

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
•    De circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. september 2024 is bepalend voor de begroting 2025 en de meerjarenbegroting. 

Investeringsprogramma’s
•    De kapitaallasten van investeringen die vervanging behoeven worden ten laste gebracht van het  begrotingsresultaat. Op die manier wordt geborgd dat vervanging kan plaatsvinden zonder dat dit leidt tot schommelingen in het vermogen of in het begrotingsresultaat.

Bijlage 3: Financiële kaders

Terug naar navigatie - fin kaders
  • Baten en lasten dienen in evenwicht te zijn waarbij er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke belastingdruk en een rechtvaardige verdeling van de lasten.
  • Creativiteit en behoedzaamheid zijn de sleutelwoorden voor de gemeentelijke financiën. Creativiteit wanneer het gaat om de samenhang tussen incidentele en structurele middelen. Behoedzaamheid omdat er nog tal van onzekerheden in onze financiële meerjarenraming zitten.
  • In het te presenteren begrotingsbeeld wordt ernaar gestreefd dat het eerste en het laatste jaar van het meerjarig perspectief sluitend zijn.
  • In de planning & controlcyclus is de kadernota het integrale afweegmoment voor het beschikbaar stellen van nieuwe of aanvullende structurele middelen. Met het tussentijds ingrijpen op de integrale afweegmomenten wordt terughoudend omgegaan. De begrippen “onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar” zijn hierbij leidend.
  • Voordelen die optreden op basis van autonome ontwikkelingen en die het gevolg zijn van bestaand beleid worden eerst ingezet voor het oplossen van (structurele) nadelen op basis van bestaand  beleid.