Programma 4 | Bestuurlijke samenwerking en financiën

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma Bestuurlijke samenwerking en financiën bestaat o.a. uit de taakvelden bestuurlijke samenwerking, overhead, treasury, ozb, algemene uitkering en overige baten en lasten .

Samenwerken binnen en buiten de grenzen

Terug naar navigatie - Samenwerken binnen en buiten de grenzen

Voor de gemeente Beekdaelen, grenzend aan 7 gemeenten in de regio Zuid-Limburg en 2 gemeenten in Duitsland is samenwerking een vanzelfsprekendheid. Daarnaast zien we dat onze huidige maatschappelijk met vele en grote opgaven worden geconfronteerd, die een grote impact hebben op de relatief kleine schaal van Zuid-Limburg. Deze unieke ligging, de landschappelijke opbouw en de dynamische geschiedenis van de regio maken dat wij met een aantal extra uitdagingen worden geconfronteerd en dat in de samenwerking scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Als het gaat om onze rol als samenwerkingspartner zien wij de volgende aandachtspunten voor de komende vier jaren:


•    Regiodeals: Inmiddels heeft het rijk wederom een nieuwe tranche regiodeals opengesteld en is hier door zowel de stadsregio Parkstad (met de 7 deelnemende gemeenten, waaronder Beekdaelen) als door het middengebied (waaronder Beekdaelen) in samenwerking met de 2 grote steden Maastricht en Sittard-Geleen succesvol op in geschreven. Tussen de beide regiodeals wordt zoveel mogelijk overeenstemming gezocht, waarop Beekdaelen als linking pin een rol speelt.


•    Samenwerking NOVI-gebied Zuid-Limburg: Hier gaat het om het verder vormgeven van de samenwerking tussen het rijk, de provincie en de gemeenten in Zuid-Limburg, waarbij gewerkt wordt aan de majeure opgaven van Zuid-Limburg. Inmiddels is eind 2023 een concept Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Zuid-Limburg opgesteld met een drietal ambities: een nieuwe circulaire grens-overstijgende kenniseconomie, een toekomstbestendig vijf sterren landschap en van achterstand naar voorsprong.


•    Samenwerking Middengebied-gemeenten in Zuid-Limburg: De samenwerking in het Middengebied Zuid-Limburg heeft ertoe bijgedragen dat ook de landelijke gemeenten aan tafel zitten bij de grote trajecten rondom regiodeals, NOVEX en elke regio telt. Ook landschap/natuur/water/landbouw is prominent opgenomen in de majeure opgaven. Daarnaast werken wij met de gemeenten in het middengebied Zuid-Limburg nauw samen op de onderdelen: Landschap-Landbouw en Toerisme van de Toekomst, waartoe de Middengebied-gemeenten in Zuid-Limburg zich vanuit het visiedocument ‘van groen hart tot groene long’ en het uitvoeringsprogramma Midden gebied hebben gecommitteerd en natuurlijke partners vormen.


•    GR Stadsregio Parkstad: In deze GR werken de Parkstadgemeenten samen op de thema’s Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, Sociaaleconomische Structuurversterking (SES) en Grensoverschrijdende samenwerking (GROS). De strategische agenda wordt de komende jaren verder uitgewerkt; zo is een begin gemaakt met een nieuw narratief voor de regio Parkstad. In de komende periode moet nog meer worden uitgedragen dat naast de stedelijke aandachtspunten ook de landelijke gemeenten in de GR Parkstad ertoe doen: hier ligt een rol voor Beekdaelen weggelegd.


•    Uitwerken visie op 360 graden samenwerking: Als gemeente streven wij zoveel  mogelijk naar samenwerking op de schaal van Zuid-Limburg. Dit vanwege de constatering dat Zuid-Limburg het juiste schaalniveau is om strategische opgaven aan te pakken. Het in 2023 opgestelde BRE-rapport (bestuurlijke regionale ecosystemen) toont aan dat er weliswaar veel samenwerkingsverbanden zijn, maar er effectief nog veel winst te behalen valt. Gemeenten in Zuid-Limburg staan voor een belangrijke opgave om bestuurlijke drukte te verminderen en scherpe keuzes te maken. De coronacrisis, de waterknelpunten, de stikstofcrisis, de Oekraïne-oorlog en de verminderde gemeentefinanciën laten zien dat samenwerking op de schaal van de Zuid-Limburgse (veiligheids)regio noodzakelijk is. Beekdaelen speelt hier –als relatieve nieuwkomer- een bestuurlijke rol in.


•    Meer grip op samenwerkingen (lees: verbonden partijen) krijgen: Naast het aangaan van succesvolle samenwerkingen is het voor wat betreft de ‘verbonden partijen’ van belang om hier ook grip op te krijgen en te houden. De aanpak ‘Samen Grip Op Verbonden Partijen’ - die door een groot deel van de gemeenten in Zuid-Limburg wordt toegepast- is nog zoekende naar een juiste invulling. Daarnaast vindt er ook een zoektocht plaats in hoeverre overheadfuncties binnen verschillende GR’en samengebundeld kunnen worden.


•    Grensoverschrijdende samenwerking (GROS): Mede op basis van de zoektocht naar euregionale energie-innovaties werken wij samen met de Duitse buurgemeenten. Ook op die manier maken wij als grootste plattelandsgemeente van Zuid-Limburg onze eigen 360 graden oriëntatie; ook in de Euregio. 


•    Elke regio telt: In navolging van de adviezen uit het rapport Elke regio telt! gaat het (demissionaire) kabinet ter verkenning van mogelijke herijking van de huidige beleids- en investeringslogica een kritische blik werpen op de domeinen zorg, onderwijs, huisvesting, bereikbaarheid, veiligheid en regionale economie, waardoor rijksbeleid ervoor zorgt dat niet iedere regio hetzelfde, maar iedere regio het zijne krijgt. Dit moet leiden tot beter beleid met aandacht voor regionale verschillen. Aanvullend hierop is in een aantal specifieke regio’s aan de randen van het land meer en iets anders nodig dan nu in bestaande programma’s wordt gerealiseerd om op duurzame wijze te werken aan vitale en leefbare regio’s. Dat leidt tot een bouwstenen voor een langjarige aanpak met een specifiek aantal regio’s. Beekdaelen zit -als vertegenwoordiger van het middengebied Zuid-Limburg- in dit kader aan tafel met het rijk. 

Financieel gezonde gemeente

Terug naar navigatie - Financieel gezonde gemeente

In het jaar 2023 is bekend geworden dat de financiële positie van de gemeente in de toekomst onder druk komt te staan. De belangrijkste reden voor die teruggang houdt verband met de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Enerzijds is de gemeente nadeelgemeente bij de herverdeling van het gemeentefonds die vanaf het jaar 2023 heeft plaatsgevonden. Anderzijds heeft een landelijke korting plaatsgevonden die er vooral vanaf het ‘ravijnjaar 2026’ voor zorgt dat de begroting van de gemeente rode cijfers schrijft. 
De raad heeft met het vaststellen van de begroting 2024 besloten om in te zetten op een verbeterplan om de financiële situatie vanaf het jaar 2026 te verbeteren. De raad wordt de komende periode nadrukkelijk betrokken bij het traject om te komen tot een verbetering van de financiële positie.

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij staan voor een gemeente die inzet op samenwerking en die financieel en organisatorisch gezond en in control is. Voor ons gelden de volgende uitgangspunten:

  • We werken samen met andere gemeenten om de kwaliteit en betaalbaarheid van publieke taken en diensten te kunnen waarborgen.
  • Vanuit het principe “goed rentmeesterschap” blijven we vasthouden aan een gezonde financiële positie in Beekdaelen.
  • Op basis van het principe ‘een goede balans tussen willen en kunnen’ is onze opgestelde prioriteitenlijst leidend voor het al dan niet uitvoeren van bestaande plannen.
  • We houden de belastingdruk voor onze inwoners zo laag mogelijk, d.w.z. ombuigingsmaatregelen gaan voor belastingverhoging (uitgezonderd indexering).

Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bestuurlijke samenwerking en financiën (bedragen x € 1.000) Primitief Bijgesteld Rekening Verschil
lasten per taakveld:
0.1 bestuur -490 -775 -536 240
0.4 overhead -2.697 -3.067 -2.862 205
0.5 treasury -141 -140 -136 4
0.61 OZB woningen -336 -355 -405 -50
0.62 OZB niet-woningen -64 -68 -85 -17
0.64 belastingen overig - - -
0.7 algemene uitkering gemeentefonds -
0.8 overige baten en lasten -2.077 -244 -137 107
0.9 vennootschapsbelasting (vpb) -10 - -
totale lasten -5.815 -4.650 -4.161 489
baten per taakveld:
0.4 overhad - 113 109 -4
0.5 treasury 848 2.140 2.182 41
0.61 OZB woningen 6.011 6.019 5.993 -26
0.62 OZB niet-woningen 1.762 1.762 1.834 72
0.64 belastingen overig -
0.7 algemene uitkering gemeentefonds 65.115 67.771 68.230 459
0.8 overige baten en lasten 29 1 -463 -464
totale baten 73.765 77.806 77.885 79
Saldo van baten en lasten bestaand beleid 67.950 73.156 73.724 568
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves -906 -906 -928 -21
0.10 Onttrekking reserves 1.283 1.799 1.420 -379
Saldo resultaatbestemming 377 893 492 -401
Resultaat programma 68.327 74.049 74.216 167