Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van restantkredieten

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht
Grootboeknummer Omschrijving krediet begroot 2023 realisatie 2023 Restant
711072001 Aanleg BBB Bingelrade en Jabeek, Etzenraderstraat 106.428 702 105.726
711072002 Grond BBB Bingelrade en Jabeek, Etzenraderstraat 198.196 - 198.196
712042003 Renovatie Henkhof BMV Merkelbeek 124.624 22.291 102.333
712075001 Bovengr.ruiming en groot oh begraafplaats M'beek 5.177 - 5.177
713072001 Vervanging riool Nutherweg (Schinnen) 175.808 4.239 171.570
715057003 Ontwikkelplan Doenrade 12.500 3.250 9.250
715057004 Ontwikkelplan Sweikhuizen 32.158 11.002 21.156
715057005 Ontwikkelplan Amstenrade 13.224 3.894 9.330
716003001 Aankoop en verbouwing woningen voor statushouders 44.262 546 43.716
716021006 Duurzaam veilig inrichten kruispunten Merkelbeek 3.504 1.180 2.324
716034001 Beleefbaar maken "Verwoeste Kasteel Etzenrade" -141.662 -118.451 -23.211
716034002 Feldbissbreuk 138.890 - 138.890
717021005 LIA nr 13 Fietsstructuur 65.297 29.978 35.319
717021006 Verbeteren verkeerstructuur (LIA nr 15 Dorpsstr 5.361 717 4.644
717021007 LIA nr 17 Viaduct Nagelbeek en omgeving 221.907 86.341 135.566
717031001 Ontw.hoek Beekstraat/Pres.Rooseveltstraat S'veld 11.386 2.034 9.352
717057004 LIA 6 cohesiegebied Puth verbouw accommodatie 743.639 111.304 632.335
717057005 LIA 6 cohesiegebied Puth inrichting buitenruimte 279.788 720 279.068
717072001 Vervanging riool Nutherweg (Schinnen) 92.710 - 92.710
717072003 Vervanging/renovatie riolering(Schinnen) 234.771 23.603 211.168
717072004 Vervanging riolering Hommerterallee(Schinnen) 507.105 256 506.849
717083001 Zonnepanelenproject (Onderbanken) 490.331 37.985 452.346
717083002 LIA 5 Vonderstraat Schinnen 22.395 - 22.395
717083003 Investeringsruimte woonwagenbeleid 33.606 19.926 13.680
718004009 ICT koppelingen en e-dienstverlening (N) 31.796 - 31.796
718004010 Website, intranet en raadsportaal (N) 21.452 13.676 7.776
718004012 Laptops tablets en presentatiemiddelen 169.623 1.562 168.061
718004014 Inr. informatiebeveiliging en privacy Beekdaelen 21.489 - 21.489
718004015 Voorloopkosten agenda Beekdaelen ONS 2023 24.302 2.969 21.333
718004016 Centrale Swyx-IT naar Teams Bellen 126.000 12.579 113.421
718004021 ICT aanpassing bedrijfsgebouw Schinnen 9.802 7.513 2.289
718021004 LIA nr 11 Maatregelen Oude Provinciale weg 30.319 83.445 -53.126
718021007 Verkeersremmende voorzieningen Onderste Puth 34.025 - 34.025
718021008 Beekdaelenroute - tracé Heisterbrug -8.717 - -8.717
718021009 Beekdaelenroute - Wolfhagen/Kollerstraat -4.460 - -4.460
718021010 Beekdaelenroute - Mulderwegske/Hommerterveldweg -9.122 - -9.122
718021011 Beekdaelenroute - Hagendorenweg -6.081 - -6.081
718021012 Nog aan te wenden budget Beekdaelenroute (Schin) 405.036 1.500 403.536
718021014 Beekdaelenroute - Passage N274 -145.629 -147.682 2.053
718021015 Beekdaelenroute - Zwart Paadje -145.000 -145.000 -
718021016 Beekdaelenroute - Plein Clemensdomein -217.914 -307.519 89.605
718021017 Beekdaelenr.-Vogelsvaderensweg (verlicht fietspad) -457.605 -460.520 2.915
718021018 Beekdaelenr.-Clemensdomein ev (opw.tot Schinnen) -37.042 -175.000 137.958
718021019 INV.AGENDA1: Routestructuur Beekdaelenroute (N) 717.094 299 716.795
718021021 Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Nuth 12.346 1.093 11.254
718021024 Project toegangelijkheid bushaltes (N) 54.709 47.417 7.292
718021025 Gebiedsontwikkeling A76/Thull -31.139 -52.500 21.361
718021026 Herinrichting Hegge fase III 94.911 - 94.911
718021039 Rec./infrastruct.aanpassingen VVP 2018 (N) 3.605 1.080 2.525
718021040 Leisure lane (N) -1.455.524 - -1.455.524
718021041 Gebiedsontw A76 vernattingsproblematiek 313.258 7.955 305.303
718021042 Nog aan te wenden budget Beekdaelenroute (Ond) 541.500 - 541.500
718031002 Herinr. Plateau en restaur. Watertoren(N) 23.445 50 23.395
718034001 Werkkrediet revitalisering zweefvliegclub 101.515 - 101.515
718042004 Bouw leslokalen BS St. Jozef Merkelbeek 360.341 59.252 301.089
718042005 Voorloopkosten cohesiegeb Amstenrade De Gijselaar 4.477 -4.477
718042007 Kindcentrum Amstenrade 3.994.380 177.019 3.817.361
718052001 Renovatie tennis Hulsberg (N) 86.657 1 86.656
718057002 Tranche I omgeving kerk Schinnen 22.845 6.753 16.092
718057004 Bomenstructuurplan 1e tranche 2017-2018 (N) 163.933 14.243 149.690
718057007 LIA 10 cohesiegebied Sweikhuizen 12.582 - 12.582
718061003 Gemeenschapshuis Vaesrade 10.000 10.000 -
718071001 Vervangen kasten AED's 18.000 18.000 -
718072002 Cohesiegebied markt Oirsbeek ontw. en realisatie 14.089 409 13.680
718072026 Grondwaterproblematiek Roode Beek 177.803 - 177.803
718072034 Aanpas riolering De Stopert fase I icm Valkenburg 37.965 - 37.965
718072038 Afkoppelen riolering Klein Haasdal 65.318 8.606 56.712
718072044 Renovatie leidingstelsel riolering (N) 44.759 786 43.973
718072049 Maatregelen wateroverlast Wijnandsrade fase I 87.840 80 87.760
718072051 Rioolvervanging Vloedstraat/aanleg RWA Vloedstraat 9.600 8.543 1.057
718072053 Maatregelen wateroverlast Aalbeek fase II -1.241.958 - -1.241.958
718072076 Rioolrenovatie en reparatie Stationsstraat Nuth 264.729 298.755 -34.026
718081002 Voorbereidingskrediet tbv BP Rode Beek 32.442 18.384 14.058
718082001 BP Centrum III Schimmert -296.180 37.455 -333.635
718083003 Zonnepanelenproject vm Nuth 10.391 -10.391
719001001 i-pads college 7.000 - 7.000
719001002 i-pads raad/griffie 22.956 28.265 -5.309
719004003 Extra personele inzet harmoniseren beleid 163.359 18.307 145.052
719004004 Onderzoekskosten huisvesting 8.040 8.040 -
719012001 Bevordering ondermijningsbewustzijn 8.425 - 8.425
719012002 Aanpak handhavingsknelpunten 23.362 25.235 -1.873
719012003 Intensiveren reg. samenwerking met reg. driehoek 11.622 - 11.622
719021003 Doortrekken Vloedsgraaf naar Nieuwe Nutherweg 95.750 24.415 71.335
719021006 Openbaar vervoer overstappunt 132.633 - 132.633
719021008 Aanv. krediet herinrichting markt Nuth 50.109 - 50.109
719031001 Onderzoek leegstand agrarisch vastgoed te saneren 15.000 - 15.000
719031002 Onderzoek haalbaarheid gem. landschapsfonds 15.000 563 14.437
719031003 Realisatie tijd. huurwon. Achter den Hof A'rade 614.364 10.045 604.319
719034001 Strategisch actieplan "Middengebied Zuid Limburg" 270.674 64.171 206.503
719043001 Pilot kinder- en peuteropvang in beweging 6.389 - 6.389
719043002 Samenhangend en integraal jongerenbeleid 60.000 40.879 19.121
719054001 Ontwikkelen cultuurroute Beekdaelen 10.000 - 10.000
719057002 Voorloopkosten agenda Beekdaelen 2023 76.710 17.746 58.964
719072001 Aanpak vernatting Vonderstraat en omgeving 2019 28.299 3.339 24.960
719072002 Aanpak wateroverlast Schinnen, Oirsbeek Puth 2019 140.167 514 139.653
719074001 Bodeminformatiesysteem 18.188 6.538 11.650
719081002 In beeld brengen woningbouwlocaties 3.416 - 3.416
719083001 Zonnepanelenproject vm Schinnen 37.985 31.074 6.911
719083003 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 344.056 1.817 342.239
719083004 Invoering omgevingswet 35.867 21.406 14.461
720002002 Harmonisatie verkiezingen 11.129 11.129 -
720002003 Doorontwikkeling dienstverlening 30.485 4.493 25.992
720004002 Harmonisatiebudget 1.087 -1.087
720004003 Doorontwikkeling organisatie 2020 25.613 29.494 -3.881
720021001 Schoolthuisroutes (was str Doenrade-Merkelbeek) 86.988 - 86.988
720021003 Aanjaagkrediet DOP Nuth 3.666 3.666 -
720021005 Verledding openbare verlichting 197.053 47.055 149.998
720021007 Verk.veilige inr.Prov.weg Zuid ter hoogte Akerweg 2.446 3.144 -698
720042001 Voorbereidingskrediet gebiedsontw. de Gijselaar -475 475
720043001 Onderzoek mogelijkheden buurtaalonderwijs 30.700 12.868 17.832
720051001 Sportstichting Schinnen (SESS) 10.480 - 10.480
720055001 Visie behoud en herbest. monumentaal erfgoed 12.632 1.320 11.312
720057001 Harmonisatie beleid natuur en landschap 6.111 - 6.111
720083001 Vergunning toezicht handhaving (VTH) applicatie 84.797 65.510 19.287
720083003 Lening WoonWijzerWinkel 31.000 - 31.000
720083004 Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf 35.000 - 35.000
721004003 Digitaliseren bouwdossiers 82.000 - 82.000
721004004 Aanvullend krediet onderzoekkosten huisvesting 41.517 42.405 -888
721004005 Verplaatsing archief locatie Schinveld 23.321 3.844 19.477
721004007 Personele lasten niet re-integreren huidge functie 179.486 25.355 154.131
721021003 Schoolthuisroutes (verbeteren van de schoolzones) 19.831 815 19.016
721021004 Schoolthuisroutes (verb schoolthuisroutes mob plan 60.152 - 60.152
721021005 Verbeteringen verkeerstructuur (mobiliteitsplan) 62.957 53.421 9.536
721021006 Reconstructie Bekerbaan en Klein Haasdal fase II 136.525 105.086 31.439
721021008 Fase 1 Grachtstr. incl.uitstroom n.buffers Kakkert 90.000 77.462 12.538
721021009 Verbeteren verkeerstructuur (invent wegen mju mob) 19.125 - 19.125
721021011 Inrichting openbare ruimte de Gijselaar 1.349.495 274.305 1.075.190
721021013 Glasvezelnetwerk -126.190 158.911 -285.101
721021014 Verbeteren verkeersstructuur 2021 18.560 13.324 5.236
721034002 Beekdaelen Bloeit 45.406 9.362 36.044
721042001 Tijdelijke units BS Petrus Canisius 97.860 46.265 51.595
721052001 Vervanging kunstgrasvelden Alfa sport 526.110 151.430 374.680
721052002 Herhuisvesting voetbalvereniging Amstenrade 1.171.459 1.268.766 -97.307
721052003 Realisatie trainingsveld (bovenbouw kunstgrasveld) 31.805 34.231 -2.426
721052004 Realisatie trainingsveld (onderbouw kunstgrasveld) 7.655 4.840 2.815
721057001 Pilot bodemvitaliteit 31.392 - 31.392
721061104 Opwaardering gemeenschapshuis de Koeteleboet 161.190 92.206 68.984
721061105 Uitwerking en begeleiding gebiedsontw.de Gijselaar 135.053 154.091 -19.038
721065001 Knooppuntennetwerk (knopen lopen) 44.088 8.817 35.271
721072001 Water in balans, Oirsbeek/Amstenrade buffers 167.170 22.887 144.283
721072002 Wateroverlast Bekerbaan en Klein Haasdal fase II 115.100 115.100 -0
721072004 Wateroverlast Hegge 228.287 4.021 224.266
721072006 Afk.Kloosterstr.-Groenweg-Merkelbeekerstr.fase 1 -114.750 - -114.750
721072007 Fase 0 Aanv. krediet tbv extra waterwzh.Altaarstr. 82.965 63.618 19.347
721072009 Vervanging riolering Geleenstraat-Kerkweg Puth 1.248.000 4.345 1.243.655
721072010 Vervanging riolering Aan 't Lindjen Puth 29.155 2.600 26.555
721072011 Inrichting openbare ruimte de Gijselaar (riool) 219.641 46.516 173.125
721072014 Rioolreparaties & vervanging struct.obv inspecties 346.721 62.802 283.919
721072015 Diversen n.a.v. wateroverlast mei 2020 447.211 53.631 393.580
721072018 Uitbreiden grondwatermeetnet/watermaatregelen 25.000 - 25.000
721083001 Omgevingsvisie 30.739 19.357 11.382
721083002 Nuinhofwijk Nuth (gebiedsontwikkeling DOP Nuth) 1.341.182 - 1.341.182
721083003 Renovatie woonwagenlocatie Veeweg Schinnen 442.236 - 442.236
721083004 Juridische ondersteuning overdracht wwl Limietweg 22.050 - 22.050
721083005 Voorloopkosten woningbouwprojecten Nuinhofwijk 3.901 3.901 -
721083006 Voorloopkosten woningbouwprojecten Schimmert III 59.100 50.926 8.174
722004002 Project zaakgericht werken 34.300 5.850 28.450
722004003 Applicatie sjablonenbeheer (Wet digitale overheid) 12.000 - 12.000
722004004 Vernieuwde modules burgerzaken applicaties 19.100 - 19.100
722004006 Marktonderzoek en pilot datagedreven werken 65.207 36.785 28.422
722004007 Tijdelijke herhuisvesting bouwkundige aanpassing 26.960 3.257 23.703
722004009 Ontwikkelplan personeel 2.778.700 528.151 2.250.549
722004010 Metadataschema opstellen en beschr. info. objecten 23.000 - 23.000
722004011 Verhuizing archieven 20.000 - 20.000
722021001 Onderhoud holle wegen 80.000 29.637 50.363
722021002 Reconstructie Bekerbaan Schimmert 210.000 19.230 190.770
722021003 Aanpassing infra inzake NABO Terschuerenvoetpad -98 - -98
722021004 Onderhoud fiets- en wandelpaden 30.000 - 30.000
722021005 Brug Stationsstraat over de Geleenbeek 600.000 - 600.000
722021011 Levensduur verlengend onderhoud wegen 2022 1.200.000 1.200.000 -
722021012 Studie wateroverlast Oirsbeek-Amstenrade wegen 7.729 7.734 -5
722021013 Fase 1 Grachtstr.incl uitstroom n. buffers Kakkert 347.295 - 347.295
722031001 Aankoop grond Uiver 450.000 - 450.000
722034001 Aankoop perceel tbv Tiny Houses project Beekdaelen 86 -86
722052001 Aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden 90.000 116.886 -26.886
722052002 Kunstgrasveld hockeyclub 627.118 627.118 -
722052003 Led-verlichting hockeyclub 3.221 - 3.221
722055001 Rest.en herbestem.tiendschuur Kasteel Wijnandsrade 50.000 - 50.000
722055002 Restauratie en herbestemming Op de Bies Schimmert 60.000 30.000 30.000
722055003 Geharmoniseerd gemeentelijk erfgoed register 11.467 1.992 9.475
722057001 Bomenvervangingsplan 328.785 12.807 315.978
722057002 Groot onderhoud beplanting 70.000 80.974 -10.974
722057003 Uitwerking landschapskader Beekdaelen 34.535 - 34.535
722057004 Ecologische gazons 10.000 1.250 8.750
722057005 Vangnet aanbesteding groen (IBOR) 249.553 5.561 243.992
722072002 Riool reparaties/vervangingen obv inspecties 2022 328.118 102.314 225.804
722072003 Vervanging gemalen (mechanisch en electrisch) 2022 156.988 70.291 86.697
722072004 Vervanging IBA's (mechanisch en electrisch) 2022 3.218 - 3.218
722072005 Studie wateroverlast Oirsbeek-Amstenrade 15.400 15.185 215
722072006 Fase 1 Grachtstr.incl uitstroom n. buffers Kakkert 610.356 13.878 596.478
722072007 Water in Balans, Orisbeek-Amstenrade buffers 175.000 - 175.000
722072008 Vonderstraat aanpak vernatting 662.679 24.777 637.902
722081001 Bestemmingsplanwijziging Uiver 20.000 6.700 13.300
722081002 Paraplubestemmingsplan kamerverhuur&woningsplitsin 20.000 15.810 4.190
722083001 Aanvullend krediet invoering omgevingswet 36.500 - 36.500
722083002 Transformatie voormalige sportaccommodaties 90.000 - 90.000
722083003 Planontw. gemeentelijke kleine woningbouwlocaties 37.361 1.100 36.261
722083004 Heroverw. van en onderzoek n. geschikte locaties 32.025 3.250 28.775
722083005 Opstellen nota grondbeleid 20.000 22.077 -2.077
722083006 Omgevingsplan 220.000 15.130 204.870
722999999 Prijsstijgingen projecten 3.481.912 - 3.481.912
723004001 Vernieuwen communicatiestijl 50.000 22.722 27.278
723004002 Invoeren rechtmatigheidsverantwoording 35.000 - 35.000
723004003 Gemeentehuis Beekdaelen (duurzame/circuliare bouw) 17.308.000 - 17.308.000
723004004 Implementatie Microsoft Office 365 109.800 - 109.800
723004005 Ontwikkelplan personeel (cultuurtraject) 150.000 26.924 123.076
723004006 Bedrijfsauto (ter vervanging VH-117-S) 52.550 - 52.550
723021001 Onderzoek IBOR-rehabilitaties 45.000 39.747 5.253
723021002 Viaduct Nagelbeek 675.000 5.814 669.186
723021004 Levensduur verlengend onderhoud wegen 2023 1.200.000 6.215 1.193.785
723021005 Afwaarderen Mesweg 50-30 km/u 740.000 - 740.000
723021008 Verkeersmaatregelen 150.000 53.741 96.259
723021009 Afwaarderen Schoolstr-Klimmenderw.50-30/80-60km/u 240.000 27.995 212.005
723021010 Afwaarderen met herinr.Bekerbaan, bubeko 80-60km/u 140.000 31.566 108.434
723021011 Afwaarderen Torenstraat 50-30km/u 150.000 - 150.000
723021012 Afwaarderen Hagensweg-Prov.weg 80-60km/u 350.000 3.276 346.724
723021013 Fase 1 Grachtst.incl.uitstroom n.buffer Kakkert 437.295 50.000 387.295
723021014 Rec. infra aanp. ivm verkeerswerkzaamheden 2023 50.000 52.971 -2.971
723021015 Inrichting openbare ruimte gemeenschapshuis Puth 134.583 6.931 127.652
723031001 Opstellen eigen lokale economische visie 50.000 - 50.000
723031002 Aankoop grond Jabeek/Susterseel 1.294.590 120.000 1.174.590
723032001 Krediet tbv aankoop panden centrum Schinveld - 0 -0
723034001 Tiny House project Beekdaelen - Op de Bies 70a 194.057 187.105 6.952
723042001 Ontwerpkosten school B'rade,Jabeek,M'beek,Doenrade 150.000 8.330 141.670
723042002 Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade 2.197.400 - 2.197.400
723042003 Uitvoeringskrediet de Gyselaar fase 2 511.600 - 511.600
723052001 Aanvullend krediet Clubgebouw VVA 1.004.000 147.032 856.968
723052002 uitbreiding padelbanen TPV De Dassenburcht 80.000 80.000 -
723052003 Kwartiermaker Park de Oirsprong 50.000 - 50.000
723057001 Omvormen 2 speellocaties 67.500 - 67.500
723061101 Continueren burgerparticipatie en opstart pilots 100.000 - 100.000
723061102 Ontwikkelen gebiedsgericht werken 100.000 - 100.000
723061103 Doorontwikkeling maatschappelijke dienstverlening 50.000 40.068 9.932
723061104 Uitbreiding Hoeskamer Arensgenhout 150.000 150.000 -
723061105 SES Nuinhofwijk Nuth 140.000 136.442 3.558
723061106 Planontwikkelingskosten gemeenschapshuis Puth 596.056 37.462 558.594
723061107 Aanvullend krediet gemeenschapshuis Puth 1.545.610 - 1.545.610
723061108 Fin.bijdrage optimalisatie gemeenschapsh. Schinnen 200.000 11.190 188.810
723072001 Fase 1 Grachtstr.incl.uitstroom n.buffers Kakkert 1.020.356 - 1.020.356
723072002 fase 3 Altaarstraat Provinciale weg Amstenrade 300.000 268.508 31.492
723072003 Vervanging IBA's (mechanisch en electrisch) 2023 25.000 22.656 2.344
723072004 Rioolrep./vervangingen structureel obv inspecties 950.000 327.659 622.341
723072005 Vervanging gemalen (mechanisch en electrisch) 2023 175.000 2.399 172.601
723072006 Foutieve aansluitingen bedrijventerrein de Horsel 50.000 2.326 47.674
723072007 Kwal. cap.en gescheiden stelsel Nieuwwijkstraat 40.000 - 40.000
723072008 Vervanging riool Past. Greymansstraat fase 2 120.000 - 120.000
723072009 Vervanging riolering Bergstraat te Sweikhuizen 153.000 - 153.000
723072010 Klimmenderweg te Hulsberg 150.000 - 150.000
723072011 Uitbreiden grondwatermeetnet 25.000 - 25.000
723072012 Diversen n.a.v. wateroverlast mei 2020 500.000 - 500.000
723075001 Beleidsvisie begraafplaatsen - 5.188 -5.188
723081001 Masterplan 2.0 centrum Schinveld 4.700.000 469.268 4.230.732
723083001 Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energiecoaches 200.000 - 200.000
723083002 Maatregelen energiecrisis 450.000 23.916 426.084
723083003 Uitvoeringskosten Nuinhofwijk - 167.777 -167.777
724021002 Fietspad Daelderweg - 22.850 -22.850
724057003 Omvormen speellocaties 327.500 - 327.500
724072001 Kwal.capaciteit en gescheiden stelsel Nieuwwijkstr 4.074 4.074 0
724072002 Verv.riool Past.Greym.str.fase 2 Noord kant R.Beek 4.074 4.074 0
724072003 Verv.riol. Bergstraat+ P. Visscherstr.Sweikhuizen 15.369 15.369 -0

Materiële negatieve restantkredieten worden onderstaand toegelicht:

716034001    Beleefbaar maken "Verwoeste Kasteel Etzenrade”
Voor dit krediet geldt dat er nog rekening is gehouden met een subsidie inkomst vanuit de provincie. Die betreffende inkomsten zijn in deze jaarstukken nog niet gerealiseerd. Zodra de inkomsten worden ontvangen verdwijnt het negatieve restant op het krediet.

718021004    LIA nr 11 Maatregelen Oude Provinciale weg
Voor dit krediet geldt dat er nog rekening is gehouden met een subsidie inkomst vanuit de provincie. Die betreffende inkomsten zijn in deze jaarstukken nog niet gerealiseerd. Zodra de inkomsten worden ontvangen verdwijnt het negatieve restant op het krediet.

718021040    Leisure lane
Voor dit krediet geldt dat er nog rekening is gehouden met een subsidie inkomst vanuit de provincie. Die betreffende inkomsten zijn in deze jaarstukken nog niet gerealiseerd. Zodra de inkomsten worden ontvangen verdwijnt het negatieve restant op het krediet.

718072053    Maatregelen wateroverlast Aalbeek fase II
Voor dit krediet geldt dat er nog rekening is gehouden met een subsidie inkomst vanuit de provincie. Die betreffende inkomsten zijn in deze jaarstukken nog niet gerealiseerd. Zodra de inkomsten worden ontvangen verdwijnt het negatieve restant op het krediet.

718072076    Rioolrenovatie en reparatie Stationsstraat Nuth
Dit project is inmiddels afgerond en afgesloten. Er ontstaat onder andere een overschrijding op dit budget vanwege personeelskosten welke niet begroot waren.

718082001    BP Centrum III Schimmert
In het verleden zijn een voormalige gemeente kredieten betreffende uitgaven en inkomsten gesaldeerd. Het negatieve saldo ontstaat doordat de grondverkopen nog gerealiseerd moeten worden. Als die verkopen plaatsvinden dan wordt verwacht dat het negatieve bedrag van het restant krediet verdwijnt.

721021013    Glasvezelnetwerk
De gemeente ontvangt ten behoeve van dit project nog legesinkomsten van het telecommunicatiebedrijf voor het aanleggen van het glasvezelnetwerk.

721052002    Herhuisvesting voetbalvereniging Amstenrade
Voor dit krediet geldt dat er nog rekening is gehouden met een subsidie inkomst vanuit de spuk sport. Die betreffende inkomsten zijn in deze jaarstukken nog niet gerealiseerd. Zodra de inkomsten worden ontvangen verdwijnt het negatieve restant op het krediet.

721072006    Afk.Kloosterstr.-Groenweg-Merkelbeekerstr.fase 1 
Op dit project dienen nog inkomsten met de gemeente Brunssum te worden verrekend. Zodra die inkomsten worden ontvangen verdwijnt het negatieve bedrag op het restant krediet.

722052002    Kunstgrasveld hockeyclub 
Voor dit krediet geldt dat er nog rekening is gehouden met een subsidie inkomst vanuit de spuk sport. Die betreffende inkomsten zijn in deze jaarstukken nog niet gerealiseerd. Zodra de inkomsten worden ontvangen verdwijnt het negatieve restant op het krediet.

723083003    Uitvoeringskosten Nuinhofwijk     
Voor dit krediet geldt dat er nog rekening is gehouden met een subsidie inkomst vanuit het volkshuisvestingsfonds. Die betreffende inkomsten zijn in deze jaarstukken nog niet gerealiseerd. Zodra de inkomsten worden ontvangen verdwijnt het negatieve restant op het krediet.

Bijlage 2: Toelichting mutaties

Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid
Nr. Samenvattende toelichting Bedrag (in duizenden euro's) R/N i/s
1 Toevoeging voorziening pensioen en wachtgeld wethouders -73 R i
2 Overhead 95 R i
3 Veiligheidsregio ZL 61 R i
4 Afschrijvinglasten t.l.v. exploitatie 30 R i
5 Personele lasten 240 R i
Overige lasten en baten 18
Totaal verschil per programma 371

1. Toevoeging voorziening pensioen en wachtgeld wethouders

Jaarlijks wordt het saldo van de voorziening geactualiseerd.  De actuariële waardebepaling is gebaseerd op een rekenrente van 3,16%  en er is rekening gehouden met indexatie van 3,03% met ingang van 1 januari 2024.  Per saldo leidt het vorenstaande tot een toevoeging aan de voorziening die  € 73.000 hoger is dan werd geraamd.

2. Overhead

De post overhead kan als volgt worden gespecificeerd.

Overhead
Omschrijving Bedrag
Personeel 34.238
Voorlichting 28.160
Huisvesting 24.101
Overig 8.101
Totaal 94.600
Terug naar navigatie - 2

Personeel

Er zijn minder uitgaven gepleegd op het opleidingsbudget dan geraamd. Daarnaast is het bedrag dat is geraamd voor advieskosten personele aangelegenheden lager dan geraamd.

Voorlichting

De budgetten die verband houden met de website en voor de digitale toegankelijkheid vallen lager uit dan begroot. 

Huisvesting

Er is € 16.000 minder uitgegeven aan energiekosten dan geraamd. Daarnaast heeft de gemeente Beek gebruik gemaakt van het voormalig gemeenhuis  Onderbanken voor plaatsen van archieven. Hiervoor is een vergoeding van  € 8.000 ontvangen . Deze vergoeding was niet geraamd.

Overig

Dit betreft de opstelsom van meerdere kleinere posten.

3. Veiligheidsregio ZL

De afrekening 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg bedraagt € 61.000 positief.

4. Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie

Het voordeel wordt in hoofdzaak veroorzaakt doordat op het project 'invoeren rechtmatigheidsverantwoording' in 2023 geen uitgaven plaatsgevonden.

5. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)

Zoals iedere organisatie is ook de gemeente Beekdaelen onderhevig aan personele schommelingen. Aantrekken van nieuwe capaciteit vindt in voorkomende gevallen vaak plaats binnen de vacatureruimte die beschikbaar is. De dynamiek van de werkzaamheden maakt dat het soms nodig is om personeel aan te trekken op andere taakvelden dan waar de vacatureruimte beschikbaar is. Volgens de huidige systematiek blijft de vacatureruimte dan staan, en worden de kosten van de medewerkers in de andere taakvelden toegevoegd. Het voordelige effect in deze jaarrekening wordt voor een bedrag van € 450.000 veroorzaakt doordat de vacatureruimte nu vrijvalt. Het betreft een structureel effect. Daarnaast ontstaat een voordeel omdat vacatureruimte is sommige gevallen pas gedurende het jaar wordt ingevuld. Dat deel van het voordeel heeft een eenmalig karakter.

Het totale voordeel bedraagt ruim 1,1 miljoen euro en komt op meerdere afzonderlijke programma's voor. In onderstaande tabel wordt per programma samengevat welke toelichtingsnummers het betreft:

Personele lasten (bedragen in duizenden euro's ) Bedrag Nr.
Bestuur en veiligheid 240 5
Sociale leefomgeving 517 13
Fysieke leefomgeving 367 20
Totaal 1.125

Programma 2: Sociale leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 2: Sociale leefomgeving
Nr. Samenvattende toelichting Bedrag (in duizenden euro's) R/N i/s
6 Leerlingenvervoer -70 R s
7 ISD Kompas 455 R i
8 GR Omnibuzz -63 R s
9 WSW en beschut werken 222 R i
10 SPUK-GALA 105 R i
11 Inzet reguliere middelen maatschappleijke dienstverlening t.b.v. SES Nuinhofwijk 74 R i
12 Afschrijvinglasten t.l.v. exploitatie 79 R i
13 Personele lasten 517 R i
Overige lasten en baten 87
Totaal verschil per programma 1.406

6. Leerlingenvervoer

De kosten van het schooljaar 2022-2023 waren abusievelijk niet geïndexeerd. Die indexering heeft alsnog plaatsgevonden en leidt tot een overschrijding van het budget. Daarnaast was er een grotere toename van het aantal aangevraagde OV-passen dan verwacht.

7. ISD Kompas

Ten opzichte van de gewijzigde begroting ISD Kompas 2023 sluit de jaarrekening ISD-Kompas 2023 voor de gemeente Beekdaelen met een batig saldo van € 1.629.261. Dit positieve saldo dient nog nadelig gecorrigeerd te worden met afgerond € 353.500 en € 131.500 in verband met respectievelijk een terugbetalingsverplichting van niet bestede rijksmiddelen Wet Inburgering Nieuwkomers en in verband met teveel ontvangen debiteuren TOZO.
Voor Beekdaelen is het positieve saldo derhalve afgerond € 1.134.000 (€ 1.629.000 – € 353.500 - € 131.500). Onderstaand een overzicht van de belangrijkste veroorzakers van dit positieve resultaat:

Positieve definitieve BUIG-uitkering 2023 van het Rijk € 731.000  
Lagere bedrijfsvoeringskosten € 174.000 
Hogere debiteuren-ontvangsten €  109.000 
Lagere kosten product arbeidsparticipatie €    83.000 
Lagere kosten product zorg  €    33.000 
Overige €     4.000 
Totaal          € 1.134.000

In de 2e Burap 2023 hadden wij reeds geanticipeerd op de lagere BUIG-uitkering van het Rijk. Dit betekent dat voor de jaarrekening 2023 van de gemeente Beekdaelen er per saldo een voordeel is van € 403.000 (€ 1.134.000 -/- € 731.000). Daarnaast bedraagt het voordeel op de te compenseren BTW € 52.000.

8. GR Omnibuzz
Per saldo is er een nadelig resultaat van € 63.000. De extra kosten zijn m.n. gelegen in de duidelijke toename van het aantal ritten dat de gebruikers van de gemeente Beekdaelen maken, een toename van declarabele kilometers, het aantal actieve pashouders en gemiddeld aantal ritten van de actieve pashouders ten opzichte van het jaar 2022. Thans is het gebruik in Beekdaelen iets boven het niveau van voor corona. Gezien de cijfers  gaan wij er van uit dat deze extra kosten structureel blijven. Gezien ontwikkelingen in het reguliere OV (verschraling) en toenemende vergrijzing achten wij het aannemelijk dat een verdere toename van het gebruik de komende jaren verwacht mag worden.

9. WSW en beschut werken

Mede als gevolg van een verhoging van de rijksbijdrage per arbeidsjaar laat dit taakveld een positief resultaat zien van afgerond € 222.000.

10. SPUK GALA

Net als alle Zuid-Limburgse heeft Beekdaelen zoveel mogelijk GALA-gelden ingezet voor bestaande interventies/activiteiten die passen binnen de uitgangspunten van het GALA akkoord. Het resterende budget (in Beekdaelen afgerond € 105.000) is ingezet in plaats van de daarvoor gereserveerde reguliere middelen (o.a. voor inzet POH jeugd, inloop GGZ (CMWW), welzijnswerk (PIW) en gezondheidsbevordering (GGD-ZL). 

11. Inzet reguliere middelen maatschappelijke dienstverlening t.b.v. SES Nuinhofwijk
T.b.v. het project Sociaal Economische Structuurversterking Nuinhofwijk wordt algemeen maatschappelijk werk (CMWW) ingeschakeld. Een gedeelte van de reguliere budget/kosten maatschappelijke dienstverlening wordt ten laste van de projectramingen gebracht. Dit betekent dat op het reguliere budget minder kosten worden verantwoord. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 74.000.

12. Afschrijvingen t.l.v. exploitatie

Een aantal investeringen zijn niet volledig gerealiseerd in 2023 hetgeen heeft geleid tot lagere afschrijvingslasten.  Dit betreft onder andere de uitvoering de Gyselaar fase II , de vervangen van het kunstgrasveld Alfa Sport, de boven- en onderbouw van het trainingsveld en de doorontwikkeling van de maatschappelijke dienstverlening.

13. Personele lasten

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder nummer 4.

Programma 3: Fysieke leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 3: Fysieke leefomgeving
Nr. Samenvattende toelichting Bedrag (in duizenden euro's) R/N i/s
14 Vrijval BDU 142 R i
15 Openbaar groen -225 R i
16 Grondverkopen -330 R i
17 Opbrengst toeristenbelasting 67 R i
18 Extra storting in voorziening Masterplan 2.0 Schinveld -417 R i
19 Afschrijvinglasten t.l.v. exploitatie 295 R i
20 Personele lasten 367 R i
Overige lasten en baten -26
Totaal verschil per programma -126

14. Vrijval Brede doeluitkering (BDU)-uitkering

Door de voormalige gemeenten zijn diverse projecten gerealiseerd waarvoor een BDU- uitkering van het rijk is verstrekt. De projecten zijn inmiddels afgerond. De inkomst kan om die reden vrijvallen ten gunste van het resultaat van de jaarrekening.

15. Openbaar groen

Het tekort op taakveld 5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie is opgebouwd uit diverse posten. 
Afgelopen jaar hebben we meer dan gemiddeld te maken gekregen met onstuimig weer. Hierdoor is zijn er meer kosten gemaakt voor het bomenbeheer dan in de begroting was opgenomen (-€62.000). Daarnaast is er vanwege de afhandeling van fixi meldingen op het budget knelpunten groenvoorziening een tekort van -€61.000 ontstaan. 

Verder is er meer uitgeven aan het onderhoud van veldwegen (€-41.000) en zijn er een aantal subsidies vanuit voormalige gemeenten niet binnengekomen. Dit levert een nadeel op van (€-31.000).

16. Grondverkopen

De verkoop van het perceel Op de Bies 66 te Schimmert is niet gerealiseerd in 2023, maar is doorgeschoven naar het jaar 2024.  Dit perceel was aangekocht voor de realisatie van  het Tiny House project. Inmiddels is ook het perceel gelegen aan Op de Bies 70a te Schimmert aangekocht (cf. raadsbesluit 14 juni 2022). Het betreffende perceel is gelet op haar ligging meer geschikt geacht om een Tiny House project te realiseren. In de raadsvergadering van 27 juni 2023 is vervolgens  besloten om de verkoopopbrengst van het perceel Op de Bies 66 in te zetten voor de realisatie van het Tiny House project op het perceel Op de Bies 70a.

17. Opbrengst toeristenbelasting

De meeropbrengst toeristenbelasting betreft een afrekening over 2022.

18. Extra storting in voorziening Masterplan 2.0 Schinveld

In de raadsvergadering van oktober 2023 is een krediet beschikbaar gesteld van € 14,1 miljoen  voor het Masterplan 2.0 Schinveld. De totale kosten werden gedekt door subsidies (€ 6,55 miljoen), overige bijdragen (€ 1,0 miljoen) en grondverkopen (€ 1,85 miljoen). Voor het resterende negatieve exploitatiesaldo (€ 4,7 miljoen) is een voorziening gevormd. Vervolgens is het traject van subsidieverwerving ingezet en vallen sommige subsidies lager uit dan verwacht. In totaal gaat het om een bedrag van € 416.640. Om dit tekort te dekken is een extra storting gedaan in de voorziening Masterplan 2.0 Schinveld.

19. Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie

Een aantal investeringen zijn niet volledig gerealiseerd in 2023 hetgeen heeft geleid tot lagere afschrijvingslasten.  Dit betreft onder andere levensduur verlengend onderhoud wegen,  Tiny House project Beekdaelen - Op de Bies 70a , en Vergunning toezicht handhaving (VTH) applicatie.

20. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 4. 

Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën

Terug naar navigatie - Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën
Nr. Samenvattende toelichting Bedrag (in duizenden euro's) R/N i/s
21 Overige baten en lasten 106 R i
22 Rente 45 R i
23 Opbrengst ozb 46 R i
Overige lasten en baten -30
Totaal verschil per programma 167

22. Overige baten en lasten

Het bedrag voor onvoorziene kosten valt voor € 50.000 vrij ten gunste van het resultaat. Het beschikbare budget voor het versterken van wijkteams is voor een bedrag van € 66.000 niet gebruikt. Die middelen zijn  in 2024 alsnog nodig om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren en te versterken middels versterking/oprichting van wijkteams. Vandaar dat in de resultaatbestemming wordt voorgesteld om de middelen te reserveren.

23. Rente

Bij het verplicht schatkistbankieren wordt door het Rijk rente vergoed. Over 2023 is meer rente ontvangen dan oorspronkelijk geraamd.

24. Opbrengst ozb
De werkelijke opbrengst ozb 2023 is ruim € 46.000 hoger dan de geraamde opbrengst;  dit is afgerond 0,6% van de geraamde opbrengst € 7,768 miljoen. 

Overige lasten en baten

Het saldo op deze post bestaat uit twee grotere mutaties. Er is sprake van een voordeel als gevolg van het feit dat de decembercirculaire 2023 hoger uitvalt dan eerder werd verwacht. Tegelijkertijd ontstaat een nadeel van gelijke omvang doordat een te vorderen btw bedrag wordt afgeboekt. Per saldo blijft een verschil ongeveer € 30.000 nadelig.

Bijlage 3: Kerncijfers Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen
Naam N.V. Bank Nederlandse Gemeente (BNG)
Vestigingsplaats Den Haag
Betrokkenen Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemRaadschap.
Doel BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend over 2022 uitgekeerd in 2023 is € 68.000
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 4.600 mln. respectievelijk € 4.700 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2023) € 107.500 mln. respectievelijk € 111.000 mln.
Ontwikkelingen Continuïteit.
Naam Enexis Holding NV
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel Enexis beheert het energienetwerk voor elektriciteit en aardgas in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,3 miljoen klanten (huishoudens, bedrijven en overheden) voor gas en € 2,9 miljoen klanten voor elektriciteit. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend over 2022 uitgekeerd in 2023 is € 1.709.000
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 5.441 mln. respectievelijk € 5.263 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2023) € 4.907 mln. respectievelijk € 5.517 mln.
Ontwikkelingen Enexis zal in het voorjaar van 2024 een voorstel voorleggen aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) tot aanpassing van het strategisch plan (2022) in verband met de nieuwe wet collectieve warmtevoorziening.
In de AVA van 2022 is het nieuwe strategisch plan vastgesteld. Daarin wordt gekozen voor focus op kerntaken met drie hoofddoelen:
1. Wij sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes
Mede richting geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe.
2. Wij bieden iedereen altijd toegang tot energie
Voor iedereen een toegankelijke, veilige energie-infrastructuur met behoud van een hoge leveringszekerheid en tegen de laagst mogelijk kosten.
3. Klanten weten wat ze aan ons hebben
Transparante, betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan klanten en marktpartijen.
Deze missie komt voort uit maatschappelijke ontwikkelingen die een materiële impact op Enexis hebben: klimaatverandering & energietransitie; participatie en vertrouwen in instituties (burgers willen meer invloed op hun directe leefomgeving); digitale transformaties
Naam CSV Amsterdam B.V.
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 210.000 respectievelijk € 97.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2023) € 13.000 respectievelijk € 51.000
Ontwikkelingen CSV zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie
Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhoudersommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting.
In februari 2024 heeft CSV de motivering beroepschrift tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting bij de Rechtbank ingediend. De Rechtbank heeft de Belastingdienst een termijn gesteld tot 22 maart 2024 voor het indienen van zijn verweerschrift. Afhankelijk van de uitspraak van de Rechtbank (verwachting eind 2024/begin 2025) zal, in overleg met Aandeelhouderscommissie van CSV, de procedure al dan niet worden voortgezet.
Na afwikkeling van deze bezwaar- en eventuele gerechtelijke procedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure (bijvoorbeeld door een mogelijk compromis tussen de Belastingdienst en CSV of een besluit van de Aandeelhouderscommissie de procedure niet verder voort te zetten) zal CSV kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Naam Publiekbelang Electriciteitsproductie B.V.
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 1,5 mln. respectievelijk € 1,4 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2023) € 10.000 respectievelijk € 32.000
Ontwikkelingen Het bestuur van de vennootschap heeft met het Ministerie van Klimaat en Energie, ZEH Energy BV en Energy Resources Holding BV in februari 2024 overeenstemming bereikt over de terugtreding van PBE als contractpartij uit het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Daarmee resteren er geen openstaande contractuele verplichting meer en kan PBE als vennootschap worden ontbonden. Het bestuur van de vennootschap treft op moment van het schrijven van dit memo voorbereidingen voor het opheffen van de vennootschap en om de resterende liquide middelen zo spoedig mogelijk na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2024 uit te keren aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Naam RWM NV
Vestigingsplaats Sittard-Geleen
Betrokkenen De gemeenten Beek, Stein, Sittard-Geleen en Beekdaelen.
Doel Inzameling, verwerking, transporteren, en vermarkten van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en de gladheidbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder aangesloten gemeente.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Er is geen dividend uitgekeerd
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 5.326.000 respectievelijk € 5.631.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2023) € 5.962.000 respectievelijk € 7.579.000
Ontwikkelingen Duurzaamheid,kwaliteit,dienstverlenend en flexibiliteit zijn de belangrijkste pijlers.
Naam Rd4 NV
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Rd4 NV zorgt voor de inzameling en verwerking van bedrijfsmatige afvalstromen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend over 2022 uitgekeerd in 2023 is € 39.000
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 1.364.000 respectievelijk € 1.307.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2023) € 14.316.000 respectievelijk € 1.517.000
Ontwikkelingen De circulaire gedachte gaat steeds meer leven bij bedrijven. Dit betekent een verschuiving van restafvalinzameling naar grondstoffen. De portfolio zal Rd4 hierop moeten blijven aanpassen.
Naam WML NV
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen Limburgse gemeenten en Provincie Limburg.
Doel De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater van topkwaliteit aan inwoners, bedrijven en (overheids-) instellingen in Limburg tegen een aanvaardbaar en stabiel drinkwater-tarief.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend 2023 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 201 mln. respectievelijk nog niet bekend
Vreemd Vermogen (begin - eind 2023) € 390 mln. respectievelijk nog niet bekend
Ontwikkelingen Geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.
Naam Nazorg Limburg B.V.
Vestigingsplaats Maastricht Airport
Betrokkenen Limburgse gemeenten.
Doel ‘Eeuwigdurende’ nazorg van voormalige stortplaatsen in Limburg. Nazorg is het onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van de (milieu-beschermende) voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Doel is het voorkomen van negatieve effecten van de locatie naar de omgeving (bodem, lucht en water).
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend 2023 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 6.381.000 respectievelijk nog niet bekend
Vreemd Vermogen (begin - eind 2023) € 32.569.000 respectievelijk nog niet bekend
Ontwikkelingen Nazorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe activiteiten het beleid van de overheid moeten ondersteunen.
Naam IBA-Parkstad B.V.
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen, Provincie Limburg, semi-publieke en private partijen.
Doel Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend 2023 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 449.000 respectievelijk nog niet bekend
Vreemd Vermogen (begin - eind 2023) € 12.140.000 respectievelijk nog niet belend
Ontwikkelingen In 2022 heeft de expo plaats gevonden.
Naam WoonWijzerWinkel Zuid Limburg B.V.
Vestigingsplaats Kerkrade
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen,
Doel Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend 2023 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2023) - € 289.000 respectievelijk nog niet belend
Vreemd Vermogen (begin - eind 2023) € 1.048.000 respectievelijk nog niet bekend
Ontwikkelingen WoonWijzerWinkel Zuid Limburg BV is eind 2019 opgericht. De vennootschap geeft advies over het verbeteren van wooncomfort, besparen op de energierekening of slim investeren in de woning. Wat zijn de juiste oplossingen en waar kan men het beste mee beginnen?

Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Vennootschappen en coöperaties
Naam N.V. Bank Nederlandse Gemeente (BNG)
Vestigingsplaats Den Haag
Betrokkenen Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemRaadschap.
Doel BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamd dividend over 2024 is € 68.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 5.062 mln. respectievelijk € 4,600 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 143.995 mln. respectievelijk € 107.500 mln.
Ontwikkelingen Continuïteit.
Naam Enexis Holding NV
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamd dividend over 2024 is € 288.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 4.241 mln. respectievelijk € 5.441 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 5.154 mln. respectievelijk € 4.907 mln.
Ontwikkelingen Enexis werkt samen met provincies en gemeenten op het gebied van duurzaamheid hetgeen resulteert in een aantal gezamenlijke projecten. Enexis gaat een afweging leidraad opzetten die gemeenten kan ondersteunen in hun regierol in de wijkgerichte aanpak om aardgas te vervangen voor andere energiebronnen. Enexis ziet het duurzaam gebruik van de bestaande netwerken als een efficiënt middel om de energietransitie te versnellen.
In de AVA van 2022 is het nieuwe strategisch plan vastgesteld. Daarin wordt gekozen voor focus op kerntaken met drie hoofddoelen:
1. Wij sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes
Mede richting geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe.
2. Wij bieden iedereen altijd toegang tot energie
Voor iedereen een toegankelijke, veilige energie-infrastructuur met behoud van een hoge leveringszekerheid en tegen de laagst mogelijk kosten.
3. Klanten weten wat ze aan ons hebben
Transparante, betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan klanten en marktpartijen.
Deze missie komt voort uit maatschappelijke ontwikkelingen die een materiële impact op Enexis hebben: klimaatverandering & energietransitie; participatie en vertrouwen in instituties (burgers willen meer invloed op hun directe leefomgeving); digitale transformaties
Naam CSV Amsterdam B.V.
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 312.000 respectievelijk € 210.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 23.000 respectievelijk € 13.000
Ontwikkelingen CSV zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie
Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhoudersommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting.
In februari 2021 heeft CSV bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is CSV in gesprek met de Belastingdienst over het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een eventuele gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie van CSV de procedure al dan niet worden voortgezet.
Na afwikkeling van deze bezwaar- en eventuele gerechtelijke procedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure (bijvoorbeeld door een mogelijk compromis tussen de Belastingdienst en CSV of een besluit van de Aandeelhouderscommissie de procedure niet verder voort te zetten) zal CSV kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Naam Publiekbelang Electriciteitsproductie B.V.
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 1,5 mln. respectievelijk € 1,5 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 7.000 respectievelijk € 10.000
Ontwikkelingen Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen met betrekking tot het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009 nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan of deze contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden.
Het doel is dat de vennootschap in 2023 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Naam RWM NV
Vestigingsplaats Sittard-Geleen
Betrokkenen De gemeenten Beek, Stein, Sittard-Geleen en Beekdaelen.
Doel Inzameling, verwerking, transporteren, en vermarkten van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en de gladheidbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder aangesloten gemeente.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 6.109.000 respectievelijk € 5.326.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 3.901.000 respectievelijk € 5.952.000
Ontwikkelingen Duurzaamheid,kwaliteit,dienstverlenend en flexibiliteit zijn de belangrijkste pijlers.
Naam Rd4 NV
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Rd4 NV zorgt voor de inzameling en verwerking van bedrijfsmatige afvalstromen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 1.212.000 respectievelijk € 1.364.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 10.214.000 respectievelijk € 14.316.000
Ontwikkelingen De circulaire gedachte gaat steeds meer leven bij bedrijven. Dit betekent een verschuiving van restafvalinzameling naar grondstoffen. De portfolio zal Rd4 hierop moeten blijven aanpassen.
Naam WML NV
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen Limburgse gemeenten en Provincie Limburg.
Doel De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater van topkwaliteit aan inwoners, bedrijven en (overheids-) instellingen in Limburg tegen een aanvaardbaar en stabiel drinkwater-tarief.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 195 mln. respectievelijk € 201 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 398 mln. respectievelijk € 390 mln.
Ontwikkelingen Geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.
Naam Nazorg Limburg B.V.
Vestigingsplaats Maastricht Airport
Betrokkenen Limburgse gemeenten.
Doel ‘Eeuwigdurende’ nazorg van voormalige stortplaatsen in Limburg. Nazorg is het onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van de (milieu-beschermende) voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Doel is het voorkomen van negatieve effecten van de locatie naar de omgeving (bodem, lucht en water).
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 8.744.000 respectievelijk € 6.381.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 32.285.000 respectievelijk € 32.569.000.
Ontwikkelingen Nazorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe activiteiten het beleid van de overheid moeten ondersteunen.
Naam IBA-Parkstad B.V.
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen, Provincie Limburg, semi-publieke en private partijen.
Doel Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 1.595.000 respectievelijk € 449.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 14.136.000 respectievelijk € 12.140.000
Ontwikkelingen In 2022 heeft de expo plaats gevonden.
Naam WoonWijzerWinkel Zuid Limburg B.V.
Vestigingsplaats Kerkrade
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen,
Doel Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2022) - € 228.000 resp. - € 289.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 920.000 resp. € 1.048.000
Ontwikkelingen WoonWijzerWinkel Zuid Limburg BV is eind 2019 opgericht. De vennootschap geeft advies over het verbeteren van wooncomfort, besparen op de energierekening of slim investeren in de woning. Wat zijn de juiste oplossingen en waar kan men het beste mee beginnen?

Bijlage 4: Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeente is verplicht de jaarrekening op te bouwen aan de hand van een aantal taakvelden en daarover te rapporteren in de jaarstukken. Onder het kopje "Landelijke taakvelden" treft u een overzicht aan van respectievelijk de uitgaven en de inkomsten per taakveld.

Artikel 25 van het BBV schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd . Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. Deze treft u aan onder het kopje "Landelijke beleidsindicatoren". 

Landelijke taakvelden

Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden

Uitgaven per taakveld

nr. Uitgaven 2023 per taakveld (in duizenden euro's) primitief bijgesteld realisatie
0.1 Bestuur -2.303 -2.784 -2.505
0.2 Burgerzaken -863 -1.088 -976
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -258 -82 -98
0.4 Overhead -12.014 -13.865 -12.712
0.5 Treasury -141 -140 -136
0.61 OZB woningen -336 -355 -405
0.62 OZB niet-woningen -64 -68 -85
0.64 Belastingen Overig - - -
0.8 Overige baten en lasten -2.077 -244 -137
0.9 Vennootschapsbelasting -10 - -
0.10 Mutaties reserves -1.973 -12.924 -12.924
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.599 -2.895 -2.896
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.265 -1.538 -1.467
2.1 Verkeer en vervoer -5.361 -5.154 -5.398
3.1 Economische ontwikkeling -439 -678 -510
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -36 -36