Uitgaven

15,29%
€ -15.441
x €1.000
15,29% Complete

Inkomsten

0,69%
€ 699
x €1.000
0,69% Complete

Saldo

2988,14%
€ -14.742
x €1.000

Programma 1 | Inwoners, bestuur en veiligheid

Uitgaven

15,29%
€ -15.441
x €1.000
15,29% Complete

Inkomsten

0,69%
€ 699
x €1.000
0,69% Complete

Saldo

2988,14%
€ -14.742
x €1.000

Anders besturen

Terug naar navigatie - Anders besturen

Wij willen komen tot een verdere hervorming van de manier waarop Beekdaelen bestuurd wordt.  Om tot de beste plannen te komen, willen we een bestuurscultuur die gebaseerd is op collegiaal bestuur, op samenwerken en samen leren, en zeker ook om dit samen met onze inwoners te doen.  We staan ten dienste van onze inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het college is toegankelijk, zichtbaar en geïnformeerd. We communiceren helder en transparant over wat wel en niet kan, zodat iedereen weet wat er verwacht kan worden. We werken met elkaar samen op basis van gelijkwaardigheid en we investeren in elkaar. We nemen elkaar serieus en luisteren goed naar elkaar en denken met de ander mee. We houden vast wat goed gaat en staan open voor vernieuwing; met respect voor elkaars verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Burgerparticipatie

Terug naar navigatie - Burgerparticipatie

Het is wenselijk om bewoners en belanghebbenden in een vroeg stadium bij beleidsvorming te betrekken en om het draagvlak voor beleid te vergroten en de kennis in de samenleving te benutten. Dat begint met duidelijke communicatie en informatievoorziening over wat er speelt. Hierbij hoort ook het actief benaderen van onze inwoners met een luisterende houding en terugkoppeling over wat er is gebeurd met de ingewonnen informatie bij het formuleren van het definitieve beleid.

In de komende jaren continueren wij de burgerinitiatief- en de duurzaamheidstafel. Daarnaast willen wij de komende jaren de vitaliteit van onze kernen onderzoeken en samen met de burgers bekijken welke langetermijnstrategie gevolgd dient te worden. Wij willen een traject opstarten om dorpsplannen op te stellen, waarin aangegeven wordt waar behoefte aan is (mede data gedreven) en welke prioriteiten gesteld moeten worden. Als de evaluatie van de pilot dorpscoördinator (eind 2022) positief uitvalt, wordt gekeken naar continuering en mogelijk uitbreiding over andere kernen. Dit in het perspectief van gebiedsgericht werken, waarin samenwerking gezocht wordt met jeugd- en jongerenwerkers, boa’s en straatcoaches. Aan de basis van deze gerichtheid op de kernen staat de nog interactief te ontwikkelen ‘Strategische visie Beekdaelen, 2023-2032’. 

Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie en de implementatie van de Omgevingswet, verandert er veel in het dagelijkse leven van inwoners. Dit leidt tot een grotere behoefte bij inwoners om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming. De gemeente staat open voor initiatieven uit de samenleving. Om de spelregels vast te leggen maakt de gemeente samen met belanghebbenden een participatieverordening. 

Dienstverlening en communicatie

Terug naar navigatie - Dienstverlening en communicatie

Onze dienstverlening wordt verder ingericht zodanig dat alle inwoners en bezoekers eenvoudig hun weg kunnen vinden, zowel digitaal, telefonisch als via persoonlijk contact.  Daar waar op een innovatieve manier diensten aangeboden kunnen worden, wordt dit opgepakt.

De huidige drie gemeentehuizen, waarvan twee actief in gebruik, zijn niet duurzaam in gebruik en kennen hoge exploitatiekosten. Huisvesting van het ambtelijk apparaat en het bestuur op één locatie is essentieel. In deze raadsperiode vindt de (ver)bouw van een nieuw duurzaam gemeentehuis in Beekdaelen plaats. Een belangrijke afweging in deze keuze zijn de jaarlijkse exploitatiekosten. Mede op basis van de uitkomsten van de lopende enquête zullen de locaties van burgerservicebalies en infopunten nader bepaald worden.

Beekdaelen wil onmiskenbaar een klantgerichte gemeente zijn die relatief groot is (qua oppervlakte), maar toch vertrouwd en nabij voelt. Burgerbetrokkenheid begint bij een goede communicatie. Dat betekent continu in verbinding staan met inwoners, ondernemers, organisaties en partners. We zetten derhalve in op een vernieuwde communicatie met daarin opgenomen de volgende onderdelen:

  • De basis moet op orde zijn. Zaken als een dienstbare instelling, goede dienstverlening, leesbare teksten, snel en duidelijk reageren op vragen en verzoeken moeten goed georganiseerd zijn. Er moeten duidelijke indicatoren (serviceniveaus) worden opgesteld waaraan de dienstverlening moet beantwoorden, zoals terugbel- en afhandeltermijnen.
  • Wij vinden het belangrijk dat bestuurders en volksvertegenwoordigers zichtbaar en benaderbaar zijn voor de inwoners. Bij langlopende trajecten wordt tussentijds informatie gegeven aan de inwoners, waarbij de informatiebehoefte van de inwoners centraal staat. Op die manier weten de inwoners welke plannen op welk tijdstip in welke wijk ten uitvoer worden gebracht (planningswijzer).
  • Bij aanvragen staat de houding ‘ja, tenzij’ centraal.

Strategische personeelsplanning

Terug naar navigatie - Strategische personeelsplanning

Ons handelen heeft impact op het leven van mensen. Er is behoefte aan een consistent gemeentelijk beleid, dat structurele problemen aanpakt en vertrouwen van bedrijven en burgers behoudt. We zien dat individualisering juist meer eisen stelt aan goede publieke voorzieningen, inlevend ambtelijk vakmanschap en het besef dat geprivatiseerde voorzieningen dat niet vanzelf oppakken. De interne organisatie staat met betrekking tot de inwoners voor basisnormen als rechtvaardig, betrouwbaar en respectvol. Verdere versterking van onze dienstverlening blijft altijd het uitgangspunt.

Alle gemeenten en uitvoerende instanties in Nederland staan onder druk inzake de uitvoering van de wettelijke taken en projecten. Naast de wereldwijde crisissen zijn de opgaven en de ambities in de hele regio Zuid-Limburg groot. Dit betekent dat we samen met andere gemeenten moeten optrekken om de organisatiekracht te verbeteren, om regionale projecten uit te kunnen voeren en om een grotere kans te maken op extra fondsenwerving.

Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Openbare orde en veiligheid

Veiligheid is een belangrijk aspect in de leefomgeving in onze kernen. Woonoverlast, drugsoverlast, woninginbraken, straatroof en overvallen ondermijnen het subjectieve veiligheidsgevoel van de burgers. 
Op de eerste plaats zetten we in op preventie en een multidisciplinaire aanpak in de interventieteams. De vraag naar zichtbare handhaving en toezicht neemt verder toe. Daarnaast wordt een extra beroep op onze boa’s gedaan waar calamiteiten en overlast worden geconstateerd of verwacht. Vanwege de grootte van ons buitengebied en de problemen die zich daar kunnen voordoen is er meer inzet nodig in het buitengebied; dit wordt onderzocht en er worden voorstellen gedaan.

Daarnaast vinden wij dat –naast de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners om mee te helpen aan een veilige leefomgeving- de wijkagenten zichtbaar en benaderbaar moeten zijn. We willen in overleg met inwoners, straatcoaches (lopende pilot) en politie komen tot wijkagenda’s voor veiligheid. Met de SVBBL-gemeenten (Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen, Brunssum en Landgraaf), politie en het openbaar ministerie werken wij regionaal samen. Ook zetten we specifiek in op de verdere intensivering van de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen onze politieregio, zoals via de Hennep Aanpak Parkstad, de regio brede toepassing van de Integrale Ondermijnings- Beelden, de gezamenlijke bespreking en aanpak casussen via de ondermijningstafel en de inzet van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij staan voor een gemeente waar gemeenschap en gemeente samen optrekken en onderling verbonden zijn. Voor ons gelden de volgende uitgangspunten:

  • Beekdaelen bestaat uit 15 kernen met hun eigen identiteit; een goed instrument om maatwerk per kern te realiseren of te actualiseren is het in samenwerking met de burger opstellen van dorpsontwikkelingsplannen.
  • Wij gaan uit van korte lijnen tussen inwoners en overheid en een goede samenwerking tussen inwoners, raad, college en werkorganisatie.
  • Goede communicatie, samenwerking en feedback leiden tot een optimale dienstverlening, die digitaal is waar mogelijk en persoonlijk waar nodig.
  • Gemeente Beekdaelen is een prettige werkgever, waar mensen zich kunnen blijven ontwikkelen, ideeën worden gewaardeerd en in een goed samenspel een bijdrage aan de samenleving wordt geleverd.
  • Inzake de openbare orde en veiligheid zetten we in op het vergroten van zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid en op bestrijding en voorkómen van ondermijning.

Wat gaan we daarvoor doen?

Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?

Terug naar navigatie - Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
Nr. Beleidsindicator Toelichting Gemeente Score
1. Overhead Omschrijving: De overheadkosten als percentage van de totale lasten. Beekdaelen 11,79%
Bron: eigen gegevens
2. Formatie Omschrijving: De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 janauri 2023 per 1.000 inwoners. Beekdaelen 6,09 fte
Bron: eigen gegevens
3. Bezetting Omschrijving: De werkelijke bezetting in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari 2023 per 1.000 inwoners Beekdaelen 5,6 fte
Bron: eigen gegevens
4. Apparaatskosten Omschrijving: De kosten per inwoner van de apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) per inwoner Beekdaelen 622,55
Bron: eigen begroting
5. Externe inhuur Omschrijving: De kosten van externe inhuur uitgedrukt als percentage van de loonsom vermeerderd met de totale kosten voor externe inhuur. Deels gefinancierd uit frictie personeel en generatiepact. Beekdaelen 2,52%
Bron: eigen begroting
6. Verwijzingen Halt Omschrijving: Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. Beekdaelen: 4
Bron: Bureau Halt Gemeente 25-50 dzd inwoners: 6
Jaar: 2021
7. Jongeren met delict voor de rechter Omschrijving: Het percentage jongeren (12-23 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Beekdaelen: 0%
Bron: CBS- Jeugd Gemeente 25-50 dzd inwoners: 1,0%
Jaar: 2020
8. Winkeldiefstal Omschrijving: Het aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners. Beekdaelen: 3,61
Bron: CBS: Diefstallen Gemeente 25-50 dzd inwoners: 9,93
Jaar: 2021
9. Geweldsmisdrijven Omschrijving: Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Beekdaelen: 2,2
Bron: CBS- Criminaliteit Gemeente 25-50 dzd inwoners: 3,0
Jaar: 2021
10. Diefstal uit woning Omschrijving: Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Beekdaelen: 2,21
Bron: CBS: Diefstallen Gemeente 25-50 dzd inwoners: 3,71
Jaar: 2021
11. Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte Omschrijving: Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde, per 1.000 inwoners. Beekdaelen: 3,2
Bron: CBS- Criminaliteit Gemeente 25-50 dzd inwoners: 4,7
Jaar: 2021

Wat gaat het programma kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het programma kosten?
Inwoners, bestuur en veiligheid (bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026
lasten per taakveld:
0.1 bestuur -1.814 -1.756 -1.701 -1.672
0.2 burgerzaken -863 -1.002 -1.007 -1.007
0.4 overhead -8.847 -8.667 -8.414 -8.323
1.1 crisisbeheersing en brandweer -2.599 -2.590 -2.572 -2.558
1.2 openbare veiligheid -1.265 -1.253 -1.227 -1.201
totale lasten -15.388 -15.268 -14.922 -14.761
baten per taakveld:
0.2 burgerzaken 288 586 585 582
0.4 overhead 49 49 49 49
1.1 crisisbeheersing en brandweer 56 56 56 56
totale baten 393 691 690 687
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -14.995 -14.576 -14.231 -14.074
Resultaatbestemming:
0.10 Toevoeging reserves -53 -3 -3 -3
0.10 Onttrekking reserves 307 197 197 197
Saldo resultaatbestemming 253 194 194 194
Resultaat programma -14.742 -14.383 -14.038 -13.880