Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Woord vooraf
   2. Blz. 6 Onderdeel A: Jaarverslag 2022
    1. Blz. 7 Inleiding
     1. Blz. 8 Intro
     2. Blz. 9 Leeswijzer
    2. Blz. 10 Kerngegevens
     1. Blz. 11 Tabel kerngegevens
    3. Blz. 12 Programma's
     1. Blz. 13 Inleiding programma's
   3. Blz. 14 Programma 0: Algemeen bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 15 Inleiding
    2. Blz. 16 Taakvelden
    3. Blz. 17 Middengebied Zuid- Limburg
    4. Blz. 18 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)-gebied Zuid-Limburg
    5. Blz. 19 Zelfsturing
    6. Blz. 20 Ontwikkelagenda 2023
    7. Blz. 21 EU- herstelfonds
    8. Blz. 22 Dienstverlening
    9. Blz. 23 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 24 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 25 Wet digitale overheid (Wdo)
      2. Blz. 26 Verhuizing en plaatsingskosten archieven
      3. Blz. 27 Plan van aanpak doorontwikkeling gemeentelijke organisatie
      4. Blz. 28 Marktonderzoek en pilot datagedreven werken
      5. Blz. 29 Tijdelijke huisvesting
      6. Blz. 30 Van Wet Openbaarheid van Bestuur naar Wet Open Overheid
      7. Blz. 31 Service Balies
      8. Blz. 32 Herinrichten van het zaaksysteem en borgen van de archieffunctionaliteit in alle ICT systemen
      9. Blz. 33 Moderniseren vakapplicaties
    10. Blz. 34 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    11. Blz. 35 Wat heeft het gekost?
   4. Blz. 36 Programma 1: Veiligheid
    1. Blz. 37 Inleiding
    2. Blz. 38 Taakvelden
    3. Blz. 39 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 40 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 41 Terugdringen van jeugdoverlast en het gebruik van lachgas
      2. Blz. 42 Zorg en veiligheid
      3. Blz. 43 Verdere intensivering van de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit
      4. Blz. 44 Veiligheidsregio Zuid- Limburg
      5. Blz. 45 Implementatie van het Digitaal Opkoper Register in het kader van de aanpak heling
      6. Blz. 46 Creëren van meer bewustwording bij inwoners op het gebied van cybercriminaliteit
      7. Blz. 47 Lokaal implementeren van de aanpak van mensenhandel
      8. Blz. 48 Verder stimuleren van de groei van het aantal leden van Burgernet binnen onze gemeente
      9. Blz. 49 Integrale aanpak met betrekking tot de Beekstraat
      10. Blz. 50 Uitvoering geven aan het vastgestelde VTH- plan
    4. Blz. 51 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    5. Blz. 52 Wat heeft het gekost?
   5. Blz. 53 Programma 2 : Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 54 Inleiding
    2. Blz. 55 Taakvelden
    3. Blz. 56 Verkeer
    4. Blz. 57 Openbaar vervoer
    5. Blz. 58 Auto
    6. Blz. 59 Fiets
    7. Blz. 60 Waterstaat
    8. Blz. 61 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 62 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 63 Onderhoud holle wegen
      2. Blz. 64 Afwaardering wegen
      3. Blz. 65 Niet Actief Bewaakte spoorwegovergang Terschurenvoetpad
      4. Blz. 66 Schoolzones en schoolthuisroutes
      5. Blz. 67 Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 2020-2030
      6. Blz. 68 Bekerbaan en ontwikkeling gemeente Beek
      7. Blz. 69 Zuid-Limburg Bereikbaar
      8. Blz. 70 Wandel en fietspaden
      9. Blz. 71 Nota parkeernormen Beekdaelen
      10. Blz. 72 Brug Stationsstraat over de Geleenbeek
    9. Blz. 73 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    10. Blz. 74 Wat heeft het gekost?
   6. Blz. 75 Programma 3: economie en recreatie
    1. Blz. 76 Inleiding
    2. Blz. 77 Taakvelden
    3. Blz. 78 Economie
    4. Blz. 79 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 80 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 81 Verbeteren vestigingsklimaat
      2. Blz. 82 Stichting Streetwise
      3. Blz. 83 Transformatie retail-stratenaanpak
      4. Blz. 84 Website KoopinBeekdaelen.nl
      5. Blz. 85 Een ondernemersvereniging
      6. Blz. 86 Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)-projecten
      7. Blz. 87 Uitvoeringsbeleidsplan economie
      8. Blz. 88 Vrijetijdseconomie
      9. Blz. 89 Toeristisch recreatieve infrastructuur
      10. Blz. 90 Pilot: nieuwe contractvorm t.a.v. groenbeheer
      11. Blz. 91 Pilot: activatie basisschoolleerlingen
      12. Blz. 92 Pilot: ontwikkelen van een plan van aanpak Branding Beekdaelen B(l)oeit
      13. Blz. 93 Bomenvervangingsplan
      14. Blz. 94 Groot onderhoud beplanting
      15. Blz. 95 Ecologische gazons
      16. Blz. 96 Groenonderhoud terrein voormalig kasteel Etzenrade
      17. Blz. 97 Uitwerking landschapskader
      18. Blz. 98 Landschapsbeheer en onderhoud
      19. Blz. 99 Aanpak leegstaand agrarisch vastgoed
      20. Blz. 100 A76- zone/ Van Geuldal Tot Geleenbeek
    5. Blz. 101 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    6. Blz. 102 Wat heeft het gekost?
   7. Blz. 103 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur
    1. Blz. 104 Inleiding
    2. Blz. 105 Taakvelden
    3. Blz. 106 Onderwijs
    4. Blz. 107 Sport
    5. Blz. 108 Cultuur
    6. Blz. 109 Sociale Cohesie
    7. Blz. 110 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 111 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 112 Middengebied - Gezonde Groene School
      2. Blz. 113 Uitwerking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
      3. Blz. 114 Lokale Educatieve Agenda
      4. Blz. 115 Onderwijsvertraging als gevolg van Covid-19 pandemie
      5. Blz. 116 Laaggeletterdheid
      6. Blz. 117 Initiatieven in het kader van het lokaal sportakkoord
      7. Blz. 118 Beweegdaelen
      8. Blz. 119 Uitvoeringsplan cultuur
      9. Blz. 120 Speelruimtebeleid Beekdaelen 2022-2032
      10. Blz. 121 Alternatieve gemeenschapsvoorziening op maat voor Sweikhuizen
      11. Blz. 122 Aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden
      12. Blz. 123 Kunstgrasveld en LED-verlichting hockey accommodatie
      13. Blz. 124 Vervanging kunstgrasvelden Alfasport
    8. Blz. 125 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing
    9. Blz. 126 Wat heeft het gekost?
   8. Blz. 127 Programma 5 : Sociaal domein en volksgezondheid
    1. Blz. 128 Inleiding
    2. Blz. 129 Taakvelden
    3. Blz. 130 Wmo
    4. Blz. 131 Jeugdwet
    5. Blz. 132 Participatiewet
    6. Blz. 133 Volksgezondheid
    7. Blz. 134 Zelfredzaamheid en burgerparticipatie
    8. Blz. 135 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 136 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 137 Voortzetten pilot 'Samen tegen Eenzaamheid'
      2. Blz. 138 Continueren en uitbreiden pilot dorpscoördinatoren
      3. Blz. 139 Samenwerking instellingen maatschappelijke dienstverlening
      4. Blz. 140 Ontwikkelen van nieuw beleid en vergroten bekendheid van de cliëntondersteuners in Beekdaelen
      5. Blz. 141 Wet Inburgering
      6. Blz. 142 Invulling geven aan de taakstellingsopgave statushouders
      7. Blz. 143 Inkoop Wmo
      8. Blz. 144 Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen 2021-2022
    9. Blz. 145 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    10. Blz. 146 Wat heeft het gekost?
   9. Blz. 147 Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 148 Inleiding
    2. Blz. 149 Taakvelden
    3. Blz. 150 Excellent wonen en Vitale Kernen
    4. Blz. 151 Afvalbeleid
    5. Blz. 152 Ruimtelijke ordening
    6. Blz. 153 Omgevingswet
    7. Blz. 154 Milieu
    8. Blz. 155 Een bijdetijdse visie op wonen
    9. Blz. 156 Omgevingsvisie
    10. Blz. 157 Maastricht Aachen Airport (MAA)
    11. Blz. 158 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 159 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 160 Volkshuisvestingsfonds
      2. Blz. 161 Woningmarktprogrammering
      3. Blz. 162 Nuinhofwijk
      4. Blz. 163 Transformatievisie Wonen en experimenteerwijk Amstenrade
      5. Blz. 164 Woonwagenlocatie Veeweg
      6. Blz. 165 Transformatie voormalige sportaccommodaties
      7. Blz. 166 Planontwikkeling gemeentelijke kleine woningbouwlocaties
      8. Blz. 167 Heroverweging van locaties en een onderzoek naar geschikte bouwlocaties voor woningbouw
      9. Blz. 168 Woningbouwontwikkeling Schimmert III en IV
      10. Blz. 169 Woningbouwontwikkeling Altaarstraat Schinnen (voormalig zwembad Reuvers)
      11. Blz. 170 Project Tiny House Beekdaelen
      12. Blz. 171 Opstellen nota grondbeleid
      13. Blz. 172 Restauratie en herbestemming tiendschuur Kasteel Wijnandsrade
      14. Blz. 173 Restauratie en herbestemming Kloosterboerderij Op de Bies
      15. Blz. 174 Geharmoniseerd gemeentelijke erfgoed register
      16. Blz. 175 Exorbitante prijsstijgingen projecten
    12. Blz. 176 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    13. Blz. 177 Wat heeft het gekost?
   10. Blz. 178 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 179 Inleiding
   11. Blz. 180 Onvoorziene uitgaven en incidentele baten en lasten
    1. Blz. 181 Onvoorzien
    2. Blz. 182 Incidentele baten en lasten
   12. Blz. 183 (Verplichte) paragrafen
    1. Blz. 184 Inleiding
    2. Blz. 185 Lokale heffingen
     1. Blz. 186 Inleiding
     2. Blz. 187 Overzicht van lokale belastingen
     3. Blz. 188 Ontwikkeling van lokale lasten
     4. Blz. 189 Onroerende zaakbelastingen (ozb)
     5. Blz. 190 Afvalstoffenheffing
     6. Blz. 191 Rioolheffing
     7. Blz. 192 Toeristenbelasting
     8. Blz. 193 Leges
     9. Blz. 194 Kwijtscheldingsbeleid
    3. Blz. 195 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 196 Inleiding
     2. Blz. 197 Weerstandscapaciteit
     3. Blz. 198 Risico's
     4. Blz. 199 Kengetallen
    4. Blz. 200 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 201 Inleiding
     2. Blz. 202 Samenvatting
     3. Blz. 203 Wegen
     4. Blz. 204 Civieltechnische kunstwerken
     5. Blz. 205 Riolering
     6. Blz. 206 Openbaar groen
     7. Blz. 207 Openbare verlichting
     8. Blz. 208 Gemeentelijke gebouwen
    5. Blz. 209 Financiering
     1. Blz. 210 Inleiding
     2. Blz. 211 1. Risicobeheer
     3. Blz. 212 2. Gemeentefinanciering
     4. Blz. 213 3. Organisatie van de informatievoorziening betreffende het kasbeheer
    6. Blz. 214 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 215 Inleiding
     2. Blz. 216 Personeel en organisatie
     3. Blz. 217 Planning en control
     4. Blz. 218 Procesbeheersing
     5. Blz. 219 Informatisering en automatisering
     6. Blz. 220 Informatiebeveiliging
     7. Blz. 221 Gegevensbescherming
     8. Blz. 222 Communicatie
    7. Blz. 223 Wet Open Overheid
     1. Blz. 224 Wet Open Overheid
    8. Blz. 225 Verbonden partijen
     1. Blz. 226 Inleiding
     2. Blz. 227 Overzicht verbonden partijen
    9. Blz. 228 Grondbeleid
     1. Blz. 229 Inleiding
     2. Blz. 230 Korte beschouwing actuele stand van zaken grondexploitaties
    10. Blz. 231 Rechtmatigheid
     1. Blz. 232 Begrotingsrechtmatigheid
    11. Blz. 233 Duurzaamheid
     1. Blz. 234 Algemeen
     2. Blz. 235 De Beekdaeler staat centraal
     3. Blz. 236 Beekdaelen energieneutraal in 2040
     4. Blz. 237 Groen en klimaatbestendig
     5. Blz. 238 Sluiten van kringlopen
    12. Blz. 239 Global Goals
     1. Blz. 240 Veiligheid
     2. Blz. 241 Verkeer
     3. Blz. 242 Water
     4. Blz. 243 Economie en recreatie
     5. Blz. 244 Natuur en landschappen
     6. Blz. 245 Openbaar groen
     7. Blz. 246 Onderwijs, sport en cultuur
     8. Blz. 247 Sociaal Domein en volksgezondheid
     9. Blz. 248 Volkshuisvesting
     10. Blz. 249 Afval
     11. Blz. 250 Ruimtelijke ordening
     12. Blz. 251 Onderhoud Kapitaalgoederen
   13. Blz. 252 Onderdeel B: Jaarrekening 2022
    1. Blz. 253 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 254 Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten 2022:
    2. Blz. 255 Balans
     1. Blz. 256 Onderstaand treft u de balans 2022 aan:
    3. Blz. 257 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 258 Inleiding
     2. Blz. 259 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
     3. Blz. 260 Vaste activa
     4. Blz. 261 Financiële vaste activa
     5. Blz. 262 Vlottende activa
     6. Blz. 263 Passiva
    4. Blz. 264 Toelichting op balans per 31 december 2022
     1. Blz. 265 Verloopoverzicht vaste activa
     2. Blz. 266 Immateriële vaste activa
     3. Blz. 267 Materiële vaste activa met economisch nut
     4. Blz. 268 Materiële vaste activa met economisch nut, dekking door heffing
     5. Blz. 269 Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
     6. Blz. 270 Financiële vaste activa
     7. Blz. 271 Vlottende activa
     8. Blz. 272 Voorraden
     9. Blz. 273 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
     10. Blz. 274 Liquide middelen
     11. Blz. 275 Overlopende activa
     12. Blz. 276 Eigen vermogen
     13. Blz. 277 Algemene reserve
     14. Blz. 278 Bestemmingsreserves
     15. Blz. 279 Gerealiseerd resultaat
     16. Blz. 280 Voorzieningen
     17. Blz. 281 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
     18. Blz. 282 Vlottende passiva
     19. Blz. 283 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
     20. Blz. 284 Langlopende financiële verplichtingen
     21. Blz. 285 Gebeurtenissen na balansdatum
    5. Blz. 286 Recapitulatie per taakveld
     1. Blz. 287 Rekening per taakveld
    6. Blz. 288 Resultaat uit bedrijfsvoering en resultaatbestemming
     1. Blz. 289 Inleiding
    7. Blz. 290 Verschillenanalyse gerealiseerd resultaat
     1. Blz. 291 Recapitulatie
     2. Blz. 292 Programma 0: Algemeen bestuur en ondersteuning
     3. Blz. 293 Programma 1: Veiligheid
     4. Blz. 294 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
     5. Blz. 295 Programma 3: Economie en recreatie
     6. Blz. 296 Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur
     7. Blz. 297 Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid
     8. Blz. 298 Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    8. Blz. 299 Voorstel resultaatbestemming
     1. Blz. 300 Resultaatbestemming
    9. Blz. 301 Single information Single Audit (SISA)
     1. Blz. 302 Inleiding
    10. Blz. 303 Wet normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
     1. Blz. 304 Inleiding
    11. Blz. 305 Besluit vaststelling jaarrekening 2022
     1. Blz. 306 Besluit
   14. Blz. 307 Bijlagen
    1. Blz. 308 Bijlage 1: Overzicht van restantkredieten
     1. Blz. 309 Overzicht
    2. Blz. 310 Bijlage 2: Toelichting mutaties
     1. Blz. 311 Programma 0: Algemeen bestuur en ondersteuning
     2. Blz. 312 Programma 1: Veiligheid
     3. Blz. 313 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
     4. Blz. 314 Programma 3: Economie en recreatie
     5. Blz. 315 Programma 4: Onderwijs sport en cultuur
     6. Blz. 316 Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid
     7. Blz. 317 Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    3. Blz. 318 Bijlage 3: Kerncijfers Verbonden partijen
     1. Blz. 319 Gemeenschappelijke regelingen
     2. Blz. 320 Vennootschappen en coöperaties
    4. Blz. 321 Bijlage 4: Stand van zaken maatregelen energiecrisis
     1. Blz. 322 Stand van zaken maatregelen energiecrisis
    5. Blz. 323 Bijlage 5: Proef Rechtmatigheidsverklaring 2022
     1. Blz. 324 Rechtmatigheidsverklaring
  3. Activiteiten
  4. Overzicht
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap