Rente-overzicht

Renteschema

Terug naar navigatie - Renteschema
De gemeente hanteert voor rioleringen een vast percentage van 0,5%. Dit rentepercentage vloeit voort
uit het GRP. Voor overige investeringen is een omslagpercentage berekend, Voor 2023 tot en met 2026
is het omslagpercentage 0%.
Renteschema
2023
a. Externe rentelasten kort en lang € 443.109,00
b. Externe rentebaten € -100.791,00 -/-
Saldo externe rentelasten en rentebaten € 342.318,00
c. 1. Rente grondexploitatie € - -/-
2. Projectfinanciering € - -/-
3. Doorverstrekte leningen € - +/+
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente* € -
d. 1. Rente eigen vermogen € - +/+
2. Rente voorzieningen € - +/+
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente* € -
e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) € - -/-
€ -
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury € 342.318,00
* Totaal aan de taakvelden toe te rekenen rente € 342.318,00
-/- Reeds toegerekende rente met specifiek % € -281.711,00
Toe te rekenen aan overige activa € 60.607,00