Programma 0: Algemeen bestuur en ondersteuning

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
 • Bestuur
 • Resultaat van de rekening van baten en lasten
 • Burgerzaken
 • Beheer overige gebouwen en gronden
 • Overhead
 • Treasury
 • OZB woningen
 • OZB niet-woningen
 • Parkeerbelasting
 • Belastingen overig
 • Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
 • Overige baten en lasten
 • Vennootschapsbelasting 

Middengebied Zuid- Limburg

Terug naar navigatie - Middengebied Zuid- Limburg

Komende jaren staan we als overheden, bedrijven en maatschappelijke partners samen met onze inwoners voor grote fysieke en sociale uitdagingen in onze leefomgeving. Negen Zuid-Limburgse plattelandsgemeenten hebben het Strategisch Actieplan Middengebied Zuid-Limburg vastgesteld om het Middengebied te ontwikkelen tot een duurzame ‘groene long’ voor de hele Zuid-Limburgse regio. 
Dit vindt plaats aan de hand van zes strategische actiepunten:
•     Het Middengebied ontwikkelen als experimenteerregio op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.
•     Het activeren van ‘de groene long’ functie van het Middengebied: een gezondheidsoase van hoge luchtkwaliteit in Zuid-Limburg.
•     Het positioneren van het Middengebied als centrum van integrale kwaliteitslandbouw met focus op productie voor lokale afzet, korte ketens en agrariërs als landschapbeheerders.
•     Het Middengebied als ‘creative highland’ voor vernieuwend, kleinschalig ondernemerschap.
•     Het benutten van de sterke sociale samenhang en saamhorigheid als aantrekkingsfactor voor zowel jong als oud.
•     De ontwikkeling van Zuid- Limburg tot een ‘green destination’; het duurzaam maken van de hele toeristische sector.

Elkaar helpen, ondersteunen en ervaringen uitwisselen zijn belangrijke uitgangspunten. Projecten en activiteiten, die hun succes in één van de deelnemende gemeenten bewezen hebben, worden uitgerold. Op sommige onderdelen is Beekdaelen koploper, op andere terreinen kunnen wij leren van de ervaringen die zijn opgedaan in de andere gemeenten. Daarnaast worden door de Middengebied[1]gemeenten ook nieuwe activiteiten en projecten ontwikkeld. Het Middengebied focust enerzijds op behoud en versterking van het eigen bijzondere landschappelijke karakter. Anderzijds is de samenwerking aanvullend aan de ontwikkeling van het stedelijk gebied eromheen. Dit is in lijn met de gekozen strategie van de 360 graden-oriëntatie van Beekdaelen. 
In 2019 zijn een Strategisch Actieplan en een Uitvoeringsagenda voor het Middengebied opgesteld. Hierop volgend is gewerkt aan het inrichten van een tijdelijke governance, het opstellen en onderschrijven van samenwerkingsprincipes en de start van de eerste vier gezamenlijke projecten binnen de vier programmalijnen Landschap en Landbouw, Toerisme van de toekomst, Vitale Samenleving en Duurzaamheid.

Deze projecten zijn:Landschap en Landbouw - analyse agrarische sector/vitaliteitsmanager

 • Toerisme van de Toekomst – sectorplatform Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg (intensivering samenwerking met de sector)
 • Vitale Samenleving – ontwikkeling de Gezonde Groene School
 • Duurzaamheid - inrichting Duurzaamheidsfonds voor het Middengebied

Landschap en Landbouw
Vanuit de programmalijn Landschap en Landbouw in het Middengebied zijn de samenwerkende gemeenten een inventarisatie gestart onder agrarische bedrijven. Na een aanvankelijke focus op agrarische bedrijfskavels is, met name op verzoek vanuit gemeente Beekdaelen, de reikwijdte van het onderzoek verbreed naar de toekomstmogelijkheden, knelpunten en kansen van agrarische bedrijven, in relatie tot hun omgeving. Daarbij komt tevens aan bod de rol die agrarische bedrijven kunnen en willen vervullen in actuele maatschappelijke opgaven op het gebied van onder meer natuur (inclusief stikstof), water en klimaat.
De inventarisatie van agrarische bedrijven in de gemeente Beekdaelen start in 2023.


Toerisme van de Toekomst (Zuid-Limburg)

In mei 2020 is de visie vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2030 (visie VTE Zuid-Limburg) door de raad vastgesteld. De visie is opgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers van de sector (o.a. Visit Zuid-Limburg, Maastricht Marketing, Recron, Koninklijke Horeca Nederland, LLTB en de Natuur en Milieufederatie Limburg). De visie is door alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten vastgesteld. De visie vrijetijdseconomie Zuid-Limburg en het uitvoeringsprogramma Middengebied Zuid-Limburg (programmalijn Toerisme van de Toekomst) sluiten op elkaar aan en vormen het kader voor de verdere uitvoering. In samenspraak met vertegenwoordigers van de sector heeft, op initiatief van de Middengebied gemeenten,  in 2022 een intensivering van de samenwerking plaatsgevonden en is een verdiepingsslag gemaakt met concrete projecten (schaalniveau Zuid-Limburg), waarmee de komende periode aan de slag wordt gegaan.

 •  In 2022 is de aanbestedingsprocedure (Europees) in het kader van het Knopen Lopen (uniform wandelroutenetwerk Zuid-Limburg) opgestart. Uitvoering is voorzien in 2023 en naar verwachting is het netwerk operationeel voor Pasen 2024. 
 • In 2022 is een gezamenlijke promotiecampagne ontwikkeld (schaalniveau Zuid-Limburg) en uitgerold (Zuid-Limburg magazine en digitaal via het concept Meet the Locals). 
 • In 2022 is gestart met het onderzoeken op welke wijze een dataportaal/ lab voor de vrijetijdssector kan worden ontwikkeld (het ontbreekt in Zuid-Limburg en Limburg aan actuele en overzichtelijke data voor de vrijetijdssector). Het onderzoek is opgestart in samenspraak met alle Limburgse gemeenten, de provincie Limburg en vertegenwoordigers van de sector. Wij verwachten de uitkomsten van het onderzoek medio 2023. 
 • De ondernemers in de regio zijn de partijen die voor de continue duurzame vernieuwing en innovatie moeten zorgen. Vanuit de overheid willen we hierbij ondersteuning bieden. Voor vernieuwing op het vlak van streekproducten (Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg) wordt deze ondersteuning reeds geboden. Ook het LIOF heeft een belangrijke rol met haar programma Limburg Toerisme, net als de Limburgse onderwijsinstellingen. Ook voor de duurzame transitie van ondernemers wordt, samen met diverse betrokken partijen, ondersteuningsaanbod verder ontwikkeld. Samen met ondernemers en onderwijspartijen zal in 2023 worden bezien of en waar extra inspanning van partijen benodigd is om continue duurzame vernieuwing en innovatie in het toeristisch-recreatief product mogelijk te maken.

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)-gebied Zuid-Limburg

Terug naar navigatie - Nationale Omgevingsvisie (NOVI)-gebied Zuid-Limburg

Afgelopen jaar heeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan Zuid-Limburg de status NOVI-gebied toegekend vanwege de stapeling en complexiteit aan opgaven ook van nationale betekenis en de aanwezige (grensoverschrijdende) kansen. Dat betekent langjarige samenwerking tussen Rijk en regio om samen de grote gebiedsgerichte opgaven in Zuid-Limburg aan te pakken. Onder de noemer NOVEX-gebied (Nationale Omgevingsvisie Extra) heeft het huidige kabinet die status bevestigd en duidelijk gemaakt langs welk pad men de samenwerking vervolgens wil concretiseren (met als eerste stap een gezamenlijk ontwikkelperspectief voor Zuid-Limburg) en de uitvoering wil versnellen. 
 

In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn wat -zowel op nationaal als regionaal niveau- de ruimtevragers zijn, wat er ruimtelijk moet worden ingepast. In de loop van 2022 is de gemeente Beekdaelen als vertegenwoordiging mede namens de regio Parkstad Limburg en het Middengebied Zuid-Limburg zowel bestuurlijk als ambtelijk vertegenwoordigd in de overleggen met diverse partners over NOVEX Zuid-Limburg. De provincie Limburg dient hiertoe in oktober 2023 een ruimtelijk voorstel bij het ministerie in te dienen.

In 2022 zijn eerste ontwikkelingen ingezet:
 
•    Eén van de onderdelen uit NOVEX Zuid-Limburg is Panorama Zuid-Limburg. Het is een ontwerpend onderzoek dat aan de hand van toekomstperspectieven ruimtelijke keuzes en ruimtelijke schuurpunten inzichtelijk maakt en hulp biedt bij het maken van ruimtelijke keuzes. Panorama Zuid-Limburg is geen beleidsplan of visie; het is een inspiratiedocument en bedoeld als discussiestuk voor het landelijk ruimtelijke voorstel/arrangement, het ruimtelijk perspectief NOVEX Zuid-Limburg, de Gemeentelijke Omgevingsvisies en de actualisatie Provinciale Omgevingsvisie (en Omgevingsverordening)
Het ontwerpend onderzoek wordt uitgevoerd samen met ontwerpbureau PosadMaxwan en komt tot stand middels een participatief proces in samenwerking met diverse belanghebbenden. Een belangrijke stap in het proces is daarmee ook de discussie over de toekomstscenario’s. Panorama Zuid-Limburg wordt medio 2023 in het Bestuurlijk KernOverleg Zuid-Limburg besproken.

•    In bestuurlijke opdracht van de Tripool gemeenten (Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen) en de provincie Limburg doet de Rijksuniversiteit Groningen samen met Berenschot onderzoek naar hoe in Zuid-Limburg wordt gewerkt aan publieke waarden en welke factoren het succes van de regionale samenwerking in Zuid-Limburg bepalen. Het samenspel tussen het Bestuurlijke Regionale Ecosysteem (BRE), het economische ecosysteem en het maatschappelijke ecosysteem staat hierbij centraal. Het is de bedoelding dat het BRE-onderzoek aanbevelingen oplevert over hoe de samenwerking tussen het bestuurlijke, maatschappelijk en economisch ecosysteem in Zuid-Limburg zinvol versterkt kan worden. Het BRE-onderzoek zal medio 2023 opgeleverd worden.


•    Het Kabinet heeft besloten de Regio Deals voort te zetten. Het budget voor 2022 tot en met 2025 is € 900 miljoen en zal in meerdere tranches worden opengesteld. Net als bij de eerdere Regio Deals dragen ook de regionale partijen bij aan de financiering. De bijdrage vanuit het Rijk is per deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. Het 4e deel van de Regio Deals is gestart op 15 juli 2022. Vanaf september 2022 heeft onze gemeente intensief met de regio Parkstad Limburg en de regio Westelijk Zuid-Limburg gewerkt aan het ontwikkelen van twee sterke regiodeals voor de regio Zuid-Limburg. Basis voor de aanvraag vormen de NOVI-opgaven, die door de gemeenten in Zuid-Limburg, Provincie Limburg en het Rijk zijn onderschreven en die de belangrijkste gedeelde opgaven voor de regio zijn (circulaire economie, groene long, sociale en vitale wijken en kernen). 

Zelfsturing

Terug naar navigatie - Zelfsturing

De gemeente Beekdaelen heeft in 2021 een provinciale subsidie ontvangen (ad € 705.000) voor de ontwikkeling van projecten die vorm en inhoud geven aan het begrip zelfsturing. De volgende projecten zijn bij de toekenning benoemd:
1. Gezond leven en gezond landschap
2. Gezond Beekdaelen
3. Dorpscoördinator
4. Anders participeren (wo. De Koeteleboet)
5. Coöperatieve aanpak
6. Burger initiatieftafel
7. Nieuwe woonvormen

En aantal van deze projecten is in een vergevorderd stadium dan wel afgerond, zoals de pilot dorpscoördinator, de pilot coöperatieve aanpak, de Burgerinitiatieftafel en De Koeteleboet. Andere projecten zitten nog in een experimenteer- en ontwikkelfase en behoeven nog verdere uitwerking.

Ontwikkelagenda 2023

Terug naar navigatie - Ontwikkelagenda 2023

In 2022 is een aanvang gemaakt met de aanpak landelijk gebied. Er is door gemeente Beekdaelen als penvoerder een 'stikstofnotitie' opgesteld, welke omarmd is door alle Zuid Limburgse gemeenten. Deze notitie is aangeboden aan de Provincie Limburg in het kader van het NPLG. 

In 2022 is in samenwerking met regiobureau Parkstad een bid voorbereid voor de regiodeal 2.0. 

EU- herstelfonds

Terug naar navigatie - EU- herstelfonds

In 2021 werd bekend dat alle lidstaten een beroep konden doen op het EU Herstelfonds. Met dit fonds steunt de EU de lidstaten financieel voor een snelle herstart van de economie, met als doel een veerkrachtiger, groener en digitaler Europa. Op 8 september 2022 maakte Ursula von der Leyen bekend dat Nederland in totaal 4,7 miljard euro uit het Herstelfonds zal krijgen. De Nederlandse plannen, die op nationaal niveau zijn ingestoken, spelen hierop in door geld aan te vragen voor investeringen in schonere binnenvaart, wind op zee, waterstof en warmtepompen. Daarnaast stelt Nederland hervormingen voor om klimaatneutraal te worden. Het tweede belangrijke thema van het Herstelfonds is om Europa te digitaliseren. Zo is de Europese Commissie voornemens een digitale identiteitskaart (EDI) te introduceren waarmee alle EU-burgers zich zowel online als offline kunnen identificeren. De Nederlandse plannen sluiten hierop aan door digitalisering en vergroening op punten te combineren. Onze nationale regering wil meer investeren in het treinverkeer en de doorstroming op de weg, waardoor de uitstoot verminderd wordt. Als gemeente hebben wij geen directe betrokkenheid met betrekking tot het EU Herstelfonds; wij zetten ons in op het realiseren van de regiodeals in Zuid-Limburg.

Dienstverlening

Terug naar navigatie - Dienstverlening

Onder dienstverlening verstaan wij al onze contacten met inwoners, ondernemers en bezoekers via onze dienstverleningskanalen (website, telefonie, post, e-mail of persoonlijk op afspraak). Door het uitvoeren van projecten werken wij aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. 

In 2022 hebben wij de focus gelegd op de inkoop van een aantal nieuwe systemen en afsluiten van nieuwe contracten. Deze vormen de basis voor de uitvoering van onze dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inkoop van een content management systeem voor de website en de inkoop van een bezorgdienst voor het bezorgen van de reisdocumenten. Inmiddels zijn wij gestart met de bouw van de nieuwe website en hebben wij hierin speciale aandacht voor digitale toegankelijkheid zodat onze website door alle doelgroepen te benaderen is (digitale inclusie). In 2022 is tevens het behoefteonderzoek voor de servicebalies burgerzaken uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is in de zomer van 2022 het besluit genomen om de servicebalies burgerzaken te centraliseren op de locatie in Nuth. Onze processen en systemen zijn naar aanleiding van dit besluit opnieuw ingericht. Eind 2022 zijn twee gemeentelijke informatiepunten in de kernen Schinnen en Schinveld geopend. Dit met als doel dat de gemeente dichtbij toegankelijk en benaderbaar blijft. 

In 2023 gaan wij verder met het optimaliseren, verbeteren en ontwikkelen van onze interne en externe dienstverlening. Dit is en blijft een doorlopend proces waarbij onze dienstverleningsvisie als basis fungeert (Beekdaelen maken we samen: digitaal waar mogelijk en persoonlijk waar nodig).

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In het raadsbreed programma  ‘Samen maken wij Beekdaelen’ zijn de volgende doelen verwoord:

 • De dienstverlening moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn Bewoners moeten kunnen meedenken over dienstverlening.
 • De gemeente moet duidelijk en tijdig informeren en communiceren.
 • De gemeente zoekt bij besluitvorming interactie met de bewoner.
 • De gemeente heeft een positieve houding ten opzichte van bewoners initiatieven.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?

Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?

Terug naar navigatie - Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
Nr. Beleidsindicator Toelichting Gemeente Score
1. Overhead Omschrijving: De overheadkosten als percentage van de totale lasten. Beekdaelen 8,96%
Bron: eigen gegevens
2. Formatie Omschrijving: De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het dienstsjaar op peildatum 1 janauri 2022 per 1.000 inwoners. Beekdaelen 6,29 fte
Bron: eigen gegevens
3. Bezetting Omschrijving: De werkelijke bezetting in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het dienstjaar (bezetting op 1 januari 2021 + bezetting op 31 december 2021 gedeeld door 2) per 1.000 inwoners Beekdaelen 5,71 fte
Bron: eigen gegevens
4. Apparaatskosten Omschrijving: De kosten per inwoner van de apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) per inwoner Beekdaelen 698,17
Bron: eigen gegevens
5. Externe inhuur Omschrijving: De kosten van externe inhuur uitgedrukt als percentage van de loonsom vermeerderd met de totale kosten voor externe inhuur. Deels gefinancierd uit vacatureruimte en generatiepact. Beekdaelen 16,27%
Bron: eigen eigen gegevens
6. Gemiddelde WOZ waarde Omschrijving: De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in euro’s Beekdaelen: 263.000
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken Gemeente 25-50 dzd inwoners: 313.000
Jaar: 2022
7. Nieuwbouw woningen Omschrijving: Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. Beekdaelen: 1,9
Bron: ABF – Systeem Woningvoorraad Gemeente 25-50 dzd inwoners: 8
Jaar: 2021
8. Demografische druk Omschrijving: De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Beekdaelen: 80,10%
Bron: CBS Bevolkingsstatistiek Gemeente 25-50 dzd inwoners: 79,00%
Jaar: 2021
9. Woonlasten éénpersoonshuishouden Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. Beekdaelen: 959
Bron: COELO, Groningen Gemeente 25-50 dzd inwoners: 833
Jaar: 2022
10. Woonlasten meerpersoonshuishouden Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Beekdaelen: 996
Bron: COELO, Groningen Gemeente 25-50 dzd inwoners: 916
Jaar: 2022

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000) Primitief Bijgesteld Rekening Verschil
lasten per taakveld:
0.1 bestuur -2.288 -2.689 -2.363 326
0.2 burgerzaken -1.283 -1.473 -1.242 231
0.3 beheer overige gebouwen en gronden -101 -73 -63 10
0.4 overhead -15.433 -16.877 -11.454 5.423
0.5 treausry -103 -182 -180 2
0.61 OZB-woningen -247 -282 -270 12
0.62 OZB niet-woningen -59 -59 -57 1
0.64 belastingen overig - - - -
0.8 overige baten en lasten -1.155 -6.900 -245 6.654
0.9 vennootschapsbelasting -10 -10 - 10
totale lasten -20.679 -28.544 -15.875 12.669
baten per taakveld:
0.1 bestuur - - 269 269
0.2 burgerzaken 474 474 422 -52
0.3 beheer overige gebouwen en gronden 79 67 43 -24
0.4 overhead 49 250 473 223
0.5 treausry 847 1.095 1.304 208
0.61 OZB-woningen 5.778 5.870 5.910 40
0.62 OZB niet-woningen 1.805 1.721 1.758 37
0.64 belastingen overig - - - -
0.7 algemene uitkering 60.894 66.825 67.832 1.007
0.8 overige baten en lasten 107 132 30 -102
totale baten 70.034 76.434 78.041 1.607
Saldo van baten en lasten bestaand beleid 49.356 47.890 62.166 14.276
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves -9.537 -14.416 -15.608 -1.192
0.10 Onttrekking reserves 11.709 25.215 15.515 -9.700
Saldo resultaatbestemming 2.171 10.798 -93 -10.892
Resultaat programma 51.527 58.688 62.072 3.384