Begrotingsresultaat en vermogen

Bijstelling lopende begroting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het voorliggende hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze het begrotingsresultaat tot stand komt en welke zaken van invloed zijn op het vermogen van de gemeente.

Bijstelling lopende begroting

Terug naar navigatie - Bijstelling lopende begroting

De kadernota 2023, die is vastgesteld in de raadsvergadering van 12 juli 2022 geeft een eerste inzicht in het verwachte verloop van het resultaat voor de jaren 2023-2026. Dat gepresenteerde resultaat vormt dan ook de basis voor het meerjarig perspectief van de begroting 2023. Deze paragraaf start met een tabel waarin als eerst het resultaat van de kadernota is opgenomen. Vervolgens worden de ontwikkelingen beschreven die zich na het opstellen van de Kadernota 2023 hebben voorgedaan. De mutaties worden puntsgewijs toegelicht. 

Effect bijstelling lopende budgetten op het begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000, + is positief en – is negatief voor het resultaat van de begroting) 

Ontwikkeling begrotingsresultaat (bedragen * € 1.000) 2023 2024 2025 2026
Resultaat na 1e burap 2022 (startpunt begroting 2023) -1.256,9 -1.258,8 -637,7 -414,7
1 Kadernota 2023 3.643,7 4.025,1 4.354,2 -5,6
Resultaat kadernota 2.386,8 2.766,3 3.716,5 -420,3
2 IBOR rehabilitaties -45,0 - - -
3 Uitvoeringsprogramma mobiliteit -58,1 -117,2 -145,8 -175,5
4 Jeugdzorg -300,0 301,6 253,2 -449,9
5 Algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire) 1.122,3 963,0 518,9 1.436,6
6 Personele lasten 139,3 41,7 106,8 65,0
7 Energie -1.912,9 -1.492,3 -656,6 -
8 Viaduct Nagelbeek - -19,3 -19,3 -19,3
9 Meervoudige aanpak vanuit taakvelden OOV, Sociaal en Ruimte -100,0 -100,0 -75,0 -50,0
10 Huurcompensatie voormalig Nuth -75,0 - - -
11 Onderwijshuisvesting -500,0 -1.500,0 -1.572,5 -72,5
12 Maatregelen energiecrisis - - - -
kosten maatregelen energiecrisis -450,0 - - -
inzet noodfonds energiecrisis 450,0 - - -
13 Doorontwikkeling maatschappelijke dienstverlening -50,0 - - -
14 Legesopbrengsten -132,8 25,0 20,5 17,1
15 Overige bijstellingen 18,7 118,2 74,1 -7,5
Resultaat na ontwikkelingen 493,3 986,9 2.220,8 323,6

Om vast te kunnen stellen dat er sprake is van structureel evenwicht dient het begrotingsresultaat gecorrigeerd te worden voor incidentele lasten en baten. Voor een specificatie van de incidentele
lasten baten wordt verwezen naar de bijlage "Overzicht van incidentele baten en lasten".

Bedragen in duizenden euro's 2023 2024 2025 2026
Begrotingsresultaat 493,3 986,9 2.220,8 323,6
Correctie incidentele baten en lasten 412,1 1.338,8 1.557,5 -
Resultaat na correctie incidentele lasten en baten 905,4 2.325,7 3.778,3 323,6

Toelichting mutaties:

1. Kadernota 2023

Kortheidshalve wordt verwezen naar de kadernota 2023.

2. IBOR rehabilitaties

In de raadsvergadering van 1 februari jongstleden is bij het agendapunt IBOR-beleidsplan besloten Werken in de openbare ruimte in principe in te steken vanuit het motto “Integraal tenzij”. 
Om de komende jaren ook een goede (financiële) en transparante programmering te kunnen maken van de integrale beheerprojecten is het gewenst dat in de programmabegroting bij de kapitaalsgoederen een jaarlijks vervangingsinvesteringsvolume voor de diverse IBOR beheergroepen wordt opgenomen. Het nader onderzoek dat nodig is om voor de programmabegroting 2024 inzichtelijk te maken, zoals dit is verwoord in de kadernota, welk bedrag dient te worden opgevoerd voor de betreffende rehabilitaties op basis van de kwaliteitskaders uit het IBOR-beleidsplan en het opstellen van een eerste integrale meerjaren investerings programmering als verlengde hiervan, waarbij het GRP en het uitvoeringsprogramma Mobiliteit integraal deel van uit gaan maken zal 500 – 600 uur in beslag gaan nemen. Hiermee is in 2023 eenmalig een bedrag gemoeid van € 45.000.

3. Uitvoeringsprogramma mobiliteit

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023-2025 is gereed. Het programma is opgesplitst in een regionale aanpak met de Parkstad gemeenten en een lokale aanpak. Het Uitvoeringsprogramma is gebaseerd om uiteindelijk alle wegen af te waarderen naar 30 en 60km/u, een integrale aanpak in het kader van het IBOR beleid en de risico-gestuurde aanpak van het nieuwe rijksbeleid (SPV 2030) om de verkeersveiligheid te verbeteren. De volgende kleinschalige verkeersprojecten zijn in 2023 gepland:
•    Onderzoek en maatregelen voor de verkeersstromen van de Slagboomsweg en omgeving;
•    Afwaarderen Beijlkensweg 30km/u in Oirsbeek;
•    Afwaarderen Wijnandsraderweg 30km/u in Hulsberg;
•    Afsluiten wegen in het buitengebied;
•    Verkeersborden inventariseren, effectueren, saneren en beheren;
•    Vrachtverkeer centrum Hulsberg bezien;
•    Onvoorziene zaken.

Verder zijn volgende integrale verkeersprojecten gepland voor de periode 2023-2025.

2023 Afwaarderen Mesweg naar 30 km/u
2023 Fiets- en voetgangersvoorziening Kleverberg
2023 Afwaarderen Schoolstraat – Klimmenderweg naar 30km/u en 60 km/u
2023 Afwaarderen Beekerbaan naar 60 km/u
2023 Afwaarderen Torenstraat naar 30 km/u
2023 Afwaarderen Hagensweg – provinciale weg naar 60 km/u
2024 Afwaarderen Allee naar 60 km/u
2024 Aanleg fietspad Daelderweg
2024 Verkeersmaatregelen Laarderweg-Brommelen
2025 Afwaarderen Stationsstraat-Altaarstraat-Dorpstraat naar 30 km/u

De projecten Mesweg, Kleverberg, Schoolstraat-Klimmenderweg en Stationstraat-Altaarstraat-Dorpstraat zijn in de ontwerpfase met bewoners of een afvaardiging van bewoners besproken. Zij zijn ook betrokken bij de totstandkoming van de oplossingen. Dit heeft geresulteerd in een goede samenwerking met inwoners en concrete plannen met draagvlak. Samen zorgen we ervoor dat onze straten, buurten en buitengebied veilig zijn en blijven. Dit doen we door met elkaar in gesprek te blijven over verkeersveiligheid en voortdurend op zoek te gaan naar duurzame oplossingen die bijdragen aan een leefbare en veilige woonomgeving.

Naast de samenwerking met Parkstad focussen wij ook op de verbindingen met de Westelijke Mijnstreek. In 2023 onderzoeken wij samen met de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie de haalbaarheid van twee snelle fietsverbindingen.

4. Jeugdzorg

Binnen het domein Jeugdhulp zullen in het komende begrotingsjaar een aantal nieuwe ontwikkelingen van invloed zijn op het begrotingssaldo.

  Jeugdzorg (bedragen * € 1.000) 2023 2024 2025 2026
1. Hervormingsagenda Jeugdzorg - Extra middelen        
  Bijstelling Extra middelen Rijk voor jeugdzorg 0 601,6 553,2 -149,9
  Af: Besparing hervormingsagenda (budgettair neutraal)   -179,8 -899,1 -899,1
    0 421,8 -345,9 -1049,0
           
2. Hervormingsagenda Jeugdzorg - Besparing (zowel baten- als lastenkant)        
  Besparing hervormingsagenda (budgettair neutraal) 0 179,8 899,1 899,1
           
3. Regionale ontwikkeling transformatieplan Jeugd        
  Structurele doorwerking voordeel jeugd 700,0 700,0 700,0 700,0
  Verwachte meerkosten transformatieplan jeugd -700,0 -700,0 -700,0 -700,0
    0,0 0,0 0,0 0,0
           
4. Taakstelling Jeugdhulp 2022        
  Schrappen taakstelling voordeel transformatieplan -300,0 -300,0 -300,0 -300,0
  Bijstellingen Jeugdzorg -300,0 301,6 253,2 -449,9

1). Hervormingagenda Jeugdzorg – Extra middelen
Het Rijk en de VNG werken momenteel aan de Hervormingagenda Jeugdzorg, die naar verwachting in dit najaar wordt afgerond. Vanuit deze Hervormingsagenda worden incidentele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, in lijn met de financiële reeks van de uitspraak van Commissie van Wijzen (CvW). Voor de jaarschijven 2022 en 2023 zijn deze additionele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds via de circulaire. Gemeenten mogen in de jaarschijven 2024 tot en met 2026 deze middelen additioneel meenemen in de meerjarenraming. Concreet gaat het landelijk om respectievelijk € 1.265 miljoen, € 758 miljoen en € 367 miljoen. Voor de gemeente Beekdaelen bedraagt deze extra bate € 2,4 miljoen (jaarschijf 2024), € 2,2 miljoen (jaarschijf 2025) en € 1,6 miljoen (jaarschijf 2026). Met deze aanvullende middelen was al rekening gehouden in de gemeentelijke begroting, die op dit punt wordt aangepast met de nieuwe bedragen vanuit de septembercirculaire 2022. Het effect van deze aanpassing op de gemeentelijke begroting bedraagt € 602.000 positief (jaarschijf 2024), € 553.000 positief (jaarschijf 2025) en € 150.000 negatief (jaarschijf 2026).

2). Hervormingsagenda Jeugdzorg - Besparing
Vanuit de Hervormingsagenda Jeugdzorg is eveneens een besparing op Jeugdzorg aangekondigd. De gedachte bij deze besparing is dat een aantal gemeentelijke taken weer worden uitgevoerd door het Rijk. Hierdoor ontvangen de gemeenten minder Rijksmiddelen, maar zullen zij ook minder kosten maken. Deze besparing is landelijk geraamd op € 100 miljoen in 2024 en op € 500 miljoen in 2025 en 2026. Voor de gemeente Beekdaelen bedraagt deze besparing € 180.000 in 2024 en € 899.000 in 2025 en 2026. Deze besparing wordt zowel aan de batenkant (minder rijksmiddelen) als aan de lastenkant (minder kosten Jeugdzorg) van de meerjarenraming 2024-2026 verwerkt. Het effect op de gemeentelijke begroting is daarmee budgettair neutraal. Mocht blijken dat bovenstaande taken alsnog door de gemeenten worden verricht, dan zal de besparing (zowel baten als lasten) worden geschrapt.

3). Regionale ontwikkeling transformatieplan Jeugd
In regioverband zitten we middenin de aanbesteding van de verschillende segmenten van Jeugdzorg, als onderdeel van de transformatie Jeugdzorg 2023. Er worden nu basiscontracten gesloten per 1-1-2023 voor 1 jaar. Vanuit de basiscontracten worden er met een select aantal aanbieders langdurige ontwikkelcontracten afgesloten. Voor segment Wonen ligt een aanzienlijke opgave om te komen tot één integraal tarief bij perspectief ‘Terug naar huis’. Voor segment ambulant moet een keuze gemaakt worden welke bekostigingssystematiek het meest passend is (output- of taakgericht). Een stijging van de eenheidsprijzen lijkt onontkoombaar, maar de invloed die dat zal hebben op de budgetten is ook afhankelijk van de effectiviteit van het ingezette (preventie)beleid en de getroffen beheersmaatregelen. Beekdaelen lijkt daarin mee te gaan met de landelijke tendens; een (lichte) terugloop van de aantallen jeugdigen met ondersteuningsbehoefte, maar gemiddeld genomen met complexere hulpvragen.

4). Taakstelling Jeugdhulp 2022
In 2022 is een besparing verwerkt in de gemeentelijke begroting voor de transformatie Jeugdzorg 2023. Uitgangspunt toen was dat de nieuwe bekostingssystematiek goedkoper zou zijn. Echter, nu is gebleken dat de nieuwe financieringssystematiek vooralsnog leidt tot een prijsstijging. Deze prijsstijging heeft een nadelig effect op de budgetten Jeugdzorg, waarvan de omvang momenteel nog niet is in te schatten. Naast de tariefstijging is ook sprake van een indexatie van 4,8% op de nieuwe vastgestelde tarieven. De eerder opgenomen besparing op de budgetten Jeugdzorg van € 300.000 wordt om die reden geschrapt. 

5. Algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire)

De hogere algemene uitkering wordt met name veroorzaakt door:

Accres:

Het accres is hoger dan geraamd in de meicirculaire. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Wijzigingen als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen
 • Basis voor de grondslag waarover de indexatie berekend wordt voor het jaarlijks budget in het gemeentefonds.

Eenmalige rijksbijdrage:

Het Rijk werkt met gemeenten aan een nieuwe financieringssystematiek van 2026. In aanloop daarnaartoe stelt het kabinet eenmalig 1 miljard extra beschikbaar in 2026. Via de algemene uitkering komt € 924 miljoen beschikbaar. Een bedrag van € 76 miljoen  wordt toegevoegd aan het BTW-compensatiefonds.

Voor de gemeente betekent dit een positieve bijstelling van € 1,5 miljoen in 2023 en € 1,8 miljoen in 2026.

6. Personele lasten

De gebudgetteerde salariskosten zijn te hoog geraamd. We willen een deel van dat voordeel inzetten voor formatie om de opgaven betreffende stikstof, volkshuisvesting en duurzaamheid voor gemeente Beekdaelen aan te pakken. Deze mutaties leiden uiteindelijk tot een structureel voordeel in het begrotingsresultaat. 

7. Energie

De prijzen van stroom en gas hebben ook voor de gemeente Beekdaelen tot gevolg dat budgetten moeten worden bijgesteld. Ten behoeve van de prijsstijgingen ramen wij een bedrag van € 1,8 miljoen bij in het eerste jaar. Uiteindelijk gaan we er in deze begroting vanuit dat zich het niveau van de energieprijzen in het jaar 2026 weer bevindt op het niveau van voor de energiecrisis. 

8. Viaduct Nagelbeek

Na de openstelling van de BPL en de onttrekking van de toe- en afrit van de A 76 ter hoogte van Schinnen is de verkeersbelasting op het oude deel van de Nieuwe Nutherweg, de Breinder en Nagelbeek aanzienlijk toegenomen.
Ter hoogte van het viaduct onder de A76 is sprake van (potentiële) verkeersonveiligheid met name voor fietsers als gevolg van verkeerstoename na de openstelling van de BPL en onttrekking van enkele toe- en afritten van en naar de A76. Er zijn wel minder kruisende verkeersbewegingen, maar er is wel sprake van een grotere concentratie van verkeersbewegingen aan de noord- en zuidzijde van het viaduct.
Naast de noodzaak om het gebied Hegge-Nagelbeek-(Nieuwe) Nutherweg vanwege de verkeersveiligheid en verkeerscapaciteit aan te pakken, is er in het gebied van oudsher sprake van wateroverlast. De extreme regenval in augustus 2014 was voor de voormalige gemeente Schinnen aanleiding om diverse maatregelen in het landelijk gebied ter hand te nemen; al dan niet in samenwerking met het Waterschap. Binnen het stroomgebied van de Breinderwaterloop zijn meerdere overlast beperkende maatregelen uitgevoerd en nog in voorbereiding. 
Reeds lang wordt onderkend dat al deze maatregelen nog niet voldoende zijn om de overlast ter hoogte van het viaduct onder de A76 succesvol te beperken. Hier dienen nog aanvullende maatregelen getroffen worden, zoals:
•    Een robuuste afvoerleiding naar de Breinderwaterloop
•    Regenwaterbuffer tussen Breinder en spoorlijn (achter Kom en Zie)
Inzoomend op Hegge en Nagelbeek kunnen we stellen dat de problematiek die hier speelt in hoofdzaak drieërlei is (Verkeer, Water en Wegen) en integraal is opgepakt met een verbreding voor de verdere uitwerking naar Groen, Klimaatadaptatie en mogelijk recreatief medegebruik van de te realiseren buffer. 
Met dit project willen we integraal de verkeersveiligheid voor de fietser en voetganger beter waarborgen en tevens de doorstroming op deze voor Schinnen belangrijke invalsweg maatgevend verbeteren en tevens de wateroverlast ter plaatse verder beperken, regenwater zoveel mogelijk afkoppelen en bijdragen aan de beperking van de wateroverlast aan de verder benedenstroom in het gemengd stelsel gelegen Oude Markt.
De kostenindicatie op basis van het voorlopig schetsontwerp waarop een technische optimalisatie is doorgevoerd voor de waterproblematiek sluit op een bedrag van € 1.475 (prijspeil december 2020). Rekening houdende met de sterke inflatie en prijsstijgingen in de GWW-sector moet dit bedrag gecorrigeerd worden naar circa € 1,9 miljoen. De kostenstijging kan worden gedekt door inzet van het krediet ad € 4,0 miljoen dat de raad bij het vaststellen van de eerste burap 2022 beschikbaar heeft gesteld voor de prijsstijgingen. 
De beschikbare financiële middelen die reeds beschikbaar gesteld zijn voor het project door de voormalige gemeente Schinnen, de toegezegde financiële bijdrage van de Provincie en nog aan de raad voor te leggen reallocatie van investeringskredieten binnen het stroomgebied van de Breinderwaterloop zijn daarnaast ontoereikend. Het resterende tekort bedraagt nog € 675.000. Bekeken dient te worden welk deel van de meerkosten betrekking heeft op rioleringen. Dat deel kan worden bekostigd door de rioolheffing.  

9. Meervoudige aanpak vanuit taakvelden OOV, Sociaal en Ruimte

Het doel is om het sociaal-maatschappelijk functioneren te bevorderen met als gevolg een leefbare en (objectieve en subjectieve) veilige omgeving door:
•    een bestuurlijke en geïntegreerde (meervoudige) aanpak van ondermijning;
•    waaronder een wijk- en persoonsgerichte (duurzame) aanpak van sociaal-maatschappelijke problemen;
•    in combinatie met het ontwikkelen en doorvoeren van gebiedsontwikkeling (perspectief).

10. Compensatie maatregelen 2023 t.a.v. huurcompensatie voormalig Nuth

In 2019 en 2020 is in het kader van de wet-arhi gewerkt aan geharmoniseerd subsidie- en accommodatiebeleid. vanaf 2021 is er een nieuwe subsidieregeling voor Beekdaelen van kracht. De insteek van deze regeling is gestoeld op enerzijds uniforme, eenvoudige en een gebruiksvriendelijke aanvraag en verwerking, en anderzijds om subsidies en accommodatiekosten te ontvlechten. In 2022 heeft er een evaluatie plaatsgevonden en zijn knelpunten aangepakt. Ook is er in 2021 en 2022 een overgangsregeling van toepassing. Zo zijn de subsidiestromen binnen de verschillende categorieën verenigingen gelijk getrokken maar is dat niet het geval van de tarieven die verenigingen betalen voor het gebruik van binnensport accommodaties. Ook zijn er nog huurkosten die voorheen gecompenseerd werden in de oude subsidieregelingen, maar die nu vanaf 2023 weg vallen en zijn er zwemverenigingen die door het wegvallen van huisvestingsvergoedingen geen bestaansrecht hebben zonder additionele subsidie / compensatie voor huurkosten. 
Voor het begrotingsjaar 2023 wordt via een aantal eenmalige compensatiemaatregelen, een gelijk speelveld gecreëerd voor onze verenigingen in Beekdaelen, in opmaat naar definitieve oplossing voor 2024 en verder. Het betreft een incidenteel budget in 2023.

11. Onderwijshuisvesting

Om de onderwijshuisvesting te kunnen financieren wordt ten laste van de resultaatbestemming gedoteerd aan een daartoe te vormen bestemmingsreserve "onderwijshuisvesting".  De ontwerpkosten, die bij de kredietvotering zijn aangegeven, worden gedekt door een aanwending van deze reserve.

12. Maatregelen energiecrisis

In deze begroting wordt de raad voorgesteld een noodfonds energiecrisis te vormen voor een bedrag van € 450.000. Die middelen komen uit het bedrag dat nog resteert op de reserve corona. Wij hebben maatregelen geïnventariseerd die de effecten van de energiecrisis voor burgers en voor verenigingen verzachten. Die inventarisatie treft u informatief aan als bijlage bij deze begroting.

13. Doorontwikkeling maatschappelijke dienstverlening

Vanuit de historie van de 3 voormalige gemeenten zijn in de gemeente Beekdaelen 3 partijen actief ten behoeve van de uitvoering van Maatschappelijke Dienstverlening, te weten CMWW, MIK&PIW Groep en Meander. Deze partijen hebben een samenwerking onder de gezamenlijk naam, namelijk Grib (Groeien in Beekdaelen). Tot op heden is de samenwerking laagdrempelig. 
Maatschappelijke Dienstverlening heeft een spilfunctie binnen het Sociaal Domein met het oog op preventie, versterken van eigen kracht en het inzetten van lichtere zorg vanuit een voorliggende voorziening. Derhalve hebben wij nadrukkelijk de behoefte om op dit gebied meer de regie te nemen en kaders te stellen dan zoals thans het geval is.
De beoogde doorontwikkeling, samen met de vernieuwde Toegang Sociaal Domein en de evaluatie van de pilot dorpscoördinator, zijn essentiële bouwstenen om in te kunnen zetten op integraal en preventief werken en een stevig fundament binnen ons Sociaal Domein vanaf 2024.
Om dit te kunnen bewerkstelligen is een éénmalig een doorontwikkelingsbudget noodzakelijk van € 50.000.

14. Legesopbrengsten

Er is gekeken naar het realiteitsgehalte van de opbrengst leges. Op basis hiervan wordt de opbrengst naar beneden bijgesteld met afgerond € 94.000.

15. Overige bijstellingen

De overige bijstellingen hebben met name betrekking op bijstelling van kapitaallasten en doorbelaste rente.

Kredietvoteringen

Overzicht kredietvoteringen

Terug naar navigatie - Overzicht kredietvoteringen

In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de kredietvoteringen die in deze begroting zijn opgenomen.  Om herhalingen te voorkomen is er in deze begroting voor gekozen om beleidsontwikkelingen die al zijn vermeld in de kadernota wel opnieuw te benoemen maar niet opnieuw toe te lichten. Daar waar, ten opzichte van de kadernota, bedragen zijn gewijzigd of beleidsontwikkelingen zijn toegevoegd worden die uiteraard wel toegelicht. In de tabel is vermeld in welke paragraaf het betreffende project is vermeld.

Nr. Omschrijving Euro's Dekking
Beleidsontwikkelingen kadernota 2023
1 Onderzoek IBOR-rehabilitaties 45.000 begrotingsresultaat
2 Viaduct Nagelbeek 675.000 begrotingsresultaat
Beleidsontwikkelingen coalitieprogramma
3 Continueren van bestaande vormen van burgerparticipatie en opstart aantal pilots 100.000 geclaimde reserve
4 Ontwikkelen gebiedsgericht werken 100.000 geclaimde reserve
5 Vernieuwen communicatiestijl 50.000 geclaimde reserve
6 Opstellen eigen lokale economische visie 50.000 geclaimde reserve
7 Continueren huidig beleid inzake het aanpakken van de Awacs-problematiek 20.000 geclaimde reserve
8 Woonwijzerwinkel en onderzoek van de inzet van energiecoaches en andere middelen 200.000 geclaimde reserve
Overige ontwikkelingen
9 Invoering rechtmatigheidsverantwoording 35.000 begrotingsresultaat
10 Ontwerpkosten school middengebied Beekdaelen 150.000 reserve onderwijshuisvesting
11 Doorontwikkeling Maatschappelijke dienstverlening 50.000 begrotingsresultaat
12 Maatregelen energiecrisis 450.000 noodfonds energiecrisis
13 Levensduur verlengend onderhoud 2023 1.200.000 reeds dekking in begroting
Totaal kredieten 3.125.000
t.l.v. reserves 1.120.000
t.l.v. begrotingsresultaat 805.000
reeds dekking in begroting 1.200.000

Toelichting kredietvoteringen

Terug naar navigatie - Toelichting kredietvoteringen

1. Onderzoek IBOR-rehabilitaties

In de raadsvergadering van 1 februari jongstleden is bij het agendapunt IBOR-beleidsplan besloten Werken in de openbare ruimte in principe in te steken vanuit het motto “Integraal tenzij”. 
Om de komende jaren ook een goede (financiële) en transparante programmering te kunnen maken van de integrale beheerprojecten is het gewenst dat in de programmabegroting bij de kapitaalsgoederen een jaarlijks vervangingsinvesteringsvolume voor de diverse IBOR beheergroepen wordt opgenomen. Het nader onderzoek dat nodig is om voor de programmabegroting 2024 inzichtelijk te maken, zoals dit is verwoord in de kadernota, welk bedrag dient te worden opgevoerd voor de betreffende rehabilitaties op basis van de kwaliteitskaders uit het IBOR-beleidsplan en het opstellen van een eerste integrale meerjaren investerings programmering als verlengde hiervan, waarbij het GRP en het uitvoeringsprogramma Mobiliteit integraal deel van uit gaan maken zal 500 – 600 uur in beslag gaan nemen. Hiermee is in 2023 eenmalig een bedrag gemoeid van € 45.000.

2. Viaduct Nagelbeek

Na de openstelling van de BPL en de onttrekking van de toe- en afrit van de A 76 ter hoogte van Schinnen is de verkeersbelasting op het oude deel van de Nieuwe Nutherweg, de Breinder en Nagelbeek aanzienlijk toegenomen.

Ter hoogte van het viaduct onder de A76 is sprake van (potentiële) verkeersonveiligheid met name voor fietsers als gevolg van verkeerstoename na de openstelling van de BPL en onttrekking van enkele toe- en afritten van en naar de A76. Er zijn wel minder kruisende verkeersbewegingen, maar er is wel sprake van een grotere concentratie van verkeersbewegingen aan de noord- en zuidzijde van het viaduct.

Naast de noodzaak om het gebied Hegge-Nagelbeek-(Nieuwe) Nutherweg vanwege de verkeersveiligheid en verkeerscapaciteit aan te pakken, is er in het gebied van oudsher sprake van wateroverlast. De extreme regenval in augustus 2014 was voor de voormalige gemeente Schinnen aanleiding om diverse maatregelen in het landelijk gebied ter hand te nemen; al dan niet in samenwerking met het Waterschap. Binnen het stroomgebied van de Breinderwaterloop zijn meerdere overlast beperkende maatregelen uitgevoerd en nog in voorbereiding. 
Reeds lang wordt onderkend dat al deze maatregelen nog niet voldoende zijn om de overlast ter hoogte van het viaduct onder de A76 succesvol te beperken. Hier dienen nog aanvullende maatregelen getroffen worden, zoals:
•    Een robuuste afvoerleiding naar de Breinderwaterloop
•    Regenwaterbuffer tussen Breinder en spoorlijn (achter Kom en Zie)

Inzoomend op Hegge en Nagelbeek kunnen we stellen dat de problematiek die hier speelt in hoofdzaak drieërlei is (Verkeer, Water en Wegen) en integraal is opgepakt met een verbreding voor de verdere uitwerking naar Groen, Klimaatadaptatie en mogelijk recreatief medegebruik van de te realiseren buffer. 
Met dit project willen we integraal de verkeersveiligheid voor de fietser en voetganger beter waarborgen en tevens de doorstroming op deze voor Schinnen belangrijke invalsweg maatgevend verbeteren en tevens de wateroverlast ter plaatse verder beperken, regenwater zoveel mogelijk afkoppelen en bijdragen aan de beperking van de wateroverlast aan de verder benedenstroom in het gemengd stelsel gelegen Oude Markt.
De kostenindicatie op basis van het voorlopig schetsontwerp waarop een technische optimalisatie is doorgevoerd voor de waterproblematiek sluit op een bedrag van € 1.475  (prijspeil december 2020). Rekening houdende met de sterke inflatie en prijsstijgingen in de GWW-sector moet dit bedrag gecorrigeerd worden naar circa € 1,9 miljoen. De kostenstijging kan worden gedekt door inzet van het krediet ad € 4 miljoen dat de raad bij het vaststellen van de eerste burap 2022 beschikbaar heeft gesteld voor de prijsstijgingen. 
De beschikbare financiële middelen die reeds beschikbaar gesteld zijn voor het project door de voormalige gemeente Schinnen, de toegezegde financiële bijdrage van de Provincie en nog aan de raad voor te leggen reallocatie van investeringskredieten binnen het stroomgebied van de Breinderwaterloop zijn daarnaast ontoereikend. Het resterende tekort bedraagt nog € 675.000. Bekeken dient te worden welk deel van de meerkosten betrekking heeft op rioleringen. Dat deel kan worden bekostigd door de rioolheffing.  

3. Continueren van bestaande vormen van burgerparticipatie en opstart aantal pilots

In de komende jaren continueren wij de burgerinitiatief- en de duurzaamheidstafel, waarbij burgers zelf initiatieven op het vlak van actieve burgerinitiatieven en innoverende duurzaamheidsprojecten kunnen subsidiëren.  Wij stellen wij  voor om hiervoor € 100.000 beschikbaar te stellen. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

4. Ontwikkelen gebiedsgericht werken

Wij willen de komende jaren de vitaliteit van onze kernen onderzoeken en samen met de burgers bekijken welke langetermijnstrategie gevolgd dient te worden. Wij willen een traject opstarten om dorpsplannen op te stellen, waarin aangegeven wordt waar behoefte aan is (mede data gedreven) en welke prioriteiten gesteld moeten worden. Hiervoor wordt een werkbudget van € 100.000 ter beschikking gesteld.  De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

5. Vernieuwen communicatiestijl

De komende twee jaar gaan wij aan de slag met het vernieuwen van onze communicatie. Hiervoor stellen wij een plan van aanpak op waarbij de huidige wijzen van communiceren kritisch bekeken worden en niet meer als vanzelfsprekend worden beschouwd. Daarna onderzoeken wij welke nieuwe communicatiewijzen ingezet kunnen worden en passen bij Beekdaelen. Dit leidt tot een nieuw en toekomstbestendig communicatiebeleid. Hiervoor maken wij gebruik van een eenmalig budget van € 50.000. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

6. Opstellen eigen lokale economische visie

In samenspraak met de ondernemers in Beekdaelen gaan wij een eigen lokale economische visie opstellen, waarin we zelfbewuste keuzes maken over welke soort bedrijvigheid in welk gebied gewenst is (bv de bedrijventerreinen).  Voor het maken van een economische analyse stellen wij € 50.000 ter beschikking. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

7. Continueren huidig beleid inzake het aanpakken van de Awacs-problematiek

Wij willen het huidige beleid van de gemeente Beekdaelen inzake het aanpakken van de AWACS-problematiek continueren. In dit verband moet bij het rijk blijvend aangedrongen worden op reductie van uitstoot en geluidoverlast en op een spoedige afhandeling van het leefbaarheidsfonds. Daarnaast willen we invloed uitoefenen op het rijk om stevige grenzen te stellen aan nieuwe toestellen en systemen die in de toekomst kunnen worden ingezet. Hiervoor wordt € 20.000 beschikbaar gesteld via een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

8. Woonwijzerwinkel en onderzoek van de inzet van energiecoaches en andere middelen

Wij willen inzetten op minder energiegebruik in Beekdaelen. We gaan de woonwijzerwinkel en het belang van isolatie breed onder de aandacht te brengen en meer in te zetten op energiecoaches. We stellen hiervoor € 200.000  ter beschikking. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).

9. Invoering rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf verslagjaar 2023 moeten gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee leggen zij verantwoording af over de naleving van de regels voor het financiële reilen en zeilen in de organisatie. Bijvoorbeeld over naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese aanbestedingen of van regels met betrekking tot lasten waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. voor de invoering willen we een krediet beschikbaar stellen van € 35.000.

10. Ontwerpkosten school middengebied Beekdaelen

Met schoolbesturen wordt gesproken over het samenvoegen van een aantal schoolgebouwen in Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Doenrade tot één pand op één locatie. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt vervolgens samen met een architect een ontwerp gemaakt voor het nieuwe schoolgebouw. In 2023 worden deze ontwerpkosten geschat op € 150.000. Op z’n vroegst wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw medio 2024 (in het ergste geval wordt pas met de bouw gestart in 2025). Om de bouw van de nieuwe school (deels) te kunnen financieren wordt in de jaarschijven 2023 en 2024 een bedrag ten laste van de resultaatbestemming gedoteerd aan een daartoe te vormen bestemmingsreserve "onderwijshuisvesting".  De ontwerpkosten worden gedekt door een aanwending van deze reserve.

11. Doorontwikkeling Maatschappelijke dienstverlening 

Vanuit de historie van de 3 voormalige gemeenten zijn in de gemeente Beekdaelen 3 partijen actief ten behoeve van de uitvoering van Maatschappelijke Dienstverlening, te weten CMWW, MIK&PIW Groep en Meander. Deze partijen hebben een samenwerking onder de gezamenlijk naam, namelijk Grib (Groeien in Beekdaelen). Tot op heden is de samenwerking laagdrempelig. 

Maatschappelijke Dienstverlening heeft een spilfunctie binnen het Sociaal Domein met het oog op preventie, versterken van eigen kracht en het inzetten van lichtere zorg vanuit een voorliggende voorziening. Derhalve hebben wij nadrukkelijk de behoefte om op dit gebied meer de regie te nemen en kaders te stellen dan zoals thans het geval is.
De beoogde doorontwikkeling, samen met de vernieuwde Toegang Sociaal Domein en de evaluatie van de pilot dorpscoördinator, zijn essentiële bouwstenen om in te kunnen zetten op integraal en preventief werken en een stevig fundament binnen ons Sociaal Domein vanaf 2024.
Om dit te kunnen bewerkstelligen is een éénmalig een doorontwikkelingsbudget noodzakelijk van € 50.000. 

12. Maatregelen energiecrisis

In deze begroting wordt de raad voorgesteld een noodfonds energiecrisis te vormen voor een bedrag van € 450.000. Die middelen komen uit het bedrag dat nog resteert op de reserve corona. De gemeente is druk doende maatregelen te inventariseren die de effecten van de energiecrisis voor burgers en voor verenigingen verzachten. De kosten van die maatregelen kunnen uit het noodfonds kunnen worden bekostigd

13. Levensduur verlengend onderhoud wegen

Zoals in het integraal beleidsplan openbare ruimte aangegeven wordt een deel van het groot onderhoud geactiveerd aangezien dat onderhoud tot gevolg heeft dat de levensduur van de wegen worden verlengd. Voor het jaar 2023 gaat het om een bedrag van 1,2 miljoen euro. De kapitaallasten die dit tot gevolg heeft zijn al verwerkt in de begroting 2023.

Reserves en voorzieningen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de reserves en voorzieningen van de gemeente Beekdaelen voor het begrotingsjaar 2023. Voor een meerjarig overzicht wordt verwezen naar de bijlage ‘staat van reserves en voorzieningen’.

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve

De algemene reserve van de gemeente bestaat uit een algemeen deel, de reserve herindeling en de reserve nog te bestemmen. De algemene reserves worden nu toegelicht.

 • Algemeen deel
  De algemene reserve is een reserve waaraan de raad geen bestemming heeft gegeven. Het is vrij besteedbaar vermogen van de gemeente met dien verstande dat het als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers heeft.
 • Reserve herindeling
  Deze reserve wordt aangewend om de uitgaven te dekken die voortkomen uit de herindeling (fusiebudget).
 • Reserve nog te bestemmen
  Deze reserve kent weliswaar een bufferfunctie maar hoeft bij een toereikende algemene reserve niet als zodanig te functioneren. De reserve is daarom vrij besteedbaar. 
Algemene resere (bedragen * € 1.000) 2023
begin bij af eind
Algemene reserve 3.503,5 393,2 - 3.896,7
Reserve herindeling 35,5 - 20,7 14,8
Reserve nog te bestemmen 7.815,3 47,2 976,1 6.886,4
Totaal algemene reserve 11.354,4 440,3 996,8 10.797,9

Toelichting belangrijkste toevoegingen en onttrekkingen:

Toevoegingen:

De algemene reserve wordt verhoogd met € 393.000  ten laste van de reserve nog te bestemmen om het weerstandsvermogen te verhogen. Deze verhoging is gebaseerd op het geactualiseerde risicoprofiel zoals weergegeven in de paragraaf weerstandsvermogen.

Op 8 oktober 2019 is het raadsvoorstel verduurzamen gemeentelijke gebouwen aangenomen.  De toevoeging aan de reserve nog te bestemmen komt voort uit dit raadsvoorstel en betreft enerzijds lagere energielasten als gevolg van verduurzamen van gemeentelijke panden  en anderzijds de terugbetaling van verstrekte duurzaamheidsleningen. 

Onttrekkingen:

De onttrekking aan de reserve herindeling ad € 21.000 betreft de compensatie van de lagere huurinkomsten voor sportaccommodaties. Voor 2024 vindt er nog een compensatie plaats van € 15.000. Hierna is het fusiebudget volledig aangewend.

De reserve nog te bestemmen neemt af met € 976.000. Een bedrag van € 393.000 wordt overgeheveld naar de algemene reserve ter verhoging van het weerstandsvermogen. Daarnaast wordt € 583.000 toegevoegd aan de geclaimde reserve ter dekking van kredieten die in deze begroting worden gevoteerd. Dit betreft € 520.000 vanuit het overzicht kredietvoteringen en € 63.000 voor de implementatie aanbesteding hosting applicaties BsGW.

Bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves

Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt per 1 januari 2023 € 59,1 miljoen: 

Bestemmingsreserves (bedragen * € 1.000) 2023
begin bij af eind
Bruteringsreserve 48.621,9 - 2.558,3 46.063,6
Reserve masterplan Schinveld - - - -
Reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren 2.409,2 - 218,7 2.190,4
Reserve organisatieontwilkkeling 696,4 - - 696,4
Reserves in afwachting van harmonisatie van beleid 1.565,1 - - 1.565,1
Nog in te zetten reserves mjb 2019 -2022 502,5 - - 502,5
Reserve landschapsfonds 315,7 - - 315,7
Reserve noodfonds corona 450,0 - 450,0 -
Geclaimde reserve 4.158,9 583,0 801,3 3.940,6
Reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen 372,7 - 15,0 357,7
Reserve partitiepatiebedrijf Vidar 42,4 - - 42,4
Reserve onderwijshuisvesting - 500,0 150,0 350,0
Reserve noodfonds energiecrisis - 450,0 450,0 -
Totaal bestemmingsreserves 59.134,9 1.533,0 4.643,3 56.024,5

Gedurende 2023 nemen de bestemmingsreserves per saldo af met € 3,1 miljoen. De geraamde aanwendingen zijn groter dan de geraamde toevoegingen. De belangrijkste toevoegingen en aanwendingen worden hieronder toegelicht.

Toevoegingen

De geclaimde reserve wordt met € 583.000 verhoogd ten laste van de reserve nog te bestemmen ter dekking van kredieten.

In deze begroting worden twee nieuwe reserves gevormd

Aan de reserve onderwijshuisvesting wordt in 2023 € 500.000 toegevoegd. Door middel van deze reserve wordt gespaard voor het bekostigen van onderwijshuisvesting voor het middengebied Beekdaelen. 

Aan de reserve noodfonds energiecrisis wordt  € 450.000 toegevoegd ten laste van de reserve noodfonds corona ter dekking van de uitgaven die voorkomen uit de maatregelen energie.


Onttrekkingen

Om kapitaallasten te dekken wordt de bruteringsreserve voor € 2,5 miljoen aangewend.

De reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren wordt voor € 219.000 aangewend ter compensatie voor de gemiste renteopbrengsten wegens de afkoop van de belegging AGP in 2019.

Vanuit de reserve noodfonds corona wordt € 450.000 toegevoegd aan de reserve noodfonds energiecrisis ter dekking van de uitgaven maatregelen energie.

De geclaimde reserve wordt voor € 801.000 aangewend ter dekking van uitgaven die verband houden met diverse kredietvoteringen.

De reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen wordt voor € 15.000 aangewend ter dekking van de tijdelijke huisvesting. Voor het bekostigen van de ontwerpkosten voor de onderwijshuisvesting middengebied Beekdaelen wordt de  reserve onderwijshuisvesting voor € 150.000 aangewend.  Ter dekking van de uitgaven voor de maatregelen energiecrisis wordt de reserve noodfonds energiecrisis voor € 450.000 aangewend.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Onderstaand treft u een overzicht aan van de voorzieningen. 

Voorzieningen (bedragen * € 1.000) 2023
begin bij af eind
Voorziening pensioenen wethouders 1.507,7 - - 1.507,7
Voorziening openbare verlichting 309,9 195,0 - 504,9
Voorziening onderhoud gebouwen MOP 2.139,0 601,3 733,2 2.007,1
Voorziening onderhoud gebouwen niet in MOP 9,7 190,3 200,0 -
Voorziening riolen 5.963,4 - 431,1 5.532,3
Voorziening wegen 5.010,4 1.816,2 1.471,8 5.354,9
Voorziening civiele kunstwerken 118,8 6,0 6,0 118,8
Voorziening asbestsanering 78,9 - - 78,9
Voorziening oninbare debiteuren 790,2 84,9 - 875,0
Totaal voorzieningen 15.928,0 2.893,7 2.842,1 15.979,6

Toelichting belangrijkste toevoegingen en onttrekkingen:

Toevoegingen

Aan diverse voorzieningen worden bedragen toegevoegd die, op grond van onderhoudsplannen, de komende jaren nodig zijn om onderhoud te kunnen plegen aan kapitaalgoederen. Het gaat om de voorziening openbare verlichting, de voorzieningen onderhoud gebouwen, de voorziening wegen en de voorziening civiele kunstwerken. Voor oninbaarbaarheid van belastingdebiteuren wordt € 85.000 toegevoegd.


Onttrekkingen

Voor onderhoud gebouwen,  wegen en civiele kunstwerken wordt respectievelijk € 933.000, € 1,5 miljoen en € 6.000 aangewend. De aanwendingen stroken met de onderhoudsplannen die voor de kapitaalgoederen zijn opgesteld.

Het saldo op de exploitatiebudgetten voor riolering wordt geëgaliseerd door de voorziening riolen voor een bedrag van € 431.000 aan te wenden.

Begroting in één oogopslag

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Overzicht baten en lasten (bedragen x € 1.000)
Dienstjaar 2023 2024 2025 2026
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
A: Lasten en baten
Inwoners, bestuur en veiligheid 393 -15.388 -14.995 691 -15.268 -14.576 690 -14.922 -14.231 687 -14.761 -14.074
Sociale leefomgeving 8.762 -53.613 -44.851 8.468 -52.183 -43.715 8.468 -50.564 -42.096 8.468 -50.106 -41.638
Fysieke leefomgeving 12.120 -23.405 -11.285 12.121 -22.518 -10.397 12.073 -22.045 -9.971 12.153 -21.686 -9.533
Bestuurlijke samenwerking en financiën 73.765 -5.815 67.950 73.974 -5.597 68.378 73.168 -5.620 67.548 68.728 -5.598 63.130
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 95.040 -98.220 -3.181 95.255 -95.566 -311 94.400 -93.150 1.250 90.035 -92.151 -2.116
B: Mutaties reserves:
Inwoners, bestuur en veiligheid 307 -53 253 197 -3 194 197 -3 194 197 -3 194
Sociale leefomgeving 2.188 -716 1.473 1.529 -1.516 13 1.432 -1.516 -84 1.425 -16 1.409
Fysieke leefomgeving 2.646 -1.074 1.572 1.655 -804 850 1.646 -804 842 1.639 -804 835
Bestuurlijke samenwerking en financiën 1.283 -906 377 240 - 240 19 - 19 1 - 1
Resultaatbestemming 6.423 -2.749 3.674 3.621 -2.323 1.298 3.294 -2.323 971 3.263 -823 2.439
C: Saldo (A+B)
Inwoners, bestuur en veiligheid 699 -15.441 -14.742 888 -15.271 -14.383 887 -14.925 -14.038 884 -14.764 -13.880
Sociale leefomgeving 10.950 -54.329 -43.379 9.997 -53.699 -43.702 9.900 -52.079 -42.179 9.893 -50.122 -40.229
Fysieke leefomgeving 14.766 -24.479 -9.714 13.776 -23.322 -9.547 13.720 -22.849 -9.129 13.792 -22.490 -8.698
Bestuurlijke samenwerking en financiën 75.048 -6.721 68.327 74.215 -5.597 68.618 73.187 -5.620 67.567 68.729 -5.598 63.131
Geraamde resultaat 101.463 -100.970 493 98.876 -97.889 987 97.694 -95.473 2.221 93.298 -92.974 324

Begroting per taakveld

Overzicht per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht per taakveld
Uitgaven per taakveld (in duizenden euro's) 2023 2024 2025 2026
0.1 Bestuur -2.303 -2.212 -2.170 -2.129
0.2 Burgerzaken -863 -1.002 -1.007 -1.007
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -258 -224 -152 -98
0.4 Overhead -12.014 -11.738 -11.456 -11.242
0.5 Treasury -141 -68 -8 38
0.61 OZB woningen -336 -273 -273 -273
0.62 OZB niet-woningen -64 -64 -64 -64
0.8 Overige baten en lasten -2.077 -2.113 -2.192 -2.296
0.9 Vennootschapsbelasting -10 -10 -10 -10
0.10 Mutaties reserves -2.749 -2.323 -2.323 -823
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.599 -2.590 -2.572 -2.558
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.265 -1.253 -1.227 -1.201
2.1 Verkeer en vervoer -5.361 -5.212 -4.969 -4.776
3.1 Economische ontwikkeling -439 -382 -367 -357
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -36 -36 -36 -36
3.4 Economische promotie -300 -300 -300 -300
4.2 Onderwijshuisvesting -1.015 -844 -769 -755
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.825 -1.735 -1.735 -1.735
5.1 Sportbeleid en activering -852 -777 -777 -777
5.2 Sportaccommodaties -3.020 -2.696 -2.491 -2.408
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -306 -306 -306 -306
5.4 Musea -36 -36 -36 -36
5.5 Cultureel erfgoed -25 -25 -25 -25
5.6 Media -838 -838 -838 -838
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.567 -2.505 -2.430 -2.367
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -5.494 -5.160 -5.056 -4.997
6.3 Inkomensregelingen -9.193 -9.193 -9.193 -9.193
6.4 Begeleide participatie -5.437 -5.199 -4.671 -4.354
6.5 Arbeidsparticipatie -1.224 -1.220 -1.215 -1.215
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.017 -1.017 -1.017 -1.017
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) -8.552 -8.552 -8.552 -8.552
6.72a Jeugdhulp begeleiding -12.194 -12.015 -11.296 -11.296
6.81a Beschermd wonen (WMO) -516 -516 -516 -516
6.82a Jeugdbescherming -164 -164 -164 -164
7.1 Volksgezondheid -1.905 -1.890 -1.906 -1.921
7.2 Riolering -4.343 -4.348 -4.309 -4.393
7.3 Afval -4.077 -4.071 -4.067 -4.064
7.4 Milieubeheer -1.009 -1.022 -1.022 -1.018
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -180 -179 -177 -176
8.1 Ruimte en leefomgeving -617 -617 -617 -617
8.2 Grondexploiatie (niet-bedrijventerreinen) -301 -301 -301 -301
8.3 Wonen en bouwen -3.447 -2.863 -2.859 -2.800
Totale uitgaven -100.970 -97.889 -95.473 -92.974
Inkomsten per taakveld (in duizenden euro's) 2023 2024 2025 2026
0.2 Burgerzaken 288 586 585 582
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 79 79 79 79
0.4 Overhead 49 49 49 49
0.5 Treasury 848 848 848 848
0.61 OZB woningen 6.011 6.011 6.011 6.011
0.62 OZB niet-woningen 1.762 1.762 1.762 1.762
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 65.115 65.324 64.518 60.078
0.8 Overige baten en lasten 29 29 29 29
0.10 Mutaties reserves 6.423 3.621 3.294 3.263
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 56 56 56 56
2.1 Verkeer en vervoer 105 105 105 105
3.1 Economische ontwikkeling 89 89 89 89
3.4 Economische promotie 150 150 150 150
4.2 Onderwijshuisvesting 123 123 123 123
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 642 552 552 552
5.2 Sportaccommodaties 420 235 235 235
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 30 30 30 30
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 386 386 386 386
6.3 Inkomensregelingen 6.776 6.776 6.776 6.776
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 14 14 14 14
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 300 300 300 300
6.72a Jeugdhulp begeleiding 82 82 82 82
7.1 Volksgezondheid 20 - - -
7.2 Riolering 5.791 5.800 5.754 5.834
7.3 Afval 4.935 4.930 4.930 4.930
7.4 Milieubeheer 9 9 9 9
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 119 119 119 119
8.1 Ruimte en leefomgeving 12 12 12 12
8.3 Wonen en bouwen 801 798 796 796
Totale inkomsten 101.463 98.876 97.694 93.298
Saldo van baten en lasten 493 987 2.221 324