Onderdeel A: Jaarverslag 2022

Inleiding

Intro

Terug naar navigatie - Intro

In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het in 2022 gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag enerzijds en de jaarrekening anderzijds.

Onderdeel A van deze jaarstukken, het jaarverslag, richt zich op de beleidsinhoudelijke realisatie van beleidsinitiatieven en projecten. Per programma wordt beschreven welke beleidsmatige doelstellingen vanuit de begroting 2022 gerealiseerd zijn. Het betreft de doelstellingen die  zijn verwoord in het raadsbreed programma. Aan het eind van ieder programma wordt een recapitulatie van de oorspronkelijke en bijgestelde begroting 2022 en de gerealiseerde uitgaven 2022 gegeven. Het jaarverslag is nog volgens de 'oude' programma- indeling. Vanaf het  volgend jaar (2023) geldt het nieuwe coalitieprogramma. De programma- indeling is vanaf dat jaar opgebouwd volgens de indeling van dat beleidsdocument.  

Voor een analyse van de financiële verschillen tussen de bijgestelde raming 2022 en de realisatie 2022 per programma verwijzen wij naar onderdeel B van de jaarstukken. In dit onderdeel zijn de meer financiële aspecten beschreven. Een nadere inhoudelijke toelichting op die verschillen is in bijlage 2 is opgenomen.

De rekening van baten en lasten over 2022 sluit met een positief saldo van afgerond € 8,4 miljoen. Voor een nadere analyse van het rekeningresultaat verwijzen wij naar de jaarrekening 2022 waarin in de paragraaf 'verschillenanalyse gerealiseerd resultaat' per programma een verschillenanalyse is opgenomen.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In de jaarstukken 2022 wordt  zowel financieel als beleidsmatig verantwoording afgelegd over het jaar 2022. Om ervoor te zorgen dat de beleidsontwikkelingen goed kunnen worden gevolgd, is er in deze jaarstukken voor gekozen om eerst de passage op te nemen die hierover in de begroting 2022 is opgenomen. Op die manier wordt duidelijk wat toen is afgesproken.  Vervolgens wordt beschreven welke acties in het kader van de betreffende beleidsontwikkelingen in 2022 zijn uitgevoerd.

De jaarstukken zijn opgebouwd uit:

  • een overzicht van een aantal kerngegevens;
  • de beleidsmatige en financiële verantwoording op programmaniveau;
  • de zogenaamde verplichte paragrafen aangevuld met de paragraaf Global Goals
  • de (financiële) jaarrekening 2022 met onder andere een overzicht van baten en lasten en de balans.

In de bijlagen bij de jaarstukken is daarnaast een overzicht opgenomen van de restantkredieten per 31-12-2022 met een toelichting van opvallende verschillen ten opzichte van de ramingen. Daarnaast treft u in die bijlagen een uitgebreide verschillenanalyse aan met afwijkingen in baten en lasten in de jaarstukken 2022 ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2022. Het totaal van die afwijkingen vormt het jaarrekeningresultaat. Ook is in de bijlagen een uitgebreide toelichting opgenomen van de Verbonden Partijen van de gemeente Beekdaelen per 31 december 2022. 

Kerngegevens

Tabel kerngegevens

Terug naar navigatie - Tabel kerngegevens
Kerngegevens per 1 januari gemeente Beekdaelen
omschrijving 2022 begroot 2022 realisatie
A. Sociale structuur
Aantal inwoners 36.080 35.922
· 0 tot en met 18 jaar 6.494 5.699
· 19 tot en met 64 jaar 20.062 20.655
· 65 jaar en ouder 9.524 9.568
totaal aantal periodieke bijstandsgerechtigden 417 415
· personen jonger dan 21 jaar 6 5
· personen van 21 tot en met 64 jaar 376 395
· personen van 65 jaar en ouder 8 0
· uitkeringsgerechtigden ingevolge de
- IOAW 23 12
- IOAZ 4 3
Aantal tewerkgestelden in de sociale werkvoorziening (in arbeidsjaren) 168,1 161,3
Aantal personen tewerkgestelden in de sociale werkvoorziening 188 180
B. Fysieke structuur
Oppervlakte land (hectare) 7.831 7.831
Oppervlakte binnenwater (hectare) 18 18
Aantal woonruimten 16.798 16.858
Lengte van de wegen (kilometers) 379 379
Openbaar groen (hectare) 251 251
C. Financiële structuur (x € 1.000)
Uitgaven gewone dienst 105.294 114.799
Opbrengst belastingen en recht 18.418 18.558
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 60.894 67.832
Boekwaarde investeringen 136.344 117.811
Vaste schuld
· langlopende leningen 22.743 22.290
Reserves en voorzieningen:
· algemene reserve 11.630 19.244
· reserves 73.315 65.501
· voorzieningen 14.946 13.851
D. Financiële structuur per inwoner
Per inwoner:
Uitgaven gewone dienst 2.918 3.196
Opbrengst belastingen en recht 510 517
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 1.688 1.888
Boekwaarde investeringen 3.779 3.280
Langlopende leningen 630 621
Algemene reserve 322 536
Bestemmingsreserves 2.032 1.823
Voorzieningen 414 386

Programma's

Inleiding programma's

Terug naar navigatie - Inleiding programma's

De programma indeling in de jaarstukken hebben wij gebaseerd op de zogenaamde verplichte taakvelden die zijn voorgeschreven in het besluit begroten en verantwoorden (BBV). Onderstaand volgen de zeven programma’s.    

0    Bestuur en ondersteuning
1    Veiligheid
2    Verkeer, vervoer en waterstaat
3    Economie en recreatie
4    Onderwijs, sport en cultuur
5    Sociaal domein en volksgezondheid
6    Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uw raad heeft in het duale stelsel een kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taak. Doel van de programma’s is om de raad te ondersteunen bij het invullen van die taken.  Ieder programma start met een algemene beschouwing over het jaar 2022. Daarnaast wordt, per programma, antwoord gegeven op de 3 w-vragen:

Wat willen we bereiken
De basis voor de beantwoording van die vraag komt uit het vastgestelde Raadsbreed programma ‘Samen maken wij Beekdaelen’. De doelstellingen die zijn vermeld in dat Raadsbreed programma hebben wij overgenomen onder de eerste w- vraag.

Wat hebben we daarvoor gedaan
Om antwoord te geven op de tweede w- vraag hebben wij projecten en activiteiten benoemd die bijdragen aan de doelstellingen die zijn beschreven onder het kopje ‘wat willen we bereiken’. 

Wat heeft het gekost
Ieder programma wordt afgesloten met een overzicht van de totale lasten, de totale baten en de resultaatbestemming.

Voor het toelichten van de effecten van beleid op de programma’s worden beleidsindicatoren gebruikt. Alle gemeenten zijn verplicht dit in ieder geval te doen aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.  Om een referentiekader te bieden hebben wij per beleidsindicator aangeven welke score gemiddeld van toepassing is op andere gemeenten met een inwonersaantal van tussen de 25.000 en 50.000 inwoners in Nederland.  De betreffende beleidsindicatoren zijn in deze jaarstukken per programma apart vermeld’.