Overzicht van incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten
bedragen x € 1.000 U/I 2023 2024 2025 2026
Incidentele lasten
Programma inwoners, bestuur en veiligheid
1. Afschrijvingslasten vernieuwen communicatiestijl (dekking via geclaimde reserve) U -50,0 0,0 0,0 0,0
2. Doorontwikkeling nazorg ex-gedetineerden pilot VIA U -11,7 0,0 0,0 0,0
Programma sociale leefomgeving
3. Nationaal Programma Onderwijs onderdeel OAB U -89,6 0,0 0,0 0,0
4. Compensatiemaatregel 2023 t.a.v huurcompensatie voormalig Nuth U -75,0 0,0 0,0 0,0
5.Toevoeging aan voorziening onderhoud gebouwen niet in MOP U -190,3 0,0 0,0 0,0
6. Lokaal preventieakkoord gezondheidszorg U -20,0 0,0 0,0 0,0
7. Afschr. lasten ontwerpkosten school middengebied Beekdaelen (dekking via reserve onderwijshuisvesting) U -150,0 0,0 0,0 0,0
8. Afschrijvingslasten burgerparticipatie en de opstart van een aantal pilots (via dekking aanwending geclaimde reserve) U -100,0 0,0 0,0 0,0
9. Afschrijvingslasten ontwikkelen gebiedsgericht werken (via dekking aanwending geclaimde reserve) U -100,0 0,0 0,0 0,0
Programma fysiek leefomgeving
10. VTA bomen U -25,0 0,0 0,0 0,0
11. Software ruimte U -57,5 -57,5 -57,5 0,0
12. Afschrijvingslasten maatregelen energiecrisis U -450,0 0,0 0,0 0,0
13. Continueren huidig beleid inzake het aanpakken van de Awacs-problematiek (via dekking aanwending geclaimde reserve) U -20,0 0,0 0,0 0,0
14. Afschrijvingslasten opstellen eigen lokale economische visie (via dekking aanwending geclaimde reserve) U -50,0 0,0 0,0 0,0
15. Afschr.last. woonwijzerwinkel en onderzoek van de inzet van energiecoaches (via dekking aanwending geclaimde reserve) U -200,0 0,0 0,0 0,0
Programma bestuurlijke samenwerking en financiën
16. Maatwerk en projectkosten PIT U -55,0 0,0 0,0 0,0
17. Implementatiekosten aanbesteding hosting applicaties BsGW (via dekking aanwending geclaimde reserve) U -63,0 0,0 0,0 0,0
18. Versterken omgevingsdiensten U -8,0 -8,0 0,0 0,0
Toevoeging aan reserve
Programma inwoners, bestuur en veiligheid
19. geclaimde reserve : aanvulling vanuit reserve nog te bestemmen ivm dekking vernieuwen communicatiestijl U -50,0 0,0 0,0 0,0
Programma sociale leefomgeving
20. geclaimde reseve : aanvulling vanuit res. nog te bestemmen ivm burgerparticipatie en de opstart van een aantal pilots U -100,0 0,0 0,0 0,0
21. geclaimde reseve : aanvulling vanuit reserve nog te bestemmen ivm ontwikkelen gebiedsgericht werken U -100,0 0,0 0,0 0,0
22. reserve onderwijshuisvesting: sparen voor school middengebied Beekdaelen U -500,0 -1.500,0 -1.500,0 0,0
Programma fysiek leefomgeving
23. geclaimde reseve : aanvulling vanuit res. nog te bestemmen ivm opstellen eigen lokale economische visie U -50,0 0,0 0,0 0,0
24. geclaimde reseve : aanv. vanuit res.nog te bestem. ivm woonwijzerwinkel en onderzoek van de inzet van energiecoaches U -200,0 0,0 0,0 0,0
Programma bestuurlijke samenwerking en financiën
25. geclaimde reseve : aanvulling vanuit reserve nog te bestemmen ivm dekking aanbesteding hosting applicaties BsGW U -63,0 0,0 0,0 0,0
26. reserve noodfonds energiecrisis: vrijval t.b.v. nieuw te vormen reserve noodfonds corona U -450,0 0,0 0,0 0,0
27. algemene reserve: aanvulling weerstandsvermogen U -393,2 0,0 0,0 0,0
Totaal incidentele lasten -3.621,1 -1.565,5 -1.557,5 0,0
Incidentele baten
Programma sociale leefomgeving
28. Nationaal Programma Onderwijs onderdeel OAB I 89,6 0,0 0,0 0,0
29. Vrijval voorziening onderhoud gebouwen MOP I 190,3 0,0 0,0 0,0
30. Rijksbijdrage lokaal preventieakkoord gezondheidszorg I 20,0 0,0 0,0 0,0
31. Harmonisatie lagere huurinkomsten sportaccommodaties I -20,7 -14,8 0,0 0,0
Programma bestuurlijke samenwerking en financiën
32. Decentralisatie-uitkering versterken omgevingsdiensten I 8,0 8,0 0,0 0,0
Onttrekking aan reserve
Programma inwoners, bestuur en veiligheid
33. reserve nog te bestemmen : aanvulling geclaimde reserve vernieuwen communicatestijl I 50,0 0,0 0,0 0,0
34. geclaimde reserve : aanwending ter dekking van kapitaallasten vernieuwen communicatiestijl I 50,0 0,0 0,0 0,0
Programma sociale leefomgeving
35. reserve herindeling : harmonisatie lagere huurinkomsten sportaccomodaties I 20,7 14,8 0,0 0,0
36. reserve nog te bestemmen : aanvulling geclaimde reserve burgerparticipatie en de opstart van een aantal pilots I 100,0 0,0 0,0 0,0
37. reserve nog te bestemmen : aanvulling geclaimde reserve ivm ontwikkelen gebiedsgericht werken I 100,0 0,0 0,0 0,0
38. geclaimde reserve : aanwending ter dekking van kapitaallasten burgerparticipatie en de opstart van een aantal pilots I 100,0 0,0 0,0 0,0
39. geclaimde reserve : aanwending ter dekking van kapitaallasten ontwikkelen gebiedsgericht werken I 100,0 0,0 0,0 0,0
40 reserve onderwijshuisvesting: ontwerpkosten school middengebied Beekdaelen I 150,0 0,0 0,0 0,0
Programma fysiek leefomgeving
41. reserve nog te bestemmen : aanvulling geclaimde reserve ivm exploitatielasten Awacs I 20,0 0,0 0,0 0,0
42. geclaimde reserve : aanwending ter dekking van exploitatielasten Awacs I 20,0 0,0 0,0 0,0
43. reserve nog te bestemmen : aanvulling geclaimde reserve ivm opstellen eigen lokale economische visie I 50,0 0,0 0,0 0,0
44. reserve nog te bestemmen : aanv. geclaimde reserve ivm woonwijzerwinkel en onderzoek van de inzet van energiecoaches I 200,0 0,0 0,0 0,0
45. geclaimde reserve : aanwending ter dekking van kapitaallasten opstellen eigen lokale economische visie I 50,0 0,0 0,0 0,0
46. geclaimde reserve : aanw. ter dekking van kapitaallasten woonwijzerwinkel en onderzoek van de inzet van energiecoaches I 200,0 0,0 0,0 0,0
47. reserve noodfonds energiecrisis: aanwending ter dekking van kapitaallasten energiecricis I 450,0 0,0 0,0 0,0
Programma bestuurlijke samenwerking en financiën
48. reserve nog te bestemmen: naar algemene reserve t.b.v. aanvullen weerstandsvermogen i 393,2 0,0 0,0 0,0
49. reserve nog te bestemmen : aanvulling geclaimde reserve ivm exploitatielasten BsGW I 63,0 0,0 0,0 0,0
50. reserve niet bestede middelen voorgaande dj: afkoopsom belegging APG I 218,7 218,7 0,0 0,0
51. reserve noodfonds coronacrisis: vrijval t.b.v. nieuw te vormen reserve noodfonds corona I 450,0 0,0 0,0 0,0
52. geclaimde reserve : aanwending ter dekking van activa voormalige gemeenten I 73,3 0,0 0,0 0,0
53. geclaimde reserve : aanwending ter dekking aanbesteding hosting applicaties BsGW I 63,0 0,0 0,0 0,0
Totaal incidentele baten 3.209,1 226,7 0,0 0,0
Saldo (incidentele lasten minus incidentele baten) 412,1 1.338,8 1.557,5 0,0
Toelichting
Toelichtingnummers 1, 19, 33 en 34
De komende twee jaar gaan wij aan de slag met het vernieuwen van onze communicatie. Hiervoor stellen wij een plan van aanpak op waarbij de huidige wijzen van communiceren kritisch bekeken worden en niet meer als vanzelfsprekend worden beschouwd. Daarna onderzoeken wij welke nieuwe communicatiewijzen ingezet kunnen worden en passen bij Beekdaelen. Dit leidt tot een nieuw en toekomstbestendig communicatiebeleid. Hiervoor maken wij gebruik van een eenmalig budget van € 50.000. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).
Toelichtingnummer 2
Doel van het VIA is een sluitend systeem te realiseren om niet-acute zorgmeldingen verward gedrag van de politie richting gemeente/lokaal sociaal domein of zorgdomein te brengen, opdat tijdig een behoorlijke opvolging wordt gegeven aan deze meldingen. Hierdoor wordt een sluitende ketenaanpak bereikt en daarmee een vermindering van het aantal (herhaalde) meldingen en het voorkomen van escalatie.
Toelichtingsnummers 3 en 28
Het NPO-onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. We ontvangen hier rijksmiddelen voor.
Toelichtingnummer 4
In 2019 en 2020 is in het kader van de wet-arhi gewerkt aan geharmoniseerd subsidie- en accommodatiebeleid. Vanaf 2021 is er een nieuwe subsidieregeling voor Beekdaelen van kracht. De insteek van deze regeling is gestoeld op enerzijds uniforme, eenvoudige en een gebruiksvriendelijke aanvraag en verwerking, en anderzijds om subsidies en accommodatiekosten te ontvlechten. In 2022 heeft er een evaluatie plaatsgevonden en zijn knelpunten aangepakt. Ook is er in 2021 en 2022 een overgangsregeling van toepassing. Zo zijn de subsidiestromen binnen de verschillende categorieën verenigingen gelijk getrokken maar is dat niet het geval van de tarieven die verenigingen betalen voor het gebruik van binnensport accommodaties. Ook zijn er nog huurkosten die voorheen gecompenseerd werden in de oude subsidieregelingen, maar die nu vanaf 2023 weg vallen en zijn er zwemverenigingen die door het wegvallen van huisvestingsvergoedingen geen bestaansrecht hebben zonder additionele subsidie/compensatie voor huurkosten. Voor het begrotingsjaar 2023 wordt via een aantal eenmalige compensatiemaatregelen, een gelijk speelveld gecreëerd voor onze verenigingen in Beekdaelen, in opmaat naar definitieve oplossing voor 2024 en verder. Het betreft een incidenteel budget in 2023.
Toelichtingnummers 5 en 29
Vanuit de voorziening onderhoud gebouwen MOP wordt voor 2023 eenmalig € 190.300 toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen niet in MOP. In 2022 is de toevoeging aan de voorziening aangepast omdat klein onderhoud via de exploitatie verloopt. De onttrekking was echter niet aangepast. Dit is in deze begroting hersteld. De lagere onttrekking is toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen niet in MOP.
Toelichtingsnummers 6 en 30
Gemeente Beekdaelen ontvangt in 2023 Rijksmiddelen met een gezamenlijke ambitie zich in te zetten voor een gezonde samenleving.
Toelichtingnummers 7, 22 en 40
Met schoolbesturen wordt gesproken over het samenvoegen van een aantal schoolgebouwen in Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Doenrade tot één pand op één locatie. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt vervolgens samen met een architect een ontwerp gemaakt voor het nieuwe schoolgebouw. In 2023 worden deze ontwerpkosten geschat op € 150.000. Op z’n vroegst wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw medio 2024 (in het ergste geval wordt pas met de bouw gestart in 2025). Om de bouw van de nieuwe school (deels) te kunnen financieren wordt in de jaarschijven 2023 en 2024 een bedrag ten laste van de resultaatbestemming gedoteerd aan een daartoe te vormen bestemmingsreserve "onderwijshuisvesting".  De ontwerpkosten worden gedekt door een aanwending van deze reserve. Om de onderwijshuisvesting te kunnen financieren wordt ten laste van de resultaatbestemming gedoteerd aan de bestemmingsreserve "onderwijshuisvesting".
Toelichtingnummers 8, 20, 36 en 38
In de komende jaren continueren wij de burgerinitiatief- en de duurzaamheidstafel, waarbij burgers zelf initiatieven op het vlak van actieve burgerinitiatieven en innoverende duurzaamheidsprojecten kunnen subsidiëren. Wij stellen voor om hiervoor € 100.000 beschikbaar te stellen. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).
Toelichtingnummers 9, 21, 37 en 39
Wij willen de komende jaren de vitaliteit van onze kernen onderzoeken en samen met de burgers bekijken welke langetermijnstrategie gevolgd dient te worden. Wij willen een traject opstarten om dorpsplannen op te stellen, waarin aangegeven wordt waar behoefte aan is (mede data gedreven) en welke prioriteiten gesteld moeten worden. Hiervoor wordt in 2023 een werkbudget van € 100.000 ter beschikking gesteld. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).
Toelichtingnummer 10
In 2023 wordt een boominspectie uitgevoerd door het Gegevenshuis.
Toelichtingnummer 11
Dit betreft de afschrijving van software applicatie die gebruikt wordt binnen de afdeling ruimte.
Toelichtingnummers 12, 26, 47 en 51
In deze begroting wordt de raad voorgesteld een noodfonds energiecrisis te vormen voor een bedrag van € 450.000. Die middelen komen uit het bedrag dat nog resteert op de reserve corona. De gemeente is drukdoende maatregelen te inventariseren die de effecten van de energiecrisis voor burgers en voor verenigingen verzachten. De kosten van die maatregelen kunnen uit het noodfonds kunnen worden bekostigd.
Toelichtingnummers 13, 41 en 42
Wij willen het huidige beleid van de gemeente Beekdaelen inzake het aanpakken van de AWACS-problematiek continueren. In dit verband moet bij het rijk blijvend aangedrongen worden op reductie van uitstoot en geluidoverlast en op een spoedige afhandeling van het leefbaarheidsfonds. Daarnaast willen we invloed uitoefenen op het rijk om stevige grenzen te stellen aan nieuwe toestellen en systemen die in de toekomst kunnen worden ingezet. Hiervoor wordt voor 2023 € 20.000 beschikbaar gesteld via een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).
Toelichtingnummers 14, 23, 43 en 45
In samenspraak met de ondernemers in Beekdaelen gaan wij een eigen lokale economische visie opstellen, waarin we zelfbewuste keuzes maken over welke soort bedrijvigheid in welk gebied gewenst is (bv de bedrijventerreinen).  Voor het maken van een economische analyse stellen wij € 50.000 ter beschikking. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).
Toelichtingnummers 15, 24, 44 en 46
Wij willen inzetten op minder energiegebruik in Beekdaelen. We gaan de woonwijzerwinkel en het belang van isolatie breed onder de aandacht te brengen en meer in te zetten op energiecoaches. We stellen hiervoor € 200.000 ter beschikking. De afschrijvingslasten worden gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).
Toelichtingnummer 16
Dit betreft de eenmalige kosten voor het implementeren van een aantal applicaties op de servers bij PIT in 2023.
Toelichtingnummers 17, 25, 49 en 53
De BsGW voert een aanbesteding uit voor het hosten van hun applicaties. De bijdrage voor de gemeente Beekdaelen bedraagt € 63.000. De bijdrage wordt gedekt door een aanwending van de geclaimde reserve (via een aanvulling vanuit de reserve nog te bestemmen).
Toelichtingnummers 18 en 32
De gemeente ontvangt voor de jaren 2023 en 2024 van het Rijk een vergoeding om het VTH (vergunning-toezicht-handhaving) stelsel te verbeteren.
Toelichtingnummers 27 en 48
De algemene reserve wordt in 2023 verhoogd met € 393.000 ten laste van de reserve nog te bestemmen om het weerstandsvermogen te verhogen. Deze verhoging is gebaseerd op het geactualiseerde risicoprofiel zoals weergegeven in de paragraaf weerstandsvermogen.
Toelichtingnummers 31 en 35
Het jaar 2020 was het laatste jaar waarin Beekdaelen als gefuseerde gemeente (op basis van de Wet Arhi) het beleid van de 3 voormalige gemeenten diende te harmoniseren. Zo geldt dat ook voor de gemeentelijke accommodaties. Bij het vaststellen van de begroting 2021 is besloten om voor een periode van 4 jaar de nadelige gevolgen te compenseren via een aanwending van de reserve herindeling (fusiebudget). In 2025 vindt de laatste compensatie plaats.
Toelichtingnummer 50
In 2019 zijn de beleggingen APG afgekocht. Het ontvangen bedrag is in 2019 toegevoegd aan de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren. De reserve wordt tot en met 2024 aangewend voor de gemiste renteopbrengsten.
Toelichtingnummer 52
De activa en reserves en voorzieningen werden in de voormalige gemeenten via extra comptabele bestanden bijgehouden. Om de foutenkans te verkleinen en efficiënter te werken zijn deze in het financiële systeem opgenomen. De eenmalige exercitie uit 2021 heeft tot gevolg dat er financiële effecten optreden. In de eerste jaren zijn deze negatief terwijl in het jaar 2024 een voordeel ontstaat. Gezien het feit dat het om tijdelijke nadelen gaat worden deze nadelen onttrokken uit de geclaimde reserve.