Uitgaven

6,66%
€ -6.721
x €1.000
6,66% Complete

Inkomsten

73,97%
€ 75.048
x €1.000
73,97% Complete

Saldo

13849,86%
€ 68.327
x €1.000

Programma 4 | Bestuurlijke samenwerking en financiën

Uitgaven

6,66%
€ -6.721
x €1.000
6,66% Complete

Inkomsten

73,97%
€ 75.048
x €1.000
73,97% Complete

Saldo

13849,86%
€ 68.327
x €1.000

Samenwerken binnen en buiten de grenzen

Terug naar navigatie - Samenwerken binnen en buiten de grenzen

Parkstad is het uitgangspunt voor samenwerking. Alle samenwerkingsverbanden zullen kritisch bekeken worden. Als het gaat om onze rol als samenwerkingspartner zien wij de volgende aandachtspunten voor de komende vier jaren:

 • Nieuw Regionaal Investeringsprogramma: Centraal staat de opvolging van de bestaande Regiodeal Parkstad en IBA Parkstad, waarin Beekdaelen tezamen met de andere Parkstadgemeenten en de Stadsregio zoveel als mogelijk gebruik kan maken van Europese (Green Deal, Bauhaus), nationale (Regeerakkoord) en provinciale fondsen.
 • Samenwerking NOVI-gebied Zuid-Limburg: Hier gaat het om het verder vormgeven van de samenwerking tussen het rijk, de provincie en de gemeenten in Zuid-Limburg, waarbij gewerkt wordt aan de majeure opgaven van Zuid-Limburg. Dit gebeurt door het opstellen van een gebiedsgericht programma en een regionale investeringsagenda op het door ons nagestreefde niveau van Zuid-Limburg
 • Samenwerking Middengebied-gemeenten in Zuid-Limburg: Het streven is gericht op een minder vrijblijvende samenwerking op de thema’s Landschap en landbouw; Duurzaamheid; Toerisme van de Toekomst en Vitale Samenleving, waartoe de Middengebied-gemeenten in Zuid-Limburg zich vanuit het visiedocument ‘van groen hart tot groene long’ en het uitvoeringsprogramma Midden gebied hebben gecommitteerd en natuurlijke partners vormen.
 • GR Stadsregio Parkstad: In 2021 is de GR van de Stadsregio Parkstad Limburg geactualiseerd. In deze GR werken de Parkstadgemeenten samen op de thema’s Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, Sociaaleconomische Structuurversterking (SES) en Grensoverschrijdende samenwerking (GROS). De strategische agenda wordt de komende jaren verder uitgewerkt. In de komende periode moet nog meer worden uitgedragen dat ook de landelijke gemeenten in de GR Parkstad ertoe doen: hier ligt een rol voor Beekdaelen weggelegd.
 • Uitwerken visie op 360 graden samenwerking: In een eerste discussienotitie hebben wij destijds aangegeven dat Beekdaelen zoveel als mogelijk streeft naar samenwerking op de schaal van Zuid-Limburg. Dit vanwege de constatering dat Zuid-Limburg het juiste schaalniveau is om strategische opgaven aan te pakken. Gemeenten in Zuid-Limburg zullen zichzelf echter meer moeten verbinden aan elkaar. De coronacrisis, de waterknelpunten en de huidige Oekraïne-oorlog laten zien dat samenwerking op de schaal van de Zuid-Limburgse (veiligheids)regio noodzakelijk is. Beekdaelen kan hier –als relatieve nieuwkomer- een bestuurlijke rol in spelen.
 • Meer grip op samenwerkingen (lees: verbonden partijen) krijgen: Naast het aangaan van succesvolle samenwerkingen is het voor wat betreft de ‘verbonden partijen’ van belang om hier ook grip op te krijgen en te houden. De aanpak ‘Samen Grip Op Verbonden Partijen’ - die door een groot deel van de gemeenten in Zuid-Limburg wordt toegepast- werpt vruchten af. In dat verband biedt de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen de gemeenteraden meer mogelijkheden om hun taakstellende en controlerende taak jegens GR-en uit te oefenen.
 • Grensoverschrijdende samenwerking (GROS): Onlangs is Beekdaelen toegetreden tot de Euregio Rhein-Maas-Nord. Op die manier maken wij als grootste plattelandsgemeente van Zuid-Limburg onze eigen 360 graden oriëntatie; ook in de Euregio. Samen met de ERM Nord willen we het wederzijds begrip van de Nederlandse en Duitse inwoners van de euregio versterken, de contacten verdiepen en de samenwerking stimuleren. De komende jaren zullen wij hier verder uitvoering aan geven. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden voor verdere samenwerking met onze twee euregionale buurgemeenten: Gangelt en Selfkant.

Financieel gezonde gemeente

Terug naar navigatie - Financieel gezonde gemeente

Zoals beschreven in de financiële paragraaf van deze begroting schrijft de gemeente zwarte cijfers. Dat is een verbetering ten opzicht van het resultaat dat was gepresenteerd in de kadernota 2023 waarin het laatste jaar nog rode cijfers waren te zien. Afgezet tegen de totale lastenomvang is het positieve resultaat echter beperkt. Vooral ook gezien het feit dat een aantal grotere opgaven nu nog niet (helemaal) in het meerjarig perspectief van de begroting zijn verwerkt. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de kosten van vervanging van een aantal sportvelden in de komende jaren of de kosten voor de bouw van de basisscholen in Puth en in Nuth. 

De reservepositie van de gemeente is nog steeds gezond. Het niveau van de vrij besteedbare reserve ‘reserve nog te bestemmen' is de laatste jaren echter geslonken. We gaan er vooralsnog vanuit dat we die reserve de komende jaren kunnen voeden door (een deel van de) rekeningresultaten in de komende jaren te storten. Ook voor de eenmalige middelen geldt dat inzet wel overwogen dient plaats te vinden.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij staan voor een gemeente die inzet op samenwerking en die financieel en organisatorisch gezond en in control is. Voor ons gelden de volgende uitgangspunten:

 • We werken samen met andere gemeenten om de kwaliteit en betaalbaarheid van publieke taken en diensten te kunnen waarborgen.
 • Vanuit het principe “goed rentmeesterschap” blijven we vasthouden aan een gezonde financiële positie in Beekdaelen.
 • Op basis van het principe ‘een goede balans tussen willen en kunnen’ is onze opgestelde prioriteitenlijst leidend voor het al dan niet uitvoeren van bestaande plannen.
 • We houden de belastingdruk voor onze inwoners zo laag mogelijk, d.w.z. ombuigingsmaatregelen gaan voor belastingverhoging (uitgezonderd indexering).

Wat gaan we daarvoor doen?

Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?

Terug naar navigatie - Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
Nr. Beleidsindicator Toelichting Gemeente Score
1. Gemiddelde WOZ waarde Omschrijving: De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in euro’s Beekdaelen: 246.000
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken Gemeente 25-50 dzd inwoners: 394.000
Jaar: 2021
2. Woonlasten éénpersoonshuishouden Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. Beekdaelen: 873
Bron: COELO, Groningen 828
Jaar: 2022
3. Woonlasten meerpersoonshuishouden Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Beekdaelen: 950
Bron: COELO, Groningen 904
Jaar: 2022

Wat gaat het programma kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het programma kosten?
Programma bestuurlijke samenwerking en 2023 2024 2025 2026
financiën (bedragen x € 1.000)
lasten per taakveld:
0.1 bestuur -490 -457 -469 -457
0.4 overhad -2.697 -2.612 -2.604 -2.536
0.5 treasury -141 -68 -8 38
0.61 OZB woningen -336 -273 -273 -273
0.62 OZB niet-woningen -64 -64 -64 -64
0.8 overige baten en lasten -2.077 -2.113 -2.192 -2.296
0.9 vennootschapsbelasting (vpb) -10 -10 -10 -10
totale lasten -5.815 -5.597 -5.620 -5.598
baten per taakveld:
0.5 treasury 848 848 848 848
0.61 OZB woningen 6.011 6.011 6.011 6.011
0.62 OZB niet-woningen 1.762 1.762 1.762 1.762
0.7 algemene uitkering gemeentefonds 65.115 65.324 64.518 60.078
0.8 overige baten en lasten 29 29 29 29
totale baten 73.765 73.974 73.168 68.728
Saldo van baten en lasten bestaand beleid 67.950 68.378 67.548 63.130
Resultaatbestemming:
0.10 Toevoeging reserves -906 - - -
0.10 Onttrekking reserves 1.283 240 19 1
Saldo resultaatbestemming 377 240 19 1
Resultaat programma 68.327 68.618 67.567 63.131