Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel

Overzicht 2023 en 2024

Terug naar navigatie - Overzicht 2023 en 2024
begroting 2023 meerjarenraming 2024
bedragen x € 1.000 totaal incidenteel structureel totaal incidenteel structureel
lasten programma Inwoners, bestuur en veiligheid -6.593 -340 -6.254 -6.604 -219 -6.385
lasten programma Sociale leefomgeving -54.329 -3.043 -51.286 -53.699 -3.014 -50.685
lasten programma Fysieke leefomgeving -24.009 -3.193 -20.816 -22.864 -1.693 -21.171
lasten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën -1.092 -614 -478 -53 -22 -31
totaal lasten programma's -86.024 -7.190 -78.834 -83.219 -4.947 -78.272
baten programma Inwoners, bestuur en veiligheid 699 307 393 888 212 676
baten programma Sociale leefomgeving 10.950 2.277 8.673 9.997 1.548 8.449
baten programma Fysieke leefomgeving 14.766 2.862 11.904 13.776 1.620 12.156
baten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën 1.199 1.291 -92 159 226 -67
totaal baten programma's 27.614 6.736 20.878 24.820 3.605 21.214
saldo van baten en lasten programma's -58.410 -454 -57.956 -58.399 -1.342 -57.057
lasten algemeen dekkingsmiddel:
loon en prijsstijging -1.968 -1.968 -1.968 -1.968
treasury (rente, belegging, dividend) -446 -446 -367 -367
belastingen (OZB) -400 -400 -337 -337
overhead -12.014 -55 -11.959 -11.738 0 -11.738
efficiencyvoordeel bedrijfsvoeringskosten 100 100 100 100
te verdelen taakmutaties AU -43 -43 -45 -45
kapitaallasten MIP/vervangingsinvesteringen -115 -115 -255 -255
vennootschapsbelasting -10 -10 -10 -10
onvoorzien -50 -50 -50 -50
totaal lasten algemeen dekkingsmiddel -14.946 -55 -14.891 -14.670 0 -14.670
baten algemeen dekkingsmiddel:
treasury (rente, belegging, dividend) 883 883 882 882
gemeentefonds 65.115 65.115 65.324 65.324
belastingen (OZB) 7.773 7.773 7.773 7.773
kapitaallasten MIP/vervangingsinvesteringen 28 28 28 28
overhead 49 49 49 49
totaal baten algemeen dekkingsmiddel 73.849 0 73.849 74.056 0 74.056
saldo van baten en lasten van de programma's en algemeen dekkingsmiddel 30.385 -399 30.784 30.326 -1.342 31.668
saldo van algemeen dekkingsmiddel 58.903 -55 58.958 59.386 0 59.386
Saldo begroting 493 -509 1.002 987 -1.342 2.329

Overzicht 2025 en 2026

Terug naar navigatie - Overzicht 2025 en 2026
meerjarenraming 2025 meerjarenraming 2026
bedragen x € 1.000 totaal incidenteel structureel totaal incidenteel structureel
lasten programma Inwoners, bestuur en veiligheid -6.511 -219 -6.292 -6.441 -219 -6.222
lasten programma Sociale leefomgeving -52.079 -2.932 -49.147 -50.122 -1.425 -48.697
lasten programma Fysieke leefomgeving -22.412 -1.676 -20.735 -22.107 -1.609 -20.498
lasten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën 26 -19 45 26 -1 28
totaal lasten programma's -80.975 -4.846 -76.129 -78.644 -3.254 -75.390
baten programma Inwoners, bestuur en veiligheid 887 197 690 884 197 687
baten programma Sociale leefomgeving 9.900 1.466 8.434 9.893 1.451 8.442
baten programma Fysieke leefomgeving 13.720 1.612 12.108 13.792 1.602 12.190
baten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën -61 19 -79 -78 1 -79
totaal baten programma's 24.447 3.293 21.153 24.491 3.251 21.240
saldo van baten en lasten programma's -56.529 -1.553 -54.976 -54.153 -3 -54.150
lasten algemeen dekkingsmiddel:
loon en prijsstijging -1.968 -1.968 -1.968 -1.968
treasury (rente, belegging, dividend) -300 -300 -247 -247
belastingen (OZB) -337 -337 -337 -337
overhead -11.456 0 -11.456 -11.242 0 -11.242
efficiencyvoordeel bedrijfsvoeringskosten 100 100 100 100
te verdelen taakmutaties AU -46 -46 -52 -52
kapitaallasten MIP/vervangingsinvesteringen -431 -431 -524 -524
vennootschapsbelasting -10 -10 -10 -10
onvoorzien -50 -50 -50 -50
totaal lasten algemeen dekkingsmiddel -14.498 0 -14.498 -14.330 0 -14.330
baten algemeen dekkingsmiddel:
financieringsfunctie 0 0 0 0 0 0
treasury (rente, belegging, dividend) 879 879 879 879
gemeentefonds 64.518 64.518 60.078 60.078
belastingen (OZB) 7.773 7.773 7.773 7.773
kapitaallasten MIP/vervangingsinvesteringen 28 28 28 28
overhead 49 49 49 49
totaal baten algemeen dekkingsmiddel 73.247 0 73.247 68.807 0 68.807
saldo van baten en lasten van de programma's en algemeen dekkingsmiddel 31.217 -1.553 32.769 28.984 -3 28.987
saldo van algemeen dekkingsmiddel 58.749 0 58.749 54.477 0 54.477
Saldo begroting 2.221 -1.553 3.773 324 -3 327