Toelichting op Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen
Naam WOZL
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel WOZL heeft tot doel om te voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid is staat zijn. Verder heeft de GR tot doel uitvoering geven aan de door de deelnemende gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet.
Bestuurlijk belang Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 3.874.000 (incl. doorbet. Rijkssubsidie WSW).
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 1.199.000 respectievelijk € 871.000
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 9.611.000 respectievelijk € 7.243.000
Ontwikkelingen De GR WOZL concentreert zich op beschut werk. De verdere afbouw van de GR WOZL is verder geconcretiseerd. In de in 2018 opgerichte GR WSP zijn diverse onderdelen van de GR WOZL geïntegreerd. Dit leidt tot een verdere concretisering van eenduidige en effectieve marktbewerking.

 

Naam

WSP Parkstad

Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Het WSP Parkstad zorgt voor de eenduidige, integrale en professionele aanpak van werkgeversdienstverlening met uniformiteit en bundeling van krachten in Parkstad. Het WSP Parkstad ontwikkelt gezamenlijke expertise in de werkgeversbenadering, biedt werkgeversarrangementen en zorgt voor uitstroom naar werk van cliënten WSW en Participatiewet.
Bestuurlijk belang Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 332.000
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 2.777.000  respectievelijk € 1.804.000
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 1.748.000  respectievelijk € 2.822.000
Ontwikkelingen De resultaten van de uitstroom blijven vooralsnog achter ten opzichte van de prognoses.

 

Naam Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Sittard-Geleen
Betrokkenen De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Doel De gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor de professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijk geconcentreerde aansturing van alle diensten betrokken bij incident- en rampenbestrijding in de regio. De Veiligheidsregio bestaat uit de volgende onderdelen:
- Brandweer
- GHOR
- MCC
- Bevolkingszorg
- Burgernet
- Programmabureau
Bestuurlijk belang De Burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 2.433.000
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 3.183.000 respectievelijk € 2.029.000
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 32.013.000 respectievelijk € 28.413.000
Ontwikkelingen De VRZL is een hulpverleningsorganisatie én netwerkorganisatie in één. De organisatie is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid in de regio te organiseren. Samen met de partners op het terrein van openbare orde en veiligheid worden risico’s in kaart gebracht en voorbereidingen op maat getroffen, adviezen gegeven om onveiligheid te voorkomen, worden branden, incidenten en crises bestreden als ze zich toch voordoen, wordt ingezet om leed en schade zo veel mogelijk te beperken en verstoringen van het openbare leven zo snel mogelijk te herstellen. Het motto daarbij is: ‘Samen Veilig’. Samen met de gemeenten en de crisispartners staat er een krachtige crisisorganisatie, kan er snel hulp geboden worden en beschikt men over voldoende slagkracht.

 

Naam GGD Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Doel De GGD Zuid Limburg heeft als doelstelling het beschermen, bewaken  en bevorderen van de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving. 
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 1.981.000.
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 2.073.000 respectievelijk € 2.073.000
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 37.047.000 respectievelijk € 37.047.000
Ontwikkelingen Enkele ontwikkelingen bij de GGD in 2023:
Trendbreuk: in het regionale gezondheidsbeleid (Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid, 2020-2023) staat onze gezamenlijke ambitie om in 2030 de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland met 25 procent in te hebben gelopen. Daarbij leggen wij de focus op de periode van -1 jaar tot en met 18+ (jongvolwassenen).
JGZ: Sinds 1 januari 2020 heeft Zuid-Limburg één organisatie voor alle Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan kinderen van 0-18 jaar. Na de fusie is een nieuw dienstverleningspakket gemaakt dat tegemoetkomt aan de JGZ van de toekomst (aansluitend bij de ambities van de trendbreuk). Dit nieuwe dienstverleningspakket vertaalt zich in een nieuwe begroting. Besloten is dat de kosten JGZ 2023 in Zuid-Limburg verdeeld worden o.b.v. inwonersaantallen. Om de herverdeeleffecten te verzachten vindt een fasering in de vorm van een ingroei van vier jaren plaats. Tegelijkertijd is een proces in gang gezet om alternatieven te onderzoeken voor een eventuele andere verdeelsleutel.
Veilig Thuis: In de regiovisie Geweld hoort nergens Thuis 2020-2023 hebben de gemeenten de centrale ambitie opgenomen om huiselijk geweld te vermijden, of dit in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en daarop adequaat te reageren. Dit laatste moet ervoor zorgen dat het geweld zo snel mogelijk en blijvend stopt, schade wordt beperkt en herstel wordt bevorderd. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar kinderen die extra kwetsbaar zijn en door huiselijk geweld in hun ontwikkeling worden bedreigd.

 

Naam ISD-Kompas
Vestigingsplaats Nuth
Betrokkenen De gemeenten Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen
Doel De kerntaak is de uitvoering onder te verdelen naar de 3 beleidsproducten Werk, Inkomen en Zorg.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en twee gemeenteraadsleden. In het Dagelijks Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid. 
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 10.447.000 (incl. doorbetaling rijksmiddelen Participatiewet).
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 200.000 respectievelijk € 200.000
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 3.510.000 respectievelijk € 1.766.000
Ontwikkelingen In de raadvergadering van 17 december 2019 is besloten voor voortzetting/uitbreiding van deelname in GR Kompas en uittreding uit GR ISD-BOL per 1 januari 2022. Per 1 januari 2021 is sociale zaken van voormalig Schinnen ondergebracht bij ISD-Kompas.

 

Naam Omnibuzz
Vestigingsplaats Geleen
Betrokkenen Alle Limburgse gemeenten behalve de gemeente Gennep.
Doel GR Omnibuzz draagt zorg voor het individueel en collectief vervoer voor inwoners van de gemeente met een beperking in het kader van de Wmo (regiotaxi, doelgroepenvervoer).
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 723.000.
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 966.000 respectievelijk € 960.000 
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 4.610.000 respectievelijk € 5.337.000
Ontwikkelingen In 2023 zal verder gewerkt worden aan de 3 pijlers om de ambities van gemeenten te verwezenlijken:
1) Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
2) Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
3) Omnibuzz als slimme organisatie.

 

Naam RUD Zuid Limburg
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen De 16 gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg.
Doel GR RUD behartigt de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening en het toezicht op de handhaving van het omgevingsrecht.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de provincie door een gedeputeerde.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 635.000.
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 1.657.000 respectievelijk € 1.295.000 
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 2.100.000 respectievelijk € 2.100.000
Ontwikkelingen Binnen de reguliere werkzaamheden zijn o.a. asbest(sanering), informatieplicht bedrijven omtrent energiebesparing, Omgevingswet en PFAS-problematiek belangrijke aandachtspunten voor de RUD. Risicovolle bedrijven krijgen extra aandacht en afvalverwerkers (PMD  opslagproblematiek). Naar verwachting treedt midden 2023 de Omgevingswet in werking. Door deze nieuwe wet kunnen er op onderdelen kleinschalige verschuivingen plaatsvinden in de verdeling van het takenpakket van de gemeente en de RUD ZL.

 

Naam BsGW
Vestingingspaats Roermond
Betrokkenen De gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond,  Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert, het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas.
Doel De BsGW is een samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BsGW staat, net als alle andere belastingorganen, voor wat betreft de uitvoering van de WOZ onder toezicht van de (landelijke) Waarderingskamer.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de waterschappen door een DB-lid.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 624.000.
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 1.203.000 respectievelijk € 1.203.000 
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 1.452.000 respectievelijk € 1.165.000
Ontwikkelingen

De hoge proceskosten (“no cure no pay’ bureaus) zijn de voornaamste veroorzaker van negatieve resultaten voor BsGW. Gezocht wordt naar mogelijkheden om deze kosten zo veel mogelijk te beperken. 
De BsGW focust zich met een ondernemings- en ontwikkelplan op het toekomstbestendig maken van de organisatie door deze anders in te richten en het personeel optimaal in te zetten.
Vanaf 1 januari 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte (in m2). Voorheen gebruikte de BsGW de bruto inhoud (in m3) om woningen te waarderen.

 

Naam Het Gegevenshuis
Vestigingsplaats Landgraaf
Betrokkenen De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.
Doel GR Het Gegevenshuis heeft tot doel het opzetten en het beheren van object- en ruimte gerelateerde (basis-) registraties en geometrie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregistraties, daarmee samenhangend beeldmateriaal en raadpleegsysteem.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 451.000.
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 17.000 respectievelijk € 7.000 
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 1.079.000 respectievelijk € 1.079.000
Ontwikkelingen In 2020 werd gewerkt aan een professioneler bedrijfsvoering waardoor meer aandacht besteed kon worden aan de administratieve organisatie en interne controle, privacy, archief en informatiemanagement.

 

Naam Reinigingsdiensten Rd4
Vestigingsplaats Heerlen 
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Het uitvoeren van alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen (basispakket) en het uitvoeren van alle overige dienstverlening zoals bijvoorbeeld straatreiniging, gladheidbestrijding etc. (pluspakket). 
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 2.554.000 (regulier) + € 728.000 (pluspakket).
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 2.643.000 respectievelijk € 3.929.000
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 38.088.000 respectievelijk € 36.820.000
Ontwikkelingen Rd4 heeft 7 strategische thema’s opgenomen in het Strategisch Meerjarenplan 2022-2026. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op hergebruik (CE) van grondstoffen en de daar voor benodigde organisatie. Ook wordt ingezet op kansen voor eigen medewerkers én medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (duurzaamheid en arbeidsparticipatie). Door het takenpakket verder te ontwikkelen, ontstaan nieuwe werkplekken en daarmee nieuwe mogelijkheden. Nóg meer dan voorheen ziet Rd4 regionale werkgelegenheid en arbeidsparticipatie als haar maatschappelijke taak. Tenslotte zorgt Rd4 ervoor dat de organisatie toekomstbestendig is en blijft. De komende jaren zet Rd4 doelgericht in op uitbreiding van het takenpakket. In het verlengde hiervan zoekt Rd4 naar samenwerking met derden en een verschuiving naar circulaire dienstverlening.

 

Naam Stadsregio Parkstad Limburg
Vestigingsplaats Heerlen 
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel

Op basis van de regionale agenda een structuurversterkende bijdrage leveren aan de evenwichtige ontwikkelingen van het samenwerkingsverband.

Bestuurlijk belang Het bestuur van de WGR Stadsregio Parkstad Limburg bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur beide gevormd door de Burgemeesters van de samenwerkende gemeenten. Binnen de GR zijn bestuurscommissies gevormd door de leden van de Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 443.000.
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 6.231.000 respectievelijk € 6.250.000
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 60.349.000 respectievelijk € 60.051.000 
Ontwikkelingen In 2023 zal de Regiodeal vooral in het teken staan van uitvoering.
De verschillende projecten staan in het teken van het inhalen van sociaal maatschappelijke achterstanden (o.a. d.m.v. projecten op het gebied van sociaal economische structuurversterking) en het oppakken van kansen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking, duurzaamheid en economie. 

 

Naam Parkstad-IT (PIT)
Vestigingsplaats Heerlen 
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Beekdaelen, Simpelveld en de Veiligheidsregio.
Doel Parkstad IT behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze organisaties op IT-gebied. 
Bestuurlijk belang Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Heerlen.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 792.000
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 0  respectievelijk € 0.
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 0  respectievelijk € 0
Ontwikkelingen In 2022 is er een onderzoekrapport opgeleverd over de Toekomst van Parkstad-IT, conclusies hieruit waren o.a.:
•    Als juridische vorm de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO);
•    Een hybride model voor de komende 3 jaar en vervolgens ontwikkelen naar regie model in 3-5 jaar;
•    De inhoud richten op Automatiseringstaken (A-taken) en groei naar Informatiemanagementtaken (I-taken), voor dit laatste met name vanuit regierol.
In de loop van 2023 zal hier verdere besluitvorming over gaan plaatsvinden.

 

Naam Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad voor opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015
Vestigingsplaats Heerlen 
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen 
Doel Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad is verantwoordelijk voor de opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015.
Bestuurlijk belang Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Heerlen.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 0  respectievelijk € 0
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 0  respectievelijk € 0
Ontwikkelingen Begin 2018 is Parkstad breed de toekomstvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen vastgesteld. In 2019 is gestart met de eerste uitvoeringsagenda als voorbereiding op de verdere decentralisatie opvang en beschermd wonen. Uitgangspunt hierbij is dat elke gemeente verantwoordelijk is en de financiële middelen ontvangt voor het beschermd wonen en maatschappelijke opvang van haar inwoners en dat deze zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving moet worden geleverd. Dit betekent dat de centrumgemeente constructie wordt herzien en dat er nieuwe afspraken over financiering en verantwoordelijkheden worden gemaakt. Deze verdere decentralisatie is door het Rijk uitgesteld naar 2024.

 

Naam Centrumregeling inkoop Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen Alle Zuid-Limburgse gemeenten
Doel Naar aanleiding van de drie decentralisaties verzorgt de gemeente Maastricht voor de 16 Zuid-Limburgse gemeenten de inkoop van de gespecialiseerde jeugdzorg. Tevens neemt Maastricht het contractbeheer en de monitoring van de contractafspraken voor haar rekening. De deelnemende gemeenten behouden hun eigen bestuurlijke structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, gericht op een goede dienstverlening aan de eigen bevolking en ruimte voor het behoud van eigen identiteit in de uitvoering van de jeugdzorgtaken.
Bestuurlijk belang Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Maastricht. Jaarlijks vindt er een bestuurlijk overleg plaats.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 140.000.
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 0  respectievelijk € 0
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 0  respectievelijk € 0
Ontwikkelingen De gemeente Maastricht is bezig met een kwaliteitsslag met betrekking tot de dienstverlening aan de gemeenten.

 

Naam GR subsidiëring antidiscriminatievoorziening Limburg
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen Alle Limburgse gemeenten waarbij de gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente voor de Zuid-Limburgse gemeenten en Roermond voor de Noord- en Midden Limburgse gemeenten.
Doel Het bieden van toegang tot een antidiscriminatie-voorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijk belang De centrumgemeenten dragen zorg voor de (tussentijdse) rapportages en doen jaarlijks verslag van de in het vorige jaar geregistreerde klachten.
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 16.000.
Eigen vermogen (begin - eind 2023) € 0  respectievelijk € 0
Vreemd vermogen (begin -eind 2023) € 0  respectievelijk € 0
Ontwikkelingen Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.

 

Naam Euregio Rhein-Maas-Nord
Vestigingsplaats Mönchengladbach
Betrokkenen Nederlandse deel van de euregio: gemeenten Beekdaelen, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Sittard-Geleen, Venlo, Venray en MKB-Limburg.
Duitse deel van de euregio: Landeshauptstadt Düsseldorf, de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Schwalmtal, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, Selfkant, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Kreis Heinsberg, de Industrie- en Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- en Handelskammer zu Duisburg
Doel Het verbinden van belangrijke ontwikkelingen in de Euregio, op het gebied van recreatie en toerisme, economie en arbeidsmarkt, energietransitie, veiligheid en cultuur als verbinder tussen inwoners.
Bestuurlijk belang Verbeteren euregionale samenwerking vanuit 360 graden visie van Beekdaelen. Samenwerken met de directe buren aan de andere kant van de grens. Mogelijkheden benutten om Europese fondsen aan te spreken. Versterken netwerkpositie gemeentebestuur Beekdaelen
Financieel belang Bijdrage 2023 gemeente Beekdaelen is € 8.400.
Eigen vermogen (begin - eind 2021) € 377.330  respectievelijk € 378.236
Vreemd vermogen (begin -eind 2021) € 636.468  respectievelijk € 572.382
Ontwikkelingen In het jaar 2022 hebben extra uitgaven plaatsgevonden in het kader van projecten die vanwege corona vertraging hebben opgelopen. Voor het overige zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.

Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Vennootschappen en coöperaties
Naam N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats Den Haag
Betrokkenen Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.
Doel BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamd dividend over 2023 is € 62.000.
Eigen vermogen (begin – eind 2021) € 5.097 mln.  respectievelijk € 5.062 mln.
Vreemd vermogen (begin – eind 2021) € 155.262 mln. respectievelijk €  143.995 mln.
Ontwikkelingen Continuïteit.

 

Naam Enexis Holding NV
Vestigingsplaats ’s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel Enexis beheert het energienetwerk voor elektriciteit en aardgas in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,3 miljoen klanten (huishoudens, bedrijven en overheden) voor gas en € 2,9 miljoen klanten voor elektriciteit. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamd dividend over 2023 is € 627.000.
Eigen vermogen (1 jan. 2022 – 30 juni 2022) € 4.241 mln.  respectievelijk €  4.231 mln.
Vreemd vermogen (1 jan. 2022 – 30 juni 2022) € 5.154 mln. respectievelijk €  5.234 mln.
Ontwikkelingen Enexis werkt samen met provincies en gemeenten op het gebied van duurzaamheid hetgeen resulteert in een aantal gezamenlijke projecten. Enexis gaat een afwegingsleidraad opzetten die gemeenten kan ondersteunen in hun regierol in de wijkgerichte aanpak om aardgas te vervangen voor andere energiebronnen. Enexis ziet het duurzaam gebruik van de bestaande netwerken als een efficiënt middel om de energietransitie te versnellen.

 

Naam CSV Amsterdam B.V.
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Totaal geraamd exploitatieresultaat 2023 is - € 100.000.
Eigen vermogen (begin – eind 2022) € 312.000 respectievelijk nihil 
Vreemd vermogen (begin – eind 2022) € 22.000 respectievelijk nihil
Ontwikkelingen De verwachting is dat de vennootschap in 2023 zal worden ontbonden. 

 

Naam Publiekbelang Elektriciteitsproductie B.V.
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Geraamd exploitatieresultaat 2023 is – € 50.000.
Eigen vermogen (begin – eind 2022) € 1.5 mln. respectievelijk nihil
Vreemd vermogen (begin – eind 2022) € 7.000 respectievelijk nihil
Ontwikkelingen Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen met betrekking tot het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009 nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan of deze contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden.
Het doel is dat de vennootschap nog in 2022 (of eerder indien mogelijk) zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

 

Naam RWM NV
Vestigingsplaats Sittard-Geleen
Betrokkenen De gemeenten Beek, Stein, Sittard-Geleen en Beekdaelen.
Doel Inzameling, verwerking, transporteren, en vermarkten van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en de gladheidbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder aangesloten gemeente.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang De geraamde bijdrage 2023 is € 1.047.000.
Het geraamde dividend 2023 is nihil.
Eigen vermogen (begin – eind 2021) € 5.910.000 respectievelijk € 6.110.000
Vreemd vermogen (begin – eind 2021) € 3.411.000 respectievelijk € 3.900.000
Ontwikkelingen In de raadvergadering van 26 november 2019 heeft de Raad besloten voor een samenwerking tussen Rd4 en RWM betreffende het inzamelen van huishoudelijk afval.

 

Naam Rd4 NV
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Rd4 NV zorgt voor de inzameling en verwerking van bedrijfsmatige afvalstromen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2023 is nihil.
Eigen vermogen (begin – eind 2021) € 884.000  respectievelijk € 1.211.000   
Vreemd vermogen (begin – eind 2021) € 5.843.000 respectievelijk € 10.213.000
Ontwikkelingen In de raadvergadering van 26 november 2019 heeft de Raad besloten voor een samenwerking tussen Rd4 en RWM betreffende het inzamelen van huishoudelijk afval.

 

Naam WML NV
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen Limburgse gemeenten en Provincie Limburg.
Doel De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater van topkwaliteit aan inwoners, bedrijven en (overheids-) instellingen in Limburg tegen een aanvaardbaar en stabiel drinkwater-tarief.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2023 is nihil.
Eigen vermogen (begin – eind 2021) € 188 mln. respectievelijk € 194 mln. 
Vreemd vermogen (begin – eind 2021) € 397 mln. respectievelijk 387 mln.
Ontwikkelingen Geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.

 

Naam Nazorg Limburg B.V.
Vestigingsplaats Maastricht Airport
Betrokkenen Limburgse gemeenten.
Doel ‘Eeuwigdurende’ nazorg van voormalige stortplaatsen in Limburg. Nazorg is het onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van de (milieubeschermende) voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Doel is het voorkomen van negatieve effecten van de locatie naar de omgeving (bodem, lucht en water).
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2023 is nihil.
Eigen vermogen (begin – eind 2021) € 5.641.000 respectievelijk € 8.744.000.
Vreemd vermogen (begin – eind 2021) € 32.285.000 respectievelijk € 32.736.000.
Ontwikkelingen Nazorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe activiteiten het beleid van de overheid moeten ondersteunen. Op diverse locaties worden de mogelijkheden onderzocht om zonnepanelen te plaatsen.

 

Naam IBA-Parkstad B.V.
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen, Provincie Limburg, semipublieke en private partijen.
Doel Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2023 is nihil.
Eigen vermogen (begin – eind 2021) € 1.595.000 respectievelijk € 2.118.000
Vreemd vermogen (begin – eind 2021) € 14.136.000 respectievelijk € 13.582.000
Ontwikkelingen Van augustus 2021 tot en met augustus 2022, het expojaar van IBA Parkstad, presenteerde IBA de reeds gerealiseerde projecten of projecten die in realisatie zijn. In 2022 eindigt het IBA-proces niet. De projecten doorlopen een dynamisch proces en ontwikkelen zich verder door ook na 2022. Doelstelling is dat Parkstad zich tot een sterkere en veerkrachtigere regio doorontwikkeld. Met een duurzamere economie, met een belangrijke rol voor groen en hergebruik van materialen. Parkstad als aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren.

 

Naam WoonWijzerWinkel Zuid Limburg B.V.
Vestigingsplaats Kerkrade
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen,.
Doel De WoonWijzerWinkel stimuleert particuliere woningeigenaren om energie te besparen, duurzame energie op te wekken, duurzame materialen te gebruiken, wooncomfort te optimaliseren en de levensloopbestendigheid van woningen te vergroten. Burgers worden objectief geadviseerd en ontzorgd.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2023 is nihil.
Eigen vermogen (begin – eind 2021) - € 228.000 (stand per 31 december 2021)
Vreemd vermogen (begin – eind 2021) € 1.211.000 (stand per 31 december 2021)
Ontwikkelingen WoonWijzerWinkel Zuid-Limburg B.V. is eind 2019 opgericht. De vennootschap geeft advies over het verbeteren van wooncomfort, besparen op de energierekening of slim investeren in de woning. Wat zijn de juiste oplossingen en waar kan men het beste mee beginnen?