Onderdeel B: Jaarrekening 2023

Overzicht van baten en lasten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten 2023:

Terug naar navigatie - Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten 2023:

Het saldo van de baten en lasten dat is vermeld onder het kopje 'jaarrekening' vormt het zogenaamde jaarrekeningresultaat.

Overzicht baten en lasten dienstjaar 2023 (bedragen x € 1.000)
Primitief Bijgesteld Rekening Verschil
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
A: Lasten en baten
Inwoners, bestuur en veiligheid 393 -15.388 -14.995 555 -17.893 -17.338 821 -16.759 -15.939 266 1.134 1.400
Sociale leefomgeving 8.762 -53.613 -44.851 14.097 -61.956 -47.859 14.191 -59.022 -44.831 94 2.934 3.028
Fysieke leefomgeving 12.120 -23.405 -11.285 14.433 -33.076 -18.642 13.686 -28.813 -15.127 -748 4.263 3.515
Bestuurlijke samenwerking en financiën 73.765 -5.815 67.950 77.806 -4.650 73.156 77.885 -4.161 73.724 79 489 568
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 95.040 -98.220 -3.181 106.892 -117.575 -10.683 106.582 -108.755 -2.173 -310 8.820 8.510
B: Mutaties reserves:
Inwoners, bestuur en veiligheid 307 -53 253 2.113 -130 1.983 1.085 -130 955 -1.028 - -1.028
Sociale leefomgeving 2.188 -716 1.473 9.224 -10.416 -1.192 7.603 -10.416 -2.814 -1.622 - -1.622
Fysieke leefomgeving 1.870 -298 1.572 10.552 -1.471 9.081 6.890 -1.450 5.440 -3.662 21 -3.641
Bestuurlijke samenwerking en financiën 1.283 -906 377 1.799 -906 893 1.420 -928 492 -379 -21 -401
Resultaatbestemming 5.647 -1.973 3.674 23.689 -12.924 10.765 16.997 -12.924 4.073 -6.692 -0 -6.692
C: Saldo (A+B)
Inwoners, bestuur en veiligheid 699 -15.441 -14.742 2.668 -18.023 -15.355 1.906 -16.889 -14.984 -763 1.134 371
Sociale leefomgeving 10.950 -54.329 -43.379 23.321 -72.372 -49.051 21.793 -69.438 -47.645 -1.528 2.934 1.406
Fysieke leefomgeving 13.990 -23.703 -9.714 24.986 -34.547 -9.561 20.576 -30.263 -9.687 -4.410 4.284 -126
Bestuurlijke samenwerking en financiën 75.048 -6.721 68.327 79.605 -5.556 74.049 79.305 -5.089 74.216 -300 468 167
Geraamde resultaat 100.687 -100.194 493 130.581 -130.499 82 123.579 -121.679 1.900 -7.001 8.820 1.819

Balans

Onderstaand treft u de balans 2023 aan:

Terug naar navigatie - Onderstaand treft u de balans 2023 aan:
BALANS (bedragen x € 1.000)
Activa Passiva
Vaste activa 31-12-23 01-01-23 Vaste passiva 31-12-23 01-01-23
Immateriële vaste activa Eigen vermogen
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 645,5 129,8 - Algemene reserve 4.176,0 3.503,5
- Bijdraga aan activa in eigendom van derden 920,4 949,9 - Bestemmingsreserves 85.312,3 81.630,1
1.565,9 1.079,7 - Gerealiseerde resultaat 1.900,2 8.428,1
Materiële vaste activa 91.388,6 93.561,8
- Investeringen met een economisch nut Voorzieningen
- Investeringen met een economisch nut 36.845,6 35.101,7 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 13.958,3 14.697,0
- Overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 53.342,2 52.864,8 - Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven - -
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 20.615,4 18.967,9 - Egalisatievoorzieningen 663,7 344,3
- Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden 228,7 219,8 - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden - -
111.031,9 107.154,2 14.622,0 15.041,2
Financiële vaste activa
- Kapitaalverstrekkingen aan: Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
- deelnemingen 807,0 807,0 - Onderhandse leningen van:
-binnenlandse banken en overige financiële instellingen 15.067,5 22.289,5
- Leningen aan: -openbare lichamen - -
- woningbouwcorporaties 670,3 696,3 -Waarborgsommen - 0,8
- deelnemingen 1.668,8 1.742,8 15.067,5 22.290,3
- Overige langlopende leningen 3.641,2 3.766,6
6.787,3 7.012,8
Totaal vaste activa: 119.385,1 115.246,7 Totaal vaste passiva 121.078,1 130.893,3
Vlottende activa: 31-12-23 01-01-23 Vlottende passiva: 31-12-23 01-01-23
Voorraden Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
In exploitatie genomen bouwgronden -3.432,1 2.482,7 - Overige schulden 5.493,1 8.354,0
Gereed product en handelsgoederen 77,1 82,0 - Overige kasgeldleningen - -
-3.355,1 2.564,7 - Banksaldi 1.693,0 1.619,5
7.186,2 9.973,6
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op het Rijk 6.567,5 - Overlopende passiva
Vorderingen openbare lichamen 729,5 6.828,4 - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een 5.293,0 3.677,1
Overige vorderingen 448,9 1.235,0 volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks
Uitzettingen in ´s Rijks schatkist 6.740,9 13.009,4 terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar
14.486,8 21.072,8 volume
- De van Nederlandse overheidslichamen ontvangen 7.508,4 3.780,8
Liquide middelen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met
- Kassaldi 0,6 0,6 een specifiek bestedingsdoel
- Bank- en girosaldi 2.100,7 1.680,6
2.101,3 1.681,2 12.801,4 7.457,9
Overlopende activa
- De van De Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een 1.886,9 488,3
specifiek bestedingsdoel
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die 6.560,6 7.271,1
ten laste van volgende begrotingsjaren komen
8.447,5 7.759,4
Totaal vlottende activa: 21.680,5 33.078,1 Totaal vlottende passiva: 19.987,6 17.431,5
Balanstotaal activa 141.065,7 148.324,8 Balanstotaal passiva 141.065,7 148.324,8
Niet in de balans opgenomen verplichtingen: 31-12-'23 31-12-'22
Gewaarborgde geldleningen 89.824,0 90.003,1
Totaal 89.824,0 90.003,1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 26 september 2023 uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Terug naar navigatie - Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Afschijvingen en naar verwachting duurzame waardeverminderingen van activa geschieden onafhankelijk van het resultaat van het begrotingsjaar. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.

De gemeente beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een duurzame waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een duurzame waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. Een verlies als gevolg van een duurzame waardevermindering wordt direct als een last verwerkt in het overzicht van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het actief.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de september circulaire van het boekjaar.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waar ze betrekking op hebben. Als gevolg van het verbod op het opnemen van voorzieningen en andere verplichtingen uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden dergelijke personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume wordt geen voorziening of andere verplichting verantwoord. De referentieperiode voor het bepalen van een vergelijkbaar volume is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten een periode van vier jaar.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het Centraal administratiekantoor (CAK) int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV dat door het vaststellen van de eigen bijdragen door het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan CAK, de wetgever in feite heeft bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid van en het naleven van het voorwaardencriterium bij de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat de gemeente bij de verantwoorde van deze eigen bijdragen steunt op de informatie van het CAK. Doordat onvoldoende gegevens voorhanden zijn op basis van de overzichten van het CAK, worden de eigen bijdragen verantwoord op basis van de afdrachten, uitgaande van de overzichten van het CAK.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het college zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Vaste activa

Terug naar navigatie - Vaste activa

 

Immateriële vaste activa                        
Onder de immateriële vaste activa zijn de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling en de kosten met betrekking tot overige immateriële vaste activa opgenomen. Als gevolg van een verandering in het Besluit Begroting en Verantwoording dienen de bijdragen aan activa in eigendom van derden in het vervolg te worden gepresenteerd onder de immateriële vaste activa.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- c.q. vervaardigingprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden alleen dan geactiveerd als de plannen omtrent het actief waarvoor de kosten worden gemaakt al redelijk omlijnd zijn, de plannen uitvoerbaar zijn en de kosten in te schatten. Voorts is het van belang dat het daadwerkelijk om kosten ter voorbereiding van een investering gaat.  Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden, ingevolge de BBV, in maximaal 5 jaar afgeschreven.

Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa met economisch nut
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo lineair afgeschreven. Op grondbezit wordt niet afgeschreven. 

De Commissie BBV heeft in haar notitie Grondexploitatie en notitie Faciliterend Grondbedrijf diverse wijzigingen doorgevoerd. Eén van deze wijzigingen betreft het feit dat er geen sprake meer is van niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG’s). Deze dienen ofwel tegen boekwaarde overgebracht te worden naar de materiële vaste activa of, na een raadsbesluit, in exploitatie te worden opgenomen.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut    
De materiële vaste activa met maatschappelijk nut hebben betrekking op investeringen in de openbare ruimte welke voor de gemeente van groot belang zijn, doch niet verhandelbaar zijn en waarvoor ook geen heffing of anderszins inkomsten verkregen worden.

Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Een uitzondering op deze algemene regel vormen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Deze categorie investeringen mogen worden geactiveerd. In dat geval wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven tijdsduur.

Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa zoals vastgelegd in de financiële verordening gemeente Beekdaelen 2023.

Omschrijving Onderdeel Aantal jaren
Automatisering software 5
hardware 5
Begraafplaatsen aanleg en inrichting 40
Gebouwen aankoop/nieuwbouw* 40
inrichting 15
onderhoud 25
technische installaties 15
Natuurontwikkeling 20
Onderzoek en ontwikkeling zonder planverwezenlijking 5
Openbare ruimte inrichting 20
straatmeubilair 10
Openbare verlichting lichtmasten 40
armatuur 20
Riolering vrijvervalriolen 60
gemalen - bowukundig 60
gemalen - mechanisch/electrisch 15
persleidingen 60
drukriolering - bouwkundig 45
drukriolering - mechanisch/electrisch 15
milieumaatregelen 60
sportvelden aanleg 25
kunstgrasveld bovenlaag 15
kunstgrasveld onderlaag 30
Verkeersmaatregelen materiaal 20
voertuigen/vervoermiddelen aankoop 7
Werkapparatuur aanschafwaarde > € 10.000 < € 20.000 5
aanschafwaarde > € 20.000 10
Wegen, pleine en rotondes aanleg 40
Woonwagencentra aanleg en inrichting 40
woonwagens 25
* bij het activeren van aankoop/nieuwbouw van gebouwen wordt rekening gehouden met
een restwaarde van 10%.

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, leningen aan woningbouwcorporaties en deelnemingen, overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer en ook de bijdragen in activa in eigendom van derden.  
Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. De participaties in het aandelenkapitaal van de zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt boven de verkrijgingprijs. 

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa

 

Voorraden
De in de exploitatie genomen bouwgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, alsmede de rentekosten berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de algemene beheerskosten.

Winstneming vindt plaats volgens de Percentage-of-Completion methode (PoC). Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Het voortgangspercentage van de grondexploitatie wordt als volgt bepaald: procentuele voortgang opbrengsten x procentuele voortgang kosten. Om (tussentijdse) winstneming te kunnen laten plaatsvinden dient het resultaat op de grondexploitatie op betrouwbare wijze te kunnen worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om (tussentijdse) winstneming te kunnen laten plaatsvinden:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat;
2. De grond of een deelperceel moet zijn verkocht;
3. De kosten zijn gerealiseerd.

Zo lang geen sprake is van winstneming worden de verkregen verkoopopbrengsten volledig in mindering gebracht op de vervaardigingskosten. Indien voor een grondexploitatie een verwacht negatief eindresultaat wordt verwacht, wordt een voorziening getroffen. Winstneming en verliesvoorziening vindt plaats op het niveau van de onderscheidenlijke grondexploitaties.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Het in de balans vermelde bedrag aan vorderingen openbare lichamen en overige vorderingen, betreft het totaal aan vorderingen verminderd met de gevormde voorzieningen voor dubieuze debiteuren privaat en publiekrechtelijk en dubieuze debiteuren BSGW . De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa    
Op de post overlopende activa bevinden zich met name gelden die betrekking hebben op nog te ontvangen bedragen. Het actief wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Passiva

Terug naar navigatie - Passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen beslaat de reserves, bestaande uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves, en het gerealiseerde resultaat over het begrotingsjaar. De algemene reserve betreft het bedrag aan reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven door de gemeenteraad. De algemene reserve betreft de algemene buffer die ene gemeente heeft om incidentele nadelen en risico's te kunnen opvangen. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Een bestemmingsreserve wordt ingesteld op basis van een raadsbesluit.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies, behoudens de pensioenvoorziening welke is gewaardeerd op actuele waarde. De rioolvoorziening t.b.v. onderhoud is verwerkt o.b.v. nominale waarde en met inachtneming van artikel 44, lid 2 BBV. De onderhoudsegalisatievoorzieningen worden opgenomen op basis van een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake zijn geformuleerd.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Langlopende (vaste) schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De langlopende schulden hebben een rentetypische looptijd  van één jaar of langer.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva
De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Toelichting op balans per 31 december 2023

Verloopoverzicht vaste activa

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht vaste activa

Het verloop van de vaste activa is als volgt (bedragen in duizenden euro's): 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Boekwaarde 01-01-2023 investeringen desinvesteringen afschrijving/aflossing Bijdrage van derden afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2023
Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling 129,8 2.044,3 - 1.307,0- 221,7- - 645,5
Bijdraga aan activa in eigendom van derden 949,9 201,2 - 230,7- - - 920,4
Subtotaal IVA 1.079,7 2.245,5 - 1.537,6- 221,7- - 1.565,9
Materiële vaste activa economisch nut
Gronden en terreinen 5.537,2 134,2 149,7- 544,4- 12,1- - 6.321,8
Woonruimten 324,6 110,9 - 16,9- - - 418,7
Bedrijfsgebouwen 27.029,5 2.018,8 - 1.233,5- 81,5- - 27.733,3
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 856,6 171,0 - 69,8- 44,0- - 913,8
Vervoermiddelen 127,7 - - 43,7- - - 84,1
Machines, apparaten en installaties 360,6 57,9 - 98,4- 5,1- - 314,9
Overige materiële vaste activa 865,5 350,9 - 145,4- 11,9- - 1.059,1
Niet in exploitatie genomen gronden 219,8 18,4 - 9,5- - - 228,7
subtotaal MVA EN 35.321,5 2.862,1 149,7- 2.161,6- 154,6- - 37.074,3
Materiële vaste activa economisch nut, dekking door heffing
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 52.864,8 1.868,0 - 1.211,6- 179,0- 53.342,2
subtotaal MVA EN, dekking door heffing 52.864,8 1.868,0 - 1.211,6- 179,0- - 53.342,2
Materiële vaste activa maatschappelijk nut
Gronden en terreinen 156,2 5,6 - 9,4- - - 152,4
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 17.548,1 4.245,2 - 647,6- 1.994,2- - 19.151,5
Machines, apparaten en installaties 19,5 53,0 - 2,5- - - 69,9
Overige materiële vaste activa 1.244,1 206,8 - 209,4- - - 1.241,5
Subtotaal MVA MN 18.967,9 4.510,6 - 868,9- 1.994,2- - 20.615,4
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 807,0 - - - - - 807,0
Leningen aan woningcorperaties 696,3 - - 26,1- - - 670,3
Leningen aan deelnemingen 1.742,8 - - - - - 1.668,8
Overige langlopende leningen 1.563,0 - - 33,1- - - 1.603,9
Langlopende leningen zonnepanelen vm Schinnen 1.180,9 31,1 - 133,0- - - 1.079,0
Langlopende leningen zonnepanelen vm Onderbanken 686,0 37,9 - 84,6- - - 639,3
Langlopende leningen zonnepanelen vm Nuth 336,7 10,4 - 28,1- - - 319,0
Overige uitzettingen met een rentetypische 0,0 - - - - - 0,0
looptijd van één jaar of langer
Subtotaal FVA 7.012,8 79,4 - 304,9- - - 6.787,3
Totaal vaste activa 115.246,7 11.565,7 149,7- 6.084,6- 2.549,5- - 119.385,1

Uit bovenstaande tabel kan de conclusie worden getrokken dat op gronden ten onrechte wordt afgeschreven.  Het gaat hier echter om afschrijvingen die verband houden met de inrichting van terreinen zoals sportvelden en woonwagenterreinen. Daar mag wel over worden afgeschreven.

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa

Het verloop op de diverse immateriële activa kan als volgt worden weergegeven:

Verloop immateriele avtiva (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 1-1-2023
Onderzoek en ontwikkeling 645,5 129,8
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 920,4 949,9
Verloop immateriele vaste activa 1.565,9 1.079,7

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in immateriële vaste activa in 2023 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen x € 1.000) investeringen desinvesteringen/ bijdragen derden
Immateriële vaste activa (IVA)
Kosten onderzoek en ontwikkeling
Intensiveren regionale samenwerking met driehoek 17,2 17,2-
Extra pers inzet harmoniseren beleid/harm budget 19,4
Strategisch actieplan Middengebied Zuid Limburg 64,2
Aanpak handhavingsknelpunten 25,2
Onderzoekskosten huisvesting 50,4
Samenhangend en integraal jongerenbeleid 40,9
Voorloopkosten agenda Beekdaelen 2023 17,7
Procesmiddelen voormalig USAG terrein Schinnen 74,0 74,0-
Marktonderzoek en pilot datagedreven werken 36,8
Ontwikkelplan personeel 528,1
Voorloopkn woningbouwpr Nuinhofwijk/Schimmert III 54,8
Aanleg glasvezelnetwerk 158,9
Lokale aanpak ondermijning in Parkstad (Regiodeal) 130,2 130,2-
Opstellen nota grondbeleid 22,1
Geharmoniseerd gemeentelijk erfgoed register 27,3
Vernieuwen communicatiestijl 22,7
Onderzoek IBOR-rehabilitaties 39,8
Doorontwikkeling maatschappelijke dienstverlening 40,1
Maatregelen energiecrisis 23,9
Ontwikkelplan personeel (cultuurtraject) 26,9
SES Nuinhofwijk Nuth 136,8 0,4-
Uitvoeringskosten Nuinhofwijk 125,1
Planontwikkelingskosten gemeenschapshuis Puth 37,5
Tiny Houses project Beekdalen - Op de Bies 70a 187,1
Overig 338,6
2.245,5 221,8-
Bijdragen aan activa in eigendom derden
Restauratie en herbestemming Op de Bies Schimmert 30,0
Uitbreiding Hoeskamer Arensgenhout 150,0
overig 21,1
201,1 -
Totaal IVA 2.446,6 221,8-

Materiële vaste activa met economisch nut

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa met economisch nut

In onderstaand overzicht worden de boekwaardes van materiële vaste activa met een economisch nut per categorie weergegeven:

Boekwaarden investeringen met economisch nut (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 1-1-2023
Gronden en terreinen 6.321,8 5.537,2
Woonruimten 418,7 324,6
Bedrijfsgebouwen 27.733,3 27.029,5
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 913,8 856,6
Vervoermiddelen 84,1 127,7
Machines, apparaten en installaties 314,9 360,6
Overige materiële vaste activa 1.059,1 865,5
Niet in exploitatie genomen gronden 228,7 219,8
Totale boekwaarde MVA economisch nut 37.074,3 35.321,5

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in materiële vaste activa met een economisch nut in 2023 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen x € 1.000) investeringen desinvesteringen/ bijdragen derden
Materiële vaste activa (MVA) met economisch nut
MVA gronden en terreinen EN
Aankoop grond Jabeek/Susterseel 120,0
Overig 14,2 12,1-
134,2 12,1-
Bedrijfsgebouwen en woonruimten (EN)
Groot onderhoud beplanting 80,1
Renovatie Henkhof BMV Merkelbeek 32,8 10,5-
Bouw leslokalen BS St. Jozef Merkelbeek 59,2
LIA 6 cohesiegebied Puth verbouw accommodatie 111,3
Kindcentrum Amstenrade 177,0
Tijdelijke units BS Petrus Canisius 46,2
Opwaarderen gemeenschapshuis de Koeteleboet 92,2
Herhuisvesting voetbalvereniging Amstenrade 1.268,7
Clubgebouw VVA 218,0 71,0-
Overig 44,2
2.129,7 81,5-
Grond- weg- en waterbouwkundige werken (EN)
Openbaar vervoer overstappunt 43,9 43,9-
Fase 1 Grachtstr. incl.uitstroom n.buffers Kakkert 127,5
171,4 43,9-
Vervoermiddelen (EN)
nvt
Machines, apparaten en installaties (EN)
Vervangen kasten AED's 18,0
i-pads raad/griffie 33,3 5,1-
Overig 59,5
59,5 -
MVA overig (EN)
Vervanging meubilair gemeentehuis 35,2
Invoering omgevingswet 40,7
Vergunning toezicht handhaving (VTH) applicatie 65,5
Vervanging kunstgrasvelden Alfa sport 163,3 11,9-
Overig 46,1
350,8 11,9-
Niet in exploitatie genomen gronden
Bestemmingsplan Rode Beek 18,4
18,4 -
Totaal MVA met economisch nut 2.864,0 149,4-

Materiële vaste activa met economisch nut, dekking door heffing

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa met economisch nut, dekking door heffing

In onderstaand overzicht worden de boekwaardes van materiële vaste activa met een economisch nut, dekking door heffing per categorie weergegeven:

Boekwaarde investeringen EN, dekking door heffing (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 1-1-2023
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 53.342,2 52.864,8
Totale boekwaarde MVA economisch nut 53.342,2 52.864,8

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in materiële vaste activa met een economisch nut, dekking door heffing in 2023 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen x € 1.000) investeringen desinvesteringen/ bijdragen derden
Materiële vaste activa met economisch nut, dekking door heffing
Vervanging riool Holleweg (Schinnen) 52,1
Vervanging/renovatie riolering (Schinnen) 23,6
Extra middelen wateroverlast (GRP 2014 dj 2015) 42,1
Maatregelen wateroverlast Aalbeek fase II 168,4 168,4-
Rioolrenovatie en reparatie Stationsstraat Nuth 298,7
Water in balans, Oirsbeek/Amstenrade buffers 22,9
Wateroverlast Bekerbaan en Klein Haasdal fase II 115,1
Fase 0 aanv.krediet tbv extra waterwzh.Altaarstr. 63,6
Inrichting openbare ruimte de Gijselaar (riool) 46,5
Rioolreparaties & vervanging struct.obv inspecties 62,8
Diversen n.a.v. wateroverlast mei 2020 53,6
Vervanging gemalen (mechanisch en electrisch) 70,2
Rioolreparaties en vervangingen 2022 102,3
Vonderstraat aanpak vernatting 24,8
Vervanging IBA's (mechanisch en electrisch) 2023 268,5
Rioolrep./vervangingen structureel obv inspecties 327,6
Overig 125,2 10,6-
1.868,0 179,0-
Totaal MVA met economisch nut, dekking door heffing 1.868,0 179,0-

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de boekwaardes per einde dienstjaar:

Boekwaarde materiele vaste activa maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 1-1-2023
Gronden en terreinen 152,4 156,2
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 19.151,5 17.548,1
Machines, apparaten en installaties 69,9 19,5
Overige materiële vaste activa 1.241,5 1.244,1
Totale boekwaarde MVA maatschappelijk nut 20.615,4 18.967,9

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in materiële vaste activa met een maatschappelijk nut in 2023 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen x € 1.000) investeringen desinvesteringen/ bijdragen derden
Materiële vaste activa (MVA) met maatschappelijk nut
Gronden en terreinen (MN)
Overig 5,6 -
5,6 -
Grond- weg en waterbouwkundige werken (MN)
Beleefbaar maken "Verwoeste kasteel Etzenrade" 37,0- 81,4-
Beekdaelenroute 96,7 1.383,1-
Project toegankelijkheid bushaltes 47,4
LIA nr 13 Fietsstructuur 30,0
LIA nr 17 Viaduct Nagelbeek en omgeving 86,3
LIA nr 11 Maatregelen Oude Provinciale weg 83,4
Leisure Lane 283,3 283,3-
Doortrekken Vloedsgraaf naar Nieuwe Nutherweg 24,4
Uitvoering verbeteringen verkeersstructuur 53,4
Reconstructie Bekerbaan en Klein Haasdal fase II 105,0
Realisatie trainingsveld (bovenbouw kunstgrasveld) 34,2
Inrichting openbare ruimte de Gijselaar 274,5
Uitwerking en begeleiding gebiedsontw.de Gijselaar 154,0
Onderhoud holle wegen 29,6
Aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden 116,9
Kunstgrasveld hockeyclub 757,9
Loonkosten investeringskredieten 250,0
Levensduur verlengend onderhoud wegen 1.206,2
Afwaarderen Mesweg 50-30 km/u 87,6 87,6-
Verkeersmaatregelen 150,0
Verkeersmaatregelen Kleverberg/fiets/voetgangers 150,0
Verkeersmaatregelen 53,7
Afwaarderen Schoolstr-Klimmenderw.50-30/80-60km/u 28,0
Afwaarderen met herinr.Bekerbaan, bubeko 80-60km/u 31,6
Fietspad Daelderweg 22,8
Overig 125,3 28,0-
4.245,2 1.863,4-
Machines, apparaten en installaties
Reconstructie infra aanpassing ivm verkeerswerkzaamheden 2023 53,0
53,0 -
MVA overig (MN)
Doorontwikkeling organisatie 2020 29,4
Verledding openbare verlichting 47,0
Personele lasten niet re-integreren huidige functie 25,3
Uitbreiden padelbanen TPV De Dassenburcht 80,0
Overig 25,1
206,8 -
Totaal MVA met maatschappelijk nut 4.510,6 1.863,4-

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

In onderstaand overzicht worden de boekwaardes per categorie weergegeven:

Boekwaarde financiele vaste activa (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 1-1-2023
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 807,0 807,0
Leningen aan woningcorperaties 670,3 696,3
Leningen aan deelnemingen 1.668,8 1.742,8
Overige langlopende leningen 1.603,9 1.563,0
Langlopende leningen zonnepanelen vm Schinnen 1.079,0 1.180,9
Langlopende leningen zonnepanelen vm Onderbanken 639,3 686,0
Langlopende leningen zonnepanelen vm Nuth 319,0 336,7
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer 0,0 0,0
Totale boekwaarde financiele vaste activa 6.787,3 7.012,8

Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden.

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in financiële vaste activa in 2023 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen x € 1.000) investeringen desinvestering/ bijdragen derden
Financiële vaste activa
Leningen aan deelnemingen
- -
Overige langlopende leningen -
- -
Langlopende leningen zonnepanelen vm Schinnen 31,1 -
31,1 -
Langlopende leningen zonnepanelen vm Onderbanken 37,9
37,9 -
Langlopende leningen zonnepanelen vm Nuth 10,4
10,4 -
Overige uitzettingen met looptijd >= 1 jaar - -
- -
Totaal FVA 79,4 -

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa

De vlottende activa bestaan uit voorraden, vorderingen, liquide middelen en overlopende activa.

Boekwaarde vlottende activa per categorie (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 1-1-2023
Voorraden 3.355,1- 2.564,7
Uitzettingen met een rentetypische looptijd 14.486,8 21.072,8
korter dan één jaar
Liquide middelen 2.101,3 1.681,2
Overlopende activa 8.447,5 7.759,4
Totale boekwaarde vlottende activa 21.680,5 33.078,1

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden

Onder de voorraden zijn de in exploitatie genomen bouwgronden opgenomen. Per complex dient het volgende te worden toegelicht:
a)    de boekwaarde aan het begin van het dienstjaar;
b)    de vermeerderingen en verminderingen in het begrotingsjaar;
c)    de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar;
d)    de geraamde nog te maken kosten met een onderbouwing;
e)    de geraamde opbrengsten met een onderbouwing;
f)    het geraamde eindresultaat en de berekeningswijze die hiervoor is gehanteerd met een onderbouwing en de aannames die eraan ten grondslag liggen.

In onderstaande specificatie worden de gerealiseerde en nog te verwachten kosten en opbrengsten in beeld gebracht:

OVERZICHT IN EXPLOITATIE ZIJNDE BOUWGRONDEN GEMEENTE BEEKDAELEN JAARREKENING 2023 ( x 1 euro)
Omschrijving: Centrum III Centrum IV Masterplan 2.0 Totaal
Schimmert Schimmert Schinveld
activanummer 0000261 0000972 0001193
Boekwaarde 1 januari 2023 1.177.798 -51.701 0 1.126.097
Uitgaven:
Afschrijving 51.701 51.701
Div. kosten 37.455 0 -3.886.163 -3.848.708
Totaal uitgaven 2023 37.455 51.701 -3.886.163 -3.797.007
Inkomsten:
Grondverkopen 0 0 761.209 761.209
Totaal inkomsten 2023 0 0 761.209 761.209
Boekwaarde 31 december 2023 1.215.253 0 -4.647.372 -3.432.119
Nog te realiseren uitgaven per 1 januari 2024
Uitgaven 3.810.231 0 17.986.163 21.796.394
Totaal uitgaven 3.810.231 0 17.986.163 21.796.394
Nog te realiseren inkomsten per 1 januari 2024
Grondverkopen 5.025.484 0 1.850.000 6.875.484
Subsidies 6.372.151
Totaal inkomsten 5.025.484 0 8.222.151 13.247.635
Verwacht resultaat 0 0 -5.116.640 -5.116.640
nihil nadelig nadelig
grondvoorraad in m2 20.852 2.770 23.622

Ten aanzien van de grondexploitatie Centrum III Schimmert is in 2023 een geactualiseerd concept bestemmingsplan opgesteld. Omdat het bestemmingsplan nog niet definitief is, zijn de verwachtingen in bovenstaand overzicht gebaseerd op de aanwezige calculatie die in het verleden is gemaakt. Zodra het bestemmingsplan definitief is, worden de verwachtingen ten aanzien van de te realiseren uitgaven en grondverkopen geactualiseerd. 

De grondexploitatie Revitalisering De Horsel Nuth is in 2023 omgezet naar de materiële vaste activa. Als gevolg hiervan sluit de boekwaarde  van de in exploitatie genomen bouwgronden niet aan met de balans per 1 januari 2023.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Het in de balans vermelde bedrag aan vorderingen, betreft het totaal aan vorderingen openbare lichamen en overige vorderingen verminderd met de gevormde voorzieningen voor dubieuze debiteuren privaat en publiekrechtelijk en  dubieuze debiteuren BsGW. 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de opbouw van het op de balans vermelde bedrag aan vorderingen:

 

Opbouw uitzettingen met een rentetypische looptijd (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 1-1-2023
Vorderingen op het Rijk 6.567,5 -
Vorderingen openbare lichamen 729,5 6.828,4
Overige vorderingen 448,9 1.235,0
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar 6.740,9 13.009,4
Totale vorderingen 14.486,8 21.072,8

Per 15 december 2013 is verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Per balansdatum bedraagt het saldo van de uitzettingen in ’s Rijksschatkist afgerond € 13 miljoen. 
Op basis van artikel 52c  van het BBV wordt het volgende aangegeven:  Vanaf 1 juli 2021 is het drempelbedrag voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan of gelijk aan € 500 miljoen gelijk aan 2,0% (voor die datum 0,75%) van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt. Het drempelbedrag “schatkistbankieren” begrotingsjaar 2023  bedraagt per 1-1-2023 €  2.013.738. 


Het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, lid 4 van de Wet FIDO, dat in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten ’s Rijksschatkist is gehouden:

 

Schatkistbankieren ( bedragen x € 1.000) Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen 7,0 276,0 229,0 54,0
Drempelbedrag 2.013,7 2.013,7 2.013,7 2.013,7
Overschrijding drempelbedrag 2.006,7 1.737,7 1.784,7 1.959,7

Liquide middelen

Terug naar navigatie - Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen en kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Opbouw liquide middelen (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 1-1-2023
Bank Nederlandse Gemeenten 2.093,5 1.677,8
Rabobank 2,8 0,7
Kassaldi/kluis 0,6 0,6
Kruisposten 4,3 2,1
Totaal liquide middelen 2.101,3 1.681,2

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Verloopoverzicht overlopende activa (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 1-1-2023 Vemeerderingen Verminderingen Boekwaarde per 31-12-2023
De van De Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 488,3 2.965,0 1.566,4- 1.886,9
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 7.271,1 49.420,2 50.497,6- 6.560,6
Totaal 7.759,4 52.385,3 52.064,0- 8.447,5

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen

Op 6 februari 2024 is de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Conform besluit vindt de administratieve verwerking van de mutaties plaats bij de samenstelling van de 1e burap 2024. In onderstaande tabellen zijn deze dus nog niet terug te zien. 

 

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Overzicht eigen vermogen (bedragen x € 1.000) 31-12-2023 1-1-2023
Algemene reserve 4.176,0 3.503,5
Bestemmingsreserves 85.312,3 81.630,1
Gerealiseerde resultaat 1.900,2 8.428,1
Totaal eigen vermogen per 31 december 91.388,6 93.561,8

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Verloopoverzicht algemene reserve (bedragen x € 1.000) Boekwaarde Toevoegingen Onttrekkingen Bestemming Vermindering Boekwaarde
1-1-2023 resultaat ter dekking van 31-12-23
vorig boekjaar afschrijvingen
Algemene reserve Beekdaelen 3.503,5 393,2 -21,4 300,7 - 4.176,0
Totaal 3.503,5 393,2 21,4- 300,7 - 4.176,0

Hieronder wordt een korte omschrijving van het doel van de reserve gegeven.

 

Algemene reserve Beekdaelen    
Om een goede inschatting te kunnen maken van het weerstandsvermogen is het van belang dat een vorm van risicomanagement wordt toegepast. Risicomanagement betekent dat risico’s die spelen in de organisatie continu en systematisch worden doorlopen met als doel een balans te vinden tussen het nemen en het beheersen van risico’s. 

De nota weerstandsvermogen en risicomanagement bevat het beleid dat de gemeente Beekdaelen hanteert om haar risico’s te managen en vormt de basis voor de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en het jaarverslag. In de nota worden de kaders gesteld ten aanzien van de reikwijdte en toepassing van risicomanagement in de gemeente Beekdaelen en het handelen van bestuur en medewerkers. 

De  raad heeft op 6 februari 2024 de nota vastgesteld.  Administratieve verwerking vindt plaats tijdens het samenstellen van de 1e bestuursrapportage 2024.

Bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de mutaties in de bestemmingsreserves:

Verloopoverzicht bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000) Boekwaarde Toevoegingen Onttrekkingen Bestemming Vermindering Boekwaarde
1-1-2023 resultaat ter dekking van 31-12-23
vorig boekjaar afschrijvingen
Reserve herindeling 259,0 - 25,9- - 74,3- 158,8
Reserve nog te bestemmen 8.056,3 722,0 8.605,3- 4.243,5 - 4.416,5
Bruteringsreserve 49.154,8 3.564,9 - - 2.053,6- 50.666,1
Reserve niet bestede middelen voorg.dienstjaren 2.535,4 182,3 1.224,3- 1.883,9 30,5- 3.346,8
Reserve organisatie ontwikkeling 2.054,5 - - - - 2.054,5
Reserve afwachting harmonisatie beleid 1.434,4 - 67,5- - 42,8- 1.324,1
Reserve inzet mjr 2019-2022 151,6 - - - 48,1- 103,5
Reserve landschapsfonds 315,8 - - - - 315,8
Reserve noodfonds demping gevolgen coronacrisis 450,0 - 450,0- - - 0,0
Geclaimde reserve 9.028,2 2.611,6 411,3- - 1.465,4- 9.763,1