Onvoorziene uitgaven en incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 28, lid c van het BBV dient in de toelichting een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen te worden. Baten en lasten voortkomende uit éénmalige activiteiten en projecten, afwikkelingsverschillen, onvoorziene inkomsten en uitgaven alsmede (eenmalige)mutaties in reserves worden als incidentele baten en lasten beschouwd. 

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving Begroot 2022 Realisatie 2022
Incidentele lasten
1 tekort activa-geldlening 149,5 149,5
2 opvang Oekraïners 477,0 741,0
3 vrijval reserve masterplan Schinveld 772,0 772,0
4 resultaatbestemming 2021 1.001,4 417,3
5 vrijval reserve afwikkeling harmonisatie beleid 531,2 531,2
Toevoeging aan reserve
6 Algemene reserve 3.900,0 3.900,0
7 Reserve nog te bestemmen 1.669,4 1.674,2
8 Reserve organisatieontwikkeling - 1.187,2
9 Geclaimde reserve 4.781,9 4.781,9
10 Reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen 305,1 305,1
11 Reserve prijststijging projecten 4.700,0 4.700,0
12 Reserve onderwijshuisvesting 1.500,0 1.500,0
Totaal incidentele lasten 19.787,5 20.659,4
Incidentele baten
13 Rijksbijdrage herindeling 1.669,4 1.674,2
14 Rijksbijdrage opvang Oekraïners 400,0 1.823,6
Onttrekking aan reserve
15 Algemene reserve 4.721,5 4.721,5
16 Reserve herindeling 114,4 114,4
17 Reserve nog te bestemmen 8.766,0 8.537,9
18 Reserve masterplan Schinveld 772,4 772,4
19 Reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren 1.327,5 1.037,2
20 Reserve afwikkeling harmonisatie beleid 661,9 661,9
21 Reserve meerjarenraming 2019-2022 561,1 561,1
22 Reserve noodfonds coronacrisis - 90,0
23 Geclaimde reserve 275,5 275,5
Totaal incidentele baten 19.269,7 20.269,7
Saldo (incidentele lasten minus incidentele baten) 517,8 389,7

TOELICHTING

1 tekort activa-geldlening
De activa en reserves en voorzieningen werden in de voormalige gemeenten via extra comptabele bestanden bijgehouden. Om de foutenkans te verkleinen en efficiënter te werken worden deze nu in het financiële systeem bijgehouden. Die eenmalige exercitie heeft tot gevolg dat financiële effecten optreden. Gezien het feit dat het om tijdelijke nadelen gaat (periode 2021-2023) worden deze nadelen onttrokken uit de geclaimde reserve, voor 2022 wordt € 149.552 aangewend, zie ook toelichtingnummer 23. 

2 opvang Oekraïners

In 2022 zijn er in de gemeente Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De kosten (met name huisvestingskosten en leefgelden) over 2022 bedragen € 741.000. De opvang wordt aangemerkt als incidenteel. Het is nog onduidelijk hoe zich dit in de toekomt verder ontwikkelt, zie ook toelichtingnummer 14 .

3 vrijval reserve masterplan Schinveld
In de raadsvergadering van 1 februari 2022 is het IBOR-beleidsplan vastgesteld. Hierbij  is door de raad besloten om de reserve masterplan Schinveld te laten vrijvallen en dit bedrag toe te voegen aan de voorziening wegen.

4 resultaatbestemming 2021
Via de resultaatbestemming worden eenmalige budgetten overgeheveld naar het volgende dienstjaar. De dekking van deze budgetten  vindt plaats via een aanwending van de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren, zie ook toelichtingnummer 19.

 
5 vrijval reserve afwikkeling harmonisatie beleid
In de raadsvergadering van 1 februari 2022 is het IBOR-beleidsplan vastgesteld. Hierbij  is door de raad besloten om een deel van de reserve te laten vrijvallen en dit bedrag toe te voegen aan de voorziening wegen.

6 algemene uitkering    
In verband met het peil brengen van het weerstandsvermogen is bij het samenstellen van de begroting de algemene reserve in 2022 eenmalig aangevuld vanuit de reserve nog te bestemmen.

7 reserve nog te bestemmen
In 2022 in de laatste tranche van de rijksbijdrage herindeling ontvangen. Dit is toegevoegd aan de reserve nog te bestemmen. Er is over 2022 € 4.814 meer ontvangen dan bij de begroting geraamd, zie ook toelichtingnummer  13.

8 reserve organisatieontwikkeling
Bij de loonkosten wordt het principe van de communicerende vaten wordt toegepast. De budgetten voor doorontwikkeling organisatie, tijdelijk personeel en loonkosten worden bestempeld als budgetten die met elkaar verwant zijn. Dat betekent concreet dat als sprake is van een overschot op het ene budget en een tekort op het andere budgetten die budgetten met elkaar worden verrekend. Als per saldo sprake is van een overschrijding dan wordt de reserve doorontwikkeling organisatie ingezet. Bij een overschot wordt die reserve juist gevoed. Het overschot van 2022 wordt toegevoegd aan de reserve organisatieontwikkeling.

9 geclaimde reserve
De geclaimde reserve wordt in 2022 eenmalig aangevuld van uit de reserve nog te bestemmen. De aanvulling is bedoeld om de uitgaven van de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting 2022 en raadsvoorstellen te dekken.

10 reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen
De in 2022 ontvangen bijdrage van het COA (Centraal Opvangcentrum Asielzoekers) wordt toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen, zie ook toelichtingnummer 10. De reserve wordt vervolgens aangewend om de structurele uitgaven voor onderwijshuisvesting te dekken.

11 reserve prijsstijging projecten
Om de hogere uitgaven van projecten als gevolg van toegenomen prijzen te kunnen bekostigen wordt in 2022 eenmalig de reserve prijsstijging gevormd. De reserve wordt vervolgens gebruikt om de hogere kapitaallasten als gevolg van de prijsstijgingen te dekken.

12 reserve onderwijshuisvesting
Om de toekomstige onderwijshuisvesting te kunnen financieren wordt in de periode 2022 tot en met 2025  gespaard via een jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. In  2022 wordt € 1,5 miljoen toegevoegd.

13 rijksbijdrage herindeling
In 2022 in de laatste tranche van de rijksbijdrage herindeling ontvangen. Deze bijdrage is toegevoegd aan de reserve nog te bestemmen,  zie ook toelichtingnummer 7.

14 rijksbijdrage opvang Oekraïners
Voor de opvang van Oekraïners wordt door het Rijks een vergoeding betaald per gerealiseerde opvangplek per dag. Daarnaast ontvangen we een vergoeding voor de gemaakte transitiekosten (inrichtings- en opstartkosten). Het totaal te ontvangen bedrag over 2022 is afgerond € 1.823.000. De kosten (met name huisvestingskosten en leefgelden) over 2022 bedragen € 741.000.  Per saldo is er een voordeel van € 1.082.000. 

15 algemene reserve    
De algemene reserve wordt aangewend om eventuele financiële gevolgen voorkomend uit de risicoanalyse te kunnen opvangen. Voor het bepalen van de omvang van het weerstandsvermogen zijn de risico’s geactualiseerd bij het samenstellen van de 1e bestuursrapportage . Op grond van de analyse kan het weerstandsvermogen voor 2022 met  € 4,7 miljoen worden verlaagd. 

16 reserve herindeling
Naar aanleiding van de fusie tussen de drie voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen is  een fusiebegroting samengesteld.  De uitgaven wordt gedekt door een aanwending van de reserve herindeling. De projecten sociaal statuut en uittreden leerplicht Westelijke Mijnstreek binnen de fusiebegroting zijn gerealiseerd en € 114.400 valt vrij omdat dit bedrag niet meer nodig is.

17 reserve nog te bestemmen
De reserve nog te bestemmen is in 2022 voor € 3,9 miljoen aangewend om de algemene reserve ten aanzien van het weerstandsvermogen op peil te brengen (zie ook toelichtingnummer 6.) Daarnaast is vanuit de reserve nog te bestemmen  de geclaimde reserve voor € 4,7 miljoen aangevuld (zie ook toelichtingnummer 9).Vanuit de geclaimde reserve worden de uitgaven van de beleidsontwikkelingen gedekt. Tot slot is de reserve aangewend om de kosten het onderzoek naar eventuele inbesteding van de schoonmaak voor de gemeentehuizen te dekken.

18 reserve masterplan Schinveld
Zie toelichtingnummer 3.

19 reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren
De reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren wordt ingezet om de uitgaven van eenmalig budgetten die via de resultaatbestemming zijn overgeheveld naar het volgende dienstjaar te dekken. In 2022 is de reserve aangewend voor € 417.300 ten behoeve  van eenmalige overgehevelde budgetten uit 2021. Daarnaast heeft er in 2022 een actualisatie van de reserve plaatsgevonden. Op basis hiervan is € 619.891 komen vrij te vallen. 

20 reserve afwikkeling harmonisatie beleid
In de raadsvergadering van 1 februari 2022 is het IBOR-beleidsplan vastgesteld. Hierbij  is door de raad besloten om € 531.272 te laten vrijvallen en dit bedrag toe te voegen aan de voorziening wegen. Daarnaast is de reserve in 2022 geactualiseerd en dit heeft er toe geleid dat € 130.708 eenmalig kan vrijvallen.

21 reserve meerjarenraming 2019-2022
In 2022 is de reserve geactualiseerd, € 561.100 kan eenmalig vrijvallen .

22 reserve noodfonds corona
De reserve is in 2021 gevormd om de financiële gevolgen van corona het hoofd te kunnen bieden. Corona wordt tegenwoordig beschouwd als een endemische ziekte.  Het geraamde niet aangewend bedrag valt eenmalig vrij in 2022. 

23 geclaimde reserve
De geclaimde reserve is aangewend voor:
Naast de aanwending van € 149.522 (zie toelichtingnummer 1) valt er eenmalig € 126.012 vrij uit de reserve. De projecten heropenen servicebalies, uitvoeren pilots dienstverlening, na-ijlende effecten steenkoolwinning, provinciaal inpassingsplan Groeve Hommert zijn gerealiseerd.