(Verplichte) paragrafen

Naast de programma's zijn gemeenten op grond van de BBV verplicht om acht programma-overstijgende paragrafen in de begroting op te nemen. De onderwerpen die zijn benoemd in de paragrafen zijn eigenlijk dwarsdoorsnedes van de verschillende programma’s en taakvelden. Gemeenten worden vanaf het jaar 2022 verplicht om een nieuw programma 'Wet Open Overheid' als paragraaf op te nemen. Die paragraaf is in deze jaarstukken opgenomen. Daarnaast zijn de volgende drie paragrafen opgenomen:

 • Rechtmatigheid: deze paragraaf gaat in op eventuele begrotingsoverschrijdingen die op grond de omvang onrechtmatig zijn.
 • Duurzaamheid: deze paragraaf beschrijft de onderwerpen die we oppakken in het kader van de duurzaamheid
 • Global goals: deze paragraaf beschrijft een aantal belangrijke zaken die de gemeenten uitvoert en de bijdragen aan de global goals.

 

Lokale heffingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Inwoners en ondernemers dragen via de gemeentelijke belastingen en heffingen bij aan (instandhouding van) voorzieningen. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde belastingopbrengsten, de belastingtarieven en het kwijtscheldingsbeleid.

 

 

 

 

Overzicht van lokale belastingen

Terug naar navigatie - Overzicht van lokale belastingen

De totale opbrengst uit lokale belastingen, heffingen en retributies vormt in het rekeningjaar ruim 18% van de inkomsten van de gemeente Beekdaelen en wordt gebruikt om haar activiteiten te financieren.

Opbrengst 2022 van lokale belastingen, heffingen en retributies (inclusief afrekeningen voorgaande dienstjaren):

 

Overzicht lokale heffingen (in duizenden euro's)
Omschrijving begroting 2022 bijgestelde begroting 2022 rekening 2022 mutatie t.o.v. bijsgesteld
Ozb eigenaren woningen 5.778 5.870 5.910 0,7%
Ozb eigenaren niet-woningen 1.066 988 1.013 2,5%
Ozb gebruikers niet-woningen 739 732 745 1,8%
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 4.566 4.528 4.640 2,5%
Rioolrechten 4.889 4.909 4.909 0,0%
Leges en omgevingsvergunningen 583 583 602 3,2%
Secretarieleges 487 487 450 -7,6%
Marktgelden 4 4 3 -25,0%
Toeristenbelasting 142 142 171 20,4%
Begrafenisrechten 114 114 115 0,9%
Totaal 18.368 18.357 18.558 1,1%

De tarieven ozb, leges omgevingsvergunningen en secretarieleges zijn in 2022  geïndexeerd met 3,1%. Daarnaast is de opbrengst afvalstoffenheffing en rioolheffing gebaseerd op de verwachte kosten die worden gemaakt inzake afval en riolering. 

Uit onderstaande tabel volgt dat het grootste deel van de inkomsten uit lokale heffingen bestaat uit de onroerendezaakbelasting (41,3%), afvalstoffenheffing (25%) en rioolrechten (26,5%).

Belastingsoort % bedrag x 1.000
Onroerende zaakbelasting 41,3% 7.668
Afvalstoffenheffing 25,0% 4.640
Rioolrechten 26,5% 4.909
Bouwleges 3,2% 602
Secretarieleges 2,4% 450
Overige 1,6% 289
Totaal 100,00% 18.558

Ontwikkeling van lokale lasten

Terug naar navigatie - Ontwikkeling van lokale lasten

In onderstaande tabel treft u de woonlasten van een gemiddeld huishouden in 2022 aan (bedragen in euro’s):

 

Belastingsoort 2022 2021
OZB 348,96 338,43
Afvalstoffenheffing 286,28 269,20
Rioolheffing 285,42 284,00
Totale woonlasten 920,66 891,63

Onroerende zaakbelastingen (ozb)

Terug naar navigatie - Onroerende zaakbelastingen (ozb)

De onroerendezaakbelasting is een belasting die wordt geheven over, zoals de naam al zegt, onroerende zaken. Deze belasting is van de lokale heffingen de grootste inkomstenbron. Met de opbrengst uit de OZB kan de gemeente onder andere uitgaven op het gebied van veiligheid, onderhoud openbaar groen en voorzieningen bekostigen. Zo draagt de OZB bij aan het voorzieningenniveau binnen de gemeente. 
Er zijn drie groepen die een aanslag OZB krijgen:

1.    Eigenaren van woningen
2.    Eigenaren van niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspand)
3.    Gebruikers niet- woningen

Gebruikers van woningen (bijvoorbeeld huurders) ontvangen geen aanslag ozb. De te betalen ozb wordt berekend als percentage van de WOZ-waarde van de woning of niet-woning. De WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Voor 2022  heeft de raad ervoor gekozen om de opbrengst alleen voor de inflatie te corrigeren en verder geen verhoging toe te passen. Voor 2022 bedroeg het inflatiepercentage 3,1%, uit onderstaande tabel blijkt hoe de tarieven voor 2022 werden berekend.

 

bepaling tarieven 2022
Belastingsoort Woz-waarde 2022 (* € 1.000) Opbrengst 2022 Tarief 2022 Tarief 2021
Eigenaren woningen 4.273.904 5.909.657 0,1383% 0,1390%
Eigenaren niet-woningen 362.278 1.013.363 0,2797% 0,2853%
Gebruikers niet-woningen 277.860 744.824 0,2681% 0,2484%

Afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - Afvalstoffenheffing

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling van het afval van huishoudens. Hiervoor maakt zij kosten. Voor de opbrengst uit de afvalstoffenheffing geldt dat deze niet meer dan kostendekkend mag zijn; de gemeente mag dus niet meer in rekening brengen dan de kosten die zij voor het inzamelen van afval maakt. 

De tarieven afvalstoffenheffing 2022 werden in de raadsvergadering van 15 november 2021 vastgesteld.

Belastingsoort tarief 2022
Vastrecht 226,80
Diftar aanbieden container restafval 140 lt 6,45
Diftar aanbieden container restafval 240 lt 8,75
Diftar aanbieden conteiner restafval 40 lt 1,60
Diftar aanbieden container gft-afval 140 lt -
Diftar aanbieden container gft-afval 240 lt -

In onderstaande tabel is de mate van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing weergegeven: 

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing begroting 2022 bijgesteld 2022 rekening 2022
Kosten taakvelden:
2.1 Verkeer en vervoer -61.680 -97.530 -41.426
6.3 Inkomensregelingen -152.998 -152.998 -164.514
7.3 Afval -3.742.212 -3.899.017 -3.378.714
Inkomsten taakveld(en), excl heffingen 190.422 190.422 42.362
Netto kosten taakvelden -3.766.468 -3.959.123 -3.542.293
Toe te rekenen kosten:
Overhead -156.211 -156.211 -186.047
BTW -643.477 -651.054 -567.104
Totale lasten -4.566.156 -4.766.388 -4.295.443
Opbrengst heffingen 4.566.156 4.528.325 4.639.713
Dekkingspercentage 100% 95,0% 108,0%

Rioolheffing

Terug naar navigatie - Rioolheffing

De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer:

 • de afvoer van afvalwater;
 • de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd);
 • het kwaliteitsbeheer van grondwater. 

De rioolheffing is een bestemmingsheffing. Dit betekent dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan de kosten. Elke gemeente is verplicht een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) vast te stellen. Het VGRP geeft inzicht in de kosten en de baten voor de instandhouding van het gemeentelijk rioolstelsel en is de basis voor de berekening van het tarief rioolheffing.  In de raadsvergadering van oktober 2020 is het VGRP voor de gemeente Beekdaelen vastgesteld en sinds belastingjaar 2021 is er sprake van een geharmoniseerd tarief rioolheffing. 

De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel (€ 165) verhoogd met een bedrag geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. Voor het bedrag per m3 afgevoerd water geldt onderstaande staffeling:

Van 1 m3 tot en met 300m3  € 120,42
Van 301 m3 tot en met 3.000 m3 € 120,42 basistarief, vermeerderd met € 108,37 per eenheid van 300m3, waarmee de hoeveelheid van 300m3 wordt overschreden 
 Van 3.001 m3 tot en met 6.000 m3  € 1.095,75 basistarief, vermeerderd met € 84,29 per eenheid van 300m3, waarmee de hoeveelheid van 3.000m3 wordt overschreden
Boven de 6.000 m3 € 1.938,70  basistarief, vermeerderd met € 60,21 per eenheid van 300m3, waarmee de hoeveelheid van 6.000m3 wordt overschreden

Voor een huishouden/bedrijf met een waterverbruik tot en met 300m3 wordt de aanslag € 285,42 (vastrecht € 165 en op basis van waterverbruik € 120,42).

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de mate van kostendekkendheid van rioolheffing:

 

Kostendekkendheid rioolheffing begroting 2022 bijgesteld 2022 rekening 2022
Kosten taakvelden:
2.1 Verkeer en vervoer -102.800 -163.474 -69.044
6.3 Inkomensregelingen -170.444 -169.799 -184.378
7.2 Rioleringen -4.026.842 -4.232.938 -4.371.160
Inkomsten taakveld(en), excl heffingen 472.884 713.424 767.460
Netto kosten taakvelden -3.827.202 -3.852.786 -3.857.122
Toe te rekenen kosten:
Overhead -742.109 -676.260 -610.232
BTW -319.886 -393.397 -441.488
Totale lasten -4.889.197 -4.922.443 -4.908.841
Opbrengst heffingen 4.889.197 4.909.133 4.908.841
Dekkingspercentage 100,0% 99,7% 100,0%

Toeristenbelasting

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

Toeristenbelasting is een belasting die geheven wordt over verblijf in hotels, pensions, recreatiewoningen, tenten en caravans. De belasting wordt betaald door degene die gelegenheid tot het verblijf biedt.
Op 15 november 2021 heeft de raad de verordening toeristenbelasting 2022 vastgesteld.

 

Soort Belastingjaar 2022
Camping (per persoon/per overnachting) 0,80
Overige accommodaties (per persoon/per overnachting) 1,35

Leges

Terug naar navigatie - Leges

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Een deel van deze taken wordt in de vorm van een dienst door bewoners of bedrijven individueel afgenomen. Om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zijn gerelateerd aan deze taken, betalen afnemers van gemeentelijke diensten leges.

Wie de leges betalen, is afhankelijk van het type dienst dat wordt afgenomen. In veel voorkomende gevallen zijn het inwoners die betalen voor een paspoort, een rijbewijs of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Het kunnen echter ook projectontwikkelaars zijn die een aa nvraag indienen voor een omgevingsvergunning.

Op 16 november 2021 is de legesverordening 2022 en de daarbij behorende tarieventabel vastgesteld. Ten opzichte van 2021 werden de tarieven verhoogd met 3,1% of aangepast conform wettelijke bepaling.

 Uit onderstaande tabel blijken de gerealiseerde dekkingspercentages 2022 voor wat betreft de leges. 

Kostendekkendheid leges jaarrekening 2022
omschrijving kosten opbrengsten kostendekking
titel 1 Algemene dienstverlening
Burgerlijke stand 153.707 57.680 37,53%
Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 241.479 165.962 68,73%
Rijbewijzen 151.532 122.682 80,96%
Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 30.251 21.620 71,47%
Overige publiekszaken 13.993 10.697 76,45%
Kansspelen 1.269 994 78,33%
Telecommunicatie 21.823 14.504 66,46%
Verkeer en vervoer 34.227 18.602 54,35%
Diversen 791 322 40,71%
totaal titel 1 649.072 413.063 63,64%
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning
Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 98.146 28.856 29,40%
Omgevingsvergunning 527.356 579.528 109,89%
Vermindering
Teruggaaf -11.408
Intrekking omgevingsvergunning
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
In deze titel niet benoemde beschikking 142 84 59,15%
totaal titel 2 625.644 597.060 95,43%
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn
Horeca 13.649 4.543 33,28%
Winkeltijdenwet 423 86 20,33%
In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 451 154 34,15%
totaal titel 3 14.523 4.783 32,93%

Wat de kostendekkendheid van leges betreft geldt het principe van kruissubsidiëring: binnen een titel mag de dekking van een product hoger dan 100% zijn zolang binnen de totale titel geen sprake is van overschrijding van dat kostendekkingspercentage.

 

Kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - Kwijtscheldingsbeleid

Burgers die niet in staat zijn de gemeentelijke belastingen te betalen, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. De gemeenteraad bepaalt voor welke belastingen kwijtschelding mogelijk is en de voorwaarden waaronder kwijtschelding plaatsvindt. De gemeenteraad is hierbij gebonden aan wettelijk voorgeschreven regels. Op enkele onderdelen kan de raad afwijken van de landelijke regels.  Dit zijn:

 • Voor welke gemeentelijke belastingen kwijtscheldingen wordt verleend;
 • Of daar geheel of gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend. Gedeeltelijke kwijtschelding houdt in dat slechts een deel voor kwijtschelding in aanmerking komt (bijvoorbeeld 50% van de aanslag);
 • Welke kwijtscheldingnorm wordt toegepast. De kwijtscheldingsnorm is een normbedrag voor de kosten van levensonderhoud. De raad kan bijvoorbeeld besluiten om bij het vaststellen van het recht op kwijtschelding, de kosten van levensonderhoud vast te stellen op 100% van de bijstandsnorm in plaats van 90%
  die is opgenomen in de Uitvoeringsregeling. Hetgeen betekent dat zodoende in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend.

Op 16 november 2021 is de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022 door de raad vastgesteld. Kwijtschelding is mogelijk voor 100% van de rioolrechten en het vast tarief afvalstoffenheffing. Voor wat betreft diftar is kwijtschelding mogelijk tot een bedrag van max.  € 55. De kwijtscheldingsnorm bedraagt 100% van de bijstandsnorm. 

Er werden in 2022 1.265 kwijtscheldingsverzoeken ingediend, waarvan 49% is toegekend. De totaal verleende kwijtschelding bedroeg afgerond € 308.000. 

De kwijtschelding per belastingsoort is in onderstaande tabel weergegeven: 

 

Beekdaelen
Rioolheffing 100%
Afvalstoffenheffing (vast bedrag per perceel) 100%
Afvalstoffenheffing (diftar) Max. € 55 per jaar
Belastingsoort 2022 2021
rioolheffing 174.812 173.191
afvalstoffenheffing 133.541 129.178
Totaal 308.353 302.370

Weerstandsvermogen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het weerstandsvermogen geeft antwoord op de vraag in hoeverre een gemeente in staat is om nog niet afgedekte risico’s op te vangen door het vormen van een risicobuffer (weerstandscapaciteit). 

Om een goede inschatting te kunnen maken van het weerstandsvermogen is het van belang dat een vorm van risicomanagement wordt toegepast. Risicomanagement betekent dat risico’s die spelen in de organisatie continu en systematisch worden doorlopen met als doel een balans te vinden tussen het nemen en het beheersen van risico’s. De raad heeft de nota risicomanagement in het jaar 2019 vastgesteld. in het jaar 2023 wordt een nieuwe nota ter vaststelling aangeboden. De nota risicomanagement bevat het beleid dat de gemeente Beekdaelen hanteert om haar risico’s te managen en vormt de basis voor de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en het jaarverslag. In de nota worden de kaders gesteld ten aanzien van de reikwijdte en toepassing van risicomanagement in de gemeente Beekdaelen en het handelen van bestuur en medewerkers.

De definities “risico’s” en “weerstandscapaciteit” spelen een belangrijke rol bij de bepaling van het weerstandsvermogen. Daarom achten wij het van belang om deze begrippen nader toe te lichten. 

Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel kunnen worden bekostigd. Daartoe becijferen wij in dit hoofdstuk de weerstandscapaciteit van de gemeente.

Risico
De kans dat een niet te voorspellen gebeurtenis zich voordoet die een nadelig effect heeft op de organisatie, de doelen die zijn gesteld of de financiële positie van de gemeente. De risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen en die een financieel nadelig gevolg kunnen hebben. Doen deze risico’s zich voor dan worden ze ondervangen via de weerstandscapaciteit. Risico’s waarvoor verzekeringen zijn afgesloten en voorzieningen zijn gevormd zijn niet relevant voor het weerstandsvermogen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico's beschreven.  

Weerstandscapaciteit

Terug naar navigatie - Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn op te vangen c.q. de risico´s in financiële zin af te dekken. Het betreft kosten die onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn. 

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is niet voorgeschreven welke bestanddelen behoren tot de weerstandscapaciteit. De gemeente Beekdaelen hanteert de volgende bestanddelen:

Nr. Bestanddeel Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1. Algemene reserve € 4.325.000 0
2. Stille reserve pm 0
3. Begrotingsruimte 2022 0 nihil
4. Onvoorzien 0 € 50.000 
5. Onbenutte belastingcapaciteit 0 € 1.272.000 
Totaal weerstandscapaciteit € 4.325.000 € 1.322.000

Om een goede inschatting te kunnen maken van het weerstandsvermogen is het van belang dat een vorm van risicomanagement wordt toegepast. Risicomanagement betekent dat risico’s die spelen in de organisatie continu en systematisch worden doorlopen met als doel een balans te vinden tussen het nemen en het beheersen van risico’s. De raad heeft de nota risicomanagement vastgesteld. Die nota bevat het beleid dat de gemeente Beekdaelen hanteert om haar risico’s te managen en vormt de basis voor de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en het jaarverslag. In de nota worden de kaders gesteld ten aanzien van de reikwijdte en toepassing van risicomanagement in de gemeente Beekdaelen en het handelen van bestuur en medewerkers.

1.    Algemene reserve
De algemene reserve is het deel van de reserves waar geen claim op ligt. De omvang van die algemene reserve bedraagt voor de gemeente Beekdaelen € 4.325.000 (peildatum 31-12-2021). Daarnaast beschikt de gemeente nog over een ‘reserve nog te bestemmen’. Die reserve wordt door de gemeente niet gerekend tot het weerstandsvermogen. Toch is ook die reserve ‘claimvrij’. Het bedrag in die reserve bedraagt afgerond € 14.079.000 miljoen.

2.    Stille reserves
Als activa onder de opbrengstwaarde of niet zijn gewaardeerd is sprake van een stille reserve. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit is van belang dat de activa waarin een stille reserve besloten ligt direct verkoopbaar zijn. Niet direct verkoopbare activa blijven voor de berekening van de weerstandscapaciteit buiten beeld. Bij verkoop ontstaan winsten die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Gemeenten kennen twee soorten stille reserves. Dit zijn stille reserves in financiële vaste activa (deelnemingen, aandelen) en stille reserves in de materiële vaste activa (bijv. gronden niet ingebracht in de grondexploitatie, panden etc.). 

3.    Begrotingsruimte
Als de begroting en meerjarenraming sluiten met een positief saldo, is sprake van begrotingsruimte. Het positieve resultaat slaat naar verwachting in het jaar 2026 om naar een tekort. Derhalve bedraagt de begrotingsruimte 0.

4.    De post onvoorziene uitgaven              
Het totaal bedrag van de post onvoorzien bedraagt € 50.000 en is naar rato van de lasten verdeeld over de verschillende programma´s. Gezien de geringe omvang van het bedrag draagt deze post niet substantieel bij aan de weerstandscapaciteit.

5.    Onbenutte belastingcapaciteit
Hieronder wordt verstaan de mogelijkheid die de gemeente heeft om de belastingen te verhogen. Bij tarieven waar kostendekking een rol speelt is van onbenutte belastingcapaciteit sprake voor zover nog geen volledige kostendekking wordt gerealiseerd. Aan de hoogte van de overige tarieven is theoretisch geen bovengrens gesteld. De gemeente kan deze echter niet tot in het oneindige verhogen. Bij deze heffingen zal de raad zelf een grens moeten aangeven. In de gemeente is sprake van onbenutte belastingcapaciteit en daarmee van structurele weerstandscapaciteit. 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

In deze paragraaf worden de geïnventariseerde risico’s beschreven.

Ad 1. Risico’s die het meest belangrijk gevonden worden
Het betreft 21 risico’s die als meest belangrijk worden ervaren. Een deel van deze 21 geïnventariseerde risico's heeft geen directe gevolgen voor het weerstandsvermogen, omdat de effecten van deze risico’s nog hoogst onzeker zijn en daarom (nog) niet kunnen worden gekwantificeerd. Desalniettemin is het van belang deze risico’s te blijven volgen. Risico’s met een lage inschatting van de impact of waaraan nu nog geen financiële gevolgen kunnen worden verbonden kunnen in de nabije toekomst echter wel degelijk relevant worden voor het weerstandsvermogen. Ook risico’s die nu geheel zijn afgedekt blijven uiteindelijk risico’s en dienen om die reden blijvend te worden gevolgd. 

In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de belangrijkste risico’s:

Nr. Risico Risicobeschrijving Was Wordt Mutatie Formule (risico*kans)*1 = (incidenteel) (risico*kans)*3 = (structureel) Toelichting
1 Nadeelcompensatie regeling projecten Door de huidige financiële situatie n.a.v. de nasleep van de corona pandemie, de huidige oorlog en recente jurisprudentie is de kans aanwezig dat steeds meer ondernemers zich gaan melden en een beroep doen op nadeel compensatie. Zowel bij reguliere onderhoudswerken als reconstructies in de openbare ruimte. In het geval dat een aanvraag positief wordt beschikt zullen de financiële consequenties via de reguliere burap met uw raad worden gedeeld. 90.000 80.000 10.000 (100.000*80%)*1 Wij schatten in dat de kans of de impact niet wezenlijk afwijken ten opzichte van de inschatting die is gegeven in de begroting 2023.
2 Laagconjunctuur en renteontwikkeling Een daling van de conjunctuur brengt risico's mee voor Beekdaelen, doordat onder meer de bedrijvigheid afneemt, werkloosheid stijgt met als gevolg daling van inkomsten voor de gemeente dalen en grotere (financiële) druk, waardoor de gemeentelijke doelstellingen onvoldoende worden gerealiseerd. Ook speelt het risico op een stijging van de rente bij het afsluiten van leningen. 240.000 1.200.000 -960.000 (500.000*80%)*3 Naar de huidige inzcihten dienen extra leningen te worden aangetrokken. Een stijging van 1% van de kapitaalmarktrente leidt tot een stijging van de rentelasten met ongeveer 500.000 euro. De kans wordt ingeschat op 80%
3 Omgevingswet De omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten voor de leefomgeving. Bij het voorbereiden op deze omgevingswet worden diverse risico’s gezien. De Gemeente Beekdaelen dient rekening te houden met onder meer de risico’s op het vlak van het proces, aanwezige kennis en kunde en aansluiting digitale stelsel. 102.500 - 102.500 Het betreft een samenstelling van diverse risico’s met diverse formules. Het betreffende risico,dat vooral verband hield met ICT- aangelegenheden, is niet langer actueel en kan om die reen komen te vervallen.
4 Open einderegelingen Op het gebied van de sociale zekerheid zoals bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en uitkeringen als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg loopt de gemeente Beekdaelen het risico dat in verband met de open einderegelingen de ontvangen rijksbijdragen onvoldoende zijn. Indien tekorten ontstaan zal de gemeente uit eigen middelen moeten bijpassen. Tevens toepasbaar op andere domeinen. 567.000 567.000 - (378.000*50%)*3 Het totale bedrag dat is gemoeid met de open einderegelingen bedraagt ruim 25 miljoen euro. Indien de regelingen, bovenop de reguliere index, voor de helft stijgen met 3% is daar een bedrag mee gemoeid van 378 duizend euro. Wij achten de kans dat zich dat voordoet 50%.
5 Gegevensbescherming Het risico dat de gemeente Beekdaelen de regels voor gegevensbescherming overtreedt. In dit geval kan de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Of het risico op het verlies van gegevens, uitval van ICT, of het door onbevoegden kennisnemen of manipuleren van bepaalde informatie, welke ernstige gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering, maar ook kan leiden tot imagoschade. 360.000 360.000 - (3.600.000*10%)*1 De omvang van de dwangsom die door de Autoriteit Persoonsgegevens aan gemeenten maximaal wordt opgelegd bedraagt 4% van de jaaromzet. Voor Beekdaelen betekent dat een bedrag van € 3,6 miljoen euro. De kans dat het zich voordoet is relatief klein (10%).
6 WMO Het risico op een financieel nadeel voor de gemeente met betrekking tot de eigen bijdrage. 22.500 22.500 - (15.000*50%)*1 Het totale bedrag aan geraamde eigen bijdrage is 300 duizend euro. De kans dat die eigen bijdrage 5% lager wordt dan geraamd schatten wij in op 50%.
7 Aanpassingsvermogen De vorming van de nieuwe organisatie vereist aanpassingsvermogen en veranderbereidheid. Indien deze onvoldoende aanwezig zijn loopt de gemeente risico dat doelstellingen onvoldoende worden behaald. Een logisch gevolg van de recente fusie is dat processen en systemen nog onvoldoende zijn ingericht, wat risico's kan opleveren voor de gemeente. 280.000 280.000 - (2.800.000*10%)*1 De eenmalige kosten die worden gevraagd in het ontwikkelplan bedragen 2,8 miljoen euro. We schatten de kans 10% dat het bedrag wordt overschreden.
8 Inkoop en aanbesteding Het risico dat de gemeente Beekdaelen loopt op inkoop- en aanbestedingstrajecten, omdat vereiste kennis en vaardigheid op dit vlak noodzakelijk is. 100.000 100.000 - (1.000.000*10%)*1 Als de gemeente schadeclaims dient te betalen dan gaat het om grote bedragen. We schatten de impact op 1 miljoen euro. De kans is relatief klein dat een dergelijke claim dient te worden betaald. Het risico schatten wij in op 10%.
9 Burgers Het risico dat burgers zich onvoldoende gekend en minder dichtbij voelen met de gemeente en er minder aandacht is voor de burger. pm pm - n.v.t Dit risico is slechts beperkt materieel. Het betreft vooral een imagorisico.
10 Informatievoorziening Niet beschikbaar zijn en/of onvoldoende effectief gebruik van bestuurs/managementinformatie, waardoor sturing op doelstellingen wordt belemmerd (van bestuurlijk tot operationeel niveau). 90.000 90.000 - (100.000*30%)*3 We schatten in dat met het betreffende risico een bedrag is gemoeid van jaarlijks 100 duizend euro. De kans dat het zich voordoet schatten wij op 30%.
11 Vergrijzing medewerkersbestand/ arbeidsmarktkrapte Het risico op onvoldoende capaciteit (kennis en omvang) in huis voor uitvoering van de taken over 5 tot 6 jaar als gevolg van de vergrijzing van het medewerkersbestand, mede in relatie tot de arbeidsmarktkrapte. 77.700 77.700 - (111.000*70%)*1 Wij schatten in dat de kans of de impact niet wezenlijk afwijken ten opzichte van de inschatting die is gegeven in de begroting 2023.
12 Verbonden partijen Het risico dat participatie in verbonden partijen niet alleen voordelen oplevert, maar ook financiële en bestuurlijke risico’s en onvoldoende grip op verbonden partijen. 166.485 166.485 - (332.970*50%)*1 De totale gemeentelijke bijdrage aan verbonden partijen bedraagt 22,2 miljoen euro. Wij schatten de kans 50% dat die bijdragen bij de helft van de verbonden partijen 3% hoger uitvalt.
13 Klimaat Het risico op een toename in diverse kosten ten gevolge van de klimaat crisis die niet inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld: droogtegevoelige gebieden wat leidt tot schade aan wegen, stikstofcrisis, PFAS, CO2 uitstoot. pm pm - n.v.t Zoals het risico al beschrijft zijn deze kosten niet inzichtelijk te maken.
14 Illegale dumpingen Het risico en de daarbij behorende (opruim- en sanerings-) kosten van illegaal gedumpte partijen drugs- en asbesthoudend afval. 60.750 60.750 - (22.500*90%)*3 De afgelopen jaren is sprake van een stijging van de kosten wegens afvaldumpingen. Het gemiddelde bedrag over de afgelopen jaren bedraagt 40,9 duizend euro. Wegens de stijgende tendens wordt het bedrag van de impact ingeschat op 50,0 duizend euro. In de begroting is 27,5 duizend euro geraamd waardoor nog een bedrag van 22,5 duizend euro als risico resteert. We schatten in dat de kans op dit structurele risico 90% bedraagt.
15 Ondermijning Aanpak op ondermijning kan risico's opleveren doordat dit leidt tot hogere kosten. pm pm - n.v.t Dit risico kan niet worden gekwantificeerd.
16 Effecten Covid-19 pandemie Hoewel in de begroting rekening is gehouden met financiële effecten van de Covid-19 pandemie en het rijk gemeente compenseert voor uitgaven kan niet worden uitgesloten dat de middelen niet toereikend zijn. 40.000 - 40.000 n.v.t. Verwacht wordt dat geen kosten meer worden gemaakt in het kader van Covid- 19
17 Taakstellingen Het risico dat taakstellingen die in de begroting zijn opgenomen niet of niet helemaal worden gerealiseerd. 138.000 138.000 - (230.000*20%)*3 In de begroting is voor een bedrag van 230 duizend euro aan taakstellingen opgenomen. Uitgaande van een kans van 20% dat die taakstellingen niet worden ingevuld bedraagt het bedrag van het risico 318 duizend euro.
18 Prijsstijgingen Het risico dat de hoge indexeringen bij structurele infrastructurele werken aanhouden en werken hoger worden aanbesteed. 941.760 200.000 741.760 Schatting De inschatting is dat de prijsstijgingen grotendeels kunnen worden opgevangen binnen de huidige beschikbare budgetten. Het geschatte totale restrisico bedraagt 200.000 euro.
Het risico dat de gevormde buffer voor de prijsstijging van eenmalige infrastructurele werken (projecten) niet toereikend is. 200.000 240.000 -40.000 (4.800.000*5%)*1 Voor de prijsstijgingen is een buffer gevormd van 6 miljoen euro. Hiervan resteert een bedrag van 4,8 miljoen euro. Geschat wordt dat de kans 5% is dat de buffer niet toereikend is.
19 Energiekosten Het risico dat het bedrag dat nu als eenmalig hogere energiekosten is opgenomen structureel doorzet. 420.000 240.000 180.000 ((2.000.000*10%)*40%)*3 De eenmalige meerkosten agv de stijging van de energiekosten bedraagt 2 miljoen euro. We achten de kans 40% dat deze kosten voor 10% structureel doorwerken.
20 Risico's Nuinhofwijk Het risico dat de gemeentelijke kosten voor de Nuinhofwijk hoger uitvallen dan vooraf gedacht - 375.000 -375.000 (750.000*50%)*1
21 Extra bijdrage zorgaanbieder Het risico dat de gemeente een financiele impuls dient te geven in de exploitatie van een zorgaanbieder pm pm pm pm
TOTAAL 3.896.695 4.197.435 -300.740

Weerstandscapaciteit nodig voor risico’s
Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel is het huidige niveau van de weerstandscapaciteit niet toereikend. In de begroting 2023 was becijferd dat een bedrag van € 3,9 miljoen euro volstaat. Uit de actualisatie van de risico's blijkt nu dat daar een bedrag van bijna € 301.000  bij moet. De raad wordt via de resultaatbestemming gevraagd de weerstandscapacitiet met dit bedrag aan te vullen.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Bij de vernieuwing van het BBV is, op basis van advies van de commissie Depla, voorgeschreven dat er in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing  een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen. Het betreft de volgende kengetallen:

1A Netto schuldquote
1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2 Solvabiliteitsratio
3 Grondexploitatie
4 Structurele exploitatieruimte
5 Belastingcapaciteit

Om deze nieuwe kengetallen te duiden geeft de commissie BBV aan dat vergelijking met andere gemeentes een goed instrument is.

Kengetallen Rekening 2021 Begroting 2022 Rekening 2022
1A Netto Schuldquote 1,45% 35,99% 2,14%
1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 3,23%  28,89% 3,85%
2 Solvabiliteitsratio 64,5 % 56,47% 63,08%
3 Structurele exploitatieruimte 5,50% 2,31% 2,13%
4 Grondexploitatie 2,72% 0,89% 2,50%
5 Belastingcapaciteit 111,52% 113,52%       110,52% 

1A Netto schuldquote
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote weergegeven (netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. 

2 Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. 

3 Grondexploitatie
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten in de begroting.

4 Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting OZB. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. 

5 Belastingcapaciteit
Dit kengetal geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Met belastingcapaciteit wordt bedoeld de woonlasten van een meerpersoonshuishouden in het begrotingsjaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar uitgedrukt in een percentage. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in de gemeente. 

Op basis van de cijfers van Coelo bedraagt het landelijk gemiddelde van de woonlasten in Nederland in 2022 € 833,00 Uitgedrukt in een percentage ten opzicht van dit gemiddelde bedragen de woonlasten in de gemeente Beekdaelen 110,52 %. Dit betekent dat de woonlastendruk in de gemeente Beekdaelen ruim 10 % hoger zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde 2022.

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen

Het is niet mogelijk een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente. Daarom dienen ze te worden voorzien van een adequate toelichting. De waarden van de kengetallen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest, en categorie B is neutraal.
Op basis van onderstaand overzicht en op basis van het weerstandsvermogen kan worden geconcludeerd dat de gemeente Beekdaelen een stabiele financiële positie heeft. 0 van de 6 onderdelen bevinden zich in categorie B (neutraal), 5 onderdelen in de categorie A (minst risicovol) en 1 onderdeel in de categorie C (risicovol). Voor het weerstandsvermogen geldt de status uitstekend.

Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C Gemeente Beekdaelen
1A Netto Schuldquote <90% 90-130% >130% 2,14% A
1B Netto Schuldquote gecorrigeerd <90% 90-130% >130% 3,85% A
2 Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20% 63,08% A
3 Structurele exploitatieruimte begroting >0% =0% <0% 2,13% A
4 Grondexploitatie <20% 20-35% >35% 2,50% A
5 Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105% 110,52% C

 

 

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een groot deel van het gemeentelijk vermogen is geïnvesteerd in kapitaalgoederen. Onderhoud en beheer van deze kapitaalgoederen zijn van belang om kapitaalvernietiging te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Daarom gaan we uit van risico gestuurd assetmanagement. Waarbij onze focus ligt op  cyclisch en curatief onderhoud. Daar waar mogelijk nemen we steeds vaker preventieve conserverende maatregelen om de toekomstige beheerkosten te beperken.

Met het beheer en onderhoud van onze wegen, bruggen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting en gemeentelijke gebouwen is een grote inzet van middelen gemoeid. De lasten van deze kapitaalgoederen zijn onderdeel van de diverse programma’s. Deze paragraaf geeft een integraal inzicht in de kaders, ontwikkelingen, onderhoud en kosten over de programma’s heen. 

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

 In 2022 is in de gemeente Beekdaelen wederom een stap gezet in het verder professionaliseren, optimaliseren van alle beheerplannen. 

Het integraal meer jaren onderhoudsplan voor gebouwen heeft een looptijd van 2020 t/m 2029 en is in 2022 conform planning uitgevoerd. Dit onderhoudsprogramma voorziet in een planning van het technische en preventieve onderhoud plus de vertaling ervan in benodigde middelen.

Met het gemeentelijke rioleringsplan 2021 – 2024,  is in 2022 invulling gegeven aan de drie zorgplichten ten aanzien van het stedelijk waterbeheer, zijnde de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze hebben tot doel het beschermen van de volksgezondheid, het beperken van wateroverlast en het verzorgen van een prettige leefomgeving. 

In het groene domein zijn in 2022 meerdere pilots op het gebied van burgerparticipatie in de groencontracten opgepakt. Dit n.a.v. de in 2021 gestarte nieuwe wijze van groenbeheer. Zo zijn  in 2022 pilots uitgevoerd op het gebied van burgerparticipatie en zelfsturing.

Naast de uitvoering van het reguliere groen- en sportveldenbeheer zijn in 2022 de volgende acties opgepakt:
-    De uitvoering van achterstallige snoei bij park- en laanbomen;
-    Het bijwerken van de areaalgegevens en gewenste kwaliteitsniveaus in het beheersysteem;
-    Het opstellen van de nieuwe beheercontracten voor de periode 2022-2027;
-    Voorbereiding en uitvoering van kleinschalige burgerparticipatieprojecten.

Het integraal beleidsplan openbare ruimte is in 2022 vastgesteld, waardoor per functiegebied een gedifferentieerd kwaliteitskader beschikbaar is.  Daarbinnen is ook besloten om het achterstallig onderhoud wegen in een periode van 4 jaar af te bouwen naar 0%, deze hierop te consolideren en de extra areaalkosten bij uitbreidingen vroegtijdig in beeld te brengen. Werken in de openbare ruimte zullen worden ingestoken vanuit het motto “integraal tenzij”, hetgeen een goede basis is voor de verdere professionalisering van projectmatig werken.

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

 

Kengetallen Beekdaelen Totaal
Wegen algemeen (km)  378,7 
Asfalt (m2)  1.515.680
Elementen (m2) 947.791
Beton (m2) 65.804
Half / onverhard (m2)  10.598
Totaal (m2)   2.539.873

Kwaliteit
Bij de harmonisatie van het beheer van de openbare ruimte is het gewenste kwaliteitsniveau van de wegen volgens de CROW- normen vastgesteld op niveau C (laag) ; sober maar doelmatig en veilig. Herijking van het beleid wegen is als onderdeel van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte verder uitgewerkt. Hierbij is een financieel plan opgesteld om het fors aanwezige achterstallig onderhoud terug te dringen. Om het achterstallig onderhoud terug te dringen is voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 aanvullend een jaarlijks krediet beschikbaar gesteld van € 1.2 miljoen. 

Door het tijdig uitvoeren van onderhoud is de veiligheid en kwaliteit van het kapitaalgoed gegarandeerd en kan kapitaalvernietiging worden voorkomen.  Op basis van de in Q1 2023 aan te leveren weginspectie kan een meer jaren onderhoudsplanning voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 worden opgesteld.

Financiën: 
De reguliere (onderhouds)kosten voor het klein- en groot onderhoud aan de wegen zijn zoals gebruikelijk ten laste gebracht van het jaarlijkse budget voor onderhoud  wegen ad € 1,76 miljoen. Hiervan is inmiddels € 1,56 miljoen aan diverse (deel)opdrachten besteed, waaronder de Hellebroekerweg, Grachtweg, Kleverberg, Trichterweg, Groeneweg en de Geerstraat. Het  beschikbaar gestelde krediet zal op basis van de actuele weginspectie in 2023 doelmatig worden ingezet. Onder andere om het achterstallig onderhoud weg te werken.

Externe factoren waaronder Covid-19 en de oorlog in Oekraïne hebben ertoe geleid dat grondstoffen en brandstoffen in prijs zijn gestegen met hoge inflatie tot gevolg. Zonder correctie van de inflatie raakt het doel, namelijk het terugdringen van het achterstallig onderhoud, uit zicht. De inflatie wordt jaarlijks bijgeraamd in de gemeentelijke budgetten.

Civieltechnische kunstwerken

Terug naar navigatie - Civieltechnische kunstwerken
Kengetallen Beekdaelen Totaal
Kunstwerken  284

Kwaliteit:
De afgelopen jaren zijn onze gemeentelijke civiele kunstwerken onderhouden op basis van de inspectiegegevens vanuit de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Om het beheer en onderhoud van deze assets ook de komende jaren te garanderen en verder te professionaliseren is een meer jaren onderhoudsplanning (MJOP) een must.

Financiën: 
De kosten voor het beheer en onderhoud zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting.  In het jaar 2022 zijn uit het exploitatiebudget  diverse, kleinschalige reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de civiele kunstwerken. Vervangingsinvesteringen voor civiele kunstwerken zijn niet in de jaarlijkse begroting opgenomen.  In de kadernota 2024, die net als deze jaarstukken in de raadsvergadering van 11 juli 2023 wordt behandeld, zal inzichtelijk worden gemaakt hoeveel het bedrag is dat extra nodig is.

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

 

Kengetallen Beekdaelen  Totaal
vrijverval riolering [km]  292
Persleidingen [km]  22
Randvoorzieningen [st] 27
Hoofdrioolgemalen [st] 38
mini gemalen [st] 46
IBA's [st] 19
Buffers [st] 65

Kwaliteit:  

 • Het structurele beheer en onderhoud blijft van groot belang voor ons water- en rioleringssysteem.  Op basis van de reguliere beheer en onderhoud cyclus; bestaande uit reiniging, inspecteren en onderhoud, is in 2022 de kwaliteit van ons rioleringssysteem verder in beeld gebracht. Waar nodig zijn de systemen gerepareerd en gerenoveerd. Hierbij heeft, naast de geplande beheer en onderhoudscyclus, de focus gelegen op het wegwerken van opgelopen achterstanden in rioolreparaties.  Het controleren en bijwerken van de beheergegevens is een doorlopend proces. 

  In samenwerking met o.a. het Waterschap Limburg en onze partnergemeenten in zowel regio Parkstad als de regio Westelijke Mijnstreek is het duurzaam en efficiënt afvalwaterbeheer verder uitgewerkt.  in 2022 zijn we gestart met de actualisatie van het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2024 (vanaf nu Water- en Rioleringsprogramma) inclusief kostendekkingsplan. 

 

Financiën: 

 • Als onderdeel van de actualisatie van het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2024 wordt ook de kostendekkendheid voor de komende planperiode geactualiseerd. Ten behoeve van bestaande en nieuwe projecten worden de benodigde financiële middelen opgenomen in het GRP (WRP) en worden jaarlijks bij het vaststellen van de begroting beschikbaar gesteld.

Openbaar groen

Terug naar navigatie - Openbaar groen

•    Kwaliteit:
Het beheer van de groenvoorzieningen in de openbare ruimte is uitgevoerd conform de onderstaande, door de raad in 2022 via het ibor vastgestelde kwaliteitsniveaus.

Gebiedsfunctie Beeldkwaliteitsniveau
Centrum/winkelgebied A
Gemeentelijke Begraafplaatsen  A
Vijver en waterpartijen B
Sportaccommodaties (exclusief speelvelden) B
 Woonkernen  B
Bedrijventerreinen B
Hoofdwegen buitengebied B
Recreatieve wandelpaden/Beekdaelenroute C (4x maaien/jaar)
 Buitengebied D (2x maaien/jaar)

Naar aanleiding van de visie Beekdaelen B(l)oeit is de gemeente Beekdaelen  op basis van sociale cohesie opgedeeld in 7 clusters. In het kader van deze visie gericht op participatie heeft de aannemer (ondernemer) een nieuwe en belangrijke rol gekregen bij de uitvoering van het groenbeheer in de openbare ruimte. Deze partij is mede verantwoordelijk geworden voor de transitie naar een meer participerende maatschappij. Hierbij is gekozen om de burgerparticipatie bij 3 clusters middels een pilot op te nemen in de groenbeheercontracten.

In navolging van deze pilot zijn de 7 clusters opnieuw aanbesteed voor de periode 2022-2027 conform de in de pilot gehanteerde EMVI-criteria. De areaalgegevens zijn in 2022 in kaart gebracht en bijgewerkt en opgenomen als resultaatsverplichting voor het jaar 2023.

In het kader van duurzaamheid en circulaire economie is het via de bladkorven en door de aannemers ingezamelde bladafval bij een lokale ondernemer aangeboden voor verwerking tot de bodemverbeteraar Bokashi. Voor de verwerking van Bokashi in de gemeentelijke perken is een ontheffing aanvraag gestart bij de RUD.

Uit de in 2020 uitgevoerde boomveiligheidsinspectie (VTA) is gebleken dat er, als gevolg van een gebrek aan regulier beheer, een groot aantal bomen zijn aangewezen als risicobomen.  Naast het deels noodzakelijk vellen heeft een groot deel van deze bomen de status "achterstallige snoei" ontvangen. In verband met de beschikbare middelen zijn de als risicobomen aangewezen straat- en laanbomen in 2021 gesnoeid. De resterende risicobomen in de boomsingels met een lager veiligheidsrisico worden meegenomen in de snoeiprogramma's 2022-2024.

 • Financiën: 
  De klimaatontwikkeling heeft in toenemende mate effect op de kwaliteit van het openbaar groen. Er is een toename in de inboet van beplanting door de afnemende conditie als gevolg van langdurige droogte in de voorgaande jaren. In 2022 is er wederom sprake van langdurige droge perioden waardoor intensief watergeven noodzakelijk was. Om de kwaliteit van het openbaar groen op peil te houden zijn bovenvermelde kostenverhogende activiteiten noodzakelijk geweest.

Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Openbare verlichting
Kengetallen  Beekdaelen Totalen
Aantal lichtmasten/armaturen/lampen 8.098 

 

Kwaliteit:
Conform het beleidsplan Openbare Verlichting Beekdaelen 2021-2025 is, in juni 2021, opdracht verstrekt voor het vervangen van alle traditionele lampen voor kwalitatieve ledverlichting. Deze projectmatige werkzaamheden, het verLedDEN van de openbare verlichting, zijn in 2022 voor 95% afgerond. De resterende 5% van de (nog) openstaande acties bestaat uit specifiekere verlichtingsbronnen, waaronder grondspots, aanstraalverlichting van b.v. kerken en afwijkingen op "standaard" armaturen. De projectmatige werkzaamheden worden in 2023 volledig afgerond.

Gedurende het jaar 2022 is vanuit het exploitatiebudget het beheer en onderhoud uitgevoerd aan het bestaande areaal.


Financiën:
Voor het project verlLEDen is een krediet beschikbaar gesteld  van € 1,66 miljoen. Hiervan is inmiddels € 1,13 miljoen besteed. Als onderdeel van het project zijn 2570 bestaande armaturen vervangen en voorzien van LED verlichting. Aanvullend zijn 495 masten vervangen die het einde van de technische levensduur hadden bereikt waardoor de gemeente nu beschikt over een vrij "jong" areaal.

 

Gemeentelijke gebouwen

Terug naar navigatie - Gemeentelijke gebouwen
Kengetallen Beekdaelen
 Aantal gemeentelijke gebouwen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud  63

 

 • Beleid/beheer:  
  Het huidige beleid  voor beheer en onderhoud is gericht op de bouwkundige en technische instandhouding van het in eigendom zijnde vastgoed gedurende de reële levensduur. In de raadsvergadering van 8 oktober 2019 is het  MJOP gebouwen 2020-2029 vastgesteld door de raad. Dit onderhoudsprogramma voorziet in een planning van het technische en preventieve onderhoud plus de vertaling ervan in benodigde middelen. De gemeente stelt iedere 4 jaar een Meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP) op.  Van de 63 gebouwen zijn 19 gebouwen niet opgenomen in dit MJOP.  Het gaat hierbij om gebouwen die op de nominatie staan om te worden verkocht of gesloopt. Maar ook gebouwen waarbij de toekomstige bestemming nog niet duidelijk is. Bij deze gebouwen werd alleen het  klachtenonderhoud uitgevoerd  en de eventuele wettelijke verplichtingen.

 

 • Kwaliteit:  
  Het huidige beleid voor bouwkundig en technisch beheer en onderhoud is gebaseerd op de systematiek van NEN 2767 minimaal onderhoudsniveau 3. Deze systematiek betreft een landelijk erkende normering voor bouwkundig en technisch onderhoud. De opgenomen werkzaamheden in dit MJOP van 2022 zijn uitgevoerd en enkele doorgeschoven naar 2023. Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Beekdaelen voldoet aan de bovenstaande norm. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

In het regulier onderhoud waren ook duurzaamheidsmaatregelen meegenomen met een direct effect op de verduurzaming namelijk: isolatie, daken waarbij onderhoud benodigd was zijn deze niet alleen voorzien van een nieuwe toplaag maar ook voorzien van extra isolatie. Indien van toepassing was traditionele verlichting vervangen voor led-verlichting. Gas-boilers zijn vervangen voor energiezuinigere boilers.

 • Financiën

Het vastgesteld MJOP 2020-2029 van 8 oktober 2019 is gehanteerd voor het uitvoeren van het onderhoud in 2022.  Tot en met 2029 wordt hiervoor jaarlijks een bedrag opgenomen van € 878.000 hetgeen voor 2022 toereikend was.  Tijdens afgelopen jaar waren bij gebouwen ook onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald die eigenlijk later in het MJOP gepland stonden. Dit om onnodige kosten uit te geven voor herstelwerkzaamheden te weten dat deze later werden vervangen. 

De 19 gebouwen die niet zijn opgenomen in het MJOP zijn de benodigde kosten  gedekt uit de Voorziening onderhoud gebouwen niet opgenomen MOP.  Het afgelopen jaar was € 200.000 opgenomen hetgeen toereikend was. 

Financiering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De financieringsparagraaf is een belangrijk instrument voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Daarnaast is het doel van deze paragraaf om de financiële positie van de gemeente op basis van het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut te evalueren. De centrale doelstelling van het treasurybeleid is het beheren van de financiële geldstromen en het beperken van de financiële risico’s voor de gemeente. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO). Deze wet regelt, dat de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde komen:
1.  Risicobeheer
2.  Gemeentefinanciering 
3.  Organisatie informatievoorziening m.b.t. kasbeheer

1. Risicobeheer

Terug naar navigatie - 1. Risicobeheer

Een belangrijk onderdeel van de treasuryfunctie is het beschermen van gemeentelijke vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico’s.

In het Treasurystatuut wordt onderscheid gemaakt in de volgende financiële risico’s:
•    rente risico
•    kredietrisico
•    intern liquiditeitsrisico
•    valutarisico

In dit hoofdstuk worden bovenstaande risico’s nader toegelicht met de bijbehorende beheersingsmaatregelen.

1.1    Renterisico 
De gemeente kan zowel op de kortlopende als op de langlopende schulden renterisico lopen. Renterisico ontstaat door fluctuaties in de rentelasten (bijvoorbeeld door renteherziening of herfinanciering). De overheid heeft in de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) twee instrumenten gedefinieerd om de renterisico’s die de gemeente loopt te beperken, namelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De kasgeldlimiet heeft tot doel beperking van renterisico op de kortlopende schuld en de renterisiconorm beperkt de renterisico’s op de langlopende schulden. 

Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende schuld)
Het is voor gemeenten aantrekkelijk om financieringsbehoefte op te vangen met het aantrekken van kort geld, omdat de rente op kort geld lager is dan op langlopende leningen. Echter veel kort geld aantrekken, brengt hogere (rente)risico’s met zich mee, omdat in de regel de rente op kort geld sterker aan fluctuaties onderhevig is.
De kasgeldlimiet is een door de wet FIDO voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van dit renterisico op de korte schuld. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar.

De kasgeldlimiet ziet er voor het jaar 2022 als volgt uit:

Overzicht liquiditeitspositie (bedragen x 1.000)
(1) Vlottende schuld (1) Vlottende schuld (2) Vlottende middelen (3) Netto vlottend (+) of overschot middelen (-) Begrotingstotaal Perc. Regeling 8,5 % Ruimte KGL
K1-2022 7.464 8.670 -1.206 94.576 8.039 -9.245
K2-2022 3.039 23.649 -20.610 94.576 8.039 -28.649
K3-2022 4.511 20.147 -15.636 94.576 8.039 -23.675
K4-2022 9.974 13.068 -3.094 94.576 8.039 -11.133
Gemiddelde -10.137
Kasgeldlimiet (KGL) 8.039
Ruimte onder de KGL 18.176
Onderschrijding van de KGL -18.176
Begrotingstotaal 2022 94.576
Percentage regeling 8,5%
Kasgeldlimiet (KGL) 8.039

In de begroting 2022 is aangegeven, dat de verwachting is dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden. In bovenstaande tabel is de liquiditeitspositie per kwartaal berekend om te toetsen of de kasgeldlimiet in werkelijkheid niet is overschreden. Dit is het saldo van de vlottende schuld (bijvoorbeeld schulden in rekening-courant) en vlottende middelen (bijvoorbeeld kasgelden). Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt,  dient de gemeente de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Uit bovenstaande tabel blijkt, dat dit niet het geval is in het jaar 2022.

Renterisiconorm (renterisico van de vaste schuld)
In de wet FIDO is de renterisiconorm opgenomen als instrument om het (rente)risico op de langlopende leningenportefeuille te beperken. Met de renterisiconorm wordt getracht een optimale opbouw van de langlopende leningenportefeuille te bereiken door spreiding van de looptijden en renteherzieningen. In onderstaande tabel wordt het renterisico voor  4 jaren (2022-2025) in kaart gebracht en wordt berekend als percentage (20%) van de begrotingsomvang van dit begrotingsjaar.  

Uit onderstaande tabel blijkt, dat voor het begrotingsjaar 2022 het renterisico ruim onder de renterisiconorm blijft. 

Tabel Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld (bedragen * € 1.000)
Stap Variabelen 2022 2023 2024 2025
1 Renteherzieningen 0 0 0 0
2 Aflossingen 8.103 7.222 2.073 1.797
3 Renterisico (1+2) 8.103 7.222 2.073 1.797
4 Renterisico 18.915 18.915 18.915 18.915
5a = 4 > 3 Ruimte onder renterisiconorm 10.812 11.693 16.842 17.118
5b = 3 > 4 Overschrijding renterisiconorm 0 0 0 0
Berekening renterisiconorm
4a Begrotingstotaal 2022 94.576 - - -
4b Percentage ministeriële regeling 20%
4 = (4a x 4b/100) Renterisiconorm 18.915

1.2    Kredietrisico
Het kredietrisico is het risico, dat een geldnemer niet of niet-tijdig aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.  Bij het verstrekken van leningen, uit hoofde van de publieke taak, worden zekerheden of garanties geëist.

1.3    Intern liquiditeitsrisico 
Het intern liquiditeitsrisico is het risico, dat de gemeente loopt naar aanleiding van wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjarig investeringsplanning, waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Het intern liquiditeitsrisico wordt beperkt door monitoring en planning van de treasury activiteiten op de korte en lange termijn in de P&C-cyclus (begroting, burap en jaarrekening). 

1.4    Valutarisico
Valutarisico’s worden in de gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in euro’s.

2. Gemeentefinanciering

Terug naar navigatie - 2. Gemeentefinanciering

Financieringsbehoefte
De gemeente Beekdaelen maakt gebruikt van de zogenaamde totaalfinanciering. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een financieringsbehoefte van € 16 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de restantkredieten van de investeringen 2021, vermeerderd met de investeringen uit het meerjarig investeringsplan van het jaar 2022.  In werkelijkheid is in het jaar 2022 een financieringsbehoefte ontstaan om te financieren met 3 langlopende geldleningen met een totaalbedrag van € 10 miljoen.  Daarbij is in het jaar 2022 gedurende 3 maanden gefinancierd met een kortlopende geldlening van  € 8 miljoen. Het verschil met de begrote financieringsbehoefte komt doordat uitgaven van een aantal geplande investeringen niet of slechts gedeeltelijk zijn gerealiseerd.

Leningenportefeuille
Een overzicht van de lening portefeuille per 01-01-2022 treft u hieronder aan. In het jaar 2022 zijn 3 nieuwe geldleningen aangetrokken met een totaalbedrag van € 10 miljoen. De laatste 3 geldleningen in het overzicht zijn doorgeleende leningen aan woningstichtingen. Hiervan zijn de 2 laatste geldleningen afgelost in het jaar 2022.

Leningportefeuille per 01-01-2022 (bedragen * € 1000)
Geldgever Oorspr. Ingang Afloop Rente Schuld Weging
T.b.v. gemeente:
BNG 4.538 26-09-2001 26-09-2026 5,45 908 4%
BNG 2.269 18-12-2001 26-09-2026 5,16 454 2%
BNG 2.000 01-08-2002 01-08-2022 2,35 100 0%
BNG 3.000 11-12-2002 01-06-2027 4,84 720 4%
BNG 3.000 02-06-2003 02-06-2023 4,13 300 1%
BNG 3.000 08-12-2003 08-12-2028 4,87 840 4%
BNG 3.000 02-01-2006 02-01-2026 3,62 750 4%
BNG 3.000 23-02-2006 23-02-2031 3,79 1.200 6%
BNG 3.000 23-06-2006 23-06-2026 0,56 750 4%
BNG 3.000 01-11-2007 01-11-2027 3,98 900 4%
BNG 5.000 31-07-2017 31-07-2022 0,23 5.000 25%
BNG 5.000 03-09-2018 04-09-2023 0,30 5.000 25%
NWB 3.176 15-11-1999 15-11-2024 5,74 381 2%
NWB 3.000 01-10-2004 01-10-2024 1,19 450 2%
NWB 3.000 01-02-2005 03-02-2025 3,88 600 3%
Subtotaal t.b.v. gemeente 48.983 18.353
T.b.v. woningstichtingen:
BNG 935 03-05-2010 01-05-2040 4,45 721 4%
BNG 625 02-08-2011 01-03-2022 3,98 315 2%
BNG 1.978 02-08-2011 01-07-2022 4,10 1.004 5%
Subtotaal t.b.v. woningstichtingen 3.538 2.040
Totaal 52.521 20.392 100%

Rente jaarrekening 2022
De gemeente trekt zowel kortlopende als langlopende leningen aan om te voldoen aan haar financieringsbehoefte. Er zijn hierbij twee soorten financiering te onderscheiden:
1.    Projectfinanciering: er wordt een externe lening aangetrokken ten behoeve van de financiering van één specifiek project, één specifieke activiteit.
2.    Totaalfinanciering: er wordt een lening aangetrokken om aan de financieringsbehoefte te voldoen, maar er staat geen specifieke activiteit tegenover. De lening maakt deel uit van de totaalfinanciering van de gemeente.

Om een volledig beeld te krijgen van de exploitatie van de verschillende taakvelden, dienen alle baten en lasten, voor zover mogelijk, toegerekend te worden aan de activiteiten binnen een taakveld (projecten, investeringen, etc.). Hieronder vallen ook de kosten (rentelasten) van de leningen. Deze kosten zijn immers aangetrokken om de verschillende activiteiten (al dan niet direct) te financieren. 
 
De rentelasten van projectfinanciering kunnen redelijk eenvoudig toegerekend worden aan het taakveld, waarop de activiteit betrekking heeft. Bij de totaalfinanciering is er geen direct verband tussen de lening en de activiteit. Om de rentelasten van de leningen toch evenredig toe te kunnen rekenen aan de diverse activiteiten, is een verdeelsleutel opgesteld: het omslagrentepercentage. Op basis van dit percentage wordt de rente van de totaalfinanciering doorbelast aan taakvelden, waaronder de diverse activiteiten vallen. Het omslagrentepercentage wordt berekend door de som van de rentelasten te delen door de som van de renteopbrengsten. Uit deze berekening blijkt, dat het omslagpercentage 0% is voor 2022. Dit betekent, dat er geen rente wordt doorbelast aan de taakvelden. 

3. Organisatie van de informatievoorziening betreffende het kasbeheer

Terug naar navigatie - 3. Organisatie van de informatievoorziening betreffende het kasbeheer

Ten behoeve van een goed beheer van de financiële middelen van de gemeente is het van belang een goed inzicht in het verloop van de liquide middelen. Het is noodzakelijk dat de afdeling financiën (treasurer) wordt voorzien van de nodige informatie met betrekking tot het verloop van onder andere de grondexploitatie (inkomsten en uitgaven) alsmede de uitgaven met betrekking tot voorgenomen investeringen. In dit proces is een belangrijke taak weggelegd voor de budgethouders van de diverse afdelingen.

Bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De bedrijfsvoeringsparagraaf van deze begroting geeft inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van onze bedrijfsvoering. Deze is gericht op het adequaat uitvoeren van de programma’s uit deze begroting en de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe beter de gemeentelijke organisatie op orde is, des te beter de organisatie in staat is om haar publieke taak op de juiste manier uit te voeren.

Personeel en organisatie

Terug naar navigatie - Personeel en organisatie

Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim 
Het proces van een intensivering van het verzuimbeleid en het optimaliseren van verzuimgerelateerde processen is in 2022 verder uitgewerkt. Na de interne verbouwing en verhuizing vanwege de overgang van drie naar twee gemeentehuizen, is in 2022 een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitgevoerd. De knelpunten die daarbij naar voren zijn gekomen pakken we aan de hand van een Plan van Aanpak in 2023 verder op, zodat we zo veilig en gezond mogelijk kunnen werken. 
Ook zijn we in 2022 volop aan de slag gegaan met het Arbobeleid waarbij Vitaliteit een belangrijk onderwerp is. Dit gaan we in 2023 verder uitrollen. In samenwerking met onze Arbodienst hebben we in 2022 niet alleen ingezet op het terugdringen van verzuim maar ook op het  voorkomen van verzuim.

Planning en control

Terug naar navigatie - Planning en control

Centrale doelstelling van alle activiteiten die in het kader van de planning en control cyclus worden uitgevoerd is het ‘in control’ raken, zijn en blijven van de organisatie. In het doorontwikkelplan van de gemeentelijke organisatie, dat is geland in de begroting 2022, is een aantal maatregelen beschreven dat ervoor moet zorgen dat de planning & control cyclus nog verder wordt verbeterd. Een aantal van de maatregelen zijn al gestart in het jaar 2021:

 • De eerste bestuursrapportage 2022 is het eerste planning & control instrument dat is opgesteld door middel van de applicatie Pepperflow.  Die applicatie zorgt voor een efficiëntere totstandkoming van de planning & controlstukken. Projectleiders en budgethouders kunnen hun bijdragen aan het document laagdrempelig en makkelijk leveren. Bovendien zorgt deze werkwijze ervoor dat de foutenkans wordt verkleind en meer sprake is van uniformiteit in de beleidsteksten. 
 • Vanaf 2023 worden de raads- en commissieleden in de gelegenheid gesteld om vragen en opmerkingen over de planning & control documenten digitaal te stellen via de applicatie pepperflow.
 • Er is gestart met een pilot waarbij, naast facturen, ook toekomstige claims op budgetten worden geregistreerd in de financiële administratie.
 • De omvang van de planning & control documenten is teruggebracht. Daartoe heeft de auditcommissie de notitie 'verbeterplan omvang p&c stukken' op 20 september 2021 vastgesteld.

Naast de maatregelen die al in gang zijn gezet worden de komende jaren nog diverse verbeteracties uitgevoerd. Hierover informeren wij u in de planning & control documenten in 2023.

 

 

Procesbeheersing

Terug naar navigatie - Procesbeheersing

Wij achten het van belang dat de gemeente in control is. Concreet betekent dit dat de vooraf vastgestelde doelstellingen met betrekking tot werkprocessen, projecten of beleid tijdig en met de overeengekomen kwaliteit en inzet worden gerealiseerd. 

Om als organisatie in control te zijn (en te blijven) zijn in 2022 een groot deel van de,  naar verwachting,  meest risicovolle processen inclusief de risico’s in workshop verband beschreven. Ook zijn in die sessies een aantal beheersmaatregelen geïnventariseerd en geïmplementeerd die de kans op risico’s verkleinen. Daarbij is niet alleen de financiële beheersing van de administratieve processen betrokken. Ook juridische, informatie- en privacy aspecten zijn betrokken in dit traject. Op deze wijze krijgt elk van de vier ‘control-disciplines’ uit de gemeente aandacht, en wordt de integraliteit en de kwaliteit van de interne beheersing gemaximaliseerd.

We realiseren ons dat dit een dynamisch proces is. Om die reden worden de al beschreven processen jaarlijks opnieuw plenair besproken. Ook de stand van zaken van de verbeterpunten maken onderdeel uit van die plenaire bespreking. 

Informatisering en automatisering

Terug naar navigatie - Informatisering en automatisering

In 2022 hebben we verder gebouwd aan onze informatiehuishouding. Sommige actiepunten nemen meerdere jaren in beslag. Naast de noodzakelijke updates in de ICT-omgeving en geleverde ondersteuning en advisering, zijn in 2022 de volgende punten opgepakt en uitgevoerd: 

 • Op basis van een periodieke toetsing van het informatie- en archiefbeheer heeft het College een meerjarig  informatiebeheerplan vastgesteld om verbeteringen door te voeren. De uitvoering hiervan is gestart in 2021; 
 • Het project Digitoegankelijkheid is in 2022 verder opgepakt. De website en het intranet zijn aangepast. Er dienen nog diverse aanpassingen plaats te vinden in andere applicaties/portalen en documenten;
 • De nieuwe gemeentelijke website is aanbesteed en geïmplementeerd;
 • De nieuwe VTH-applicatie is in productie gegaan. Er zijn testen uitgevoerd met de nieuwe programma's voor de Omgevingswet (Vergunningen, Toezicht en Handhaving; Plansoftware en Software Toepasbare regels). Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in deze applicaties. Ook in 2023 zijn nog diverse aanpassingen noodzakelijk. Er zijn vragenbomen op ontwikkeld voor het uitvoeren van vergunningschecks, het indienen van meldingen en aanvragen voor vergunningen;
 • Er is een cliëntportaal geïmplementeerd voor de applicatie WMO/Jeugdzorg. Livegang vindt plaats in 2023 na een security-audit.
 • Diverse andere applicaties zijn verder ingevoerd waaronder een applicatie voor ondersteuning van de subsidie-administratie en een applicatie ter ondersteuning van de kostendekkendheid van de leges;
 • Er is een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd  voor het informatie- en archiefbeheer. Finetuning vindt plaats in 2023.

Informatiebeveiliging

Terug naar navigatie - Informatiebeveiliging

Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. Hiermee is één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid ontstaan, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normen. De verandering voor gemeenten ten opzichte van de vorige baseline is dat risicomanagement centraal staat.
Om nadere invulling te geven aan risicomanagement zijn door de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) ‘bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging’ ontwikkeld. Eén van die bestuurlijke principes zegt dat informatiebeveiliging een continu proces is dat moet worden geborgd. Om dat te realiseren zijn we in 2020 gestart met een systematische manier van werken (in vaktaal: ‘Information Security Management System’ (ISMS)). 

Cyberveiligheid is een hot item. Digitaal werken betekent ook kwetsbaarheid. Daarom is het belangrijk om naast de technische maatregelen ook continue te werken aan de bewustwording bij bestuurders en medewerkers. Ook in 2022 is de nodige aandacht  besteed aan het verhogen van de digitale weerbaarheid, o.a. door de inzet van de e-learning iBewustwording Informatiebeveiliging en Privacy en actieve voorlichting. 

Gegevensbescherming

Terug naar navigatie - Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 geldt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Hierdoor zijn organisaties nog meer dan vroeger doordrongen van het belang van gegevensbescherming.  Gegevensbescherming is meer dan alleen het opstellen van beleid en procedures. Gegevensbescherming is een continue proces en vraagt om structurele borging in de ambtelijke organisatie met een verantwoordingsplicht richting het college en de gemeenteraad. De verantwoordingsplicht inclusief documentatieplicht (aantoonbare audit bewijslast) vormt een belangrijk onderdeel van de AVG. Door het AVG privacy team is samen met de afdelingen nader invulling gegeven aan de gemeentelijke business-informatie doelen. Zo zijn ondermeer DPIA’s (Data Privacy Impact Assesments) uitgevoerd, nieuwe verwerkersovereenkomsten/convenanten zijn getekend en het openbare publieke register van gegevensverwerkingen is geactualiseerd. Naast de E-learning online voor het vergroten van privacy bewustzijn en bewustwording is eveneens gestart met actieve voorlichting in de afdelings- en werkoverleggen. De gemeente Beekdaelen dient naast de AVG ook te voldoen aan de Wet politiegegevens (Wpg) en de in het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren (Bpgboa) gestelde bepalingen. Naar aanleiding van de in 2022 uitgevoerde externe Wpg audit wordt in 2023 een plan van aanpak uitgewerkt.

Communicatie

Terug naar navigatie - Communicatie

Gemeentelijke communicatie maakt de verbinding tussen het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisatie en de samenleving. Goede communicatie zorgt voor een sterke binding met de Beekdaelense bevolking. Als gemeente hebben we oog en oor voor onze inwoners, ondernemers en instellingen en zoeken wij actief het gesprek op over gemeentebrede thema’s en maatschappelijk relevante onderwerpen. Waar mogelijk doen we dit door zichtbaar te zijn in de samenleving, bijvoorbeeld tijdens informatiebijeenkomsten of door actief in gesprek te gaan met bijvoorbeeld bewonersinitiatieven, buurtraden en dorpscoördinatoren. Bij veel projecten en op verschillende thema’s werken we samen met andere partijen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (buur)gemeenten, Waterschap, Veiligheidsregio, Woningstichtingen of Provincie.

Vanuit het coalitieprogramma worden goede communicatie en samenwerking als randvoorwaarden benoemd om te komen tot een optimale dienstverlening. In 2022 is een plan van aanpak opgesteld om de communicatie binnen twee jaar te vernieuwen. We starten met het uitvoeren van een behoefteonderzoek om te beoordelen of de huidige communicatie nog aansluit bij onze samenleving. Hierbij beschouwen wij hetgeen zoals ‘altijd al ingericht’ niet als vanzelfsprekend en zoeken wij naar innovatie. De voorbereidingen voor dit onderzoek zijn in 2022 gestart. Het onderzoek zelf wordt in het eerste kwartaal van 2023 uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een nieuw en herijkt communicatiebeleid inclusief implementatieplan opgesteld. 

Gelijktijdig willen wij toegroeien naar communicatie op een voor inwoners begrijpelijk taalniveau. Helder en transparant communiceren en adviseren over wat wel en niet kan is belangrijk zodat eenieder weet wat er verwacht kan worden. Ook hiervoor is in 2022 een marktverkenning gestart en dit project wordt in 2023 verder vervolgd. Tot slot is in 2022 een aanbesteding uitgevoerd om te komen tot een nieuwe overeenkomst met één contractpartij voor de gemeentelijke publicaties in één weekblad. Hiertoe is eind 2022 een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de duur van één jaar. In 2023 spelen we in op de resultaten uit het behoefteonderzoek en zetten we een nieuwe strategie uit voor de komende jaren zodat onze informatievoorziening toekomstbestendig ingericht wordt. 

Wet Open Overheid

Wet Open Overheid

Terug naar navigatie - Wet Open Overheid

De Wet Open Overheid is in 2022 in werking getreden. De Wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Het doel is om één transparante overheid en verantwoording van de overheden te bevorderen, door overheden te verplichten zoveel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken. Openbaarheid is een recht van de burger.

Wat hebben we bereikt?
Eén van de verplichtingen voor 2022 was het aanwijzen van Woo-contactpersonen binnen de gemeente Beekdaelen. Door het nemen van een aanwijzingsbesluit op 12 april 2022 is aan deze verplichting voldaan.

Verder heeft de projectgroep “Van Wob naar Woo” gezamenlijk met Native Consulting een impactanalyse opgesteld. Deze impactanalyse vormt de basis om te starten met de fasegewijze ontsluiting van de onderstaande informatiecategorieën, die actief openbaar dienen te worden gemaakt.

Het betreft de volgende 11 categorieën:
•    Wet- en regelgeving
•    Organisatiegegevens
•    Raadsstukken
•    Bestuursstukken
•    Stukken van adviescolleges
•    Convenanten
•    Jaarplannen en –verslagen
•    Wob/Woo-verzoeken
•    Onderzoeken
•    Beschikkingen
•    Klachten

Deze informatiecategorieën worden vanaf 2023 gefaseerd ingevoerd.

Vanuit financieel aspect kan nog het volgende worden vermeld.
In de meicirculaire van het gemeentefonds zijn hiervoor incidentele en structurele middelen beschikbaar gesteld, die geoormerkt zijn voor dit project (zie kadernota 2022, pagina 13).

Het gaat voor de periode 2022-2025 om de volgende bedragen (x € 1.000):

Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Wet Open Overheid (structureel) 52 65 78 91
Wet Open Overheid (incidenteel) 61 62 62 62

 

Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeente Beekdaelen heeft een deel van de uitvoering van het gemeentelijk beleid en taken ondergebracht bij zogenaamde verbonden partijen. Deze partijen spelen dan ook een belangrijke rol bij de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen. De gemeente blijft daarbij wel verantwoordelijk voor de uitvoering en het realiseren van het beleid en het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. In deze paragraaf besteden wij aandacht aan deze verbonden partijen. 

Wat zijn verbonden partijen 
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. 

 • Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij, bijvoorbeeld door een zetel in het bestuur en/of door stemrecht.
 • Van een financieel belang is sprake als de gemeentemiddelen aan de verbonden partij ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van die partij of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Wanneer aan beide voorwaarden is voldaan, is er conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) sprake van een verbonden partij. Voorbeelden zijn BV-en, NV-en, corporaties, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.

Waarom samenwerkingsverbanden
De gemeente kan diverse redenen hebben om samen te werken. Zo kan een gemeente samenwerken om bijvoorbeeld schaal- en efficiencyvoordelen te bereiken, kennis te delen, complexe en specialistische taken te laten uitvoeren, risico's te spreiden of om een maatschappelijk initiatief te ondersteunen. Ook uitbreiding van het aantal taken en de complexiteit ervan zijn overwegingen om samenwerking te zoeken en verbanden aan te gaan. Op een groot aantal terreinen, zoals sociale zaken, gezondheidszorg, brandweer en veiligheid, het sociaal domein (WMO, jeugdzorg en participatie), hebben gemeenten nadrukkelijk de samenwerking gezocht. Dit is vaak in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.
Aan de andere kant brengt samenwerken ook risico's met zich mee. Ondanks dat de gemeente een deel van de uitvoering van haar beleid bij een partner heeft ondergebracht, blijft zij wel verantwoordelijk voor het uitgevoerde beleid. Daardoor kan de gemeente aanzienlijke maatschappelijke, financiële en fiscale risico's lopen wanneer een partij in financiële problemen komt of zijn taken niet goed uitvoert. Het is daarom van belang dat deze verbonden partijen goed functioneren en de doelstellingen binnen de gegeven financiële én beleidsinhoudelijke kaders realiseren. Vanuit gemeentelijk perspectief is de noodzaak om de verbonden partijen goed te monitoren en zo nodig bij te sturen dan ook groot. Voor de gemeenteraad is informatie over de verbonden partijen om twee redenen van belang:

 • De partijen voeren taken uit die in het verlengde van de gemeentelijke doelstellingen liggen;
 • Het functioneren van de partijen heeft consequenties voor de gemeentelijke begroting.

Grip op  verbonden partijen 
De behoefte om grip op verbonden partijen te hebben én te houden neemt steeds meer toe. Dat geldt ook voor het versterken van de onderlinge samenwerking. Sinds begin 2021 hebben wij daarom officieel ingestemd met het op het gebied van monitoring en sturing van verbonden partijen hanteren van de gezamenlijke werkwijze ‘Samen Grip Op Verbonden Partijen’. Centrale rol in deze werkwijze is weggelegd voor de regionale ambtelijke werkgroep ‘Samen Grip Op Verbonden Partijen’. Deze werkgroep - bestaande uit ambtenaren van de Parkstad-gemeenten en de Middengebied-gemeenten - coördineert de vorengenoemde werkwijze waaronder valt de toepassing van het zogenaamde ‘adoptiemodel’. In dit model worden de verbonden partijen (veelal gemeenschappelijke regelingen) verdeeld binnen de ambtelijke werkgroep en adopteren één of twee van de deelnemende gemeenten één of meer verbonden partijen. Hierdoor specialiseren zich deze adoptiegemeenten op ambtelijk niveau als het ware in een of meerdere verbonden partijen op zowel financieel als inhoudelijk gebied. Via de per verbonden partij in het leven geroepen ‘ambtelijke subwerkgroepen oftewel ‘adoptiegroepen’ overleggen de adoptiegemeenten met de andere deelnemers uit Parkstad Limburg en het Middengebied aan een verbonden partij over hetgeen er speelt en welke acties nodig zijn om meer grip en sturing te krijgen. De vorengenoemde ambtelijke werkgroep rapporteert periodiek aan het ‘Bestuurlijk overleg Samen Grip Op Verbonden Partijen’ waarin de portefeuillehouders financiën van de Parkstadgemeenten en de gemeenten in het Middengebied zijn vertegenwoordigd. Op deze wijze wordt de bestuurlijke aanhaking geborgd. Door deze werkwijze worden reeds aan de voorkant ambtelijk de krachten gebundeld om meer invloed en grip op de eventuele risico’s van verbonden partijen te krijgen. Daarbij geldt met name voor gemeenschappelijke regelingen dat deze immers moeten worden gezien als ‘verlengd lokaal bestuur’. Vorengenoemde werkwijze is geïmplementeerd binnen onze gemeentelijke organisatie en zal in de komende jaren via de regionale ambtelijke werkgroep en subwerkgroepen verder worden doorontwikkeld.

In de nu volgende tabel volgt een overzicht van de verbonden partijen die van toepassing zijn voor de gemeente Beekdaelen. In bijlage 3 bij deze jaarstukken treft u nadere informatie over de betreffende verbonden partijen aan.

 

Overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - Overzicht verbonden partijen
Overzicht verbonden partijen
Naam Bijdrage in 2022
Gemeenschappelijke regelingen
WOZL (Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg) € 4.229.000
WSP  (Werkgeverservicepunt Parkstad Limburg) € 196.000
Veiligheidsregio Zuid-Limburg € 2.462.000
GGD Zuid-Limburg € 1.824.000
ISD-Kompas € 9.963.000
Omnibuzz € 636.000
RUD Zuid-Limburg (regionale uitvoeringsdienst) € 526.000
BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) € 513.000
Het Gegevenshuis € 443.000
 Reinigingsdiensten Rd4 € 2.069.000
 Stadsregio Parkstad Limburg € 471.000
PIT (Parkstad-IT) € 770.000
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad voor opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015 € 0
Centrumregeling inkoop Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg € 177.000
GR subsidiëring anti-discriminatievoorziening Limburg € 19.000
Euregio Rhein-Maas-Nord € 8.000
Vennootschappen en coöperaties
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) € 0
Enexis Holding NV € 0
CSV Amsterdam B.V. € 0
Publiekbelang Elektriciteitsproductie B.V. € 0
RWM NV € 965.000
Rd4 NV € 0
Watermaatschappij Limburg N.V. € 0
Nazorg Limburg B.V. € 0
IBA-Parkstad B.V. € 0
WoonWijzerWinkel Zuid Limburg B.V. € 0

Grondbeleid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeente Beekdaelen heeft na de herindeling nog geen (uniform) grondbeleid vastgesteld. Daarom is in 2021 de Notitie beleidsuitgangspunten grondtransacties gemeente Beekdaelen door het college vastgesteld.  Daaropvolgend is door de komst van het Didam-arrest in het eerste kwartaal van 2022 een Addendum op de Notitie door het college vastgesteld.

Echter de veranderende marktomstandigheden, het ruimtebeslag dat maatschappelijke uitdagingen, zoals woningmarkt, Nationaal Programma Landelijk Gebied, Aanpak Water met zich meebrengen, het wettelijk verplichte vierjaarlijks actualiseren van het grondbeleid, de komst van de Omgevingswet en het maken van goede en verantwoorde keuzes vereisen een herijking van het gemeentelijk grondbeleid.  

Een eenduidig en tevens actueel grondbeleid is vooral bedoeld om een helder, duidelijk en eenduidig kader op te stellen ten aanzien van de aspecten die met grondbeleid te maken hebben, zoals de aan- en verkoop van gronden, de te volgen stappen bij verkoop van gronden en gemeentelijk eigendom, het kostenverhaal bij ruimtelijke ontwikkelingen en de inzet van publieke instrumenten, zoals kavelruil, onteigening en het vestigen van een voorkeursrecht.

Daarom wil de gemeente Beekdaelen een actuele en concrete Nota Grondbeleid vast gaan stellen voor het gehele grondgebied van de gemeente. Het streven is om eind 2023 een door de gemeenteraad vastgestelde Nota Grondbeleid te hebben.

Beschouwing actuele stand van zaken grondexploitatiecomplexen
Het gaat hier onder meer om de grondexploitaties in ontwikkeling . Een grondexploitatie is het financiële en inhoudelijke kader –vastgesteld door de Raad- waarbinnen (haalbaar gebleken) plannen en projecten worden uitgevoerd. Als gevolg van de krimp en vergrijzing/ontgroening ligt er een gewijzigde vraag. Er is een grotere behoefte te bespeuren aan eenpersoonshuishoudens/kleine huishoudens en levensloopbestendige woningen. De gemeente Beekdaelen wil daarop inspelen. 

 

 

Korte beschouwing actuele stand van zaken grondexploitaties

Terug naar navigatie - Korte beschouwing actuele stand van zaken grondexploitaties

In exploitatie genomen bouwgronden

Revitalisering De Horsel 
Het revitaliseringsproces van het bestaande bedrijfsterrein is afgerond. Op zichtlocaties van het bedrijventerrein De Horsel zijn nog gronden te koop. Mede naar aanleiding van de werkzaamheden voortvloeiend uit de Buitenring Parkstad Limburg is de uitgifte hiervan vertraagd.

Centrum Schimmert  
Fase 1, de bouw van 6 levensloopbestendige woningen is in 2022 in de markt gezet (zie ook toelichting Centrumplan Schinnen). Voor fase 2 en 3 heeft een integrale planherziening plaatsgevonden op basis van de woonvisie en de vraag vanuit de markt (sociale huur, starters en nultredenwoningen). Deze planuitwerking zal in 2023 worden afgerond en vervolgens zal ook dit deel in de markt worden gezet. 

Grond voormalig zwembad Altaarstraat  
Voor de ontwikkeling van 8 (midden)huurwoningen op de grond(en) gelegen aan de Altaarstraat (23 - 27) te Schinnen is een selectieprocedure opgestart. Op basis waarvan ontwikkelaars een businesscase konden indienen. Naar aanleiding hiervan is aan de ontwikkelaar met het best beoordeelde plan gegund. Op 8 juli 2022 zijn de gronden ten behoeve van de ontwikkeling van 8 (midden)huurwoningen getransporteerd. 

Niet in exploitatie genomen bouwgronden ( NIEGG)

Tijdelijke woningen Amstenrade

De voormalige gemeente Schinnen heeft eind 2018  besloten een perceel ( kadastraal bekend gemeente Schinnen sectie H nummer 304) nabij de Hommerter Allee aan te kopen.
Het doel van deze ontwikkeling is het bieden van een alternatief voor de nog steeds groeiende vraag naar goedkope huurwoningen onder starters en/of alleenstaanden. Deze doelgroep heeft moeite om een passende reguliere huur- of koopwoning te vinden. De gemeente heeft een grondpositie verworven en in 2022 is gestart met gde planvoorbereiding om te komen tot de ontwikkeling van modulaire woningen op deze locatie gericht op de voornoemde doelgroepen. 

Bedrijventerrein Rode Beek
Het concept-bestemmingsplan resp. gebied waarbinnen dit bedrijventerrein is gelegen valt onder het door de rijksplanvormer opgenomen gebied waar ook de zogenoemde invliegfunnel in verband met de aanwezigheid van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen is voorzien. Uw raad heeft enkele malen het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken,  waarbij, met gewijzigde planregels, alsnog aan de gestelde verplichting zou worden gedaan (ondanks het niet-intekenen van een invliegfunnel).  Hiertegen heeft de minister van defensie steeds beroep tegen ingesteld bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. Op 13 september 2021 heeft u besloten om de procedure niet langer door te zetten omdat de aanleiding waarvoor dit bestemmingsplan dient, niet meer actueel is.  De twee bedrijven uit de kern Schinveld die zouden verplaatsen naar dit terrein,  hebben eerder besloten niet meer over te gaan tot bedrijfsverplaatsing. Het vorenstaande betekent dat op dit moment de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet actueel is.  Tegen dit laatste besluit is door de minister ook beroep ingesteld. De afdeling bestuursrechtspraak heeft een uitspraak gedaan om wederom een besluit te nemen rekening houdend met de uitspraak van de rechter. Op  4 oktober 2023 heeft uw raad besloten om geen besluit te nemen. In het lopende overleg is met de staatssecretaris van defensie afgesproken dat, hoewel defensie niet akkoord is met het raadsbesluit van 4 oktober 2022, er nu (nog) geen formeel beroep door het ministerie wordt ingesteld.

 

Rechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door de gemeenteraad. In de regel zullen begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad worden voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag. Slechts indien de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken zal achteraf een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Indien de raad ermee instemt wordt de besteding alsnog geautoriseerd en is deze rechtmatig. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet in het jaar zelf nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. Onderstaand is een overzicht opgenomen conform de richtlijnen van de BADO (Besluit accountantscontrole decentrale overheden) welke vallen binnen de beleidskaders.
Een begrotingsoverschrijding op een programma is onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel als die overschrijding

 • kleiner is dan 3% van een programma of
 • het gevolg is van autonome ontwikkelingen of
 • het gevolg is van verplichte uitgaven of
 • het gevolg is van calamiteiten of
 • het gevolg is van volledig onvoorziene situaties.

De rapporteringtolerantie van de accountant voor 2022 betreft:

 • bij de exploitatierekening 20% van de lasten van het betreffende deelprogramma met een minimumbedrag van € 50.000
 • bij de balans 20% van de betreffende balanspost met een minimumbedrag van € 50.000.
Lastenoverschrijding programma Begrotingsafwijking Onrechtmatig, telt niet mee Onrechtmatig telt wel mee
Veiligheid 108.578 Begrotingsoverschrijding is kleiner dan 3% van het totaal van dit programma.

Duurzaamheid

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Op dit moment staat onze leefomgeving onder druk door de gevolgen van klimaatverandering en onze manier van leven. In Beekdaelen werken we aan een groene, toekomstbestendige gemeente waarin mensen gezond, fijn en veilig kunnen wonen, werken en verblijven, ook in de toekomst. De transitie naar een klimaatvriendelijke gemeente is een absolute kerntaak en daarom heeft de gemeenteraad op 7 juli 2020 het ambitiedocument "Duurzaamheidsvisie, Beekdaelers samen aan zet!" vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen in samenwerking en overleg met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners.

Om binnen het kader Duurzaamheid richting te geven zijn er 3 concrete thema’s en doelstellingen vastgesteld:

 • Beekdaelen in 2040 energieneutraal. Dit betekent dat we alle energie die we gebruiken hernieuwbaar binnen onze eigen gemeente opwekken.
 • Groen en klimaatbestendig Beekdaelen. Dit betekent dat we ons voldoende aanpassen aan het veranderende klimaat;
 • Circulair Beekdaelen. Dit betekent dat we in Beekdaelen de kringlopen zoveel mogelijk sluiten en dat we efficiënt omgaan met grond- en hulpstoffen.

Duurzaamheid is van iedereen. Iedereen in de organisatie draagt hieraan bij en dit dragen we dan ook gezamenlijk uit. In de regio werkt Beekdaelen samen met haar inwoners, bedrijven, buurgemeenten in de regio Parkstad, Provincie Limburg en Rijksoverheid. 

De Beekdaeler staat centraal

Terug naar navigatie - De Beekdaeler staat centraal

Beekdaelen wil meer ruimte geven voor zelfsturing en participatie door burgers. Het onderwerp Duurzaamheid leeft, verbindt en raakt iedereen. Daarom leent dit onderwerp zich om te experimenteren met zelfsturing en participatie. Hierbij kijken we niet alleen naar de onderwerpen, maar ook de rol en de wijze waarop de gemeente zich verhoudt tot de samenleving. 

Ons doel is om onze inwoners niet alleen te informeren maar juist ook te inspireren om zelf aan de slag te gaan. De transitie naar een klimaatvriendelijke gemeente maken we voor een deel van onderop. 

In 2022 is samen met inwoners aan verduurzaming van Beekdaelen gewerkt:

 • Meer gecommuniceerd over het thema duurzaamheid met inwoners dan in 2021
 • Samengewerkt met de WoonWijzerWinkel en hun dienstverlening verbeterd naar vraag van inwoners
 • Advies gevraagd van de Denktank Duurzaam Beekdaelen voor opwek van energie, grondstoffenplan en de TVW 2.0
 • Subsidie aanvragen begeleid en verdere ontwikkeling van de Duurzaamheidstafel
 • Samengewerkt met de energiecoöperatie Impulz van Beekdaelen
 • Samengewerkt met de werkgroep Fair trade
 • Themabijeenkomsten georganiseerd over majeure onderwerpen, zoals een sessie verduurzaming bedrijventerreinen voor bedrijven en een Expositie verduurzamen monumenten

Beekdaelen energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Beekdaelen energieneutraal in 2040

We streven naar een energieneutraal Beekdaelen in 2040 en aardgasvrij Beekdaelen in 2050.
In ons energiebeleid hanteren we de principes van “Trias Energetica”. Dit houdt in dat we inzetten op het zoveel als mogelijk besparen van energie. Wat we niet gebruiken aan energie,  hoeven we dan niet op te wekken. Het restant aan energieverbruik wekken we duurzaam op en daarin ligt voor ons een grote uitdaging.

Energiebesparing woningen:
Het doel is om het energieverbruik jaarlijks met 1,65% te verminderen, wat leidt tot een energiereductie van 33% in 2040. Om hiernaar te werken zijn in 2022 de volgende acties uitgevoerd binnen de woningsector:

 • Opstellen van de Transitievisie Warmte 2.0
 • Onderzoek naar technische aardgasvrije oplossingen van woningen
 • Onderzoek naar de vraag en drempels die inwoners ervaren bij verduurzamen van hun woning
 • Uitvoering  Aanpak Energiearmoede
 • Wijkgerichte verduurzaming  in samenwerking met de Energiecoöperatie ImpulZ
 • Voorbereiden van een Isolatieprogramma binnen Beekdaelen

Energieopwekking:
De energie die resteert na energiebesparing dient duurzaam te worden opgewekt. Deze energie gaan we duurzaam opwekken op onder andere door middel van zonnepanelen op daken en in ons landschap. Dit zal met de nodige zorgvuldigheid worden uitgevoerd, met het oog op het behoud van ons hoogwaardige landschap. 

De acties die zijn uitgevoerd ten aanzien van energieopwekking in 2022:

 • Deelname aan het regionaal potentieonderzoek Opwek Energie Rijksgronden 
 • Samengewerkt aan het Landschapskader Beekdaelen
 • Deelname aan Landschappelijke verdieping studie zon en wind in Zuid Limburg
 • Meedenken over de wijze waarop een zonnepark kan worden gerealiseerd op de voormalige stortplaats in Schinnen 
 • Onderzoek naar regionaal Energiebedrijf binnen Parkstad
 • Continueren van het Zonnepanelenproject Parkstad t/m 24 november 2022 .

Verduurzaming bedrijven:
Naast energiebesparing en - opwekking is het derde speerpunt de verduurzaming van bedrijven(terreinen). Gezien de specifieke aanpak om bedrijven te verduurzamen wordt is apart opgepakt.

De acties uitgevoerd in 2022 om bedrijven(terreinen) te verduurzamen:

 • Onderzoek naar de haalbaarheid van een Warmtenet op Industrieterrein de Horsel in Nuth
 • In gesprek met enthousiaste bedrijven op industrieterrein de Horsel over verduurzaming
 • Duurzaamheidsleningen verstrekt aan MKB voor verduurzaming

Groen en klimaatbestendig

Terug naar navigatie - Groen en klimaatbestendig

Ondanks alle inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, is klimaatverandering niet meer te stoppen en overal merkbaar. Beekdaelen gaat zich voorbereiden op extremere weersomstandigheden, zoals zware regenval en periodes met langdurige droogte en hoge temperaturen. Het voorkomen en het beperken van de overlast staat voorop. Gelukkig zijn we als groene gemeente al wat weerbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering, maar toch hebben we te maken met kwetsbare locaties. Deze weerbaarheid willen we behouden en vergroten. Dat doen we vooral door in te zetten op het versterken van omgevingswaarden. Wij willen een veilig en gezond leefklimaat nastreven voor onze inwoners, nu en in de toekomst.

Verbeteren van de biodiversiteit ook in de bodem
De biodiversiteit staat al een aantal jaren onder druk. Zo neemt de hoeveel insecten zowel in aantallen als in diversiteit in verontrustend tempo af. De veranderingen in de industrie en de landbouw worden gezien als de belangrijkste bedreiging van biodiversiteit. Menselijke ingrepen hebben ervoor gezorgd dat de biodiversiteit en bodemkwaliteit ook in Beekdaelen afgenomen zijn. Beekdaelen gaat zich inzetten om de balans tussen mens, dier en milieu weer te herstellen.

Acties uitgevoerd in 2022:

 • Voorbereiding pilot bermbeheer in samenwerking met IVN voor betere diversiteit insecten

Beekdaelen gaat voor robuuste watersystemen
De afgelopen jaren nemen de extremen in het weer toe. De verwachting is dat dit de komende jaren nog verder zal toenemen. We moeten rekening houden met extreme neerslag, toename van warme dagen en langdurige droge perioden. Als we wateroverlast willen tegengaan en een leefbare omgeving willen behouden dan zullen we aanpassingen moeten doorvoeren aan het watersysteem, de waterketen, de omgeving, maar ook veranderingen moeten accepteren. In het Gemeentelijk Rioleringplan (GRP) geeft Beekdaelen aan welke inspanningen voor de komende periode nodig zijn om deze uitdaging het hoofd te bieden

Acties uitgevoerd in 2022:

 • Voorbereiden en uitvoeren projecten uit het GRP

 

Sluiten van kringlopen

Terug naar navigatie - Sluiten van kringlopen

In de circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, kennisinstellingen en andere overheden werkt Beekdaelen aan een duurzame economie voor de toekomst. Beekdaelen kan niet alles proactief oppakken en heeft als gemeente niet overal grip op. Beekdaelen gaat wel actief aan de slag met het optimaliseren van de grondstofkringloop van huishoudelijk afval, de grondstofkringloop van groene reststromen en de grondstofkringloop van sloopafval. Voor overige onderwerpen haakt de gemeente aan bij landelijke ontwikkelingen en koppelkansen in de regio.

Grondstofkringloop van huishoudelijk afval
Grondstoffen worden schaarser, de prijzen stijgen en afval belandt (deels) in ons milieu. Beekdaelen zet zich in om de beschikbare grondstoffen zo lang mogelijk in de keten houden en om reststromen zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken. Samen met Rd4 en de overige gemeenten in de gemeenschappelijke regeling hebben we haalbaalbare doelstellingen opgesteld. Deze zijn samen gebracht in het Grondstoffenplan. 

Acties uitgevoerd in 2022:

 • Uitvoering maatregelen genoemd in het Grondstoffenplan 2022 - 2026, onder andere het vaststellen van een nieuwe Afvalstoffenverordening.

Grondstofkringloop van groene reststromen
De vraag leefde of groene reststromen in Beekdaelen (blad- en maaiselstromen) ingezet kunnen worden om de bodemkwaliteit te verhogen. Dit heeft als bijkomend voordeel het verhogen van de erosiebestendigheid van de bodem. Ook het wateropnemend vermogen en watervasthoudend vermogen van de bodem (klimaatadaptatie) zouden hierdoor positief beïnvloed kunnen worden.
In Beekdaelen wordt bladafval ingezameld en verwerkt tot Bokashi, met de bedoeling om het in de gemeentelijke perken toe te passen, mits hier door de RUD ontheffing voor wordt verleend. De gemeente Beekdaelen heeft de mogelijkheden onderzocht tot het gebruiken van Bokashi in de landbouw, echter vooralsnog ontbrak hiervoor de animo. Dit vanwege vrees voor verontreiniging. Beekdaelen wil nu eerst ervaring opdoen bij de gemeentelijke perken.

Acties uitgevoerd in 2022:

 • Aanvraag Rd4 voorbereid om Bokashi in gemeentelijke perken toe te mogen passen. 

Grondstofkringloop van sloopafval
In het kader van de regeling 'Duurzaam en sociaal ondernemerschap in Parkstad Limburg' werd een project aangeboden om het thema circulariteit te concretiseren op het gebied van bouwen en slopen. Het gaat daarbij om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van te hergebruiken bouwproducten en -materialen, maar anderzijds ook om het meten en sturen op circulariteit. Door deelname aan het project worden bij sloopplannen van gemeentelijke gebouwen gedetailleerde inventarisaties uitgevoerd en digitale Materiaalpaspoorten opgesteld.

Acties uitgevoerd in 2022:

 • Voor de voetbalkantine in Amstenrade zijn digitale Materiaalpaspoorten opgesteld.

Global Goals

Veiligheid

Terug naar navigatie - Veiligheid

Vanuit Veiligheid wordt met name gewerkt aan GG 16: vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. De integrale samenwerking binnen de lokale driehoek SVBBL en de drie lokale Interventieteams, alsmede de nauwe samenwerking met organisaties als de politie, het RIEC, de Veiligheidsregio, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis ter bevordering van de objectieve en subjectieve veiligheid, draagt bij aan deze global goals.

Verkeer

Terug naar navigatie - Verkeer

Het Uitvoeringsplan Verkeer en de Uitvoeringsagenda Mobiliteit Parkstad zijn voor de jaren 2022 tot en met 2025 vastgesteld. Op basis van de risicoanalyse zijn de urgente wegvakken als integrale projecten geprioriteerd en andere wegvakken worden in de jaarplannen opgenomen. De risico-gestuurde aanpak is een voorwaarde van de rijksoverheid om in aanmerking te komen voor mogelijk cofinanciering.  Het Uitvoeringsplan is tot stand gekomen met behulp van de inwoners van de gemeente en de stakeholders zoals politie, Veilig Verkeer Nederland, Wandelnet en de Fietsersbond. Verder worden op thema's zoals gedragsverandering en deelmobiliteit samengewerkt met de Parkstad gemeenten. Het verbeteren van de verkeersveiligheid en afwaarderen van wegen wordt door de gemeente opgepakt. De uitvoering wordt integraal met de disciplines wegen, groen en rioleringen afgestemd en verder wordt cofinanciering door de  Provincie en het Rijk steeds bezien.

 

Water

Terug naar navigatie - Water

Uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie volgt dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Dat vraagt van Beekdaelen een actieve inzet. om schade zoveel mogelijk te beperken, werken we aan inrichting van het stedelijk watersysteem en een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting zodat we extreme en langdurige neerslag kunnen verwerken. We benutten water en groen zo goed mogelijk om wateroverlast te voorkomen, verdroging en hittestress tegen te gaan en de biodiversiteit en leefbaarheid te verhogen.  Ook in het buitengebied is waterbeheer van belang. Erosie kan water- (en modder)overlast vergroten. Het waterbeheer en de versterking van de groenblauwe structuur van de gemeente in samenwerking met talrijke stakeholders biedt kansen voor nieuwe verbanden, gericht op versterking van het landschap.


De volgende global goals zijn van toepassing:
6. Clean Water en Sanitation,
9. Industry, innovation and infrastructure
13. Climate action
14. Life below water

Voor het onderhoud van onze kapitaalgoederen is Global Goal 6 “zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen’’ aan de orde.
Het inzamelen en transporteren van afvalwater, doelmatig inzamelen en verwerken van hemelwater en beperken van structurele nadelige gevolgen voor het grondwaterstand behoort tot de zorgplichten van de gemeente. Daarmee zijn dit de basistaken van ons beheer en onderhoud. Door het naleven van de zorgplichten wordt deze global goal behaald.

Economie en recreatie

Terug naar navigatie - Economie en recreatie

De gemeente heeft circa 4.000 ondernemers, waaronder veel MKB’ers en ZZP’ers. Hoogwaardige duurzame bedrijvigheid, kerngebonden geclusterde detailhandel zijn enkele van de relevante economische pijlers.

Beekdaelen heeft in 2022 verder gebouwd aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Uiteindelijk is aan het bedrijf Revis Verkeerstechniek BV opdracht verstrekt om de nieuwe bewegwijzering op onze vier bedrijventerreinen (De Breinder, De Horsel, De Reuken en De Steeg) en enkele solitaire bedrijfslocaties gestalte te gaan geven. De uitvoering hiervan wordt verwacht vanaf medio 2023.  

Beekdaelen heeft in 2022 tevens voorbereidingen getroffen voor de  verduurzaming van bedrijventerrein De Horsel. Onder leiding van een extern adviseur en met medewerking van team duurzaamheid zijn de eerste voorbereidende gesprekken met enkele van de op De Horsel gevestigde bedrijven gevoerd om een nodig geachte verduurzamingsslag vanaf 2023 handen en voeten te kunnen gaan geven.

Daarnaast is vanuit team economie in 2022 o.a. verder gewerkt aan: de gemeentelijke economische samenwerking in Zuid-Limburg, de totstandkoming van een nieuwe Beekdaelense ondernemersvereniging per 1-1-2023, de voorbereidingen op een lokale economische visie in 2023, de retailtransformatie in de Stationstraat in Nuth,  de verbetering van het Beekdaelens ondernemerschap samen met de Stichting Streetwise en de promotie van het lokaal kopen samen met de webeigenaar van de site KoopinBeekdaelen.nl. Deze onderwerpen worden hieronder echter apart benoemd en nader toegelicht.   

Natuur en landschappen

Terug naar navigatie - Natuur en landschappen

Het gidsende kader voor dit beleidsterein wordt gevormd door het Landschapskader dat in 2022 door de Raad is vastgesteld. Met diverse partijen is en zal gewerkt worden aan een verdere uitwerking en verdieping van dit kader in concrete projecten die hun beslag zullen krijgen in een uitvoeringsprogramma. Dit programma bevat naast nieuwe initiatieven ook bestaande projecten/programma's/moties als Beekdaelen B(l)oeit, Van Geul tot Geleenbeek, Versterking groen in de kernen.
Ook in 2022 heeft de gemeente natuureducatie en natuur(werk)dagen voor scholen (GG 4) en vrijwilligersorganisaties gestimuleerd. 

Openbaar groen

Terug naar navigatie - Openbaar groen

Groen binnen onze leefomgeving levert veelal onbewust een bijdrage aan onze gezondheid, klimaatadaptatie
en duurzaamheid. De volgende Global Goals vinden aansluiting bij openbaar Groen.

GG3: Het creëren en beheren van goede recreatieve voorzieningen en een aantrekkelijk landschap waar ook de eigen inwoners van profiteren, buitenrecreatie, o.a. fietsen en wandelen.
GG11: Het creëren vitale, gezonde en leefbare kernen met voldoende voorzieningen. Reductie van versteende omgevingen en het creëren van een beter leefbare groene buitenruimte.
GG13: Kwalitatieve verbetering van de groenstructuur middels op beheergroep afgestemd cyclisch beheer.
GG15: De instandhouding, bescherming en ontwikkeling van het landschap, erfgoed en cultuur en regionale producten. Verbetering van de bodemkwaliteit door toepassing van bokashi in samenwerking met agrariërs. erbetering van biodiversiteit door meer aandacht voor ecologische inrichtings- en beheermaatregelen.

Sociaal Domein en volksgezondheid

Terug naar navigatie - Sociaal Domein en volksgezondheid

Door CMWW en MEE Zuid-Limburg is voor de onafhankelijke clientondersteuning de samenwerkingsovereenkomst getekend. KBO Limburg heeft een intentieverklaring afgesloten met MEE Zuid-Limburg  om de verbinding tussen formeel en informeel te versterken en er worden 1 keer per kwartaal focusgroepen (inhoud) georganiseerd . 
Er is een communicatieplan opgesteld voor o.a. het bekend maken van het centrale telefoonnummer, er is foldermateriaal, posters en een animatiefilmpje ontwikkeld en informatie is gedeeld via sociale media/eigen website. Het communicatieplan loopt ook nog in 2023. Op 1 december is de naam Meedenkers officieel gelanceerd door middel van een persmoment. 

In 2022 is de werkgroep Eenzaamheid weer opgestart en is de focus komen te liggen op 5 speerpunten: 
Versterk het bestaande: het aansluiten bij de Hoeskamers
Zorg dat mensen weten waar ze terecht kunnen: Het centrale telefoonnummer voor de Meedenkers is ook inzetbaar is voor signalen over eenzaamheid. Er is verbinding gelegd tussen beide projecten/werkgroepen.
Ondersteun de vrijwilliger: verder ontwikkelen van een goed functionerende vrijwilligerscentrale in Beekdaelen.
Kom achter de voordeur: o.a. in het Nuinhofproject dmv preventieve huisbezoeken. 
Project verbinding Schinveld:  onderzoek samen met de beoogde doelgroep of een social sofa is te realiseren in Schinveld. 
In 2022 is opnieuw deelgenomen aan de gezamenlijke bus campagne. Er is een PR-actie georganiseerd rondom het thema eenzaamheid door middel van bus bestickering. 

 

Volkshuisvesting

Terug naar navigatie - Volkshuisvesting

Het vakgebied Volkshuisvesting levert een bijdrage aan het verlenen van toegang tot betaalbare en duurzame woningen voor iedereen. Met de corporaties die in onze gemeente werkzaam zijn, maken wij jaarlijks prestatieafspraken over betaalbaarheid, beschikbaarheid en aantallen, verduurzamen, leefbaarheid en wonen met zorg/maatschappelijke doelgroepen.
Verder wordt een bijdrage geleverd aan het inclusief, veilig veerkrachtig en duurzaam maken van steden en dorpen door in te zetten op een gevarieerd en gespreid aanbod van passende en betaalbare woonruimte voor alle doel- en inkomensgroepen. Ook het verlenen van startersleningen draagt hieraan bij
In 2022 is in Parkstadverband gestart met het opstellen van een nieuwe Woonvisie. Bij de totstandkoming worden de diverse stakeholders betrokken. De woonvisie bestaat uit een regionaal en een lokaal deel. In het eerste kwartaal van 2023 wordt deze visie ter inzage gelegd, waarna vaststelling door uw raad is voorzien in het tweede kwartaal van 2023.

 

 

Afval

Terug naar navigatie - Afval

De kosten voor de uitvoering van de afval- en reinigingstaken zijn in totaal € 59.000 hoger uitgevallen. Vanwege het hogere afvalaanbod (mede als gevolg van Covid-19) zijn extra voertuigen ingezet. Dit heeft tot hogere dienstverleningskosten geleid (€ 35.000). Daarnaast heeft het hogere afvalaanbod tot hogere verwerkingskosten geleid (€ 24.000).

Ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Ruimtelijke ordening

Vrijwel alle Global Goals raken direct of indirect het Ruimtelijke Ordenings beleid van de gemeente Beekdaelen maar wij richten ons met name Global Goal 11 (duurzame steden en gemeenschappen).
Deze doelstelling is gericht op het inclusief, veilig, verkrachting en duurzaam maken van onze kernen.
Met het ruimtelijke ordening beleid dragen wij bij aan deze doelstelling door in te zetten op het behouden en versterken van het leefklimaat.

Onderhoud Kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Onderhoud Kapitaalgoederen

Door de sobere, doelmatige, risico gestuurde en cyclische wijze van onderhouden van onze gemeentelijke kapitaalgoederen wordt in algemeen en breed perspectief een bijdrage geleverd aan onze GLOBAL GOAL doelstellingen.

Verder wordt door:

• Het tegen gaan van verdroging (GRP), de voedselzekerheid beter gewaarborgd (GG2);

• Het creëren van een prettige en gezonde (openbare) leefomgeving een bijdrage geleverd aan onze gezondheid en ons welzijn(GG3);

• In de waterketen zorg te dragen voor scheiding van rioolsystemen en afkoppeling van schoon water een duurzaam gemeentelijk riool- en afvalwaterbeheer gecreëerd (GG6);

• Een bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid van ons openbaar vervoerssystemen onze omgeving duurzamer en toegankelijker (GG11)

• Samen met waterketenpartners water robuuste systemen aan te leggen en te onderhouden en gebiedsgerichte maatregelen te treffen voor waterberging en wateroverlast gewerkt aan klimaatverbetering (GG13).