Overzicht van incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) U/I 2024 2025 2026 2027
Incidentele lasten
Toevoeging aan reserve
Programma inwoners, bestuur en veiligheid
1. bruteringsreserve : toevoeging verkoopopbrengst gemeentehuizen U 0,0 0,0 5.000,0 0,0
Programma sociale leefomgeving
2. reserve onderwijshuisvesting: sparen voor school middengebied Beekdaelen U 2.000,0 3.500,0 0,0 0,0
3. geclaimde reserve : aanvulling geclaimde reserve U 450,0 0,0 0,0 0,0
4. geclaimde reserve : aanvulling geclaimde reserve tbv wensbus U 23,6 0,0 0,0 0,0
Programma fysiek leefomgeving
5. geclaimde reserve : aanvulling vanuit reserve nog te bestemmen U 475,0 0,0 0,0 0,0
Programma bestuurlijke samenwerking en financiën
6. geclaimde reserve : aanvulling vanuit reserve nog te bestemmen U 213,0 0,0 0,0 0,0
Totaal incidentele lasten 3.161,6 3.500,0 5.000,0 0,0
Incidentele baten
Programma inwoners, bestuur en financiën
7. verkoopopbrengst gemeentehuizen I 0,0 0,0 5.000,0 0,0
Onttrekking aan reserve
Programma sociale leefomgeving
8. reserve herindeling : harmonisatie lagere huurinkomsten sportaccomodaties I 14,8 0,0 0,0 0,0
9. reserve nog te bestemmen : aanvulling geclaimde reserve I 350,0 0,0 0,0 0,0
10. reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren : aanvulling geclaimde reserve I 100,0 0,0 0,0 0,0
11 geclaimde reserve : wensbus I 0,0 4,7 18,8 31,6
Programma fysiek leefomgeving
12. reserve nog te bestemmen : aanvulling geclaimde reserve I 475,0 0,0 0,0 0,0
Programma bestuurlijke samenwerking en financiën
13. reserve nog te bestemmen : aanvulling geclaimde reserve I 213,0 0,0 0,0 0,0
14. reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren : belegging APG I 218,7 0,0 0,0 0,0
Totaal incidentele baten 1.371,5 4,7 5.018,8 31,6
Saldo (incidentele lasten minus incidentele baten) 1.790,1 3.495,3 -18,8 -31,6

toelichting

Terug naar navigatie - toelichting

Toelichtingnummer 1
In 2026 wordt eenmalig de verkoopopbrengst van de gemeentehuizen in Nuth en Schinnen toegevoegd aan de bruteringsreserve. De opbrengst wordt vervolgens ingezet om jaarlijks een deel van de kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis te dekken (zie ook toelichtingnummer 7 ).

Toelichtingnummer 2
Om de toekomstige onderwijshuisvesting te kunnen financieren wordt in 2024 € 2 miljoen en 2025 € 3,5 miljoen toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.

Toelichtingnummer 3
De geclaimde reserve wordt in 2024 eenmalig aangevuld vanuit de reserve nog te bestemmen voor  350 duizend euro en  voor 100 duizend euro vanuit de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren. De aanvullingen zijn bedoeld om de uitgaven van de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting 2024 te dekken.

Toelichtingnummesr 4 en 11
Voor de periode 2023 tot en met 2027 wordt de wensbus gesubsidieerd ter hoogte van het verwachte exploitatietekort. Hiermee wordt de wensbus financieel ondersteund om hun functie ter invulling van een algemeen voorliggende vervoersvoorziening in stand te houden. Binnen het beschikbare budget wordt in 2023 en 2024 het overschot gereserveerd via een toevoeging aan de geclaimde reserve. Voor de periode 2025 tot en met 2027 vindt aan aanwending plaats.

Toelichtingnummers 5 en 6            
De geclaimde reserve wordt in 2024 eenmalig aangevuld vanuit de reserve nog te bestemmen voor 688 duizend euro. De aanvulling is bedoeld om de uitgaven van de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting 2024 te dekken.

Toelichtingnummer 7    
In 2026 vindt de bouw plaats van het nieuwe gemeentehuis. De verkoopopbrengst van de gemeentehuizen in Nuth en Schinnen wordt toegevoegd aan de bruteringsreserve (zie ook toelichtingnummer 1). 

Toelichtingnummer 8
Het jaar 2020 was het laatste jaar waarin Beekdaelen als gefuseerde gemeente (op basis van de Wet Arhi) het beleid van de 3 voormalige gemeenten diende te harmoniseren. Zo geldt dat ook voor de gemeentelijke accommodaties. In de begroting 2021 is besloten dat het uitgangspunt voor het geharmoniseerde beleid in de basis budgettair neutraal is. Eventuele nadelige gevolgen worden tijdelijk overbrugd met een overgangsregeling. De kosten voor deze overgang zijn incidenteel en opgenomen in deze begroting en komen ten laste van het fusiebudget.  Voor wat betreft accommodaties geldt een overgangsperiode van 4 jaren. 2024 is het laatste jaar van de overgangsperiode.

Toelichtingnummer 9     
Vanuit de reserve nog te bestemmen wordt in 2024  350 duizend euro toegevoegd aan de geclaimde reserve om de uitgaven van de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting te dekken. 

Toelichtingnummer 10    
Vanuit de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren wordt in 2024 100 duizend euro toegevoegd aan de geclaimde reserve om de uitgaven van de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting te dekken. 

Toelichtingnummer 11
Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingnummer 4.

Toelichtingnummer 12    
Vanuit de reserve nog te bestemmen wordt in 2024 350 duizend euro toegevoegd aan de geclaimde reserve om de uitgaven van de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting te dekken. 

Toelichtingnummer 13    
Vanuit de reserve nog te bestemmen wordt in 2024 350 duizend euro toegevoegd aan de geclaimde reserve om de uitgaven van de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting te dekken. 

Toelichtingnummer 14    
In 2019 zijn de jaarlijkse opbrengsten van de belegging APG voor de resterende periode 2020 t/m 2024 in één keer afgekocht. De opbrengst is via de resultaatbestemming 2019 toegevoegd aan de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren. Jaarlijks wordt een gedeelte van de opbrengst uit de reserve aangewend alsof de afkoop niet heeft plaatsgevonden. 2024 is het laatste jaar van de afkoopperiode en wordt 218,7 duizend euro uit de reserve aangewend.