Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit overzicht lichten wij de algemene dekkingsmiddelen toe. Dit zijn inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel hebben. Voor een aantal algemene dekkingsmiddelen verwijzen we voor een meer uitvoerigere toelichting naar een ander onderdeel van deze begroting. 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen in duizenden euro's)
Omschrijving Begroting 2023 Realisatie 2023 Afwijking Voordeel/Nadeel
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 7.358 7.337 -20 Nadeel
Algemene uitkering 67.771 68.230 459 Voordeel
Dividend 1.815 1.815 -0 Nadeel
Saldo van de financierinsfunctie -87 -48 39 Voordeel
Totaal 76.857 77.335 478 Voordeel

Lokale heffingen 
Van de lokale heffingen maken de onroerendzaakbelastingen deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben geen specifiek bestedingsdoel. In de paragraaf Lokale Heffingen wordt uitgebreid ingegaan op alle lokale heffingen. 

Algemene uitkering 
De uitkering uit het gemeentefonds bestaat uit drie onderdelen: de algemene uitkering, de decentralisatie- uitkeringen en de integratie-uitkeringen. In dit overzicht is de volledige uitkering vermeld aangezien voor alle drie de onderdelen geldt dat deze als algemeen dekkingsmiddel kunnen worden aangemerkt.

Dividenden 
Dividenden van de BNG, Afvalbedrijven en Nutsvoorzieningen worden eveneens ingezet als algemeen dekkingsmiddel. 

Financieringsfunctie 
Met de financieringsfunctie wordt het resultaat bedoeld dat gehaald wordt op het financieren van onze activiteiten. Hierbij gaat het om het resultaat tussen de rentekosten (lang en kort) en opbrengsten van uitgezette gelden. In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat.