6. Toekomstige ontwikkelingen die geld gaan kosten

Dit hoofdstuk gaat in op de beleidsinitiatieven met een financiële impact die later via aparte voorstellen aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Onderstaand treft u een overzicht aan van het betreffende beleid (bedragen in duizenden euro’s). Voor de goede orde wijzen wij erop dat hier geen besluitvorming over wordt gevraagd. Het overzicht is derhalve puur informatief

 

No Toekomstige ontwikkelingen met financiele impact Jaar § Eenmalig (D) Dekking (E) Netto (D-E) 2025 2026 2027 2028
a Onderwijshuisvesting school middengebied 2025 7.2.3 6.600,0 6.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b Onderwijshuisvesting school Puth 2027 7.2.3 4.300,0 4.300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c Uitrol pilot straatcoaches 2026 7.2.3 pm pm pm 0,0 100,0 100,0 100,0
d Uitrol pilot buurtgezinnen 2026 7.2.3 pm pm pm 0,0 20,0 20,0 20,0
e Meerjarig onderhoud culturele kunstwerken 2024 7.3.3 pm pm pm 0,0 18,0 18,0 18,0
f Cofinanciering centrumplan Schimmert 2024 7.3.3 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
g Meerjarig onderhoudsplan gebouwen duurzaamheid 2025 7.3.3 pm pm pm 700,0 700,0 700,0 700,0
h Uitbreiding standplaatsen woonwagens 2025 7.3.3 320,0 0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0
i Renovatie verduurzaming Bloemenbuurt Schinveld 2025 7.3.3 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
j Gemeentehuis Beekdaelen 2027 7.4.2 17.308,0 5.000,0 12.308,0 0,0 0,0 206,8 206,8
Rentekosten 8,8 286,0 286,0 867,2
Totalen 29.778,0 16.900,0 12.878,0 708,8 1.124,0 1.330,8 1.912,0

¹ ten behoeve van het inzichtelijk maken van de kosten voor het gemeentehuis Beekdaelen is het krediet weer opgevoerd dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 23 april 2024 onder het agendapunt ‘huisvesting gemeentelijke organisatie’ heeft laten vrijvallen. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de status quo- variant eveneens leidt tot meerkosten.

In hoofdstuk 7 van deze kadernota is een nadere toelichting opgenomen op de beleidsontwikkelingen.