Programma 2 : Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma verkeer, vervoer en waterstaat bestaat uit de taakvelden: verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer.  Binnen dit programma worden alle aspecten die betrekking hebben op mobiliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid opgenomen. Hierbij speelt het aspect van veiligheid en leefbaarheid een grote rol. Vanuit het mobiliteitsbeleid wordt invulling gegeven aan de ambities op dit terrein en vanuit contacten met inwoners, scholen en ondernemers wordt invulling gegeven aan verbeteringen.

Verkeer

Terug naar navigatie - Verkeer

Vervoer

Wij stimuleren wandelen, fietsen, deelmobiliteit, openbaar vervoer en elektrisch rijden om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren. Naar scholen en bedrijven zorgen we voor goede fiets- en wandelpaden en waar ontbrekend schakels zijn, zullen we deze realiseren. In de wijken ontmoedigen we autoverkeer door middel van een passende weginrichting en een goede routering van het doorgaande verkeer. We blijven werken aan verbeteringen om het (openbaar) vervoer in de kernen te behouden en toegankelijk te maken. Verder stimuleren we alternatief vervoer zoals de Wensbus om de ouderen naar diverse bestemmingen te vervoeren.  Vooral de mobiliteit van ouderen naar voorzieningen binnen en buiten de gemeente blijft voortdurend een punt van aandacht. 

Openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Openbaar vervoer

Bereikbaarheid van de dorpen met het openbaar vervoer is belangrijk voor met name ouderen en voor de schoolgaande jeugd. De Wensbus Beekdaelen wordt als een goede aanvulling aan de onderzijde van het regulier openbaar vervoer gezien. De Provincie Limburg heeft het Ontwikkelplan Openbaar Vervoer Limburg en de versnellingsagenda Covid-19 vastgesteld. Hierdoor rijdt lijn 37 niet meer door de smalle straten van Doenrade en maakt zij nu gebruik van de halte aan de Provinciale weg (N276)  in Doenrade. De voorbereidingen voor de wijziging van lijn 36 zijn gestart en de Provincie heeft subsidie toegezegd voor het aanpassen van halteplaatsen. Hierdoor blijft lijn 36 tot het einde van de vervoersconcessie voor de inwoners van Beekdaelen behouden. Tot slot heeft de Wensbus Beekdaelen een langjarige subsidie ontvangen. De uitvoering van de Halteplaatsen in Jabeek en Schinveld is in 2023 gepland. 

Auto

Terug naar navigatie - Auto

De bereikbaarheid van meerdere dorpen hangt samen met de Parkstad Buitenring. In de kern Schinnen zijn de eerste verbeteringen al te zien. Uit lokale metingen is gebleken dat het verkeer op de Stationsstraat,  Altaarstraat en Dorpsstraat met ruim 40% is afgenomen. Daar tegenover zien we een toename van het landbouwverkeer door de kernen Schinnen en Amstenrade. In samenwerking met de Provincie Limburg en LLTB zullen we deze ontwikkelingen volgen en waar mogelijke gezamenlijk oplossingen bezien. 

In de kern Schinveld zien we langzaam een tekort aan parkeerplaatsen in sommige straten zoals bijvoorbeeld de Eindstraat. Een uitbreiding van parkeerplaatsen wordt in 2023 bezien. 

 

Fiets

Terug naar navigatie - Fiets

De gemeente wil fietsen stimuleren door het realiseren van snelle, veilige en goede verbindingen en gebruiksvriendelijke  fietsparkeerplaatsen. Als meer mensen de auto (vaker) laten staan voor hun reizen, zorgt dat voor minder files en minder CO2-uitstoot. En dat draagt weer bij aan een blijvend betere bereikbaarheid en betere leefbaarheid. Extra bewegen heeft bovendien een positief effect op de gezondheid.

De gemeente is de samenwerking gestart met Zuid Limburg Bereikbaar. Zij helpt bedrijven en de gemeente op weg naar een duurzame mobiliteit. Zuid Limburg Bereikbaar en de gemeente gaan gedragsprogramma's opzetten om meer inwoners te laten fietsen. de uitrol vindt 2023 plaats.

In samenwerking tussen gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek, Parkstad en de Provincie loopt een onderzoek naar snelle fietsroutes tussen Parkstad-Noord en de westelijke Mijnstreek. 

Waterstaat

Terug naar navigatie - Waterstaat

Dit jaar is een start gemaakt met de ‘Blauwe ader’ projecten Oirsbeek en Schimmert en zijn de voorbereidingen voor de resterende fasen voortgezet die de komende jaren in uitvoering gaan. Onder andere de GRP projecten Clemensdomein te Merkelbeek, Holleweg te Schinnen en Aalbeek zijn in 2022 afgerond. 

Binnen het programma Water in Balans is intensief en goed samengewerkt met het Waterschap Limburg, de LLTB, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Watermaatschappij Limburg om wateroverlast in de
kernen Oirsbeek en Amstenrade te beperken.  Daarnaast is in 2022 een verkenningstraject door Waterschap Limburg opgestart in de regio Wijnandsrade. 

In 2022 is het vervolg op de afkoppelstimuleringsregeling voorbereid om bewustwording bij de inwoners en bedrijven te vergroten zodat ook zij weten wat ze zelf kunnen doen en wat ze van de gemeente kunnen en mogen verwachten.

De gemeente heeft geparticipeerd aan diverse regionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden op het gebied van water en klimaatadaptatie. 

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In het raadsbreed programma ‘Samen maken wij Beekdaelen’ zijn de volgende doelen verwoord:

 • Wij ontwikkelen vernieuwende vervoersconcepten als vervolg op de eerste fase van elektrisch rijden
 • Wij zorgen voor bereikbaarheid voor iedereen
 • Wij zorgen voor een goede laadinfrastructuur (in de openbare ruimte)
 • Wij zorgen voor een uniform verkeersbeleid met aandacht voor o.a. 30 km/u binnen de bebouwde kom, een gereduceerde rijsnelheid (50 of 60 km/u) net buiten de dorpen.
 • Wij zorgen voor een uniforme weginrichting en goede controle en handhaving.
 • We willen meer aandacht schenken aan de kwetsbare weggebruikers (voetgangers en fietsers).
 • We willen meer veilige fietspaden tussen en binnen de dorpen. Bij de bestaande fietspaden moet de veiligheid verbeterd worden. Hierbij kan gedacht worden aan sociale veiligheid én verkeersveiligheid.
 • Wij zorgen voor een goede doorstroming van autoverkeer door de dorpen.
 • Wij willen vrachtverkeer en tractoren, zoveel mogelijk weren uit de dorpskernen
 • Wij verminderen het sluipverkeer in de dorpen door middel van verkeer beperkende maatregelen
 • We willen dorpen autoluw maken.
 • Wij gaan voor een verbeterde controle op en handhaving van rijsnelheden, door politie en Boa’s
 • Wij willen meer parkeerplaatsen realiseren om overlast door rondrijdende auto’s te verminderen. Hierbij hanteren we de vigerende CROW-normen t.a.v. laadpalen voor elektrische voertuigen
 • Wij zorgen voor Veilige aanrijroutes en parkeerroutes rond scholen
 • We willen beter onderhoud en toegankelijkheid van trottoirs vanwege de verkeersveiligheid van ouderen en mindervaliden (rollators en rolstoelen).
 • We zorgen voor een betere gladheidsbestrijding We realiseren meer bushaltes en frequentere verbindingen vanuit de dorpen, rechtstreeks naar de omliggende steden
 • We willen de Wensbus laten groeien met de gemeente en deze op meerdere plekken in de gemeente inzetten
 • We gaan meer aandacht geven aan wegen die worden stuk gereden door landbouwverkeer (bietentransport) en onderzoek of kosten verhaald kunnen worden.
 • We ondersteunen burgerinitiatief om met vrijwilligers (elektrisch) openbaar vervoer te gaan verzorgen, eventueel met eigen auto’s
 • We beperken afstromend water van de plateaus, bijvoorbeeld door retentiebekkens op agrarische grond
 • We stimuleren het afkoppelen van hemelwater van de riolering
 • We verwijderen verharding, zowel in de publieke ruimte (dorpen en wijken) als in tuinen.
 • We stimuleren het verwijderen van verharding en het aanleggen van groen
 • We gaan meer groen en blauw aanleggen, zoals vijvers, bomen/struiken, groene daken
 • Wij geven meer aandacht aan verkeersveiligheid.

 

Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000) Primitief Bijgesteld Rekening Verschil
lasten per taakveld:
2.1 verkeer en vervoer -4.627 -5.929 -5.913 16
totale lasten -4.627 -5.929 -5.913 16
baten per taakveld:
2.1 verkeer en vervoer 70 108 -32 -140
totale baten 70 108 -32 -140
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -4.557 -5.821 -5.945 -124
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves -806 -30 -30 -
0.10 Onttrekking reserves 1.350 1.728 1.713 -15
Saldo resultaatbestemming 544 1.698 1.683 -15
Resultaat programma -4.013 -4.123 -4.262 -139