Onderdeel B: Jaarrekening 2022

Overzicht van baten en lasten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten 2022:

Terug naar navigatie - Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten 2022:

Het saldo van de baten en lasten dat is vermeld onder het kopje 'jaarrekening' vormt het zogenaamde jaarrekeningresultaat.

Overzicht baten en lasten dienstjaar 2022 (bedragen x € 1.000)
Primitief Bijgesteld Rekening Verschil
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
A: Lasten en baten
Bestuur en ondersteuning 70.034 -20.679 49.356 76.434 -28.544 47.890 78.041 -15.875 62.166 1.607 12.669 14.276
Veiligheid 56 -3.240 -3.185 103 -3.462 -3.359 169 -3.571 -3.402 65 -109 -43
Verkeer, vervoer en waterstaat 70 -4.627 -4.557 108 -5.929 -5.821 -32 -5.913 -5.945 -140 16 -124
Economie en recreatie 251 -2.946 -2.696 714 -3.767 -3.053 490 -3.525 -3.035 -225 242 18
Onderwijs, sport en cultuur 1.148 -7.700 -6.553 1.909 -9.157 -7.248 1.873 -8.411 -6.538 -36 745 710
Sociaal domein en volksgezondheid 8.214 -43.149 -34.935 7.799 -47.829 -40.030 9.502 -46.034 -36.531 1.704 1.795 3.499
Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 11.145 -12.235 -1.090 12.657 -15.615 -2.958 12.382 -13.402 -1.020 -275 2.213 1.938
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 90.917 -94.576 -3.659 99.724 -114.303 -14.578 102.425 -96.731 5.694 2.701 17.572 20.272
B: Mutaties reserves:
Bestuur en ondersteuning 11.709 -9.537 2.171 25.215 -14.416 10.798 15.515 -15.608 -93 -9.700 -1.192 -10.892
Veiligheid 24 -3 21 106 -3 103 57 -3 54 -49 - -49
Verkeer, vervoer en waterstaat 1.350 -806 544 1.728 -30 1.698 1.713 -30 1.683 -15 - -15
Economie en recreatie 288 - 288 1.051 - 1.051 435 - 435 -616 - -616
Onderwijs, sport en cultuur 1.887 -15 1.872 2.780 -1.895 885 1.898 -1.895 3 -882 - -882
Sociaal domein en volksgezondheid 7 -1 7 632 -1 631 448 -1 447 -185 - -185
Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 591 -356 236 2.790 -846 1.944 736 -530 206 -2.053 316 -1.737
Resultaatbestemming 15.856 -10.718 5.138 34.301 -17.191 17.110 20.802 -18.068 2.734 -13.500 -876 -14.376
C: Saldo (A+B)
Bestuur en ondersteuning 81.743 -30.216 51.527 101.649 -42.961 58.688 93.556 -31.483 62.072 -8.093 11.477 3.384
Veiligheid 80 -3.244 -3.164 209 -3.466 -3.256 226 -3.574 -3.349 16 -109 -92
Verkeer, vervoer en waterstaat 1.420 -5.433 -4.013 1.836 -5.959 -4.123 1.681 -5.943 -4.262 -155 16 -139
Economie en recreatie 539 -2.946 -2.407 1.765 -3.767 -2.002 925 -3.525 -2.600 -840 242 -598
Onderwijs, sport en cultuur 3.035 -7.715 -4.680 4.688 -11.051 -6.363 3.771 -10.306 -6.536 -918 745 -173
Sociaal domein en volksgezondheid 8.221 -43.150 -34.928 8.431 -47.830 -39.399 9.950 -46.035 -36.085 1.519 1.795 3.314
Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 11.736 -12.591 -855 15.447 -16.461 -1.014 13.118 -13.932 -814 -2.329 2.529 200
Geraamde resultaat 106.773 -105.294 1.479 134.026 -131.494 2.532 123.227 -114.799 8.428 -10.799 16.695 5.897

Balans

Onderstaand treft u de balans 2022 aan:

Terug naar navigatie - Onderstaand treft u de balans 2022 aan:
BALANS (bedragen x € 1.000)
Activa Passiva
Vaste activa 31-12-22 01-01-22 Vaste passiva 31-12-22 01-01-22
Immateriële vaste activa Eigen vermogen
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 129,8 13,6 - Algemene reserve 3.503,5 4.325,0
- Bijdraga aan activa in eigendom van derden 949,9 961,6 - Bestemmingsreserves 81.630,1 80.420,1
1.079,7 975,2 - Gerealiseerde resultaat 8.428,1 3.122,9
Materiële vaste activa 93.561,8 87.868,0
- Investeringen met een economisch nut Voorzieningen
- investeringen met een economisch nut 35.101,7 35.324,4 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 14.697,0 13.851,4
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 52.864,8 48.844,9 - Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven - -
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 18.967,9 15.149,0 - Egalisatievoorzieningen 344,3 -
- Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden 219,8 229,3 - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden - -
107.154,2 99.547,7 15.041,2 13.851,4
Financiële vaste activa
- Kapitaalverstrekkingen aan: Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
- deelnemingen 807,0 807,0 - Onderhandse leningen van:
- gemeenschappelijke regelingen -binnenlandse banken en overige financiële instellingen 22.289,5 15.392,4
- Leningen aan: -openbare lichamen - 5.000,0
- woningbouwcorporaties 696,3 2.039,9 -Waarborgsommen 0,8 0,8
- deelnemingen 1.742,8 1.673,8 22.290,3 20.393,2
- Overige langlopende leningen 3.766,6 2.891,3
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - 4.426,7
7.012,8 11.838,8
Totaal vaste activa: 115.246,7 112.361,7 Totaal vaste passiva 130.893,3 122.112,6
Vlottende activa: 31-12-22 01-01-22 Vlottende passiva: 31-12-22 01-01-22
Voorraden Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
In exploitatie genomen bouwgronden 2.482,7 2.467,6 - Overige schulden 8.354,0 5.636,8
Gereed product en handelsgoederen 82,0 86,9 - Overige kasgeldleningen - -
2.564,7 2.554,5 - Banksaldi 1.619,5 1.248,6
9.973,6 6.885,5
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op het Rijk - - Overlopende passiva
Vorderingen openbare lichamen 6.828,4 7.187,6 - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een 3.677,1 3.711,1
Overige vorderingen 1.235,0 1.670,9 volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks
Uitzettingen in ´s Rijks schatkist 13.009,4 4.896,2 terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar
21.072,8 13.754,7 volume
- De van Nederlandse overheidslichamen ontvangen 3.780,8 3.415,5
Liquide middelen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met
- Kassaldi 0,6 2,6 een specifiek bestedingsdoel
- Bank- en girosaldi 1.680,6 1.264,0 - Overige voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op - -
1.681,2 1.266,6 uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Overlopende activa - Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren - -
- De van De Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen komen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een 488,3 1.450,9 7.457,9 7.126,6
specifiek bestedingsdoel
- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die 7.271,1 4.736,4
ten laste van volgende begrotingsjaren komen
7.759,4 6.187,2
Totaal vlottende activa: 33.078,1 23.763,0 Totaal vlottende passiva: 17.431,5 14.012,1
Balanstotaal activa 148.324,8 136.124,7 Balanstotaal passiva 148.324,8 136.124,7
Niet in de balans opgenomen verplichtingen: 31-12-'22 31-12-'21
Gegarandeerde geldleningen 90.003,1 90.624,2
Totaal 90.003,1 90.624,2

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 8 november 2022 uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Terug naar navigatie - Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de september circulaire van het boekjaar.  Voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van gelijkblijvend volume wordt geen voorziening getroffen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.

Vaste activa

Terug naar navigatie - Vaste activa

Immateriële vaste activa                        
Onder de immateriële vaste activa zijn de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling en de kosten met betrekking tot overige immateriële vaste activa opgenomen. Als gevolg van een verandering in het Besluit Begroting en Verantwoording dienen de bijdragen aan activa in eigendom van derden in het vervolg te worden gepresenteerd onder de immateriële vaste activa.
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- c.q. vervaardigingprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden alleen dan geactiveerd als de plannen omtrent het actief waarvoor de kosten worden gemaakt al redelijk omlijnd zijn, de plannen uitvoerbaar zijn en de kosten in te schatten. Voorts is het van belang dat het daadwerkelijk om kosten ter voorbereiding van een investering gaat.  Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden, ingevolge de BBV, in maximaal 5 jaar afgeschreven.

Materiële vaste activa met economisch nut
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo lineair afgeschreven. Op grondbezit wordt niet afgeschreven. 
De Commissie BBV heeft in haar notitie Grondexploitatie en notitie Faciliterend Grondbedrijf diverse wijzigingen doorgevoerd. Eén van deze wijzigingen betreft het feit dat er geen sprake meer is van niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG’s). Deze dienen ofwel tegen boekwaarde overgebracht te worden naar de materiële vaste activa of, na een raadsbesluit, in exploitatie te worden opgenomen. 

Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut    
De materiële vaste activa met maatschappelijk nut hebben betrekking op investeringen in de openbare ruimte welke voor de gemeente van groot belang zijn, doch niet verhandelbaar zijn en waarvoor ook geen heffing of anderszins inkomsten verkregen worden. 
Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. 
Een uitzondering op deze algemene regel vormen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Deze categorie investeringen mogen worden geactiveerd. In dat geval wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven tijdsduur.

Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa zoals vastgelegd in de financiële verordening gemeente Beekdaelen 2019.

Omschrijving Onderdeel Aantal jaren
Automatisering software 5
hardware 5
Begraafplaatsen aanleg en inrichting 40
Gebouwen aankoop/nieuwbouw 40
inrichting 15
onderhoud 25
technische installaties 15
Natuurontwikkeling 20
Onderzoek en ontwikkeling zonder planverwezenlijking 5
Openbare ruimte inrichting 20
straatmeubilair 10
Openbare verlichting lichtmasten 40
armatuur 20
Riolering aanleg en vervanging 60
gemalen - bowukundig 60
gemalen - mechanisch/electrisch 15
persleidingen 60
drukriolering - bouwkundig 45
drukriolering - mechanisch/electrisch 15
milieumaatregelen 60
sportvelden aanleg 25
kunstgrasveld bovenlaag 15
kunstgrasveld onderlaag 30
Verkeersmaatregelen materiaal 20
voertuigen/vervoermiddelen aankoop 7
Werkapparatuur aanschafwaarde > € 10.000 < € 20.000 5
aanschafwaarde > € 20.000 10
Wegen, pleine en rotondes aanleg 35
Woonwagencentra aanleg en inrichting 40
woonwagens 25

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, leningen aan woningbouwcorporaties en deelnemingen, overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer en ook de bijdragen in activa in eigendom van derden.  
Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. De participaties in het aandelenkapitaal van de zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt boven de verkrijgingprijs. 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa

Voorraden
De in de exploitatie genomen bouwgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, alsmede de rentekosten berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de algemene beheerskosten.
Voor winstneming geldt de percentage of completion method: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat wel op betrouwbare wijzen kunnen worden ingeschat.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Het in de balans vermelde bedrag aan vorderingen openbare lichamen en overige vorderingen, betreft het totaal aan vorderingen verminderd met de gevormde voorzieningen voor dubieuze debiteuren privaat en publiekrechtelijk en dubieuze debiteuren BSGW . De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa    
Op de post overlopende activa bevinden zich met name gelden die betrekking hebben op nog te ontvangen bedragen. Het actief wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Passiva

Terug naar navigatie - Passiva

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies, behoudens de pensioenvoorziening welke zijn gewaardeerd op actuele waarde. 
De rioolvoorziening t.b.v. onderhoud is verwerkt o.b.v. nominale waarde en met inachtneming van artikel 44, lid 2 BBV. 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Langlopende (vaste) schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De langlopende schulden hebben een rentetypische looptijd  van één jaar of langer. 

Vlottende passiva
De overlopende passiva betreffen opgenomen verplichtingen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en overige vooruit ontvangen bedragen. Het betreffende passief wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting op balans per 31 december 2022

Verloopoverzicht vaste activa

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht vaste activa

Het verloop van de vaste activa is als volgt (bedragen in duizenden euro's): 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2022 investeringen desinvesteringen afschrijving/aflossing Bijdrage van derden afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2022
Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling 13,6 1.400,7 - 932,5- 352,0- - 129,8
Bijdraga aan activa in eigendom van derden 961,6 15,5 - 47,2- 20,0 949,9
Subtotaal IVA 975,2 1.416,2 - 979,7- 332,0- - 1.079,7
Materiële vaste activa economisch nut
Gronden en terreinen 5.631,3 559,0 - 510,7- 142,3- - 5.537,2
Woonruimten 340,9 1,4 - 17,7- - - 324,6
Bedrijfsgebouwen 27.211,3 1.284,1 - 1.465,8- - - 27.029,5
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 945,9 9,1- - 80,3- - - 856,6
Vervoermiddelen 174,6 - - 46,9- - - 127,7
Machines, apparaten en installaties 419,4 9,8 - 66,4- 2,3- - 360,6
Overige materiële vaste activa 601,0 611,9 1,2- 265,7- 80,5- - 865,5
Niet in exploitatie genomen gronden 229,3 - - 9,5- - - 219,8
subtotaal MVA EN 35.553,7 2.457,0 1,2- 2.462,9- 225,1- - 35.321,5
Materiële vaste activa economisch nut, dekking door heffing
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 48.844,9 5.199,4 - 1.163,3- 16,3- 52.864,8
subtotaal MVA EN, dekking door heffing 48.844,9 5.199,4 - 1.163,3- 16,3- - 52.864,8
Materiële vaste activa maatschappelijk
Gronden en terreinen 134,3 30,5 - 8,6- - - 156,2
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 13.684,7 4.679,9 - 593,9- 222,7- - 17.548,1
Machines, apparaten en installaties 27,0 - - 7,5- - - 19,5
Overige materiële vaste activa 1.303,0 432,4 - 478,9- 12,3- - 1.244,1
Subtotaal MVA MN 15.149,0 5.142,8 - 1.088,9- 235,1- - 18.967,9
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 807,0 - - - - - 807,0
Leningen aan woningcorperaties 2.039,9 - - 1.343,6- - - 696,3
Leningen aan deelnemingen 1.673,8 69,0 - - - - 1.742,8
Overige langlopende leningen 584,1 1.007,5 - 28,6- - - 1.563,0
Langlopende leningen zonnepanelen vm Schinnen 1.229,3 72,4 - 120,8- - - 1.180,9
Langlopende leningen zonnepanelen vm Onderbanken 744,7 10,1 - 68,7- - - 686,0
Langlopende leningen zonnepanelen vm Nuth 333,2 31,0 - 27,5- - - 336,7
Overige uitzettingen met een rentetypische 4.426,7 - - 4.426,7- - - 0,0
looptijd van één jaar of langer
Subtotaal FVA 11.838,8 1.189,9 - 6.016,0- - - 7.012,8
Totaal vaste activa 112.361,7 15.405,4 1,2- 11.710,8- 808,5- - 115.246,7

Uit bovenstaande tabel kan de conclusie worden getrokken dat op gronden ten onrechte wordt afgeschreven.  Het gaat hier echter om afschrijvingen die verband houden met de inrichting van terreinen zoals sportvelden en woonwagenterreinen. Daar mag wel over worden afgeschreven.

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa

Het verloop op de diverse immateriële activa kan als volgt worden weergegeven:

Verloop immateriele avtiva (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 1-1-2022
Onderzoek en ontwikkeling 129,8 13,6
Bijdraga aan activa in eigendom van derden 949,9 961,6
Verloop immateriele vaste activa 1.079,7 975,2

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in immateriële vaste activa in 2022 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen x € 1.000) investeringen desinvesteringen/ bijdragen derden
Immateriële vaste activa (IVA)
Kosten onderzoek en ontwikkeling
Extra personele inzet harmoniseren beleid 156,3
Aanpak handhavingsknelpunten 33,2
Intensivering regionale samenwerking met driehoek 26,7 26,7-
Onderzoek huisvestingskosten 24,4
Bestrijding gevolgen coronacrisis 87,1
Voorbereidingskrediet project Tiny Houses 29,4
Procesbudget Beekstraat 31,3
Ontwikkelplan personeel 292,6
Noodopvang USAG 30,1
Voorloopkosten woningbouwprojecten Nuinhofwijk/Schimmert III 75,3
Zelfsturing 162,9 162,9-
Aanleg glasvezelnetwerk 126,0
Lokale aanpak ondermijning in Parkstad (regiodeal) 119,9 119,9-
Geharmoniseerd gemeentelijk erfgoed register 43,5
Overig 162,1 42,5-
1.400,7 352,0-
Bijdragen aan activa in eigendom derden
Gemeenschapshuis Hulsberg 7,1 20,0
Overig 8,4 -
15,5 20,0
Totaal IVA 1.416,2 332,0-

Materiële vaste activa met economisch nut

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa met economisch nut

In onderstaand overzicht worden de boekwaardes van materiële vaste activa met een economisch nut per categorie weergegeven:

Boekwaarden investeringen met economisch nut (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 1-1-2022
Gronden en terreinen 5.537,2 5.631,3
Woonruimten 324,6 340,9
Bedrijfsgebouwen 27.029,5 27.211,3
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 856,6 945,9
Vervoermiddelen 127,7 174,6
Machines, apparaten en installaties 360,6 419,4
Overige materiële vaste activa 865,5 601,0
Niet in exploitatie genomen gronden 219,8 229,3
Totale boekwaarde MVA economisch nut 35.321,5 35.553,7

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in materiële vaste activa met een economisch nut in 2022 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen x € 1.000) investeringen desinvesteringen/ bijdragen derden
Materiële vaste activa (MVA) met economisch nut Kolom1 Kolom2
MVA gronden en terreinen EN
LIA5 Vonderstraat Schinnen 200,0 118,4-
Aankoop perceel t.b.v. Tiny Houses project 324,5
Overig 34,5 23,9-
559,0 142,3-
Bedrijfsgebouwen en woonruimten (EN)
Bouw leslokalen BS St. Jozef Merkelbeek 51,5
LIA 6 cohesiegebied Puth verbouw accommodatie 81,8
Tijdelijke units BS Petrus Canisius 45,1
Asbestsanering/sloop loods Nierhoven 69,4
Opwaarderen gemeenschapshuis de Koeteleboet 776,5
Tijdelijke herhuisvesting bouwkundige aanpassingen 105,2
Tijdelijke herhuisvesting ventilatie 127,8
Overig 28,1 -
1.285,5 -
MVA overig (EN)
Invoering omgevingswet 72,6
Vervanging kunstgrasvelden Alfa Sport 426,2 77,3-
Led-verlichting hockeyclub 25,0
Heropenen en inrichten drie servicebalies 55,6
Overig 32,4 4,4-
611,9 81,7-
Niet in exploitatie genomen gronden
Bestemmingsplan Rode Beek -
- -
Totaal MVA met economisch nut 2.457,0 226,3-

Materiële vaste activa met economisch nut, dekking door heffing

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa met economisch nut, dekking door heffing

In onderstaand overzicht worden de boekwaardes van materiële vaste activa met een economisch nut, dekking door heffing per categorie weergegeven:

Boekwaarde investeringen EN, dekking door heffing (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 1-1-2022
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 52.864,8 48.844,9
Totale boekwaarde MVA economisch nut 52.864,8 48.844,9

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in materiële vaste activa met een economisch nut, dekking door heffing in 2022 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen x € 1.000) investeringen desinvesteringen/ bijdragen derden
Materiële vaste activa met economisch nut, dekking door heffing
Vervanging riool Holleweg Schinnen 571,6
Vervanging/renovatie riolering (Schinnen) 84,5
Maatregelen wateroverlast Aalbeek fase II 1.952,8
Rioolrenovatie en reparatie Stationsstraat 263,8
Water in balans, Oirsbeek/Amstenrade buffers 77,5
Wateroverlast Bekerbaan en Klein Haasdal fase II 239,7
Afkoppeling Kloosterstraat/Groenweg/Merkelbeekerstraat fase 1 74,9
Fase 0 aanv.krediet tbv extra waterwerkzaamheden Altaarstraat 269,7
Fase 1 Grachtstraat incl. uitstroom buffers Kakkert 435,4
Inrichting openbare ruimte de Gijselaar (riool) 80,4
Rioolreparatie omgeving Vaesrade en Hommertweg 42,2
Buffers Brakkenergats en toevoer optimaliseren 153,5
Rioolreparaties & vervanging structureel o.b.v. inspecties 211,3
Vervanging gemalen (mechanisch en electrisch) 218,6
Rioolreparaties en vrvangingen 2022 321,9
Overig 201,6 -
5.199,4 -
Totaal MVA met economisch nut, dekking door heffing 5.199,4 -

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de boekwaardes per einde dienstjaar:

Boekwaarde materiele vaste activa maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 1-1-2022
Gronden en terreinen 156,2 134,3
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 17.548,1 13.684,7
Machines, apparaten en installaties 19,5 27,0
Overige materiële vaste activa 1.244,1 1.303,0
Totale boekwaarde MVA maatschappelijk nut 18.967,9 15.149,0

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in materiële vaste activa met een maatschappelijk nut in 2022 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen x € 1.000) investeringen desinvesteringen/ bijdragen derden
Materiële vaste activa (MVA) met maatschappelijk nut
Gronden en terreinen (MN)
Herinrichting plateau en restauratie watertoren 30,1
Overig 0,4 -
30,5 -
Grond- weg en waterbouwkundige werken (MN)
Feldbissbreuk 48,9
Beleefbaar maken "Verwoeste kasteel Etzenrade" 212,4
Beekdaelenroute 526,4 10,3-
LIA nr 15 Kruispunt Dorpsstraat/Stationsstraat 86,8
LIA nr 18 Holleweg fietspaden 74,1
LIA nr 11 Maatregelen Oude Provinciale weg 275,7
Leisure lane 1.116,4
Gebiedsontwikkeling A76 vernattingsproblematiek 74,4 13,9
Verbeteren schoolzones/schoolthuisroutes 67,1
Uitvoering verbetering verkeersstructuur 199,6
Realisatie trainingsveld (bovenbouw kunstgrasveld) 310,7 42,5-
Realisatie trainingsveld (onderbouw kunstgrasveld) 156,3 16,6-
Herinrichting openbare ruimte Gijselaar 349,3
Uitwerking en gebiedsontwikkeling de Gijselaar 386,1
Kunstgrasveld hockeyclub 46,7 25,8-
Aanleg drempels bij komingangen 262,1 136,5-
Werken 2022 250,0
Overig 236,9 5,0-
4.679,9 222,7-
MVA overig (MN)
Sociaal Statuut 186,7
Tranche I hersteltuin 50,4
Doorontwikkeling organisatie 2020 59,5
Verledding openbare verlichting 62,9
Personele lasten niet re-integreren huidige functie 42,1
Overig 30,9 12,3-
432,4 12,3-
Totaal MVA met maatschappelijk nut 5.142,8 235,0-

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

In onderstaand overzicht worden de boekwaardes per categorie weergegeven:

Boekwaarde financiele vaste activa (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 1-1-2022
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 807,0 807,0
Leningen aan woningcorperaties 696,3 2.039,9
Leningen aan deelnemingen 1.742,8 1.673,8
Overige langlopende leningen 1.563,0 584,1
Langlopende leningen zonnepanelen vm Schinnen 1.180,9 1.229,3
Langlopende leningen zonnepanelen vm Onderbanken 686,0 744,7
Langlopende leningen zonnepanelen vm Nuth 336,7 333,2
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer 0,0 4.426,7
Totale boekwaarde financiele vaste activa 7.012,8 11.838,8

Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden.

De belangrijkste investeringen en desinvesteringen in financiële vaste activa in 2022 betreffen:

Belangrijkste investeringen en desinvesteringen (bedragen x € 1.000) investeringen desinvestering/ bijdragen derden
Financiële vaste activa
Leningen aan deelnemingen
Lening WoonWijzerWinkel 69,0
69,0 -
Overige langlopende leningen -
Duurzaamheidslening SVn 1.000,0
Overig 7,5
1.007,5 -
Langlopende leningen zonnepanelen vm Schinnen 72,4 -
72,4 -
Langlopende leningen zonnepanelen vm Onderbanken 10,1
10,1 -
Langlopende leningen zonnepanelen vm Nuth 31,0
31,0 -
Overige uitzettingen met looptijd >= 1 jaar - -
- -
Totaal FVA 1.189,9 -

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa

De vlottende activa bestaan uit voorraden, vorderingen, liquide middelen en overlopende activa.

Boekwaarde vlottende activa per categorie (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 1-1-2022
Voorraden 2.564,7 2.554,5
Uitzettingen met een rentetypische looptijd 21.072,8 13.754,7
korter dan één jaar
Liquide middelen 1.681,2 1.266,6
Overlopende activa 7.759,4 6.187,2
Totale boekwaarde vlottende activa 33.078,1 23.763,0

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden

Onder de voorraden zijn de in exploitatie genomen bouwgronden opgenomen. Per complex dient het volgende te worden toegelicht:
a)    de boekwaarde aan het begin van het dienstjaar;
b)    de vermeerderingen en verminderingen in het begrotingsjaar;
c)    de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar;
d)    de geraamde nog te maken kosten met een onderbouwing;
e)    de geraamde opbrengsten met een onderbouwing;
f)    het geraamde eindresultaat en de berekeningswijze die hiervoor is gehanteerd met een onderbouwing en de aannames die eraan ten grondslag liggen.

In onderstaande specificatie worden de gerealiseerde en nog te verwachten kosten en opbrengsten in beeld gebracht:

OVERZICHT IN EXPLOITATIE ZIJNDE BOUWGRONDEN GEMEENTE BEEKDAELEN JAARREKENING 2022 ( x 1 euro)
Omschrijving: Bestemmingsplan Revitalisering Centrum III Centrum IV Totaal
Aan de Belboom De Horsel Nuth Schimmert Schimmert
activanummer 0000105 0000320 0000261 0000972
Boekwaarde 1 januari 2022 3.148 1.356.608 1.159.494 -51.701 2.467.549
Uitgaven:
Div. kosten -3.148 0 18.304 0 15.156
Totaal uitgaven 2022 -3.148 0 18.304 0 15.156
Inkomsten:
Grondverkopen 0 0 0 0 0
Totaal inkomsten 2022 0 0 0 0 0
Boekwaarde 31 december 2022 0 1.356.608 1.177.798 -51.701 2.482.705
Nog te realiseren uitgaven per 1 januari 2023
Uitgaven 0 0 4.943.614 40.000 4.983.614
Totaal uitgaven 0 4.943.614 40.000 4.983.614
Nog te realiseren inkomsten per 1 januari 2023
Grondverkopen 0 0 3.699.046 325.000 4.024.046
Totaal inkomsten 0 0 3.699.046 325.000 4.024.046
Verwacht resultaat 0 -1.356.608 -2.422.366 336.701 -3.442.273
nadelig nadelig voordelig voordelig
grondvoorraad in m2 11.795 19.396 2.770 33.961

Ten aanzien van de grondexploitatie Revitalisering De Horsel Nuth is in 2023 door de gemeenteraad een besluit genomen over realisatie van het gemeentehuis op dit perceel. De verwachte resterende boekwaarde van deze grondexploitatie ad € 1.356.608 wordt daarmee in de komende periode naar verwachting omgezet naar materiële vaste activa.

Ten aanzien van de grondexploitatie Centrum III Schimmert is in 2023 een geactualiseerd concept bestemmingsplan opgesteld. Omdat het bestemmingsplan nog niet definitief is, zijn de verwachtingen in bovenstaand overzicht gebaseerd op de aanwezige calculatie die in het verleden is gemaakt. Zodra het bestemmingsplan definitief is, worden de verwachtingen ten aanzien van de te realiseren uitgaven en grondverkopen geactualiseerd. 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Het in de balans vermelde bedrag aan vorderingen, betreft het totaal aan vorderingen openbare lichamen en overige vorderingen verminderd met de gevormde voorzieningen voor dubieuze debiteuren privaat en publiekrechtelijk en  dubieuze debiteuren BsGW. 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de opbouw van het op de balans vermelde bedrag aan vorderingen:

Opbouw uitzettingen met een rentetypische looptijd (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 1-1-2022
Vorderingen op het Rijk - -
Vorderingen openbare lichamen 6.828,4 7.187,6
Overige vorderingen 1.235,0 1.670,9
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar 13.009,4 4.896,2
Totale vorderingen 21.072,8 13.754,7

De stijging van de vorderingen wordt met name veroorzaakt door de toename van de uitzettingen in 's Rijksschatkist.  In 2022 is een nieuwe langlopende geldlening afgesloten van € 10 miljoen.  

Per 15 december 2013 is verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Per balansdatum bedraagt het saldo van de uitzettingen in ’s Rijksschatkist afgerond € 13 miljoen. 
Op basis van artikel 52c  van het BBV wordt het volgende aangegeven:  Vanaf 1 juli 2021 is het drempelbedrag voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan of gelijk aan € 500 miljoen gelijk aan 2,0% (voor die datum 0,75%) van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt. Het drempelbedrag “schatkistbankieren” begrotingsjaar 2022  bedraagt per 1-1-2022 €  1.892.000. 


Het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, lid 4 van de Wet FIDO, dat in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten ’s Rijksschatkist is gehouden:

Schatkistbankieren ( bedragen x € 1.000) Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen 7,0 276,0 229,0 54,0
Drempelbedrag 1.892,0 1.892,0 1.892,0 1.892,0
Overschrijding drempelbedrag 1.885,0 1.616,0 1.663,0 1.838,0

Liquide middelen

Terug naar navigatie - Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen en kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Opbouw liquide middelen (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 1-1-2022
Bank Nederlandse gemeenten 1.679,9 1.258,0
Rabobank 0,7 6,0
Kassaldi 0,6 2,6
Totaal liquide middelen 1.681,2 1.266,6

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Verloopoverzicht overlopende activa (bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 1-1-2022 Ontvangen/vrijval Opboeking Boekwaarde per 31-12-2022
De van De Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 1.450,9 962,5- - 488,3
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 4.736,4 2.534,6 - 7.271,0
Totaal 6.187,2 1.572,1 - 7.759,3

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Overzicht eigen vermogen (bedragen x € 1.000) 31-12-2022 1-1-2022
Algemene reserve 3.503,5 4.325,0
Bestemmingsreserves 81.630,1 80.420,1
Gerealiseerde resultaat 8.428,1 3.122,9
Totaal eigen vermogen per 31 december 93.561,8 87.868,0

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Verloopoverzicht algemene reserve (bedragen x € 1.000) Boekwaarde 01-01-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Bestemming resultaat vorig boekjaar Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2022
Algemene reserve Beekdaelen 4.325,00 3.900,00 4.721,50- - - 3.503,50
Totaal 4.325,0 3.900,0 4.721,5- - - 3.503,5

Hieronder wordt een korte omschrijving van het doel van de reserve gegeven.

Algemene reserve Beekdaelen    
Om een goede inschatting te kunnen maken van het weerstandsvermogen is het van belang dat een vorm van risicomanagement wordt toegepast. Risicomanagement betekent dat risico’s die spelen in de organisatie continu en systematisch worden doorlopen met als doel een balans te vinden tussen het nemen en het beheersen van risico’s. De raad heeft de nota risicomanagement in het jaar 2019 vastgesteld.

In het jaar 2023 wordt een nieuwe nota ter vaststelling aangeboden. De nota risicomanagement bevat het beleid dat de gemeente Beekdaelen hanteert om haar risico’s te managen en vormt de basis voor de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en het jaarverslag. In de nota worden de kaders gesteld ten aanzien van de reikwijdte en toepassing van risicomanagement in de gemeente Beekdaelen en het handelen van bestuur en medewerkers.

Bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de mutaties in de bestemmingsreserves:

Verloopoverzicht bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000) Boekwaarde 01-01-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Bestemming resultaat vorig boekjaar Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2022
Reserve herindeling 840,1 - 141,1- 440,0- 259,0
Reserve nog te bestemmen 14.079,1 1.693,3 8.537,8- 821,8 - 8.056,3
Bruteringsreserve 51.392,7 - 50,3- 2.187,6- 49.154,8
Reserve masterplan Schinveld 772,5 - 772,5- - -
Reserve niet bestede middelen voorg.dienstjaren 2.898,7 147,0- 1.216,1- 1.001,1 1,3- 2.535,4
Reserve organisatie ontwikkeling 867,2 1.187,2 - 2.054,5
Reserve afwachting harmonisatie beleid 2.096,4 - 662,0- - 1.434,4
Reserve inzet mjr 2019-2022 741,2 - 561,2- 28,4- 151,6
Reserve landschapsfonds 168,8 147,0 - - 315,8
Reserve noodfonds demping gevolgen coronacrisis 627,2 - 90,1- 87,1- 450,0
Geclaimde reserve 5.506,3 4.781,9 330,6- 929,4- 9.028,2
Reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen 387,7 305,1 - 45,1- 647,8
Reserve participatiebedrijf Vidar 42,4 - - - - 42,4
Reserve prijsstijgingen projecten - 4.700,0 - 1.300,0 - 6.000,0
Reserve onderwijshuisvesting - 1.500,0 - - - 1.500,0
Totaal 80.420,2 14.167,6 12.361,5- 3.122,9 3.718,8- 81.630,2

Hieronder wordt een korte omschrijving van het doel van de reserve gegeven.    


Reserve herindeling
Deze reserve wordt ingezet ter egalisatie van kosten in het kader van herindeling. De reserve is gevoed door de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de herindeling.   

Reserve nog te bestemmen    
Deze reserve kent weliswaar een bufferfunctie maar hoeft bij een toereikende a