Programma 5 : Sociaal domein en volksgezondheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma ‘Sociaal Domein en Volksgezondheid’ bevat de taakvelden: Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet, arbeidsparticipatie, volksgezondheid, zelfredzaamheid en burgerparticipatie. 
In de paragrafen hieronder is aangegeven hoe wij hier in 2022 invulling aan hebben gegeven. Het jaar 2022 stond minder in het teken van Covid-19 dan het voorgaande jaar zodat dienstverlening en beleidsontwikkeling  weer voluit zijn opgepakt. Vanaf 24 februari (Oekraine crisis) is daarnaast een continue inspanning van de afdeling gevraagd bij de opvang van gevluchte Oekrainers en alle zaken die daarbij komen kijken (onderwijs kinderen, taalcafe's voor volwassenen, vervoer enz.)

 

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
 • Samenkracht en burgerparticipatie
 • Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
 • Inkomensregelingen
 • WSW en beschut werk
 • Arbeidsparticipatie
 • Maatwerkvoorzieningen (WMO)
 • Maatwerkdienstverlening 18+
 • Maatwerkdienstverlening 18-
 • Geëscaleerde zorg 18+
 • Geëscaleerde zorg 18-
 • Volksgezondheid

Wmo

Terug naar navigatie - Wmo

In 2022 hebben wij wederom succesvol het Mantelzorgcompliment uitgevoerd. Bijna 600 geregistreerde mantelzorgers hebben wederom een financiële waardering voor hun inzet ontvangen 

Om fraude in de zorg (zowel Wmo als Jeugdwet) op te sporen, te onderzoeken en waar nodig te bestraffen hebben diverse partijen de krachten gebundeld. Signalen over fraude en misbruik komen terecht bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Het IKZ is sinds 2016 landelijk actief en betreft een samenwerkingsverband van 9 partners die gezamenlijk fraude in de zorg bestrijden. In 2022 hebben wij besloten bij het IZK aan te sluiten.

Ten gevolge van onder andere demografische ontwikkelingen, teruglopende budgetten en een uitbreiding van taken staan gemeenten voor een grote uitdaging in het Sociaal Domein. Om de zorg betaalbaar te houden, efficiënt in te richten en op de juiste wijze in te zetten, is het nodig om beleidsmatig te innoveren. Om integraal beleid te ontwikkelen en te monitoren of dit het gewenste effect heeft, is het onontbeerlijk om te beschikken over betrouwbare integrale data op basis waarvan beleid wordt ontwikkeld. Deze sturing op basis van data (feiten en cijfers) wordt ook wel datagedreven werken genoemd. In juni 2022 zijn wij gestart met de verdere uitwerking van een 3 sporen beleid voor de implementatie van datagedreven werken in het Sociaal Domein. Gaandeweg is geconcludeerd dat datagedreven werken niet alleen voor het sociaal domein zinvolle informatie oplevert, maar in feite gemeente breed ingezet zou moeten worden. Samen met afd. Bedrijfsvoering wordt bezien hoe wij in 2023 verder uitvoering aan kunnen geven.

Jeugdwet

Terug naar navigatie - Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar, zoals verschillende vormen van begeleiding, persoonlijke verzorging, behandeling van psychische aandoeningen en ondersteuning bij ernstige enkelvoudige dyslexie. 
Om bovenstaande tot een goede uitvoering te brengen, werken wij samen in de jeugdregio Zuid-Limburg op basis van het Transformatieplan Jeugdhulp regio Zuid-Limburg. De basis van dit plan ligt in het beleidskader jeugdhulp 2019-2022. Dit beleidskader is in 2019 door de gemeenteraden in onze jeugdregio vastgesteld.

Vanuit de Landelijke Hervormingsagenda staan er 2 doelstellingen centraal, die voor ons als gemeente een bezuiniging moeten doorvoeren. Dit heeft effect op onze gemeentelijke begroting. Zowel regionaal als lokaal hebben wij hier aandacht voor:

 • Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en waar dit nodig is.
 • Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

Daarnaast heeft Beekdaelen zich ook verder ontwikkeld en zijn we een vooruitstrevende gemeente in de uitvoering van de jeugdwet en transformatie. Zo hebben wij actief ingezet op datagedreven werken en preventief jeugdbeleid.
Lokaal wordt gewerkt aan een eigen dashboard voor het sociaal domein, met deze ontwikkeling sluiten wij aan bij het lokale coalitieprogramma rondom gemeente breed data-gestuurd werken. Dit project is opgestart in 2022 en loopt door in 2023.
Vrijwel alle gemeenten worstelen met de hoge kosten in de jeugdzorg. Wij willen hier grip op krijgen door onder andere het samenwerken en uitbreiden van het voorliggend veld. Een samenwerking vanuit een diepere laag, waarin we elkaar versterken door expertise van elkaar aan te vullen. Zorgen dat partijen elkaar beter weten te vinden. Een goede samenwerking kan ervoor zorgen dat er minder opschaling noodzakelijk is naar de geïndiceerde zorg. Als voorbeeld: de inzet van de Praktijkondersteuner Jeugd en de aanbesteding voorliggend veld die in de planning staat voor 2023.

Toegang en Cliëntondersteuning

Door het inzetten van Praktijkondersteuners huisarts specifiek voor Jeugd (POH-J) wordt actief ingezet op preventie en tijdige passende hulp en ondersteuning. 
In de jeugdhulp wordt samengewerkt met de overige gemeenten in Zuid-Limburg. In het beleidsplan ‘Zuid-Limburg voor de jeugd 2019-2022’ zijn de transformatiedoelen eerder juiste hulp op maat, demedicaliseren en normaliseren opgenomen. De inzet van de POH-J is gericht op juiste hulp op maat, maar heeft ook als doel onterechte verwijzingen vooral naar de niet-vrij toegankelijke jeugd GGZ te voorkomen. Enerzijds leidt de ervaring en kennis van de POH-J tot een gerichtere verwijzing waar dit nodig is, anderzijds leert de pilot dat een groot deel van de jeugdigen die in contact komen met de POH-J niet verwezen worden naar de geïndiceerde jeugd- GGZ. Dit laatste omdat de POH-J de mogelijkheid heeft zelfstandig enige gesprekken te voeren waarmee een verwijzing naar geïndiceerde jeugdhulp niet meer nodig blijkt, maar ook omdat de POH-J een bijdrage levert aan het normaliseren van problematiek (niet onnodig problematiseren). De inzet van de POH-J ondersteunt daarmee de transformatiedoelen in het regionale beleidsplan.

Doelgroeparrangement

In het beleidskader “Zuid-Limburg voor de Jeugd” 2019-2022 staat over deze samenwerking dat het onze droom is dat we op weg zijn naar een samenleving met inclusiever onderwijs, gericht op preventie, thuisnabij vormgegeven in krachtige en energieke voorscholen en scholen (kind-centra) met voldoende ondersteuning vanuit jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, via intensieve interprofessionele samenwerking: vindplaats wordt onze gezamenlijke werkplaats. 
Om dit doel te kunnen behalen wordt er aanvullend op de inkoop van de arrangementen jeugdhulp door Zuid-Limburgse G16 gemeenten financiële middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van collectieve ondersteuning op school middels de doelgroeparrangementen Onderwijs-Jeugd.

Maatwerkdienstverlening 18-

Het jaar 2022 stond in het teken van aanbesteding en implementatie van de inkoop Jeugdhulp Zuid-Limburg. Het betreft de segmenten ambulante zorg (behandeling en begeleiding), Gesloten en intensief klinische jeugdzorg (GIK-J) en Wonen.

Vanaf 1 juli 2022 is de overeenkomst GIK-J ingegaan, de nieuwe samenwerking in Zuid-Limburg op het gebied van Gesloten en Intensief Klinische Jeugdzorg.
De regionale aanbesteding voor Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg (GIK-J) is gegund aan het samenwerkingsverband Koraal, Via Jeugd, XONAR en Mondriaan. Dit samenwerkingsverband gaat vanaf 1 juli 2022 het totaal aan gesloten en intensief klinische jeugdhulp uitvoeren voor Zuid-Limburg
Door dit contract met het samenwerkingsverband willen we de zorg aan deze jeugdigen verbeteren, de instroom verminderen en de opnameduur verkorten. Ook willen we het verblijf in een instelling verminderen door de zorg die nodig is zoveel als mogelijk naar de jeugdige en zijn woonomgeving toe te brengen (thuis dan wel in een lichtere woonvorm) en te voorkomen dat jeugdigen onnodig moeten verhuizen binnen diverse zorgaanbieders als er tijdelijk meer of specifiekere hulp nodig is.
Hier zijn nog wat losse eindjes te verknopen, omdat de aanbesteding er nog niet toe heeft geleid dat het aantal jeugdige binnen het GIK-J afneemt. Dit is een uitdaging voor 2023. 

Maatwerkvoorzieningen

De maatwerkvoorzieningen die wij inzetten op factuurbasis, zijn de voorzieningen die niet zijn ingekocht bij de arrangementen jeugdhulp Zuid-Limburg. Het betreft vaak zorg in een grijs gebied, wanneer er voor een ondersteuningsbehoefte meerdere wetten van toepassing kunnen zijn en er geen duidelijke criteria zijn om te bepalen onder welke wet de ondersteuningsbehoefte valt. Denkend aan zorgverzekeringswet, jeugdwet en onderwijswetten.
In 2022 zijn er minder maatwerkvoorzieningen toegekend, dit vinden wij een positieve ontwikkeling.

Woonplaatsbeginsel

Het Nieuwe Woonplaatbeginsel (NWB) heeft in 2022 ertoe geleid dat een aantal cliënten is toegewezen aan de gemeente Beekdaelen (+18 cliënten). Maar dat een nog groter aantal cliënten is “verhuisd” naar andere gemeenten (-36). Dit heeft een positief financieel effect op het kostenniveau gehad. Want onze totale bekostiging Jeugdhulp gemeente Maastricht daalde van € 9,1 miljoen in 2021 naar € 8,8 miljoen in 2022. Een overschot van plusminus  € 300.000. 
Het totale overschot op Jeugdhulp willen we graag via de resultaatbestemming overhevelen naar begrotingsjaar 2023, omdat we in 2023 te maken gaan krijgen met ontwikkelingen die de kosten zullen verhogen. Denk aan: hogere tarieven, indexering, stijging van het aantal GIK-J cliënten en hogere kosten voor het landelijk transitiearrangement (LTA).


Geëscaleerde zorg

Het streven is zoveel mogelijk ouders en jeugdigen hulp bieden binnen het vrijwillige kader. Hier hebben wij niet altijd invloed op. Een rechter bepaalt wanneer er sprake is van een jeugdreclassering of jeugdbeschermingmaatregel. Wij betalen vanuit de gemeente de financiering aan de gecertifieerde instellingen die de maatregel uitvoeren. Het is een positieve ontwikkeling dat de maatregelen minderen en daarmee ook de kosten minder worden.
n 2022 stond de subsidieregeling voor de gecertifieerde instellingen centraal. De huidige subsidieregeling loopt ten einde, voor 2023 moet er een nieuwe subsidieregeling komen. Centrumgemeente Maastricht is hiervoor eindverantwoordelijk. 

Participatiewet

Terug naar navigatie - Participatiewet

Coöperatieve aanpak
De Universiteit van Maastricht doet onderzoek naar de effectiviteit van de coöperatieve aanpak als innovatief re-integratie instrument. Mede door corona en stagnatie van de instroom in de coöperatieve aanpak heeft het onderzoek niet volgens planning kunnen verlopen. Wij hebben in maart 2022 ingestemd met een gewijzigde onderzoeksopzet en de verlenging van de doorlooptijd van het onderzoek tot 1-9-2023. De coöperatieve aanpak is per 1-1-2023 ondergebracht bij ISD Kompas. 

Oekraïense vluchtelingen
Via ons sociale dienst ISD Kompas hebben wij leefgeld verstrekt aan Oekraïense vluchtelingen. Met inzet van de coöperatieve aanpak hebben wij een aantal Oekraïense vluchtelingen naar werk begeleid. 

Energiearmoede
Via onze sociale dienst ISD Kompas hebben wij de landelijke energietoeslag 2022 uitbetaald aan de doelgroep, zijnde huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. 1.654 Huishoudens hebben de energietoeslag 2022 ontvangen. Hiervan waren 987 huishoudens bekend bij ISD Kompas (uitkering of minimaregeling); 667 huishoudens waren tot het moment van aanvraag van de energietoeslag onbekend bij ISD Kompas.

Eind september 2022 hebben wij ingestemd met de regionale korte termijn aanpak energiebesparende maatregelen ter bestrijding van energiearmoede. Met deze aanpak willen wij inwoners met lage inkomens helpen hun energiekosten te reduceren, zowel via gedrag als het treffen van kleine energiebesparende maatregelen. Deze korte termijn aanpak loopt door in 2023.

Kadernota armoedebeleid
In 2022 hebben wij samen met Voerendaal en Simpelveld de kadernota armoedebeleid 2023 voorbereid. Uw raad heeft de kadernota armoedebeleid in december 2022 vastgesteld. 

Verordeningen Participatiewet
Uw raad heeft in december 2022 een aantal verordeningen Participatiewet vastgesteld. 

Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Volksgezondheid

Er is een trendbreuk nodig om gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg in te lopen en te
veranderen ‘van signaalrood naar bronsgroen’. De 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben samen de Kansrijke Start aanpak uitgerold en interventies gestart gericht op de eerste 1000 dagen  (Nu niet zwanger, Voorzorg en Stevig ouderschap) van pasgeborenen. Beekdaelen is gestart met het vormen van een lokale coalitie (samenwerking tussen professionals uit het medisch domein en sociaal domein) en heeft in 2022 de methodiek Centering Pregancy ingevoerd.

Zelfredzaamheid en burgerparticipatie

Terug naar navigatie - Zelfredzaamheid en burgerparticipatie

In 2022 is naar aanleiding van een motie van uw raad een projectaanvraag ingediend bij de regio Parkstad voor het project Sociaal Economische Structuurversterking Nuinhofwijk. De gevraagde DUB-middelen zijn op 24 maart 2022 toegekend door Parkstad, waarna het project is gestart.

In 2022 is gewerkt aan:
-    Wijk in beeld: er zijn aanvullende data opgehaald m.b.t. de wijk om nog meer gericht thematische te kunnen werken en ondersteuning te kunnen bieden;

-   Netwerk verkennen en waar nodig nieuwe verbindingen leggen en partners positioneren,
lokaal (professionals, vrijwilligers, gemeente), regionaal (contact met vergelijkbare projecten);
-    Nauwe afstemming met het fysieke herstructureringstraject Nuinhof, bijdrage aan onderdelen burgerparticipatie en communicatie;
-    Start bouwen aan samenkracht door middel van het identificeren en benaderen van sleutelfiguren ind e wijk, 
de prioriteiten van en bij wijkbewoners ophalen en het realiseren van een wijkvoorziening in samenwerking met de woningstichting  en inwoners aan de Nuinhofstraat 44 in Nuth. Vanuit deze wijkvoorziening worden voornamelijk door inwoners en vrijwilligers diverse activiteiten georganiseerd gericht op de aanpak van eenzaamheid/sociale cohesie, armoede ed. 

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In het raadsbreed programma ‘Samen maken wij Beekdaelen’ zijn de volgende doelen verwoord:

 • Wij ontwikkelen ontmoetingsplekken en voorzieningen in de dorpen.
 • Wij onderstrepen het belang van het verenigingsleven voor de vitaliteit van de dorpen.
 • Wij onderstrepen het gegeven dat iedereen de kans moet hebben om maatschappelijk mee te doen.
 • Wij activeren zorg in de buurt.
 • Wij versterken arbeidsparticipatie; ook voor de meest kwetsbare burgers in onze gemeente.

 

Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?

Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?

Terug naar navigatie - Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
Nr. Beleidsindicator Toelichting Gemeente Score
1. Kinderen in armoede Omschrijving: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Beekdaelen: 4%
Bron: CBS-jeugd Gemeente 25-50 dzd inwoners: 4%
Jaar: 2021
2. Netto arbeidsparticipatie Omschrijving: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Beekdaelen: 69,4%
Bron: CBS - Arbeidsdeelname Gemeente 25-50 dzd inwoners: 72,5%
Jaar: 2022
3. % Jeugdwerkloosheid Omschrijving: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Beekdaelen: 1%
Bron: CBS jeugd Gemeente 25-50 dzd inwoners: 1%
Jaar: 2021
4. Bijstandsuitkeringen Omschrijving: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder. Beekdaelen: 237,3
Bron: CBS – Participatie Wet Gemeente 25-50 dzd inwoners: 278,2
Jaar: 2021
5. Aantal re-integratievoorzieningen Omschrijving: Het aantal re-integratie voorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Beekdaelen: 14,7
Bron: CBS – Participatie Wet Gemeente 25-50 dzd inwoners: 11,7
Jaar: 2e kw 2022
6. Jongeren met jeugdhulp Omschrijving: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Beekdaelen: 12,30%
Bron: CBS Jeugd Gemeente 25-50 dzd inwoners: 10,80%
Jaar: 2022 (1e halfjaar)
7. Jongeren met jeugdbescherming Omschrijving: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel in percentage van totaal jeugdzorgtrajecten Beekdaelen: 0,80%
Bron: CBS Jeugd Gemeente 25-50 dzd inwoners: 1,10%
Jaar: 2021
8. Jongeren met jeugdreclassering Omschrijving: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel in percentage van totaal jeugdzorgtrajecten Beekdaelen: onbekend
Bron: CBS Jeugd 25-50 dzd inwoners: 0,30%
Jaar: 2022 (1e halfjaar)

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Sociaal domein en volksgezondheid (bedragen x € 1.000) Primitief Bijgesteld Rekening Verschil
lasten per taakveld:
6.1 samenkracht en burgerparticipatie -4.667 -5.680 -5.125 555
6.2 wijkteams - - - -
6.3 inkomensregelingen -9.274 -11.743 -12.043 -299
6.4 begeleide participatie -5.399 -5.389 -5.411 -22
6.5 arbeidsparticipatie -1.106 -1.327 -1.106 221
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.127 -1.211 -1.417 -206
6.71 maatwerkdienstverlening 18+ -7.997 -8.313 -8.369 -56
6.72 maatwerkdienstverlening 18- -11.212 -11.744 -10.215 1.529
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -469 -519 -389 130
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -255 -255 -288 -33
7.1 volksgezondheid -1.643 -1.648 -1.672 -24
totale lasten -43.149 -47.829 -46.034 1.795
baten per taakveld:
6.1 samenkracht en burgerparticipatie 153 703 2.141 1.438
6.3 inkomensregelingen 7.645 6.427 6.427 -0
6.4 begeleide participatie - - 53 53
6.5 arbeidsparticipatie - 237 275 38
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO) 13 13 20 7
6.71 maatwerkdienstverlening 18+ 300 277 363 86
6.72 maatwerkdienstverlening 18- 82 91 119 27
6.81 geëscaleerde zorg 18+ - - 50 50
6.82 Geëscaleerde zorg 18- - 27 31 3
7.1 volksgezondheid 20 22 23 0
totale baten 8.214 7.799 9.502 1.704
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -34.935 -40.030 -36.531 3.499 40
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves -1 -1 -1 -
0.10 Onttrekking reserves 7 632 448 -185
Saldo resultaatbestemming 7 631 447 -185
Resultaat programma -34.928 -39.399 -36.085 3.314