Onderdeel A: Jaarverslag 2023

Inleiding

Intro

Terug naar navigatie - Intro

In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het in 2023 gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag enerzijds en de jaarrekening anderzijds.

Onderdeel A van deze jaarstukken, het jaarverslag, richt zich op de beleidsinhoudelijke realisatie van beleidsinitiatieven en projecten. Per programma wordt beschreven welke beleidsmatige doelstellingen vanuit de begroting 2023 zijn gerealiseerd. Het betreft de doelstellingen die  zijn verwoord in het coalitieprogramma 2022-2026 'Ons thuis, ons Beekdaelen'. Aan het eind van ieder programma wordt een recapitulatie van de oorspronkelijke en bijgestelde begroting 2023 en de gerealiseerde uitgaven 2023 gegeven. 

Voor een analyse van de financiële verschillen tussen de bijgestelde raming 2023 en de realisatie 2023 per programma verwijzen wij naar onderdeel B van de jaarstukken. In dit onderdeel zijn de meer financiële aspecten beschreven. Een nadere inhoudelijke toelichting op die verschillen is in bijlage 2 is opgenomen.

De rekening van baten en lasten over 2023 sluit met een positief saldo van afgerond € 1,9 miljoen. Voor een nadere analyse van het rekeningresultaat verwijzen wij naar de jaarrekening 2023 waarin in de paragraaf 'verschillenanalyse gerealiseerd resultaat' per programma een verschillenanalyse is opgenomen.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In de jaarstukken 2023 wordt  zowel financieel als beleidsmatig verantwoording afgelegd over het jaar 2023. In de inleiding van de programma's worden algemene beleidsontwikkelingen beschreven. In diezelfde programma's wordt onder het kopje 'wat hebben we ervoor gedaan' de projecten beschreven die bijdragen aan de doelstellingen van het coalitieprogramma.

De jaarstukken zijn opgebouwd uit:

  • een overzicht van een aantal kerngegevens; de betreffende kerngegevens laten 
  • de beleidsmatige en financiële verantwoording op programmaniveau; In de inleiding van de programma's worden algemene beleidsontwikkelingen beschreven. In diezelfde programma's wordt onder het kopje 'wat hebben we ervoor gedaan' de projecten beschreven die bijdragen aan de doelstellingen van het coalitieprogramma.
  • de zogenaamde verplichte paragrafen aangevuld met de paragrafen 'Global Goals' en 'Duurzaamheid'. De paragrafen beschrijven het beleid dat dwars door de programma's loopt.
  • de (financiële) jaarrekening 2023: deze bevat onder andere een overzicht van baten en lasten en de balans.

In de bijlagen bij de jaarstukken is daarnaast een overzicht opgenomen van de restantkredieten per 31-12-2023 met een toelichting van opvallende verschillen ten opzichte van de ramingen. Daarnaast treft u in die bijlagen een uitgebreide verschillenanalyse aan met afwijkingen in baten en lasten in de jaarstukken 2023 ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2023. Het totaal van die afwijkingen vormt het jaarrekeningresultaat. Ook is in de bijlagen een uitgebreide toelichting opgenomen van de Verbonden Partijen van de gemeente Beekdaelen per 31 december 2023. Tenslotte zijn de landelijk verplicht gestelde beleidsindicatoren als bijlage bij de jaarstukken opgenomen.

Kerngegevens

Tabel kerngegevens

Terug naar navigatie - Tabel kerngegevens
Kerngegevens per 1 januari gemeente Beekdaelen
omschrijving 2023 begroot 2023 realisatie
A. Sociale structuur
Aantal inwoners 35.922 35.894
· 0 tot en met 18 jaar 5.699 6.066
· 19 tot en met 64 jaar 20.655 19.878
· 65 jaar en ouder 9.568 9.950
totaal aantal periodieke bijstandsgerechtigden 419 426
· personen jonger dan 21 jaar 8 21
· personen van 21 tot en met 64 jaar 377 371
· personen van 65 jaar en ouder 8 18
· uitkeringsgerechtigden ingevolge de
- IOAW 22 16
- IOAZ 4
Aantal tewerkgestelden in de sociale werkvoorziening (in arbeidsjaren) 151,1 150,0
Aantal personen tewerkgestelden in de sociale werkvoorziening 171 169
B. Fysieke structuur
Oppervlakte land (hectare) 7.831 7.831
Oppervlakte binnenwater (hectare) 18 18
Aantal woonruimten 16.722 16.858
Lengte van de wegen (kilometers) 379 399
Openbaar groen (hectare) 251 251
C. Financiële structuur (x € 1.000)
Uitgaven gewone dienst 100.687 121.679
Opbrengst belastingen en recht 18.964 19.068
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 65.115 68.230
Boekwaarde investeringen 98.520 119.385
Vaste schuld
· langlopende leningen 20.067 15.067
Reserves en voorzieningen:
· algemene reserve 11.354 8.752
· reserves 59.135 80.737
· voorzieningen 15.928 14.622
D. Financiële structuur per inwoner
Per inwoner:
Uitgaven gewone dienst 2.803 3.390
Opbrengst belastingen en recht 528 531
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 1.813 1.901
Boekwaarde investeringen 2.743 3.326
Langlopende leningen 559 420
Algemene reserve 316 244
Bestemmingsreserves 1.646 2.249
Voorzieningen 443 407

Programma's

Inleiding programma's

Terug naar navigatie - Inleiding programma's

De programma indeling in de jaarstukken hebben wij gebaseerd op de hoofdstukindeling van het coalitieakkoord 'Ons thuis, ons Beekdaelen':

  1. Inwoners, bestuur en veiligheid
  2. Sociale leefomgeving
  3. Fysieke leefomgeving
  4. Bestuurlijke samenwerking en financiën

Uw raad heeft in het duale stelsel een kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taak. Doel van de programma’s is om de raad te ondersteunen bij het invullen van die taken.  Ieder programma start met een algemene beschouwing over het jaar 2023. Daarnaast wordt, per programma, antwoord gegeven op de 3 w-vragen:

Wat willen we bereiken
De basis voor de beantwoording van die vraag komt uit het coalitieakkoord 'Ons thuis, ons Beekdaelen'. De doelstellingen uit het programma zijn overgenomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan
Om antwoord te geven op de tweede w- vraag hebben wij projecten en activiteiten benoemd die bijdragen aan de doelstellingen die zijn beschreven onder het kopje ‘wat willen we bereiken’. 

Wat heeft het gekost
Ieder programma wordt afgesloten met een overzicht van de totale lasten, de totale baten en de resultaatbestemming.