Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2023
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Welkom
    1. Blz. 5 Inleiding
     1. Blz. 6 Woord vooraf
    2. Blz. 7 Kerngegevens
     1. Blz. 8 Kerngegevens per 1 januari 2023
    3. Blz. 9 Leeswijzer
     1. Blz. 10 Leeswijzer
   2. Blz. 11 Begrotingsresultaat en vermogen
    1. Blz. 12 Bijstelling lopende begroting
     1. Blz. 13 Inleiding
     2. Blz. 14 Bijstelling lopende begroting
    2. Blz. 15 Kredietvoteringen
     1. Blz. 16 Overzicht kredietvoteringen
     2. Blz. 17 Toelichting kredietvoteringen
    3. Blz. 18 Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 19 Inleiding
     2. Blz. 20 Algemene reserve
     3. Blz. 21 Bestemmingsreserves
     4. Blz. 22 Voorzieningen
    4. Blz. 23 Begroting in één oogopslag
     1. Blz. 24 Overzicht baten en lasten
    5. Blz. 25 Begroting per taakveld
     1. Blz. 26 Overzicht per taakveld
   3. Blz. 27 Programma 1 | Inwoners, bestuur en veiligheid
    1. Blz. 28 Anders besturen
    2. Blz. 29 Burgerparticipatie
    3. Blz. 30 Dienstverlening en communicatie
    4. Blz. 31 Strategische personeelsplanning
    5. Blz. 32 Openbare orde en veiligheid
    6. Blz. 33 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 34 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 35 Vernieuwing communicatie
      2. Blz. 36 Pilot Straatcoaches en wijkagenda’s voor veiligheid
      3. Blz. 37 Dorpsplannen
      4. Blz. 38 Dorpscoördinator
      5. Blz. 39 Veiligheid Beekdaelen
      6. Blz. 40 Huisvesting gemeentelijke organisatie
    7. Blz. 41 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    8. Blz. 42 Wat gaat het programma kosten?
   4. Blz. 43 Programma 2 | Sociale leefomgeving
    1. Blz. 44 Gezond Beekdaelen
    2. Blz. 45 Decentrale taken: participatie - jeugd - Wmo
    3. Blz. 46 Vitale kernen: onderwijs - cultuur - sport - verenigingen
    4. Blz. 47 Nieuwkomers: inburgering - vluchtelingen - statushouders
    5. Blz. 48 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 49 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 50 Burgerparticipatie
      2. Blz. 51 Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen
      3. Blz. 52 Middengebied Zuid-Limburg – Vitale Samenleving
      4. Blz. 53 Herstelplan Beekdaelen Covid-19
      5. Blz. 54 Datagedreven werken en klanttevredenheid in het sociaal domein
      6. Blz. 55 Herijking armoedebeleid
      7. Blz. 56 Nieuwe onderwijsvoorziening Middengebied Beekdaelen
      8. Blz. 57 Visie en uitvoeringsplan accommodatiebeleid
      9. Blz. 58 Doorontwikkeling subsidiebeleid
      10. Blz. 59 Jeugdzorg
    6. Blz. 60 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    7. Blz. 61 Wat gaat het programma kosten?
   5. Blz. 62 Programma 3 | Fysieke leefomgeving
    1. Blz. 63 Wonen en herstructurering
    2. Blz. 64 Buitengebied en groenbeleid - natuur en landschap
    3. Blz. 65 Ruimte en mobiliteit
    4. Blz. 66 Energietransitie
    5. Blz. 67 Klimaatadaptatie en circulaire economie
    6. Blz. 68 Economie en toerisme
    7. Blz. 69 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 70 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 71 Woningaanbod
      2. Blz. 72 Groene karakter
      3. Blz. 73 Landschapskader en Hollewegen
      4. Blz. 74 Landbouw
      5. Blz. 75 Verkeersomgeving Beekdaelen
      6. Blz. 76 Revitalisering kern Schinveld
    8. Blz. 77 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    9. Blz. 78 Wat gaat het programma kosten?
   6. Blz. 79 Programma 4 | Bestuurlijke samenwerking en financiën
    1. Blz. 80 Samenwerken binnen en buiten de grenzen
    2. Blz. 81 Financieel gezonde gemeente
    3. Blz. 82 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 83 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 84 Eigen 360 graden oriëntatie
      2. Blz. 85 Rechtmatigheidsverantwoording
      3. Blz. 86 Prioriteringskader Projecten
    4. Blz. 87 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    5. Blz. 88 Wat gaat het programma kosten?
   7. Blz. 89 (Verplichte) paragrafen
    1. Blz. 90 Inleiding paragrafen
     1. Blz. 91 Intro
    2. Blz. 92 Lokale heffingen
     1. Blz. 93 Inleiding
     2. Blz. 94 Overzicht van de lokale belastingen
     3. Blz. 95 Opbouw lokale belastingen en heffingen
     4. Blz. 96 Ontwikkeling van lokale lasten
     5. Blz. 97 Onroerendezaakbelastingen (OZB)
     6. Blz. 98 Afvalstoffenheffing
     7. Blz. 99 Rioolheffing
     8. Blz. 100 Toeristenbelasting
     9. Blz. 101 Leges
     10. Blz. 102 Kwijtscheldingsbeleid
     11. Blz. 103 Lijkbezorgingsrechten
    3. Blz. 104 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 105 Inleiding
     2. Blz. 106 Risico's
     3. Blz. 107 Risicomanagement
     4. Blz. 108 Kengetallen
    4. Blz. 109 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 110 Inleiding
     2. Blz. 111 Samenvatting
     3. Blz. 112 Huidige beleidskaders
    5. Blz. 113 Financiering
     1. Blz. 114 Inleiding
     2. Blz. 115 Risicobeheer
     3. Blz. 116 Gemeentefinanciering
     4. Blz. 117 EMU-saldo
    6. Blz. 118 Verbonden partijen
     1. Blz. 119 Inleiding
     2. Blz. 120 Wat zijn verbonden partijen
     3. Blz. 121 Waarom samenwerkingsverbanden
     4. Blz. 122 Grip op verbonden partijen
     5. Blz. 123 Overzicht van verbonden partijen
     6. Blz. 124 Detailinformatie per verbonden partij
    7. Blz. 125 Grondbeleid
     1. Blz. 126 Inleiding
     2. Blz. 127 Korte beschouwing actuele stand van zaken grondexploitaties
     3. Blz. 128 Niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG)
    8. Blz. 129 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 130 Inleiding
     2. Blz. 131 Personeel en organisatie
     3. Blz. 132 Informatisering en automatisering
     4. Blz. 133 Planning en control
     5. Blz. 134 Procesbeheersing
     6. Blz. 135 Rechtmatigheidsverantwoording
     7. Blz. 136 Informatiebeveiliging
     8. Blz. 137 Gegevensbescherming
     9. Blz. 138 Communicatie
    9. Blz. 139 Duurzaamheid
     1. Blz. 140 Inleiding
     2. Blz. 141 De Beekdaeler staat centraal
     3. Blz. 142 Energietransitie
     4. Blz. 143 Klimaatadaptatie
     5. Blz. 144 Circulaire economie
  3. Blz. 145 Bijlagen
   1. Blz. 146 Overzicht baten en lasten cf. BBV
    1. Blz. 147 Overzicht
   2. Blz. 148 Specificatie algemene uitkering gemeentefonds
    1. Blz. 149 Opgave berekening
   3. Blz. 150 Toelichting op Verbonden Partijen
    1. Blz. 151 Gemeenschappelijke regelingen
    2. Blz. 152 Vennootschappen en coöperaties
   4. Blz. 153 Overzicht van incidentele baten en lasten
    1. Blz. 154 Incidentele baten en lasten
   5. Blz. 155 Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel
    1. Blz. 156 Overzicht 2023 en 2024
    2. Blz. 157 Overzicht 2025 en 2026
   6. Blz. 158 Overzicht investeringen economisch en maatschappelijk nut
    1. Blz. 159 Overzicht investeringen economisch en maatschappelijk nut
   7. Blz. 160 Overzicht reserves en voorzieningen
    1. Blz. 161 Reserves
    2. Blz. 162 Voorzieningen
   8. Blz. 163 Inventarisatie maatregelen ter verzachting van de effecten van de energiecrisis
    1. Blz. 164 Inleiding
   9. Blz. 165 Rente-overzicht
    1. Blz. 166 Renteschema
   10. Blz. 167 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
    1. Blz. 168 Overzicht
  4. Activiteiten
  5. Overzicht
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap