Programma 1: Veiligheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Veiligheid is een actueel maatschappelijk thema. Alle overheidslagen zijn hierbij betrokken. Op lokaal niveau gaat het om het realiseren van een integrale aanpak in het kader van vroegsignalering, preventie, handhaving, een gezamenlijke aanpak binnen het Veiligheidshuis Parkstad en een optimale samenwerking met Veiligheidsregio Zuid-Limburg ter bevordering van veiligheid en kwaliteit van de leef- en woonomgeving. Dit gebeurt samen met de burgers en de veiligheidspartners in de samenwerkende regio. 

Beekdaelen is voorstander van een preventieve aanpak en zet in nauwe samenwerking met vele betrokken partners, zoals het algemeen maatschappelijk werk, de jeugd- en jongerenwerkers en het onderwijs, in op veiligheid en criminaliteitspreventie. Integrale afstemming vindt plaats door de inbreng van onze expertise bij bespreking van casussen Veilig Thuis, de Interventieteams Beekdaelen en de zogeheten beschermtafels. Dit gebeurt in het kader van vroegsignalering en in afstemming met het Veiligheidshuis Parkstad. In 2022 is uitvoering gegeven aan de door uw raad vastgestelde Kadernota integrale veiligheid SVBBL 2020-2023. Deze kadernota loopt in tijd en in doelstellingen gelijk op met het beleidsplan van de politie, waar de gemeenten Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen, Brunssum en Landgraaf (SVBBL) onder vallen.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In het raadsbreed programma ‘Samen maken wij Beekdaelen’ is het volgende doel verwoord:

  • Wij geven meer aandacht aan sociale veiligheid

Wat hebben we ervoor gedaan in 2022?

Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?

Terug naar navigatie - Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
Nr. Beleidsindicator Toelichting Gemeente Score
1. Verwijzingen Halt Omschrijving: Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. Beekdaelen: 5
Bron: Stichting Halt Gemeente 25-50 dzd inwoners: 7
Jaar: 2021
2. Jongeren met delict voor de rechter Omschrijving: Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Beekdaelen: 1%
Bron: CBS- Jeugd Gemeente 25-50 dzd inwoners: 1,0%
Jaar: 2021
3. Winkeldiefstal Omschrijving: Het aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners. Beekdaelen: 7,24
Bron: Het dataportaal van de politie Gemeente 25-50 dzd inwoners: 12,14
Jaar: 2022
4. Geweldsmisdrijven Omschrijving: Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Beekdaelen: 1,5
Bron: CBS- Criminaliteit Gemeente 25-50 dzd inwoners: 3,2
Jaar: 2022
5. Diefstal uit woning Omschrijving: Het aantal diefstallen uit woningen, per 10.000 inwoners. Beekdaelen: 2,8
Bron: Het dataportaal van de politie Gemeente 25-50 dzd inwoners: 4,0
Jaar: Q4 2022
6. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Omschrijving: Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde, per 10.000 inwoners. Beekdaelen: 29,79
Bron: CBS- Criminaliteit Gemeente 25-50 dzd inwoners: 32,51
Jaar: 2021

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Veilgheid (bedragen x € 1.000) Primitief Bijgesteld Rekening Verschil
lasten per taakveld:
1.1 crisisbeheersing en brandweer -2.510 -2.522 -2.645 -123
1.2 openbare veiligheid -730 -940 -926 14
totale lasten -3.240 -3.462 -3.571 -109
baten per taakveld:
1.1 crisisbeheersing en brandweer 56 98 122 24
1.2 openbare veiligheid - 5 46 41
totale baten 56 103 169 65
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -3.185 -3.359 -3.402 -43
Resultaatbestemming
0.10 Toevoeging reserves -3 -3 -3 -
0.10 Onttrekking reserves 24 106 57 -49
Saldo resultaatbestemming 21 103 54 -49
Resultaat programma -3.164 -3.256 -3.349 -92