Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma Onderwijs, Sport en Cultuur maakt onderdeel uit van een integrale aanpak in het kader van leefbaarheid, sociale cohesie en welbevinden in de zogeheten groene long van Zuid-Limburg. Het programma bestaat uit de taakvelden: basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken, sportbeleid en activering, cultuurbeleid in de brede zin (waaronder ook cultureel erfgoed) en sociale cohesie.

 

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
 • Openbaar basisonderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
 • Sportbeleid en activering
 • Sportaccommodaties
 • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
 • Musea
 • Cultureel erfgoed
 • Media
 • Samenkracht en burgerparticipatie

Onderwijs

Terug naar navigatie - Onderwijs

Samen met de basisscholen, kinderopvangorganisaties en jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er in 2022 gestart met een nieuwe overlegstructuur. Lijnen zijn kort en afspraken rondom VVE, doorgaande lijn en samenwerking worden in gezamenlijkheid afgestemd en besproken. 

In de uitvoering van het IHP ( Integraal Huisvestingsplan) werken we aan nieuwe huisvesting voor scholen.
In 2021 zijn de partners geselecteerd van het nieuwe Kindcentrum in Amstenrade. Met de partners Kinderopvang Parkstad ( KOP) en schoolbestuur Innovo is in 2022 is de samenwerkingsovereenkomst opgesteld en zijn er verdere afspraken gemaakt waar het Kindcentrum aan moet voldoen. 

Er heeft een locatie studie plaats gevonden rondom de nieuwe school voor het middengebied Doenrade/Bingelrade/Merkelbeek waarover in 2023 een besluit genomen zal worden met schoolbesturen Movare en Innovo.  

Voor de Oekraïense leerplichtige kinderen is in 2022 in samenwerking met Kindante onderwijs aangeboden in de leegstaande school in Doenrade.  Deze kinderen hebben een taalbad aangeboden gekregen gedurende 1 jaar waarna ze vervolgens uitstromen naar de diverse basisscholen dicht bij  het woonadres. Indien de thuissituatie hier naar vroeg zijn Oekraïense peuters opgevangen bij de peuteropvang locaties.  

 

Sport

Terug naar navigatie - Sport

Tennis: in 2022 is er gestart met een onderzoek naar de toekomst van tennis in gemeente Beekdaelen. In samenwerking met de verenigingen wordt een gezamenlijke visie opgesteld die moet leiden tot (een) robuuste en toekomstbestendige vereniging(en).  

Voetbal: in 2022 zijn de openstaande huurcontracten getekend door de voetbalverenigingen in Beekdaelen, waarmee het harmonisatietraject voor voetbalverenigingen is voltooid. 

Onderzoek: NOC*NSF heeft in opdracht van de gemeente onderzoek verricht in de georganiseerde sport in Beekdaelen, waaruit duidelijk is geworden dat er gigantische uitdagingen liggen om leden die dertig jaar of ouder zijn te blijven binden. Eveneens onderstrepen de resultaten het belang van de ongeorganiseerde sport in kaart te brengen en waar mogelijk deze beter te faciliteren.  

Cultuur

Terug naar navigatie - Cultuur

In 2022 is een start gemaakt met de uitvoering van diverse actiepunten uit het Uitvoeringsprogramma cultuur 2021 - 2024. Omdat het ambitieus programma betreft en de middelen beperkt zijn, is ervoor gekozen om één en ander gefaseerd op te pakken en uit te voeren. De gestelde ambities kunnen niet allemaal direct gerealiseerd worden. Gestart is met het instellen van een adviescommissie cultuurbeleid met bijbehorend reglement,  het opstellen van regels voor het aanvaarden van kunst in de openbare ruimte, uniformering van de financiering van het muziekonderwijs, het opstellen van een collectieplan kunst in de openbare ruimte en het aanpakken van achterstallig  onderhoud aan de kunstwerken. 

Sociale Cohesie

Terug naar navigatie - Sociale Cohesie

Na een intensief proces van kennismaking en overleg met speeltuinstichtingen plus onderzoek naar kerngegevens van alle speellocaties in Beekdaelen (mei t/m september 2022) zijn eind november 2022 drie beleidsvarianten gepresenteerd aan de speeltuinbesturen, jongerenorganisaties en raadsleden. 
De drie varianten zijn samen met de speeltuinbesturen ontwikkeld o.a. op basis van de knelpunten rondom de speellocaties. De drie varianten luidden: alle speellocaties behouden, openbare locaties afbouwen op het moment dat zij aan vervanging toe zijn of direct alle openbare locaties verwijderen. De reacties hierop zijn verwerkt.  Dit heeft geleid tot een extra, vierde, variant. In deze variant kunnen de openbare locaties, op het moment dat zij aan vervanging toe zijn, worden omgevormd naar ‘ontmoetingsplekken’ voor jong maar ook voor oud. De behoefte in de buurt/wijk is daarbij leidend, maar ook de betrokkenheid uit de buurt/wijk is een belangrijke voorwaarde hierbij. Gebruikers/bewoners geven in dat geval aan welke activiteiten gewenst zijn op de locatie. Ook geven zij aan of zij bereid zijn een actieve rol in het proces van ontwikkeling en toezicht te spelen. Het uitgangspunt is om hierbij zoveel mogelijk natuurlijke spelelementen toe te passen. Eén en ander wordt in 2023 verder vormgegeven.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In het raadsbreed programma ‘Samen maken wij Beekdaelen’ zijn de volgende doelen verwoord:

 • Wij versterken de vitaliteit van de dorpen, wijken en buurten in Beekdaelen, stimuleren dat iedereen mee doet en leggen het eigenaarschap bij de burger.
 • Wij zetten in op het versterken van het onderlinge contact van en tussen de inwoners voor een impuls van de sociale cohesie in de kernen van Beekdaelen.
 • Wij stimuleren de eigen identiteit, cultuur en sociale cultuur in de dorpen.
 • Wij vragen aandacht voor educatie over landschap en natuur.
 • Wij stimuleren vitale gezondheid van de bewoners samen met onder meer het JOGG om de gezonde leefstijl van jongeren te bevorderen.
 • Wij harmoniseren het beleid met betrekking tot de sportaccommodaties en opschalen van verenigingen.

 

Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?

Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing

Terug naar navigatie - Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing
Nr. Beleidsindicator Toelichting Gemeente Score
1. Relatief verzuim Omschrijving: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners leeftijd 5-18 jaar. Beekdaelen: 15
Bron: DUO/Ingrado Gemeente 25-50 dzd inwoners: 18
Jaar: 2020/2021 (schooljaar)
2. Absoluut verzuim Omschrijving: Het aantal leerplichtige jongeren, dat niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht, per 1.000 inwoners. Beekdaelen: 3
Bron: DUO /Ingrado Gemeente 25-50 dzd inwoners: 2
Jaar: 2020/2021 (schooljaar)
3. Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)% Omschrijving: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Beekdaelen: 1,9%
Bron: DUO /Ingrado Gemeente 25-50 dzd inwoners: 1,6%
Jaar: 2020/2021 (schooljaar)
4. % Beweegt voldoende Omschrijving: Het percentage personen ouder dan 19 jaar dat voldoent aan de Beweegrichtlijn. Beekdaelen: 42,70%
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM Gemeente 25-50 dzd inwoners: 49,30%
Jaar: 2020

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Onderwijs, sport en cultuur (bedragen x € 1.000) Primitief Bijgesteld Rekening Verschil
lasten per taakveld:
4.1 openbaar basisonderwijs - - - -
4.2 onderwijshuisvesting -784 -843 -760 83
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.760 -2.295 -2.055 241
5.1 sportbeleid en activering -786 -838 -790 48
5.2 sportaccommodaties -2.538 -2.783 -2.882 -99
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie -287 -287 -278 8
5.4 musea -25 -375 -95 280
5.5 cultureel erfgoed - -229 -44 185
5.6 media -770 -784 -783 2
6.1 samenkracht en burgerparticipatie -750 -723 -725 -2
totale lasten -7.700 -9.157 -8.411 745
baten per taakveld:
4.2 onderwijshuisvesting 123 439 448 9
4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken 492 791 807 16
5.1 sportbeleid en activering 20 103 65 -38
5.2 sportaccommodaties 224 319 307 -11
5.3 cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie - - - -
5.5 cultureel erfgoed - - - -
6.1 samenkracht en burgerparticipatie 289 257 246 -12
totale baten 1.148 1.909 1.873 -36
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -6.553 -7.248 -6.538 710
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves -15 -1.895 -1.895 -
0.10 Onttrekking reserves 1.887 2.780 1.898 -882
Saldo resultaatbestemming 1.872 885 3 -882
Resultaat programma -4.680 -6.363 -6.536 -173