Programma 3: economie en recreatie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma Economie en recreatie bestaat uit de taakvelden: economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, economische promotie en (openlucht)recreatie.

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
 • Economische ontwikkeling
 • Fysieke bedrijfsinfrastructuur
 • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
 • Economische promotie
 • Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Economie

Terug naar navigatie - Economie

Het programma Economie & Recreatie bestaat uit de taakvelden economische ontwikkeling, vrijetijdseconomie en openbaar groen. 

Binnen onze economische pijler hebben we in/nabij de A76-zone enkele bedrijventerreinen en solitaire bedrijfslocaties . Daarnaast hebben we lokale economieën in onze dorpen, incl. detailhandel en supermarkten in onze grotere kernen, die bijdragen aan de leefbaarheid en tevens zorgen voor werkgelegenheid. 

Tot slot hebben we met de recreatiesector en de landbouwsector twee andere belangrijke pijlers met significante economische betekenis.

Hieronder wordt ingegaan op de realisaties die in deze pijlers hebben plaatsgevonden.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In het raadsbreed programma ‘Samen maken wij Beekdaelen’ zijn de volgende doelen verwoord:

 • We zorgen voor de openbare ruimte
 • We ontwikkelen duurzame landbouw 
 • We stimuleren klimaatadaptatie en waterbeheer 
 • We gaan de A76-zone door ontwikkelen 
 • We investeren in duurzaamheid, inclusief de AWACS-problematiek 
 • We investeren in de dorpseconomieën 
 • We stimuleren arbeidsparticipatie: iedereen doet mee
 • We willen een circulaire economie als uitgangspunt bij ons handelen
 • We willen de kwaliteit van landschap en natuur op peil houden
 • We gaan voor groene kernen, gezondheidsbevordering en waterbeheer 
 • We positioneren het landschap als economische motor 
 • We verbeteren het vestigingsklimaat en de A76/Buitenring-zone

Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?

Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?

Terug naar navigatie - Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
Nr. Beleidsindicator Toelichting Gemeente Score
1. Functiemenging Omschrijving: De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Beekdaelen: 40,20%
Bron: CBS BAG/LISA Gemeente 25-50 dzd inwoners: 53,30%
Jaar: 2021
2. Vestigingen (van bedrijven) Omschrijving: Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Beekdaelen: 152,2
Bron: LISA vestigingenregister Gemeente 25-50 dzd inwoners: 158,5
Jaar: 2021
3. Banen Omschrijving: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. Beekdaelen: 415,6
Bron: LISA vestigingenregister Gemeente 25-50 dzd inwoners: 584,6
Jaar: 2021

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Programma economie en recreatie (bedragen x € 1.000) Primitief Bijgesteld Rekening Verschil
lasten per taakveld:
3.1 economische ontwikkeling -350 -589 -401 188
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -34 -34 -51 -17
3.4 economische promotie -379 -574 -269 305
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.184 -2.570 -2.804 -234
totale lasten -2.946 -3.767 -3.525 242
baten per taakveld:
3.1 economische ontwikkeling 78 537 298 -240
3.4 economische promotie 143 142 171 29
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie 30 35 21 -14
totale baten 251 714 490 -225
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -2.696 -3.053 -3.035 18
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves - - - -
0.10 Onttrekking reserves 288 1.051 435 -616
Saldo resultaatbestemming 288 1.051 435 -616
Resultaat programma -2.407 -2.002 -2.600 -598