Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2023
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Woord vooraf
   2. Blz. 6 Onderdeel A: Jaarverslag 2023
    1. Blz. 7 Inleiding
     1. Blz. 8 Intro
     2. Blz. 9 Leeswijzer
    2. Blz. 10 Kerngegevens
     1. Blz. 11 Tabel kerngegevens
    3. Blz. 12 Programma's
     1. Blz. 13 Inleiding programma's
   3. Blz. 14 Programma 1 | Inwoners, bestuur en veiligheid
    1. Blz. 15 Inleiding
    2. Blz. 16 Anders besturen
    3. Blz. 17 Burgerparticipatie
    4. Blz. 18 Dienstverlening en communicatie
    5. Blz. 19 Strategische personeelsplanning
    6. Blz. 20 Openbare orde en veiligheid
    7. Blz. 21 Ondermijning/BIBOB (wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)
    8. Blz. 22 Bestuurlijke aanpak (van ondermijnende criminaliteit)
    9. Blz. 23 Project meervoudige aanpak Beekstraat Schinveld
    10. Blz. 24 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
    11. Blz. 25 Woonoverlast, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, digitale criminaliteit
    12. Blz. 26 Rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg en lokale crisisorganisatie
    13. Blz. 27 Keurmerk Veilig Ondernemen en Platform Veilig Ondernemen
    14. Blz. 28 Aanpak regionaal aanpak ondermijning, vorming regionaal interventieteam (IBH)
    15. Blz. 29 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 30 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 31 Dorpscoördinator
      2. Blz. 32 Dorpsplannen
      3. Blz. 33 Pilot Straatcoaches en wijkagenda’s voor veiligheid
      4. Blz. 34 Plan van aanpak doorontwikkeling gemeentelijke organisatie
      5. Blz. 35 Veiligheid Beekdaelen
      6. Blz. 36 Vernieuwing communicatie
      7. Blz. 37 Nieuwbouw gemeentelijke huisvesting
    16. Blz. 38 Wat heeft het gekost?
   4. Blz. 39 Programma 2 | Sociale leefomgeving
    1. Blz. 40 Inleiding
    2. Blz. 41 Gezond en Actief Leven Akkoord / Integraal Zorgakkoord (GALA / IZA)
    3. Blz. 42 Speelruimtebeleid
    4. Blz. 43 Bibliotheekwerk
    5. Blz. 44 Koersdocument-Hervormingsagenda
    6. Blz. 45 WMO (uitvoering en beleid ind. voorzieningen)
    7. Blz. 46 Woonzorgvisie
    8. Blz. 47 Opvang en beschermd wonen
    9. Blz. 48 Algemeen maatschappelijk werk
    10. Blz. 49 Participatie
    11. Blz. 50 Evenementensubsidie
    12. Blz. 51 Sportakkoord II à Sportakkoord
    13. Blz. 52 Beweegdaelen
    14. Blz. 53 Preventie Jeugd&Alcohol
    15. Blz. 54 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 55 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 56 Herijking armoedebeleid
      2. Blz. 57 Middengebied Zuid-Limburg – Vitale Samenleving
      3. Blz. 58 Nieuwe onderwijsvoorziening Middengebied Beekdaelen
      4. Blz. 59 Visie en uitvoeringsplan accommodatiebeleid
      5. Blz. 60 Uitbreiding padelbanen TPV De Dassenburcht
      6. Blz. 61 SES Nuinhofwijk Nuth
      7. Blz. 62 Kwartiermaker Park de Oirsprong
      8. Blz. 63 Uitbreiding Hoeskamer Arensgenhout
      9. Blz. 64 Omnibuzz/wensbus
      10. Blz. 65 Mantelzorg / cliëntondersteuning / eenzaamheid
      11. Blz. 66 Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
      12. Blz. 67 Leerlingenvervoer
      13. Blz. 68 Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)
      14. Blz. 69 Vroegtijdig School Verlaters (VSV) / leerplicht
      15. Blz. 70 Deelname Ambtelijk Adviesgroep Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AAGIA)
      16. Blz. 71 Beheer binnensport (Gitek)
      17. Blz. 72 Gezondheid/Preventieakkoord/JOGG (jongeren op gezond gewicht)
      18. Blz. 73 Preventie Jeugd&Alcohol
      19. Blz. 74 Nieuwkomers: inburgering-vluchtelingen-statushouders
    16. Blz. 75 Wat heeft het gekost?
   5. Blz. 76 Programma 3 | Fysieke leefomgeving
    1. Blz. 77 Inleiding
    2. Blz. 78 Wonen en herstructurering
    3. Blz. 79 Buitengebied en groenbeleid - natuur en landschap
    4. Blz. 80 Ruimte en mobiliteit
    5. Blz. 81 Beekdaelen B(l)oeit, pilot geveltuinen
    6. Blz. 82 Klimaatadaptatie
    7. Blz. 83 Economie en toerisme
    8. Blz. 84 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 85 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 86 Groene karakter
      2. Blz. 87 Landbouw
      3. Blz. 88 Landschapskader en Hollewegen
      4. Blz. 89 Revitalisering kern Schinveld
      5. Blz. 90 Verkeersomgeving Beekdaelen
      6. Blz. 91 Woningaanbod
      7. Blz. 92 Omgevingsplan
      8. Blz. 93 Bestemmingsplan Rode Beek
      9. Blz. 94 Aankoop grond Jabeek/Susterseel
      10. Blz. 95 Clubgebouw VV Amstenrade
      11. Blz. 96 Duurzame inrichting bedrijfslocatie de Uiver
      12. Blz. 97 Gebiedsontwikkeling De Gijselaar
      13. Blz. 98 Gemeenschapshuis Puth
      14. Blz. 99 Kindcentrum
      15. Blz. 100 Masterplan centrum Schinveld
      16. Blz. 101 Opstellen nota grondbeleid
      17. Blz. 102 Project Tiny Houses
      18. Blz. 103 Strategisch accommodatiebeleid
      19. Blz. 104 Verkoop woningen Jabeek en Schinveld
      20. Blz. 105 Nuinhofwijk
      21. Blz. 106 Beekdaelenroute Plein Clemensdomein
    9. Blz. 107 Wat heeft het gekost?
   6. Blz. 108 Programma 4 | Bestuurlijke samenwerking en financiën
    1. Blz. 109 Inleiding
    2. Blz. 110 Samenwerken binnen en buiten de grenzen
    3. Blz. 111 Financieel gezonde gemeente
    4. Blz. 112 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 113 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 114 Eigen 360 graden oriëntatie
      2. Blz. 115 Rechtmatigheidsverantwoording
    5. Blz. 116 Wat heeft het gekost?
   7. Blz. 117 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 118 Inleiding
   8. Blz. 119 (Verplichte) paragrafen
    1. Blz. 120 Inleiding
    2. Blz. 121 Lokale heffingen
     1. Blz. 122 Inleiding
     2. Blz. 123 Overzicht van lokale belastingen
     3. Blz. 124 Ontwikkeling van lokale lasten
     4. Blz. 125 Onroerende zaakbelastingen (ozb)
     5. Blz. 126 Afvalstoffenheffing
     6. Blz. 127 Rioolheffing
     7. Blz. 128 Toeristenbelasting
     8. Blz. 129 Leges
     9. Blz. 130 Kwijtscheldingsbeleid
    3. Blz. 131 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 132 Inleiding
     2. Blz. 133 Weerstandscapaciteit
     3. Blz. 134 Risico's
     4. Blz. 135 Kengetallen
    4. Blz. 136 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 137 Inleiding
     2. Blz. 138 Samenvatting
     3. Blz. 139 Wegen
     4. Blz. 140 Civieltechnische kunstwerken
     5. Blz. 141 Riolering
     6. Blz. 142 Openbaar groen
     7. Blz. 143 Openbare verlichting
     8. Blz. 144 Gemeentelijke gebouwen
    5. Blz. 145 Financiering
     1. Blz. 146 Inleiding
     2. Blz. 147 1. Risicobeheer
     3. Blz. 148 2. Gemeentefinanciering
     4. Blz. 149 3. Organisatie van de informatievoorziening betreffende het kasbeheer
    6. Blz. 150 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 151 Inleiding
     2. Blz. 152 Personeel en organisatie
     3. Blz. 153 Planning en control
     4. Blz. 154 Procesbeheersing
     5. Blz. 155 Informatisering en automatisering
     6. Blz. 156 Informatiebeveiliging
     7. Blz. 157 Gegevensbescherming
     8. Blz. 158 Communicatie
     9. Blz. 159 Aanbestedingen
    7. Blz. 160 Wet Open Overheid
     1. Blz. 161 Wet Open Overheid
    8. Blz. 162 Verbonden partijen
     1. Blz. 163 Inleiding
     2. Blz. 164 Overzicht verbonden partijen
    9. Blz. 165 Grondbeleid
     1. Blz. 166 Korte beschouwing actuele stand van zaken grondexploitaties
    10. Blz. 167 Duurzaamheid
     1. Blz. 168 Algemeen
     2. Blz. 169 De Beekdaeler staat centraal
     3. Blz. 170 Beekdaelen energieneutraal in 2040
     4. Blz. 171 Sluiten van kringlopen
    11. Blz. 172 Global Goals
     1. Blz. 173 Veiligheid
     2. Blz. 174 Verkeer
     3. Blz. 175 Water
     4. Blz. 176 Economie en recreatie
     5. Blz. 177 Natuur en landschappen
     6. Blz. 178 Openbaar groen
     7. Blz. 179 Volkshuisvesting
     8. Blz. 180 Afval
     9. Blz. 181 Ruimtelijke ordening
     10. Blz. 182 Onderhoud Kapitaalgoederen
   9. Blz. 183 Onderdeel B: Jaarrekening 2023
    1. Blz. 184 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 185 Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten 2023:
    2. Blz. 186 Balans
     1. Blz. 187 Onderstaand treft u de balans 2023 aan:
    3. Blz. 188 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 189 Inleiding
     2. Blz. 190 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
     3. Blz. 191 Vaste activa
     4. Blz. 192 Financiële vaste activa
     5. Blz. 193 Vlottende activa
     6. Blz. 194 Passiva
    4. Blz. 195 Toelichting op balans per 31 december 2023
     1. Blz. 196 Verloopoverzicht vaste activa
     2. Blz. 197 Immateriële vaste activa
     3. Blz. 198 Materiële vaste activa met economisch nut
     4. Blz. 199 Materiële vaste activa met economisch nut, dekking door heffing
     5. Blz. 200 Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
     6. Blz. 201 Financiële vaste activa
     7. Blz. 202 Vlottende activa
     8. Blz. 203 Voorraden
     9. Blz. 204 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
     10. Blz. 205 Liquide middelen
     11. Blz. 206 Overlopende activa
     12. Blz. 207 Eigen vermogen
     13. Blz. 208 Algemene reserve
     14. Blz. 209 Bestemmingsreserves
     15. Blz. 210 Gerealiseerd resultaat
     16. Blz. 211 Voorzieningen
     17. Blz. 212 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
     18. Blz. 213 Vlottende passiva
     19. Blz. 214 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
     20. Blz. 215 Langlopende financiële verplichtingen
     21. Blz. 216 Gebeurtenissen na balansdatum
    5. Blz. 217 Recapitulatie per taakveld
     1. Blz. 218 Rekening per taakveld
    6. Blz. 219 Resultaat uit bedrijfsvoering en resultaatbestemming
     1. Blz. 220 Inleiding
    7. Blz. 221 Verschillenanalyse gerealiseerd resultaat
     1. Blz. 222 Recapitulatie
     2. Blz. 223 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid
     3. Blz. 224 Programma 2: Sociale leefomgeving
     4. Blz. 225 Programma 3: Fysieke leefomgeving
     5. Blz. 226 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën
    8. Blz. 227 Rechtmatigheid
     1. Blz. 228 Rechtmatigheidsverantwoording
    9. Blz. 229 Onvoorziene uitgaven en incidentele baten en lasten
     1. Blz. 230 Onvoorzien
     2. Blz. 231 Incidentele baten en lasten
     3. Blz. 232 Toelichting incidentele lasten en baten
    10. Blz. 233 Voorstel resultaatbestemming
     1. Blz. 234 Resultaatbestemming
    11. Blz. 235 Single information Single Audit (SISA)
     1. Blz. 236 Inleiding
    12. Blz. 237 Wet normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
     1. Blz. 238 Inleiding
    13. Blz. 239 Besluit vaststelling jaarrekening 2023
     1. Blz. 240 Besluit
   10. Blz. 241 Bijlagen
    1. Blz. 242 Bijlage 1: Overzicht van restantkredieten
     1. Blz. 243 Overzicht
    2. Blz. 244 Bijlage 2: Toelichting mutaties
     1. Blz. 245 Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid
     2. Blz. 246 2
     3. Blz. 247 Programma 2: Sociale leefomgeving
     4. Blz. 248 Programma 3: Fysieke leefomgeving
     5. Blz. 249 Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën
    3. Blz. 250 Bijlage 3: Kerncijfers Verbonden partijen
     1. Blz. 251 Gemeenschappelijke regelingen
     2. Blz. 252 Vennootschappen en coöperaties
    4. Blz. 253 Bijlage 4: Landelijke taakvelden en indicatoren
     1. Blz. 254 Inleiding
     2. Blz. 255 Landelijke taakvelden
     3. Blz. 256 Landelijke indicatoren
  3. Activiteiten
  4. Overzicht
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap