Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van restantkredieten

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht
Grootboeknummer Omschrijving krediet begroot 2022 realisatie 2022 Restant
709004002 Vervanging meubilair gemeentehuis 35.000 0 35.000
710046002 Vervanging telefooncentrale 30.000 0 30.000
711072001 Aanleg BBB Bingelrade en Jabeek, Etzenraderstraat 106.428 0 106.428
711072002 Grond BBB Bingelrade en Jabeek, Etzenraderstraat 198.196 0 198.196
712042003 Renovatie Henkhof BMV Merkelbeek 124.624 0 124.624
712075001 Bovengr.ruiming en groot oh begraafplaats M'beek 5.177 0 5.177
713072001 Vervanging riool Nutherweg (Schinnen) 175.808 0 175.808
715057003 Ontwikkelplan Doenrade 12.500 0 12.500
715057004 Ontwikkelplan Sweikhuizen 45.558 13.400 32.158
715057005 Ontwikkelplan Amstenrade 28.224 15.000 13.224
715072007 Extra middelen wateroverlast (GRP 2014 dj 2015) 42.354 34 42.320
716003001 Aankoop en verbouwing woningen voor statushouders 50.000 5.738 44.262
716021006 Duurzaam veilig inrichten kruispunten Merkelbeek 8.067 4.563 3.504
716034001 Beleefbaar maken "Verwoeste Kasteel Etzenrade" 70.772 212.434 -141.662
716034002 Feldbissbreuk 187.758 48.868 138.890
717021005 LIA nr 13 Fietsstructuur 65.297 0 65.297
717021006 Verbeteren verkeerstructuur (LIA nr 15 Dorpsstr 92.197 86.836 5.361
717021007 LIA nr 17 Viaduct Nagelbeek en omgeving 255.532 33.625 221.907
717021008 LIA nr 18 Holleweg fietspaden 51.332 74.100 -22.768
717031001 Ontw.hoek Beekstraat/Pres.Rooseveltstraat S'veld 21.994 10.608 11.386
717057004 LIA 6 cohesiegebied Puth verbouw accommodatie 825.471 81.832 743.639
717057005 LIA 6 cohesiegebied Puth inrichting buitenruimte 283.282 3.494 279.788
717072001 Vervanging riool Nutherweg (Schinnen) 92.710 0 92.710
717072003 Vervanging/renovatie riolering(Schinnen) 319.259 84.488 234.771
717072004 Vervanging riolering Hommerterallee(Schinnen) 529.584 22.479 507.105
717083001 Zonnepanelenproject (Onderbanken) 500.422 10.091 490.331
717083002 LIA 5 Vonderstraat Schinnen 103.992 81.597 22.395
717083003 Investeringsruimte woonwagenbeleid 33.606 0 33.606
718004009 ICT koppelingen en e-dienstverlening (N) 31.796 0 31.796
718004010 Website, intranet en raadsportaal (N) 29.402 7.950 21.452
718004012 Laptops tablets en presentatiemiddelen 178.723 9.100 169.623
718004014 Inr. informatiebeveiliging en privacy Beekdaelen 21.489 0 21.489
718004015 Voorloopkosten agenda Beekdaelen ONS 2023 24.639 337 24.302
718004016 Telefonie vaste toestellen 96.000 0 96.000
718004017 Telefonie mobile toestellen 19.942 10.042 9.900
718004021 ICT aanpassing bedrijfsgebouw Schinnen 10.000 198 9.802
718021004 LIA nr 11 Maatregelen Oude Provinciale weg 305.970 275.651 30.319
718021007 Verkeersremmende voorzieningen Onderste Puth 36.608 2.583 34.025
718021008 Beekdaelenroute - tracé Heisterbrug -8.717 0 -8.717
718021009 Beekdaelenroute - Wolfhagen/Kollerstraat -4.460 0 -4.460
718021010 Beekdaelenroute - Mulderwegske/Hommerterveldweg -9.122 0 -9.122
718021011 Beekdaelenroute - Hagendorenweg -6.081 0 -6.081
718021012 Nog aan te wenden budget Beekdaelenroute (Schin) 434.218 29.182 405.036
718021014 Beekdaelenroute - Passage N274 -145.629 0 -145.629
718021015 Beekdaelenroute - Zwart Paadje -145.000 0 -145.000
718021016 Beekdaelenroute - Plein Clemensdomein 274.696 492.610 -217.914
718021017 Beekdaelenr.-Vogelsvaderensweg (verlicht fietspad) -451.335 6.270 -457.605
718021018 Beekdaelenr.-Clemensdomein ev (opw.tot Schinnen) -20.138 16.904 -37.042
718021019 INV.AGENDA1: Routestructuur Beekdaelenroute (N) 717.434 341 717.094
718021021 Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Nuth 12.346 0 12.346
718021024 Project toegangelijkheid bushaltes (N) 62.589 7.880 54.709
718021025 Gebiedsontwikkeling A76/Thull -31.139 13.939 -45.078
718021026 Herinrichting Hegge fase III 94.911 0 94.911
718021039 Rec./infrastruct.aanpassingen VVP 2018 (N) 3.605 0 3.605
718021040 Leisure lane (N) -376.943 1.116.381 -1.493.324
718021041 Gebiedsontw A76 vernattingsproblematiek 387.688 74.430 313.258
718021042 Nog aan te wenden budget Beekdaelenroute (Ond) 541.500 0 541.500
718031002 Herinr. Plateau en restaur. Watertoren(N) 53.520 30.075 23.445
718034001 Werkkrediet revitalisering zweefvliegclub 101.515 0 101.515
718042004 Bouw leslokalen BS St. Jozef Merkelbeek 411.889 51.548 360.341
718042007 Kindcentrum Amstenrade 4.006.080 11.700 3.994.380
718052001 Renovatie tennis Hulsberg (N) 86.658 1 86.657
718057002 Tranche I omgeving kerk Schinnen 22.904 59 22.845
718057004 Bomenstructuurplan 1e tranche 2017-2018 (N) 163.933 0 163.933
718057007 LIA 10 cohesiegebied Sweikhuizen 15.012 2.430 12.582
718061003 Gemeenschapshuis Vaesrade 10.000 0 10.000
718071001 Vervangen kasten AED's 10.000 3.498 6.502
718072002 Cohesiegebied markt Oirsbeek ontw. en realisatie 21.589 7.500 14.089
718072026 Grondwaterproblematiek Roode Beek 177.680 -123 177.803
718072034 Aanpas riolering De Stopert fase I icm Valkenburg 37.965 0 37.965
718072038 Afkoppelen riolering Klein Haasdal 65.318 0 65.318
718072044 Renovatie leidingstelsel riolering (N) 54.606 9.847 44.759
718072049 Maatregelen wateroverlast Wijnandsrade fase I 87.840 0 87.840
718072051 Rioolvervanging Vloedstraat/aanleg RWA Vloedstraat 98.892 15.642 83.250
718072053 Maatregelen wateroverlast Aalbeek fase II 710.868 1.952.826 -1.241.958
718072076 Rioolrenovatie en reparatie Stationsstraat Nuth 528.515 263.786 264.729
718081002 Voorbereidingskrediet tbv BP Rode Beek 32.442 0 32.442
718082001 BP Centrum III Schimmert -296.180 18.304 -314.484
719001001 i-pads college 12.000 0 12.000
719001002 i-pads raad/griffie 48.000 0 48.000
719001003 i-pads raadvolgers 8.000 1.445 6.555
719004003 Extra personele inzet harmoniseren beleid 172.610 9.251 163.359
719004004 Onderzoekskosten huisvesting 23.908 15.868 8.040
719012001 Bevordering ondermijningsbewustzijn 8.425 0 8.425
719012002 Aanpak handhavingsknelpunten 56.584 33.222 23.362
719012003 Intensiveren reg. samenwerking met reg. driehoek 11.622 0 11.622
719021003 Doortrekken Vloedsgraaf naar Nieuwe Nutherweg 95.750 0 95.750
719021006 Openbaar vervoer overstappunt 137.231 4.598 132.633
719021008 Aanv. krediet herinrichting markt Nuth 50.109 0 50.109
719031001 Onderzoek leegstand agrarisch vastgoed te saneren 15.000 0 15.000
719031002 Onderzoek haalbaarheid gem. landschapsfonds 15.000 0 15.000
719031003 Realisatie tijd. huurwon. Achter den Hof A'rade 615.799 1.435 614.364
719034001 Strategisch actieplan "Middengebied Zuid Limburg" 279.838 9.164 270.674
719043001 Pilot kinder- en peuteropvang in beweging 11.649 5.260 6.389
719043002 Samenhangend en integraal jongerenbeleid 60.000 0 60.000
719054001 Ontwikkelen cultuurroute Beekdaelen 10.000 0 10.000
719057002 Voorloopkosten agenda Beekdaelen 2023 78.048 1.338 76.710
719072001 Aanpak vernatting Vonderstraat en omgeving 2019 28.299 0 28.299
719072002 Aanpak wateroverlast Schinnen, Oirsbeek Puth 2019 143.212 3.045 140.167
719074001 Bodeminformatiesysteem 23.000 4.812 18.188
719081002 In beeld brengen woningbouwlocaties 8.406 4.990 3.416
719083001 Zonnepanelenproject vm Schinnen 110.377 72.392 37.985
719083003 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 344.056 0 344.056
719083004 Invoering omgevingswet 84.609 48.743 35.867
720002002 Harmonisatie verkiezingen 11.129 0 11.129
720002003 Doorontwikkeling dienstverlening 31.455 970 30.485
720004003 Doorontwikkeling organisatie 2020 93.080 59.467 33.613
720021001 Schoolthuisroutes (was str Doenrade-Merkelbeek) 86.988 0 86.988
720021003 Aanjaagkrediet DOP Nuth 3.666 0 3.666
720021005 Verledding openbare verlichting 534.924 62.871 472.053
720021007 Verk.veilige inr.Prov.weg Zuid ter hoogte Akerweg 4.328 1.883 2.446
720043001 Onderzoek mogelijkheden buurtaalonderwijs 40.000 9.300 30.700
720051001 Sportstichting Schinnen (SESS) 10.480 0 10.480
720055001 Visie behoud en herbest. monumentaal erfgoed 18.112 5.480 12.632
720057001 Harmonisatie beleid natuur en landschap 15.066 8.956 6.111
720083001 Vergunning toezicht handhaving (VTH) applicatie 84.797 0 84.797
720083003 Lening WoonWijzerWinkel 100.000 69.000 31.000
720083004 Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf 35.000 0 35.000
721004003 Digitaliseren bouwdossiers 82.000 0 82.000
721004004 Aanvullend krediet onderzoekkosten huisvesting 50.000 8.483 41.517
721004005 Verplaatsing archief locatie Schinveld 28.972 5.651 23.321
721004007 Personele lasten niet re-integreren huidge functie 182.351 29.705 152.646
721021003 Schoolthuisroutes (verbeteren van de schoolzones) 42.497 22.666 19.831
721021004 Schoolthuisroutes (verb schoolthuisroutes mob plan 104.634 44.482 60.152
721021005 Verbeteringen verkeerstructuur (mobiliteitsplan) 199.280 136.323 62.957
721021006 Reconstructie Bekerbaan en Klein Haasdal fase II 154.172 17.647 136.525
721021007 Studie wateroverlast Oirsbeek-Amstenrade (wegen) 9.000 0 9.000
721021008 Fase 1 Grachtstr. incl.uitstroom n.buffers Kakkert 90.000 0 90.000
721021009 Verbeteren verkeerstructuur (invent wegen mju mob) 19.125 0 19.125
721021011 Inrichting openbare ruimte de Gijselaar 1.482.000 349.348 1.132.652
721021012 Aanleg drempels bij komingangen 72.000 125.621 -53.621
721021013 Glasvezelnetwerk 0 126.190 -126.190
721021014 Verbeteren verkeersstructuur 2021 18.560 0 18.560
721034001 Voorbereidingskrediet project Tiny Houses 56.827 29.399 27.428
721034002 Beekdaelen Bloeit 50.000 4.594 45.406
721042001 Tijdelijke units BS Petrus Canisius 142.915 45.055 97.860
721052001 Vervanging kunstgrasvelden Alfa sport 875.000 348.890 526.110
721052002 Herhuisvesting voetbalvereniging Amstenrade 1.047.000 2.541 1.044.459
721052003 Realisatie trainingsveld (bovenbouw kunstgrasveld) 300.000 268.195 31.805
721052004 Realisatie trainingsveld (onderbouw kunstgrasveld) 147.355 139.700 7.655
721057001 Pilot bodemvitaliteit 31.392 0 31.392
721061104 Opwaardering gemeenschapshuis de Koeteboet 704.000 776.514 -72.514
721061105 Uitwerking en begeleiding gebiedsontw.de Gijselaar 521.187 386.134 135.053
721065001 Knooppuntennetwerk (knopen lopen) 44.088 0 44.088
721072001 Water in balans, Oirsbeek/Amstenrade buffers 244.635 77.465 167.170
721072002 Wateroverlast Bekerbaan en Klein Haasdal fase II 354.818 239.718 115.100
721072004 Wateroverlast Hegge 232.751 4.464 228.287
721072006 Afk.Kloosterstr.-Groenweg-Merkelbeekerstr.fase 1 -39.833 74.917 -114.750
721072007 Fase 0 Aanv. krediet tbv extra waterwzh.Altaarstr. 325.000 269.740 55.260
721072009 Vervanging riolering Geleenstraat-Kerkweg Puth 1.248.000 0 1.248.000
721072010 Vervanging riolering Aan 't Lindjen Puth 60.000 30.845 29.155
721072011 Inrichting openbare ruimte de Gijselaar (riool) 300.000 80.359 219.641
721072014 Rioolreparaties & vervanging struct.obv inspecties 558.039 211.318 346.721
721072015 Diversen n.a.v. wateroverlast mei 2020 467.833 20.622 447.211
721072018 Uitbreiden grondwatermeetnet/watermaatregelen 25.000 0 25.000
721083001 Omgevingsvisie 54.583 23.844 30.739
721083002 Nuinhofwijk Nuth (gebiedsontwikkeling DOP Nuth) 1.349.609 8.427 1.341.182
721083003 Renovatie woonwagenlocatie Veeweg Schinnen 442.236 0 442.236
721083004 Juridische ondersteuning overdracht wwl Limietweg 30.000 7.950 22.050
721083005 Voorloopkosten woningbouwprojecten Nuinhofwijk 63.280 59.379 3.901
721083006 Voorloopkosten woningbouwprojecten Schimmert III 75.000 15.900 59.100
722004002 Archiefwet en digitalisering 77.300 0 77.300
722004003 Applicatie sjablonenbeheer (Wet digitale overheid) 12.000 0 12.000
722004004 Vernieuwde modules burgerzaken applicaties 19.100 0 19.100
722004006 Marktonderzoek en pilot datagedreven werken 80.000 14.793 65.207
722004007 Tijdelijke herhuisvesting bouwkundige aanpassing 260.000 233.040 26.960
722004009 Ontwikkelplan personeel 2.816.674 292.603 2.524.071
722021001 Onderhoud holle wegen 80.000 0 80.000
722021002 Reconstructie Bekerbaan Schimmert 210.000 0 210.000
722021003 Aanpassing infra inzake NABO Terschuerenvoetpad 0 98 -98
722021004 Onderhoud fiets- en wandelpaden 30.000 0 30.000
722021005 Brug Stationsstraat over de Geleenbeek 600.000 0 600.000
722021011 Levensduur verlengend onderhoud wegen 2022 1.200.000 0 1.200.000
722021012 Studie wateroverlast Oirsbeek-Amstenrade wegen 9.000 1.271 7.729
722021013 Fase 1 Grachtstr.incl uitstroom n. buffers Kakkert 347.295 0 347.295
722031001 Aankoop grond Uiver 450.000 0 450.000
722052001 Aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden 90.000 0 90.000
722052002 Kunstgrasveld hockeyclub 650.000 22.882 627.118
722052003 Led-verlichting hockeyclub 25.000 21.779 3.221
722055001 Rest.en herbestem.tiendschuur Kasteel Wijnandsrade 50.000 0 50.000
722055002 Restauratie en herbestemming Op de Bies Schimmert 60.000 0 60.000
722055003 Geharmoniseerd gemeentelijk erfgoed register 55.000 43.533 11.467
722057001 Bomenvervangingsplan 350.000 21.215 328.785
722057002 Groot onderhoud beplanting 70.000 0 70.000
722057003 Uitwerking landschapskader Beekdaelen 35.000 465 34.535
722057004 Ecologische gazons 10.000 0 10.000
722057005 Vangnet aanbesteding groen (IBOR) 250.000 448 249.553
722072002 Riool reparaties/vervangingen obv inspecties 2022 650.000 321.882 328.118
722072003 Vervanging gemalen (mechanisch en electrisch) 2022 175.000 18.012 156.988
722072004 Vervanging IBA's (mechanisch en electrisch) 2022 25.000 22.000 3.000
722072005 Studie wateroverlast Oirsbeek-Amstenrade 21.000 5.600 15.400
722072006 Fase 1 Grachtstr.incl uitstroom n. buffers Kakkert 810.356 200.000 610.356
722072007 Water in Balans, Orisbeek-Amstenrade buffers 175.000 0 175.000
722072008 Vonderstraat aanpak vernatting 665.000 2.321 662.679
722081001 Bestemmingsplanwijziging Uiver 20.000 0 20.000
722081002 Paraplubestemmingsplan kamerverhuur&woningsplitsin 20.000 0 20.000
722083001 Aanvullend krediet invoering omgevingswet 36.500 0 36.500
722083002 Transformatie voormalige sportaccommodaties 90.000 0 90.000
722083003 Planontw. gemeentelijke kleine woningbouwlocaties 50.000 12.639 37.361
722083004 Heroverw. van en onderzoek n. geschikte locaties 50.000 17.975 32.025
722083005 Opstellen nota grondbeleid 20.000 0 20.000
722083006 Omgevingsplan 200.000 0 200.000
722999999 Prijsstijgingen projecten 5.969.645 0 5.969.645

Materiële negatieve restantkredieten worden onderstaand toegelicht:

Voor de navolgende kredieten geldt dat, bij de kredietvotering door de raad, rekening is gehouden met een inkomst. Die betreffende inkomsten zijn in deze jaarstukken nog niet gerealiseerd. Zodra de inkomsten worden ontvangen verdwijnt het negatieve restant op het krediet.

716034001    Beleefbaar maken "Verwoeste Kasteel Etzenrade"
718021008    Beekdaelenroute - tracé Heisterbrug
718021009    Beekdaelenroute - Wolfhagen/Kollerstraat
718021010    Beekdaelenroute - Mulderwegske/Hommerterveldweg
718021011    Beekdaelenroute – Hagendorenweg
718021012    Nog aan te wenden budget Beekdaelenroute (Schin)
718021014    Beekdaelenroute - Passage N274
718021015    Beekdaelenroute - Zwart Paadje
718021016    Beekdaelenroute - Plein Clemensdomein
718021017    Beekdaelenr.-Vogelsvaderensweg (verlicht fietspad)
718021018    Beekdaelenr.-Clemensdomein ev (opw.tot Schinnen)
718021025    Gebiedsontwikkeling A76/Thull

718021040    Leisure lane
Er staat bij dit krediet een minbedrag  omdat op dit project nog kosten met de provincie Limburg dienen te worden verrekend. Als die verrekening heeft plaatsgevonden verdwijnt het negatieve bedrag van het restant krediet.

718072053    Maatregelen wateroverlast Aalbeek fase II
Voor dit project dienen nog middelen te worden ontvangen. Het betreft een kapitaaloverdracht van de provincie. Indien dat bedrag wordt ontvangen verdwijnt het negatieve bedrag van het restant krediet.

718082001    BP Centrum III Schimmert 
In het verleden zijn een voormalige gemeente kredieten betreffende uitgaven en inkomsten gesaldeerd. Het negatieve saldo ontstaat doordat de grondverkopen nog gerealiseerd moeten worden. Als die verkopen plaatsvinden dan wordt verwacht dat het negatieve bedrag van het restant krediet verdwijnt.

721021012    Aanleg drempels bij komingangen   
De kosten welke voor de aanleg van drempels bij komingangen zijn gemaakt worden nog gedeclareerd bij het Rijk. Hiervoor ontvangt de gemeente nog subsidie inkomsten.

721021013    Glasvezelnetwerk
De gemeente ontvangt ten behoeve van dit project nog legesinkomsten van het telecommunicatiebedrijf voor het aanleggen van het glasvezelnetwerk. 

721072006    Afk.Kloosterstr.-Groenweg-Merkelbeekerstr.fase 1
Op dit project dienen nog inkomsten met de gemeente Brunssum te worden verrekend. Zodra die inkomsten worden ontvangen verdwijnt het negatieve bedrag op het restant krediet.

721061104    Opwaardering gemeenschapshuis de Koeteleboet
Door de extreme kostenstijging van afgelopen jaar zijn de kosten voor renovatie hoger uitgevallen. Bekeken wordt of hiervoor aanvullende subsidie kan worden aangevraagd. Als dit niet lukt worden deze extra kosten ten laste van het krediet prijsstijging gebracht. 

Bijlage 2: Toelichting mutaties

Programma 0: Algemeen bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0: Algemeen bestuur en ondersteuning
Nr. Samenvattende toelichting Bedrag (in duizenden euro's) R/N i/s
1 ESZL/Middengebied Zuid Limburg 2022 82,7 R i
2 Restant middelen Klimaatakkoord 240,7 R i
3 Middelen kwaliteitsborging bouw 55,5 R i
4 Restant middelen Omgevingswet 138,6 R i
5 Overheadkosten 528,2 R i
6 Actualisering vrz pensioenen wethouders 251,0 R i
7 Vrijval voorziening Attero Onderbanken 38,3 R i
8 Rente en dividend 170,2 R i
9 Opbrengst ozb 76,9 R i
10 Personele lasten (inclusief inhuur van derden) 1.903,0 N i
11 Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie 32,6 R i
12 Algemene uitkering 1.006,9 R i
13 Aanwending reserves -21,2 R i
14 Toevoeging reserve organisatie-ontwikkeling communicerende vaten personele lasten -1.187,2 N i
Overige lasten en baten 67,9
Totaal verschil per programma 3.384,0

1. ESZL/Middengebied Zuid Limburg 2022

Het budget ESZL is in  2022 niet aangewend omdat er geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag te reserveren.

2. Restant middelen Klimaatakkoord

Via de algemene uitkering hebben we middelen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Deze middelen zijn geoormerkt. Voorgesteld wordt om het restant via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

3. Middelen kwaliteitsborging bouw

Via de algemene uitkering hebben we middelen voor kwaliteitsborging bouw. Deze middelen zijn geoormerkt. Voorgesteld wordt om het restant via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

4. Restant middelen Omgevingswet

Via de algemene uitkering hebben we middelen voor de invoering van de Omgevingswet. Deze middelen zijn geoormerkt. Voorgesteld wordt om het restant via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

5. Overhead

De post overhead kan als volgt worden gespecificeerd.

Voorlichting

Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt de gemeente gecompenseerd in de kosten bij de invoering van de Wet open overheid. Die betreffende inkomsten zijn geoormerkt als uitgaven. Inmiddels is duidelijk dat de uitvoering van de wet kan plaatsvinden met lagere kosten dan waarvoor de gemeente wordt gecompenseerd. De geoormerkte budgetten kunnen daarmee vrijvallen.

De website van de gemeente is opnieuw aanbesteed. Dit heeft in 2022 geleid tot lagere uitgaven. De structureel lagere uitgaven zijn verwerkt in de 1e bestuursrapoprtage 2023.

Fiscale en juridische ondersteuning

In verband met een lopende procedure gebruiksovereenkomst waterbuffer wordt voorgesteld om € 14.500 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. Daarnaast is de advisering omtrent tennissportaccommodaties in 2022 lager dan geraamd.

DVO Kompas

In 2022 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de huur- en dienstverleningsovereenkomst die de gemeente heeft met ISD Kompas. Bij de financiële vertaling van die overeenkomst (DVO)  zijn de 'oude' baten afgeraamd terwijl de baten op grond van het nieuwe DVO niet waren bijgeplust. Dit leidt tot een eenmalig voordeel aangezien de omissie is in de 1e bestuursrapportage 2023  hersteld.

Facilitair

Omdat de locatie van de regionale archiefdienst nog niet gereed was zijn niet alle documenten overgedragen. Dit heeft geleid tot een lagere bijdrage over 2022.  De schoonmaak van het voormalig gemeentehuis in Schinveld is gestopt per 1 juli 2022. In het pand worden Oekraïners gehuisvest. Voor de de kosten in de opvang wordt de gemeente door het Rijk gecompenseerd.

Automatisering

Parkstad- IT ondersteuning leveranciers en advies en consultancy

Op een aantal budgetten (bijdrage aan Parkstad IT ,ondersteuning leveranciers en advies en consultancy)  is minder uitgegeven omdat een aantal projecten zijn doorgeschoven naar 2023.  Dit betreft o.a. software rechtmatigheid, anonimiseren, vervanging hardware/software bij Burgerzaken, factuurherkenning en sjablonenbeheer.  

Telefonie en datacommunicatie

Bij het budget  abonnementen telefonie heeft een correctie met betrekking tot  de BTW plaatsgevonden. Dit heeft er geleid dat uitgaven lager zijn dan geraamd.  

Als gevolg van de sluiting van het gemeentehuis in Schinveld zijn de kosten voor datacommunicatie  lager.

Informatiebeveiliging en privacy

Als gevolg van de vervanging van  de voormalig medewerker belast met informatiebeveiliging en privacy in de loop van 2022 zijn een aantal zaken onder meer privacy bewustwording en compliance management aanpak (certificeringstraject voor gegevensbescherming en privacy) blijven liggen. Deze worden in 2023 opgestart.

Openbare werken

Voor onderhoud is binnen de diverse budgetten minder uitgegeven.

6. Actualisering voorziening pensioenen wethouders

Jaarlijks wordt het saldo van de voorziening geactualiseerd. Als gevolg van een verlaging van de rekenrente plus de vrijval wachtgeld van een voormalig wethouder kan een deel van de voorziening vrijvallen.

7. Vrijval voorziening Attero

Bij de verkoop van de aandelen van afvalverwerker Attero (voorheen Essent-Milieu) in 2014 is een voorziening (escrow) gevormd voor mogelijke verplichtingen/aansprakelijkheden van de verkopende aandeelhouders.  Er zijn geen financiële claims meer te verwachten en de voorziening kan derhalve vrijvallen.

8. Rente en dividend

In 2022 is er afgerond € 58.000 meer rente ontvangen dan geraamd.  Dit wordt met name veroorzaakt doordat  vanaf het 4e kwartaal 2022 het Rijk rente vergoedt over het schatkistbankeren.  

In haar vergadering van 24 november 2022 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van RWM een besluit genomen over een eenmalige dividenduitkering over 2022. Voor de gemeente Beekdaelen betreft dit een bedrag van afgerond € 89.000 dat in 2022 is ontvangen. 

9. Opbrengst ozb

De totale opbrengst OZB is geraamd op € 7,6 miljoen. Het gerealiseerde resultaat 2022 wijkt afgerond 1% af van deze raming. 

10. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)

Conform de kadernota 2022 wordt met betrekking tot de loonkosten het principe van de communicerende vaten toegepast. De budgetten voor doorontwikkeling organisatie, tijdelijk personeel en loonkosten worden bestempeld als budgetten die met elkaar verwant zijn. Over 2022 leidt dit tot een totaal voordeel van € 1,1 miljoen  over alle programma’s en dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve organisatieontwikkeling.

Het voordeel is ontstaan omdat enerzijds een aantal vacature niet dan wel later zijn ingevuld en anderzijds is er een hogere bijdrage in loonkosten (zwangerschap, vergoeding WW) ontvangen.

In onderstaande tabel wordt per programma samengevat welke toelichtingsnummers het betreft:

Personele lasten (bedragen in duizenden euro's) Bedrag Nr.
Bestuur en ondersteuning 1.903,0 10
Veiligheid 77,1 16
Verkeer, vervoer en waterstaat -292,2 18
Economie en recreatie -84,5 21
Onderwijs, sport en cultuur -12,7 26
Sociaal domein en volksgezondheid -92,0 38
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -311,5 44
     
Toevoeging aan reserve organisatie- ontwikkeling -1.187,2 14
Totaal 0,0  

11. Afschrijvingslasten t.l.v. exploitatie

De investeringen opgenomen het  MIP (meerjarig investeringsprogramma)zijn net allemaal gestart. Hierdoor zijn er minder kapitaallasten dan geraamd.

12. Algemene uitkering

De hogere uitkering uit het gemeentefonds kan als volgt worden gespecificeerd:

Algemene uitkering (bedragen in duizenden euro's) Bedrag
Energietoeslag 661,0
Bijzondere bijstand 46,3
Breed offensief (reïntegratie) 11,4
Hogere decentraisatie-uitkeringen 198,0
Overig 43,9
Totaal 1.006,9

981

Energietoeslag:

Zoals opgenomen in de Kamerbrief Aanvullende maatregelen energierekening van 20 september jl.4 is besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 aan deze doelgroep uit te keren. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, biedt het kabinet gemeenten de mogelijkheid om € 500 hiervan al in 2022 uit te keren. Gemeenten hebben onder de huidige wetgeving de tijd om de toeslag tot 1 juli 2023 uit te keren.

Voorgesteld wordt om de ontvangen middelen via de resultaatbestemming te reserveren voor dit doel.

Bijzondere bijstand

Zoals aangekondigd in de Kamerbrief Aanvullende maatregelen energierekening van 20 september jl. ontvangen gemeenten in 2022 in totaal € 35 miljoen incidenteel om zowel via vroegsignalering  als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden.  Voor Beekdaelen is dit een bedrag van € 46.300. 

Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in totaal € 53 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2020, 2021 en 2022. Voor Beekdaelen betekent dit een extra uitkering van € 11.400.

Hogere decentralisatie-uitkeringen:

In de decembercirculaire zijn een aantal decentralisatie-uitkeringen hoger vastgesteld. Het betreft m.n. de volgende decentralisatie-uitkeringen:

Faciliteitenbesluit opvangcentra € 77.638

Meerkosten Oekraïne sociaal domein € 19.935

Versterken sociale basis € 29.854

Gezond in de stad € 16.811

Leerlingenvervoer Oekraïners 11.476

13. Aanwending reserves  

Reserve herindeling

Bij de start van de gemeente Beekdaelen is een krediet gevoteerd voor de gevolgen voorkomend uit het sociaal statuut. Dekking van deze kosten vindt plaats middels een aanwending van de reserve herindeling. Het sociaal statuut  is afgewikkeld en € 59.667 valt vrij uit deze reserve.

Geclaimde reserve

Een drietal investeringen waarvan de afschrijvingslasten ten laste van de geclaimde reserve komen zijn gerealiseerd dan wel het restantbudgetten zijn verlaagd  naar de inzichten per ultimo 2022 . Als gevolg hiervan kan een gedeelte van de geclaimde reserve vrijvallen, totaal € 87.949. Dit betreft de investeringen vernieuwen HR-module, heropenen en inrichten servicebalies en uitvoeren pilots dienstverlening.

Reserve organisatieontwikkeling

De aanwending van de reserve organisatieontwikkeling van € 170.860 heeft niet plaatsgevonden. Dit is binnen het p-budget opgevangen.

Reserve herindeling

In 2022 is de laatste  tranche rijksbijdrage herindeling ontvangen.  Er is € 4.814 meer ontvangen. Dit bedrag is, net als de rijksbijdrage, toegevoegd aan de reserve nog te bestemmen.

14. Toevoeging aan reserve organisatie- ontwikkeling

Zie toelichtingsnummer 10.

Programma 1: Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1: Veiligheid
Nr. Samenvattende toelichting Bedrag (in duizenden euro's) R/N i/s
15 Afrekening index 2022 Veiligheidsregio -131,0 R i
16 Personele lasten (inclusief inhuur van derden) 77,1 N i
Overige lasten en baten -38,5
Totaal verschil per programma -92,4
1,028562654

15. Afrekening index Veiligheidsregio

De kosten zijn op basis van de indexcijfers van het CPB (peildatum september 2022) geïndexeerd. De loonindex voor 2/3 deel en de materiele kosten voor 1/3 deel. De indexering vindt plaats conform het besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.

16. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 10.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
Nr. Samenvattende toelichting Bedrag (in duizenden euro's) R/N i/s
17 Straatreiniging 187,0 R i
18 Personele lasten (inclusief inhuur van derden) -292,2 N i
Overige lasten en baten -33,8
Totaal verschil per programma -139,0

17. Straatreiniging

In 2022 heeft er een overheveling plaatsgevonden vanuit de groenbudgetten naar straatreiniging. Deze overheveling bleek echter niet juist. Er ontstaat nu een voordeel op straatreiniging en een tekort op openbaar groen. Zie ook toelichting bij 18. openbaar groen. 

18. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 10. 

Programma 3: Economie en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 3: Economie en recreatie
Nr. Samenvattende toelichting Bedrag (in duizenden euro's) R/N i/s
19 Openbaar groen -273,9 R i
20 Verkoop grond woning-bouwlocatie Centrum IV aan de Weidestraat te Schimmert -183,3 R i
21 Personele lasten (inclusief inhuur van derden) -84,5 N i
Overige lasten en baten -56,3
Totaal verschil per programma -597,9

19. Openbaar groen

In 2022 heeft een overheveling plaatsgevonden vanuit de groenbudgetten naar straatreiniging. Deze overheveling bleek niet correct. Er ontstaat nu een voordeel op straatreiniging en een tekort op openbaar groen. Zie ook toelichting bij 16. Straatreiniging. 

20. Verkoop grond woning-bouwlocatie Centrum IV aan de Weidestraat te Schimmert

De betreffende verkoop is niet gerealiseerd in 2022 maar is doorgeschoven naar het jaar 2023. 

21. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 10.

Programma 4: Onderwijs sport en cultuur

Terug naar navigatie - Programma 4: Onderwijs sport en cultuur
Nr. Samenvattende toelichting Bedrag (in duizenden euro's) R/N i/s
22 Leerlingenvervoer -86,0 R i
23 Onderwijsbegeleidingsdienst 74,0 R i
24 Terug te ontvangen subsidie Spelenderwijs over 2022 19,0 R i
25 Cultuur 89,0 R i
26 Personele lasten (inclusief inhuur van derden) -12,7 R i
27 Aanwending reserves -492,8 N i
Overige lasten en baten 237,0
Totaal verschil per programma -172,5

22. Leerlingenvervoer

De kosten voor leerlingenvervoer waren hoger dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door de sterke stijging van de brandstofkosten.  

23. Onderwijsbegeleidingsdienst

Met ingang van schooljaar 2021/2022 wordt financiering/subsidiering van onderwijsbegeleiding op een andere manier vormgegeven. Daarnaast zijn de uitgaven 2022 in hoofdzaak gefinancierd uit de NPO-rijksmiddelen. 

26. Terug te ontvangen subsidie Spelenderwijs over 2022

Mede als gevolg van de coronapandemie zijn minder kinderen in de opvang gebracht. Dit resulteert in een lagere subsidie aan Spelenderwijs over 2022.

25. Cultuur

In 2020 en 2021 zijn van het Rijk middelen ontvangen t.b.v. stimulering cultuur in de tijd van de Coronapandemie. Een gedeelte van deze gelden zijn nog niet besteed maar zullen worden uitgegeven in 2023 of later. Daarom zal het budget overgeheveld worden naar 2023. 

26. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 10.

27. Aanwending reserves

Reserve herindeling

Het restantbudget van de desintegratiekosten uittreden regionaal bureau leerplicht komt te vervallen. De kosten van de bijdrage worden gedekt via een aanwending van de reserve herindeling. Hierdoor kan € 58.400 vrijvallen uit de reserve.

Reserve nog te bestemmen

Er is € 133.539 minder gegeven aan kosten in verband met corona.  Hierdoor wordt de reserve voor dit bedrag minder aangewend.

Bruteringsreserve

De investering  openbare onderwijsvoorzieningen is gerealiseerd en het restantbudget van € 35.703 komt te vervallen. De afschrijvingslasten van deze investering worden gedekt via een aanwending van de bruteringsreserve. € 35.703 kan daarmee vrijvallen uit de reserve.

Reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren

Via de resultaatbestemming 2021 zijn de budgetten voor respectievelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB), onderwijsbegeleidingsdienst en cultuur overgeheveld naar 2022. In 2022 hebben ten laste van deze budgetten geen uitgaven plaatsgevonden. De reserve is daarom niet aangewend.

Geclaimde reserve

De investering na-ijlende effecten steenkoolwinning Zuid Limburg is gerealiseerd en het restantbudget van € 3.964 komt te vervallen. De afschrijvingslasten van deze investering worden gedekt via een aanwending van de geclaimde reserve. De saldo van de reserve wordt met € 3.964 verlaagd omdat dit bedrag niet meer nodig voor het dekken van kapitaallasten.

De kosten van  de dorpscoördinator ad € 115.000 zijn ten laste van het budget zelfsturing verantwoord. Hierdoor heeft er geen aanwending van de reserve plaats gevonden...

Reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen

De kosten van de jaarlijkse huur van de units voor onderwijshuisvesting zijn betaald uit het krediet van de investering bouw leslokalen BS St. Jozef Merkelbeek . De oorspronkelijk geraamde aanwending van de reserve voor het dekken van de huurkosten  van € 15.000 heeft daarom niet plaatsgevonden. 

 

Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid

Terug naar navigatie - Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid
Nr. Samenvattende toelichting Bedrag (in duizenden euro's) R/N i/s
28 Opvang statushouders 79,3 R i
29 Opvang Oekraïners 1.082,4 R i
30 Bestrijding eenzaamheid 75,0 R i
31 Collectief vraag aanvullend vervoer WMO (Omnibuzz) 80,4 R i
32 Maatschappelijke Opvang 50,0 R i
33 Armoedebeleid -144,3 R i
34 ISD-Kompas 249,0 R i
35 Begeleide participatie 31,0 R i
36 Veilig Thuis 50,3 R I
37 Jeugdhulp 1.861,0 R I
38 Personele lasten (inclusief inhuur van derden) -92,0 N i
Overige lasten en baten -8,0
Totaal verschil per programma 3.314,1

28. Opvang statushouders

In het kader van de tijdelijke opvang van asielzoekers op het voormalige USAG-terrein in Schinnen ontving de gemeente (op grond van het Faciliteitenbesluit) een uitkering van afgerond € 79.000. 

29. Opvang Oekraïners

Van het Rijk ontvangen wij een vergoeding per gerealiseerde opvangplek per dag. Daarnaast ontvangen we een vergoeding voor de gemaakte transitiekosten (inrichtings- en opstartkosten). Het totaal te ontvangen bedrag over 2022 is afgerond € 1.823.000. De kosten (met name huisvestingskosten en leefgelden) over 2022 bedragen € 741.000.  Per saldo is er een voordeel van € 1.082.000. 

30. Bestrijding eenzaamheid

In 2021 zijn van het Rijk coronamiddelen ontvangen voor bestrijding eenzaamheid. De middelen zijn nog niet uitgegeven. In 2023 zal dit verder worden opgepakt en derhalve wordt voorgesteld om de middelen via resultaatbestemming 2022 over te hevelen naar dienstjaar 2023.  

31. Collectief vraag aanvullend vervoer WMO (Omnibuzz)

Per saldo is er een voordelig resultaat van € 80.357. Dit positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door minder vervoerskosten-/bewegingen als gevolg van de coronapandemie

32. Maatschappelijke opvang

In de begroting 2022 was een bedrag geraamd van € 50.000 t.b.v. het realiseren van Skaeve Huse in Beekdaelen in het kader van Maatschappelijke Opvang. De uitgaven hebben nog niet plaatsgevonden in 2022. Voorgesteld wordt om de middelen via resultaatbestemming 2022 over te hevelen naar dienstjaar 2023.

33. Armoedebeleid

Het nadeel wordt met name veroorzaakt doordat in totaliteit meer energietoeslag is uitbetaald dan van tevoren werd geraamd.

34. ISD-Kompas

De jaarrekening 2022 van Kompas sluit met een positief saldo van afgerond € 39.000 (aandeel gemeente Beekdaelen). Dit saldo dient echter voor de jaarrekening Beekdaelen nog gecorrigeerd te worden met € 221.000 en € 138.000 i.v.m. een  terugbetalingsverplichting in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) en TOZO aan het Rijk. Voor Beekdaelen is het saldo derhalve – € 320.000 (€ 39.000 - € 221.000 - € 138.000). 

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste veroorzakers van dit negatieve resultaat:

Nadelige definitieve BUIG-uitkering 2022 van het Rijk    -    €  569.000 
Hogere uitkeringslasten                                                                      -    €    94.000 
Hogere debiteuren-ontvangsten                                                        €  236.000
Lagere kosten product arbeidsparticipatie                                   €    79.000
Lagere kosten product zorg (o.a. statushouders)                      €    46.000
Overige                                                                                                         -    €    18.000
Totaal                                                                                                             -    € 320.000

In de 2e Burap 2022 hadden wij reeds geanticipeerd op de lagere BUIG-uitkering van het Rijk. Voor de jaarrekening 2022 van de gemeente Beekdaelen is er derhalve per saldo een voordeel van € 249.000  (– € 320.000 + € 569.000).

35. Begeleide participatie

Het voordeel betreft o.a. een positieve afrekening 2022 van GR WSP-parkstad en GR WOZL.

36. Veilig Thuis

Alle restantmiddelen van de decentralisatie uitkering Vrouwen Opvang die de gemeente Heerlen als centrumgemeente ontvangt worden gestort aan de GGD. Deze middelen worden bij de GGD ingezet binnen het programma Veilig Thuis (VT). Dit is conform de gemaakte afspraken in de regiovisie.
Indien er daarna bij de GGD nog middelen resteren, worden deze middelen terug gestort naar de deelnemende gemeenten dan wel verrekend met de gemeentelijke bijdragen van de GGD. Over 2021 heeft de gemeente Beekdaelen een bedrag van € 50.297 ontvangen. De afrekening 2022 vindt plaats in dienstjaar 2023.

37. Jeugdhulp

Met ingang van 1 januari 2022 is het Nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht. Voor gemeente Beekdaelen betekent dit dat er meer cliënten “verhuisd” zijn naar andere gemeenten, dan dat er cliënten in onze gemeenten zijn bijgekomen. Hierdoor is gemeente Beekdaelen een voordeelgemeente. Voornamelijk op de duurdere zorgproducten Verblijf, GIK-J en gesloten plaatsing levert dit een aanzienlijk voordeel op van € 699.000.
Daarnaast is per 1 januari 2022 een wijziging in het declaratieprotocol doorgevoerd. Voorheen konden zorgaanbieders hun declaratie indienen tot vijf jaar na datum levering zorg. Vanaf 2022 is de declaratietermijn verkort naar 6 maanden. Daarmee zijn een groot aantal declaraties, waarvan niet meer wordt verwacht dat deze nog worden ingediend, vrijgevallen. Dit leidt tot een voordeel van € 443.000.
Op de balans per 31 december 2021 staan twee oude verplichtingen, waar géén facturen meer van te verwachten zijn, die zijn vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat 2022 voor een bedrag van € 651.000.
Tenslotte, hebben een aantal kleinere budgetten nog een voordeel van € 68.000 op. Denk daarbij aan: niet besteed innovatiebudget, lagere uitvoeringskosten en een voordeel op Jeugdreclassering / Jeugdbescherming.

38. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)

Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 10.

Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Terug naar navigatie - Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Nr. Samenvattende toelichting Bedrag (in duizenden euro's) R/N i/s
39 Aanpak energie-armoede 445,0 R i
40 Software ruimte 57,2 R i
41 Handhaving -32,9 R i
42 Personele lasten (inclusief inhuur van derden) -311,5 N i
43 Bijdrage anterieure overeenkomsten 70,2 R i
Overige lasten en baten -27,7
Totaal verschil per programma 200,3

39. Aanpak energie-armoede

In 2022 hebben we een specifieke uitkering ontvangen t.b.v. de aanpak van energie-armoede van in totaal € 816..418. Van dit bedrag is in 2022 € 371.237 besteed. 

Voorgesteld wordt om het restant van de middelen ad €  445.181 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

40. Software ruimte

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Als gevolg hiervan zijn er in 2022 minder uitgaven geweest. Met de latere invoering van de Omgevingswet is rekening gehouden in de begroting 2023.

41. Handhaving

Het budget is overschreden als gevolg van hogere kosten voor het (laten) opruimen van illegaal gestorte drugs- en asbestdumpingen.

42.  Personele lasten (inclusief inhuur van derden)

Zie voor een nadere toelichting nummer 10.

43. Bijdrage anterieure overeenkomsten

De verwachting was dat in 2022 nog uitgaven zouden plaatsvinden aangaande anterieure overeenkomsten 2022, dat is niet het geval. 

Bijlage 3: Kerncijfers Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen
Naam WOZL
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel WOZL heeft tot doel om te voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid is staat zijn. Verder heeft de GR tot doel uitvoering geven aan de door de deelnemende gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet.
Bestuurlijk belang Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur.
Financieel belang
Bijdrage 2022: € 4.229.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 871.000 respectievelijk € 646.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 7.243.000 respectievelijk € 10.935.000
Resultaat (2022) € 491.000
Ontwikkelingen De GR WOZL concentreert zich op beschut werk. De verdere afbouw van de GR WOZL is verder geconcretiseerd. In de in 2018 opgerichte GR WSP zijn diverse onderdelen van de GR WOZL geïntegreerd. Dit leidt tot een verdere concretisering van eenduidige en effectieve marktbewerking.
Naam WSP Parkstad
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Het WSP zorgt voor de eenduidige, integrale en professionele aanpak van werkgeversdienstverlening met uniformiteit en bundeling van krachten in Parkstad. Het WSP ontwikkelt gezamenlijke expertise in de werkgeversbenadering, biedt werkgeversarrangementen en zorgt voor uitstroom naar werk van cliënten WSW en participatiewet.
Bestuurlijk belang Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 196.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 1.804.000 respectievelijk € 787.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022 € 2.822.000 respectievelijk € 3.366.000
Resultaat (2022) € 787.000
Ontwikkelingen Voldoende uitstroom blijft net als voorgaande jaren een aandachtspunt.
Naam Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Sittard-Geleen
Betrokkenen De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Doel De gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor de professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijk geconcentreerde aansturing van alle diensten betrokken bij incident- en rampenbestrijding in de regio. De Veiligheidsregio bestaat uit de volgende onderdelen: Brandweer, GHOR, MCC, Bevolkingszorg, Burgernet en Programmabureau.
Bestuurlijk belang De Burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 2.462.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 4.641.000 respectievelijk € 4.387.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 55.557.000 respectievelijk € 59.386.000
Resultaat (2022) € 417.000 negatief
Ontwikkelingen De VRZL is een hulpverleningsorganisatie én netwerkorganisatie in één. De organisatie is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid in de regio te organiseren. Samen met de partners op het terrein van openbare orde en veiligheid worden risico’s in kaart gebracht en voorbereidingen op maat getroffen, adviezen gegeven om onveiligheid te voorkomen, worden branden, incidenten en crises bestreden als ze zich toch voordoen, wordt ingezet om leed en schade zo veel mogelijk te beperken en verstoringen van het openbare leven zo snel mogelijk te herstellen. Het motto daarbij is: ‘Samen Veilig’. Samen met de gemeenten en de crisispartners staat er een krachtige crisisorganisatie, kan er snel hulp geboden worden en beschikt men over voldoende slagkracht.
Naam GGD Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Doel De GGD Zuid Limburg heeft als doelstelling het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 1.824.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 2.201.000 respectievelijk € 149.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 39.118.000 respectievelijk € 39.191.000
Resultaat (2022) € 1.697.000 negatief
Ontwikkelingen In het regionaal gezondheidsbeleid is vastgelegd dat het onze ambitie is om de achterstand ten opzichte van de rest van het land binnen tien jaar met 25 procent in te lopen en zo daadwerkelijk een Trendbreuk te realiseren. Om de trend daadwerkelijk te kunnen breken, is een aantal fundamentele keuzes gemaakt die tot een nieuwe aanpak moeten leiden, zoals: commitment om meerjarig werk te maken van de Trendbreuk, het smeden van allianties op zowel provinciaal- als rijksoverheidsniveau en focus en massa maken. De focus wordt gelegd op de periode vanaf de kinderwens en zwangerschap tot en met de periode waarin mensen jong volwassen zijn. De Trendbreuk is breder dan de focus op deze cyclus, want op andere beleidsterreinen liggen eveneens kansen om de gezondheidsachterstand in te lopen. De GGD is een belangrijke partner in de realisatie van het gezondheidsbeleid.
Naam ISD-Kompas
Vestigingsplaats Nuth
Betrokkenen De gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel De kerntaak is de uitvoering onder te verdelen naar de 3 beleidsproducten Werk, Inkomen en Zorg.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en twee gemeenteraadsleden. In het Dagelijks Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 9.963.000 (bijdragen producten € 3.535.000 en doorbetaling rijksmiddelen
€ 6.428.000).
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 200.000 respectievelijk € 200.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 1.383.000 respectievelijk € 1.708.000
Resultaat (2022) € 490.000
Ontwikkelingen In de Raadvergadering van 17 december 2019 is besloten voor voortzetting/uitbreiding van deelname in GR Kompas en uittreding uit GR ISD-BOL per 1 januari 2022. Per 1 januari 2021 is sociale zaken van voormalig Schinnen ondergebracht bij ISD-Kompas.
Naam Omnibuzz
Vestigingsplaats Geleen
Betrokkenen Alle Limburgse gemeenten behalve de gemeente Gennep.
Doel GR Omnibuzz draagt zorg voor het individueel en collectief vervoer voor inwoners van de gemeente met een beperking in het kader van de Wmo (regiotaxi, doelgroepenvervoer).
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 636.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 4.242.000 respectievelijk € 4.422.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 3.626.000 respectievelijk € 1.977.000
Resultaat (2022) € 3.336.000
Ontwikkelingen Omnibuzz is bezig met het doorontwikkelen van een klantportaal om niet alleen de klant meer gemak te verschaffen maar ook efficiënter te kunnen werken. In 2019 is het vervoer nieuw aanbesteed voor een periode van acht jaar hetgeen vervoerders en medewerkers meer zekerheid verschaft.
Naam RUD Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen De 16 gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg.
Doel GR RUD behartigt de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening en het toezicht op de handhaving van het omgevingsrecht.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de provincie door een gedeputeerde.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 526.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 2.219.000 respectievelijk € 1.128.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 2.161.000 respectievelijk € 2.329.000
Resultaat (2022) € 104.000
Ontwikkelingen Binnen de reguliere werkzaamheden zijn o.a. asbest(sanering), informatieplicht bedrijven omtrent energiebesparing, Omgevingswet en PFAS-problematiek belangrijke aandachtspunten voor de RUD. Risicovolle bedrijven krijgen extra aandacht en afvalverwerkers (PMD opslagproblematiek). In 2022 is er bij RUD een pilot om zelf een BOA in dienst te hebben.
Naam BsGW
Vestigingsplaats Roermond
Betrokkenen De gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert, het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas.
Doel De BsGW is een samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BsGW staat, net als alle andere belastingorganen, voor wat betreft de uitvoering van de WOZ onder toezicht van de (landelijke) Waarderingskamer.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de waterschappen door een DB-lid.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 513.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) - € 362.000 respectievelijk € 1.982.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 9.490.000 respectievelijk € 8.199.000
Resultaat (2022) € 792.000
Ontwikkelingen De BsGW focust zich met een ondernemings- en ontwikkelplan op het toekomstbestendig maken van de organisatie door deze anders in te richten en het personeel optimaal in te zetten.
Vanaf 1 januari 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte (in m2). Voorheen gebruikte de BsGW de bruto inhoud (in m3) om woningen te waarderen.
Naam Het Gegevenshuis
Vestigingsplaats Landgraaf
Betrokkenen De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.
Doel GR Het Gegevenshuis heeft tot doel het opzetten en het beheren van object- en ruimte gerelateerde (basis-) registraties en geometrie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregistraties, daarmee samenhangend beeldmateriaal en Raadpleegsysteem.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 443.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 319.000 respectievelijk € 316.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 1.079.000 respectievelijk € 1.061.000
Resultaat (2022) € 299.000
Ontwikkelingen In 2022 werd gewerkt aan een professioneler bedrijfsvoering waardoor meer aandacht besteed kon worden aan de administratieve organisatie en interne controle, privacy, archief en informatiemanagement.
Naam Reinigingsdiensten Rd4
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Het uitvoeren van alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen (basispakket) en het uitvoeren van alle overige dienstverlening zoals bijvoorbeeld straatreiniging, gladheidbestrijding etc. (pluspakket).
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 2.069.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 4.027.000 respectievelijk € 2.495.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 38.833.000 respectievelijk € 40.447.000
Resultaat (2022) € 497.000 negatief
Ontwikkelingen We zien een vrij sterke kostenstijging als gevolg van stijgende overheidsheffingen (zoals verbrandings-belasting) energie- en loonkosten. Dat heeft in 2022 geleid tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten. Rd4 blijft zich sterk maken voor verduurzaming van de bedrijfsvoering en consolidatie van de sociale werkgelegenheid in de regio.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt er in samenwerking tussen Rd4 en RWM huishoudelijk afval ingezameld.
Naam Stadsregio Parkstad Limburg
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Op basis van de regionale agenda een structuurversterkende bijdrage leveren aan de evenwichtige ontwikkelingen van het samenwerkingsverband.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de WGR Stadsregio Parkstad Limburg bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur beide gevormd door de Burgemeesters van de samenwerkende gemeenten. Binnen de GR zijn bestuurscommissies gevormd door de leden van de Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 471.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 6.145.000 respectievelijk € 6.355.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 61.111.000 respectievelijk € 56.710.000
Resultaat (2022) € 343.000
Ontwikkelingen Doorontwikkeling van de Strategische Agenda 2021-2030.
In het april en september 2022 is de Strategische Agenda besproken in een bijeenkomsten met de Brede Maatschappelijke Coalitie. Er is veel draagvlak voor de Strategische Agenda, die als onderlegger heeft gefungeerd voor de aanvraag van de nieuwe Regio Deal.
Naam Parkstad -IT (PIT)
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Beekdaelen en brandweer Zuid-Limburg.
Doel Parkstad IT behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze organisaties op IT-gebied.
Bestuurlijk belang Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Heerlen.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 770.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 327.000 respectievelijk € 93.000.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 0 respectievelijk € 0
Resultaat (2022) € 75.000 negatief
Ontwikkelingen Vanuit de DVO en de beheerorganisatie inzake automatisering wordt gekoerst op een bredere samenwerking op het gebied van shared services (SSC ZL).
Naam Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad voor opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen
Doel Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad is verantwoordelijk voor de opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015.
Bestuurlijk belang Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Heerlen.
Financieel belang Bijdrage 2022: nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 0 respectievelijk € 0
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 0 respectievelijk € 0
Resultaat (2022) niet bekend
Ontwikkelingen Begin 2018 is Parkstad breed de toekomstvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen vastgesteld. In 2019 is gestart met de eerste uitvoeringsagenda als voorbereiding op de verdere decentralisatie opvang en beschermd wonen. Uitgangspunt hierbij is dat elke gemeente verantwoordelijk is en de financiële middelen ontvangt voor het beschermd wonen en maatschappelijke opvang van haar inwoners en dat deze zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving moet worden geleverd. Dit betekent dat de centrumgemeente constructie wordt herzien en dat er nieuwe afspraken over financiering en verantwoordelijkheden worden gemaakt. Deze verdere decentralisatie door het Rijk zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden m.i.v. 2024.
Naam Centrumregeling inkoop Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen Alle Zuid-Limburgse gemeenten
Doel Naar aanleiding van de drie decentralisaties verzorgt de gemeente Maastricht voor de 16 Zuid-Limburgse gemeenten de inkoop van de gespecialiseerde jeugdzorg. Tevens neemt Maastricht het contractbeheer en de monitoring van de contractafspraken voor haar rekening. De deelnemende gemeenten behouden hun eigen bestuurlijke structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, gericht op een goede dienstverlening aan de eigen bevolking en ruimte voor het behoud van eigen identiteit in de uitvoering van de jeugdzorgtaken.
Bestuurlijk belang Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Maastricht. Jaarlijks vindt er een bestuurlijk overleg plaats.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 177.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 0 respectievelijk € 0
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 0 respectievelijk € 0
Resultaat (2022) niet bekend
Ontwikkelingen De gemeente Maastricht is bezig met een kwaliteitsslag met betrekking tot de dienstverlening aan de gemeenten.
Naam Financiering Anti Discriminatievoorziening Limburg
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen Alle Limburgse gemeenten waarbij de gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente voor de Zuid-Limburgse gemeenten en Roermond voor de Noord- en Midden Limburgse gemeenten.
Doel Het bieden van toegang tot een antidiscriminatie-voorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijk belang De centrumgemeenten dragen zorg voor de (tussentijdse) rapportages en doen jaarlijks verslag van de in het vorige jaar geregistreerde klachten.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 19.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 0 respectievelijk € 0
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 0 respectievelijk € 0
Resultaat (2022) niet bekend
Ontwikkelingen Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.
Naam Euregio Rhein-Maas-Nord
Vestigingsplaats Mönchengladbach
Betrokkenen Nederlandse deel van de euregio: gemeenten Beekdaelen, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Sittard-Geleen, Venlo, Venray en MKB-Limburg. Duitse deel van de euregio: Landeshauptstadt Düsseldorf, de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Schwalmtal, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, Selfkant, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Kreis Heinsberg, de Industrie- en Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- en Handelskammer zu Duisburg.
Doel Het verbinden van belangrijke ontwikkelingen in de Euregio, op het gebied van recreatie en toerisme, economie en arbeidsmarkt, energietransitie, veiligheid en cultuur als verbinder tussen inwoners.
Bestuurlijk belang Verbeteren euregionale samenwerking vanuit 360 graden visie van Beekdaelen. Samenwerken met de directe buren aan de andere kant van de grens. Mogelijkheden benutten om Europese fondsen aan te spreken. Versterken netwerkpositie gemeentebestuur Beekdaelen
Financieel belang Bijdrage 2022 gemeente Beekdaelen is € 8.400 .
Eigen vermogen € 378.000 respectievelijk nog niet bekend
(begin – eind 2022)
Vreemd vermogen € 572.000 respectievelijk nog niet bekend
(begin – eind 2022)
Ontwikkelingen In het jaar 2022 hebben extra uitgaven plaatsgevonden in het kader van projecten die vanwege corona vertraging hebben opgelopen. Voor het overige zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.

Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Vennootschappen en coöperaties
Naam N.V. Bank Nederlandse Gemeente (BNG)
Vestigingsplaats Den Haag
Betrokkenen Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemRaadschap.
Doel BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Gemeente Beekdaelen heeft in 2022 een dividend ontvangen (over boekjaar 2022) van € 62.000.
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 5.062 mln. respectievelijk € 4,600 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 143.995 mln. respectievelijk € 107.500 mln.
Resultaat (2022) € 300 miljoen
Ontwikkelingen Continuïteit.
Naam Enexis Holding NV
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Gemeente Beekdaelen heeft in 2022 een dividend ontvangen (boekjaar 2021) van € 823.000.
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 4.241 mln. respectievelijk € 5.441 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 5.154 mln. respectievelijk € 4.907 mln.
Resultaat (2022) € 1.300 miljoen
Ontwikkelingen Enexis werkt samen met provincies en gemeenten op het gebied van duurzaamheid hetgeen resulteert in een aantal gezamenlijke projecten. Enexis gaat een afweging leidraad opzetten die gemeenten kan ondersteunen in hun regierol in de wijkgerichte aanpak om aardgas te vervangen voor andere energiebronnen. Enexis ziet het duurzaam gebruik van de bestaande netwerken als een efficiënt middel om de energietransitie te versnellen.
In de AVA van 2022 is het nieuwe strategisch plan vastgesteld. Daarin wordt gekozen voor focus op kerntaken met drie hoofddoelen:
1. Wij sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes
Mede richting geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe.
2. Wij bieden iedereen altijd toegang tot energie
Voor iedereen een toegankelijke, veilige energie-infrastructuur met behoud van een hoge leveringszekerheid en tegen de laagst mogelijk kosten.
3. Klanten weten wat ze aan ons hebben
Transparante, betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan klanten en marktpartijen.
Deze missie komt voort uit maatschappelijke ontwikkelingen die een materiële impact op Enexis hebben: klimaatverandering & energietransitie; participatie en vertrouwen in instituties (burgers willen meer invloed op hun directe leefomgeving); digitale transformaties
Naam CSV Amsterdam B.V.
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 312.000 respectievelijk € 210.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 23.000 respectievelijk € 13.000
Resultaat (2022) € 102.000 negatief
Ontwikkelingen CSV zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie
Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhoudersommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting.
In februari 2021 heeft CSV bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is CSV in gesprek met de Belastingdienst over het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een eventuele gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie van CSV de procedure al dan niet worden voortgezet.
Na afwikkeling van deze bezwaar- en eventuele gerechtelijke procedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure (bijvoorbeeld door een mogelijk compromis tussen de Belastingdienst en CSV of een besluit van de Aandeelhouderscommissie de procedure niet verder voort te zetten) zal CSV kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Naam Publiekbelang Electriciteitsproductie B.V.
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 1,5 mln. respectievelijk € 1,5 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 7.000 respectievelijk € 10.000
Resultaat (2022) € 52.000 negatief
Ontwikkelingen Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen met betrekking tot het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009 nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan of deze contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden.
Het doel is dat de vennootschap in 2023 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Naam RWM NV
Vestigingsplaats Sittard-Geleen
Betrokkenen De gemeenten Beek, Stein, Sittard-Geleen en Beekdaelen.
Doel Inzameling, verwerking, transporteren, en vermarkten van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en de gladheidbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder aangesloten gemeente.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Bijdrage 2022: € 965.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 6.109.000 respectievelijk € 5.326.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 3.901.000 respectievelijk € 5.952.000
Resultaat (2022)