Programma 1 | Inwoners, bestuur en veiligheid

1.1 Inleiding

Anders besturen

Terug naar navigatie - Anders besturen

Wij willen komen tot een verdere versterking van de manier, waarop Beekdaelen bestuurd wordt. Om tot de beste plannen en uitvoering te komen, willen we een bestuurscultuur die gebaseerd is op collegiaal bestuur, op samenwerken en samen leren, en zeker ook om dit samen met onze inwoners te doen. We staan ten dienste van onze inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het college is toegankelijk, zichtbaar en geïnformeerd. We communiceren helder en transparant over wat wel en niet kan, zodat iedereen weet wat er verwacht kan worden. We werken met elkaar samen op basis van gelijkwaardigheid en we investeren in elkaar. We nemen elkaar serieus en luisteren goed naar elkaar en denken met de ander mee. We houden vast wat goed gaat en staan open voor vernieuwing; met respect voor elkaars verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Burgerparticipatie

Terug naar navigatie - Burgerparticipatie

Het is wenselijk om bewoners en belanghebbenden in een vroeg stadium bij beleidsvorming te betrekken en om het draagvlak voor beleid te vergroten en de kennis in de samenleving te benutten. Hiertoe heeft de Raad de participatieverordening aangenomen, welke op 1 juli jl. in werking getreden is. Dat begint met duidelijke communicatie en informatievoorziening over wat er speelt. Hierbij hoort ook het actief benaderen van onze inwoners met een luisterende houding en terugkoppeling over wat er is gebeurd met de ingewonnen informatie bij het formuleren van het definitieve beleid.

De afgelopen jaren hebben wij –naast de harmonisatieslag en het bestrijden van corona- de eerste stappen gezet inzake Burgerparticipatie (waaronder zelfsturing).  In de komende jaren continueren wij de burgerinitiatief- en de duurzaamheidstafel, Beekdaelen B(l)oeit!, waarbij burgers zelf initiatieven op het vlak van actieve burgerinitiatieven en innoverende duurzaamheidsprojecten kunnen subsidiëren. Vanaf 1 juli jl. is hier het uitdaagrecht/right to challenge aan toegevoegd.

Daarnaast willen wij de komende jaren de vitaliteit van onze kernen onderzoeken en samen met de burgers bekijken welke langetermijnstrategie gevolgd dient te worden. Wij starten het traject om te komen tot dorpsplannen, waarin aangegeven wordt waar behoefte aan is (mede data gedreven) en welke prioriteiten gesteld moeten worden. De gebiedsgerichte aanpak zal ook een voornaam aandachtspunt vormen voor de beide uit te voeren regiodeals, niet alleen op kernen niveau, maar ook de aanpak van het landelijk gebied. Aan de basis van deze gerichtheid op de kernen staat de nog te actualiseren ‘Strategische visie Beekdaelen, 2023-2032’. 

Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals  bijvoorbeeld de energietransitie en de implementatie van de Omgevingswet,  maar ook recente crisissen verandert er veel in het dagelijkse leven van inwoners. Dit leidt tot een grotere behoefte bij inwoners om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming. De gemeente vindt het belangrijk om bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijke plannen. Daarnaast staat de gemeente open voor initiatieven uit de samenleving. 
 
In februari 2023 heeft de eindevaluatie van de pilot dorpscoördinator plaatsgevonden. Besloten is om 2 fte dorpscoördinator structureel in te bedden in onze organisatie. De dorpscoördinatoren worden gemeente breed ingezet en werken nauw samen met ketenpartners zoals maatschappelijk werk, welzijnswerk en jeugd- en jongerenwerkers, boa’s en straatcoaches.

 

Dienstverlening en communicatie

Terug naar navigatie - Dienstverlening en communicatie

Wij zorgen dat onze dienstverlening passend is bij de situatie en behoeften van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Dit doen wij digitaal waar mogelijk en persoonlijk met maatwerk waar dat nodig is. Hiermee bieden we niet alleen keuzevrijheid en onafhankelijkheid, we bieden ook ruimte voor maatwerk. Wij zorgen voor face-to-face contact als dit leidt tot een beter resultaat. Juist deze menselijke maat van onze dienstverlening verliezen wij bij de vergaande digitalisering niet uit het oog. Waar op een innovatieve manier diensten aangeboden kunnen worden, wordt dit opgepakt. 


Hierbij past ook de huisvesting van de ambtelijke organisatie en het bestuur op één locatie. In deze raadsperiode vindt de bouw van een nieuw duurzaam gemeentehuis plaats. De servicebalies burgerzaken zijn hierbij tevens gecentraliseerd op één locatie. 

Wij werken klantgericht, dichtbij en transparant. Beekdaelen wil een gemeente zijn die relatief groot is qua oppervlakte, en toch vertrouwd en nabij aanvoelt. In een omgeving waarin wij taken uitbesteden, is en blijft onze ambitie om hét aanspreekpunt te zijn. Wij zijn de regisseur en verbindende schakel. Burgerbetrokkenheid in onze dienstverlening vinden wij belangrijk en dat begint bij een goede communicatie. Dat betekent continu in verbinding staan met inwoners, ondernemers, organisaties en partners. We zetten derhalve in op een vernieuwde communicatie met daarin opgenomen:

  • De basis moet op orde zijn. We zijn betrokken en sturen op kwaliteit. Zaken als een dienstbare instelling, volledige en tijdige informatie, leesbare teksten en snel en duidelijk binnen gestelde termijnen reageren op vragen en verzoeken moeten goed georganiseerd zijn.  
  • Wij vinden het belangrijk dat bestuurders en volksvertegenwoordigers zichtbaar en benaderbaar zijn voor de inwoners. Bij langlopende trajecten wordt tussentijds informatie gegeven, waarbij de informatiebehoefte van de inwoners centraal staat. Op die manier weten de inwoners welke plannen op welk tijdstip in welke wijk ten uitvoer worden gebracht.
  • Bij aanvragen staat de houding ‘ja, tenzij’ centraal. Wij hebben aandacht voor de manier waarop wij onze diensten verlenen. Dienstverlening blijft immers mensenwerk en daarmee kan het verschil gemaakt worden.

Strategische personeelsplanning

Terug naar navigatie - Strategische personeelsplanning

De wereld om ons heen is constant in beweging. Onze interne organisatie moet hierop inspelen door wendbaar en toekomstbestendig te zijn. Om de kwaliteit van de dienstverlening aan onze burgers en de opgaven en ambities waar we voor staan, nu en in de toekomst, waar te kunnen maken vindt er een continue afstemming plaats tussen de koers van de organisatie en sturing op de samenstelling van ons personeelsbestand. We maken het verschil tussen het benodigd en beschikbaar personeel in de toekomst, zowel in kwaliteit als kwantiteit, heel concreet en sturen op basis van de uitkomsten proactief op de bezetting van functies en de inzet van HR-beleid en instrumentarium. Hierdoor blijft de slagkracht van de organisatie behouden. Waar nodig investeren we gericht in opleiding en ontwikkeling waardoor kennis, continuïteit en innovatie geborgd zijn. Dit is een geheel en vormt een doorlopend en cyclisch planningsproces.

Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Openbare orde en veiligheid

Veiligheid is een belangrijk aspect in de leefomgeving in onze kernen. Diverse vormen van overlast, high impact crimes en ondermijning hebben inbreuk op het subjectieve veiligheidsgevoel van de burgers. Op de eerste plaats zetten we in op preventie en een multidisciplinaire aanpak in de interventieteams en maken we indien nodig gebruik van de diensten van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Ook zetten wij in op preventie van digitale criminaliteit door het verhogen van de weerbaarheid van inwoners.

Met de Parkstadgemeenten, politie en het openbaar ministerie werken wij regionaal samen. Ook zetten we specifiek in op de verdere intensivering van de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen onze politieregio, zoals de regio brede toepassing van de Integrale Ondermijningsbeelden, de integrale casusaanpak via de Ondermijningstafels en het operationeel maken van een Regionaal Interventie Team dat ondersteund wordt door een regionaal Informatieknooppunt en (gezamenlijke) preventie (campagnes). Ook de meervoudige aanpak van ondermijning in de Beekstraat in Schinveld krijgt- mede via de uitvoering van de regiodeal Parkstad- prioriteit.

Op het gebied van toezicht & handhaving focussen wij ons meer op projectmatig werken. Dit betekent dat in bepaalde periodes onze aandacht meer is gericht op bepaalde thema’s, zoals schoolroutes, blauwe zones en hondenpoep, in plaats van enkel fixi-meldingen.

1.2 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij staan voor een gemeente waar gemeenschap en gemeente samen optrekken en onderling verbonden zijn. Voor ons gelden de volgende uitgangspunten:

  • Beekdaelen bestaat uit 15 kernen met hun eigen identiteit; een goed instrument om maatwerk per kern te realiseren of te actualiseren is het in samenwerking met de burger opstellen van dorpsontwikkelingsplannen.
  • Wij gaan uit van korte lijnen tussen inwoners en overheid en een goede samenwerking tussen inwoners, raad, college en werkorganisatie.
  • Goede communicatie, samenwerking en feedback leiden tot een optimale dienstverlening, die digitaal is waar mogelijk en persoonlijk waar nodig.
  • Gemeente Beekdaelen is een prettige werkgever, waar mensen zich kunnen blijven ontwikkelen, ideeën worden gewaardeerd en in een goed samenspel een bijdrage aan de samenleving wordt geleverd.
  • Inzake de openbare orde en veiligheid zetten we in op het vergroten van zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid en op bestrijding en voorkómen van ondermijning.

1.3 Wat gaan we daarvoor doen?

1.3.1 Algemene ontwikkelingen programma 'Inwoners, bestuur en veiligheid'

Vernieuwing en uitvoering dienstverleningsvisie en communicatievisie

Terug naar navigatie - Vernieuwing en uitvoering dienstverleningsvisie en communicatievisie

Op basis van een herijkte dienstverleningsvisie en communicatievisie werken wij in 2024 aan de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening en de vernieuwing van onze communicatie. De weg die wij ingeslagen zijn wordt verder vervolgd. Beekdaelen maken we (nog steeds) samen: digitaal waar mogelijk en persoonlijk waar nodig. Met als speerpunten: klantgericht, dichtbij, duidelijk en transparant. Er zijn nieuwe invloeden en communicatiemiddelen waar we invulling aan gaan geven. De realisatie van de nieuwe dienstverleningsvisie en communicatievisie wordt in 2024 verder vertaald naar concrete uitvoeringsprogramma’s en projecten. Denk aan de implementatie van social media en chatten, de livegang van de persoonlijke internetpagina en trainingen voor helder en begrijpelijk schrijven. Mochten voor de implementatie extra financiële middelen nodig zijn, dan leggen wij dit met een separaat voorstel ter besluitvorming voor. 

Artificial Intelligence

Terug naar navigatie - Artificial Intelligence

Ook de overheid gebruikt steeds meer algoritmes om gegevensverwerking en menselijke handelingen in processen te automatiseren. Hierbij dienen dezelfde basisprincipes (gelijke behandeling en geen inperking van vrijheden) te worden gerespecteerd als alle andere dienstverlening door de gemeente Beekdaelen. Algoritmes moeten open en controleerbaar zijn en inwoners van Beekdaelen moeten toegang hebben tot begrijpelijke en actuele informatie over hoe algoritmes hun leven kunnen beïnvloeden. Het bijhouden van algoritmeregisters wordt een verplichting voor elke overheidsorganisatie en er komt toezicht op algoritmes. Na vaststelling van de Europese en Nederlandse wetgeving, vaststelling van het AI normenkader en uitvoering van de impactanalyse kunnen wij de gemeentelijke activiteiten en de financiële consequenties hiervan concreet vaststellen.

Digitaal werken en innovatie

Terug naar navigatie - Digitaal werken en innovatie

Exponentiële groei én adaptie van technologie door burgers en bedrijven eisen ook van ons als gemeente dat wij onze diensten goedkoop, snel, gemakkelijk, locatie- en tijdonafhankelijk aanbieden, opdat zij hun eigen zaken met de gemeente online kunnen regelen en de dienstverlening kunnen volgen; dat wij met de inzet van nieuwe technologie en slimme inzet van data nieuwe manieren van dienstverlening en burgerparticipatie mogelijk maken. Leveranciers ontwikkelen hun applicaties steeds verder door en implementeren ook vernieuwingen, deels als gevolg van wet- en regelgeving, deels door toepassing van slimme technologie zoals algoritmes, zelflerende applicaties en chatbots die o.a. ondersteuning kunnen bieden bij digitale dienstverlening of bij beleidsontwikkeling. Op het moment dat vernieuwingen substantiële financiële consequenties hebben en aanvullende middelen nodig zijn, dan leggen wij hiervoor een concreet adviesvoorstel voor.

Informatiebeveiliging en privacy

Terug naar navigatie - Informatiebeveiliging en privacy

Onze burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat onze dienstverlening op een veilige manier verloopt en dat we verantwoord omgaan met hun gegevens. Digitale veiligheid is een vereiste voor een kwalitatief goede informatievoorziening van de overheid, evenals echtheid en toegankelijkheid van informatie. Deze urgentie wordt versterkt doordat fysieke én digitale dreigingen wereldwijd een grote vlucht nemen. Ook in 2024 moeten we zeer alert blijven. Tegelijkertijd met de inzet van slimme technologie en datagedreven werken moeten we de privacy, informatieveiligheid en ethische belangen borgen. Hierbij gaan we uit van onderliggende doelstellingen, houden we rekening met de verschillende belangen en zijn we kritisch op de vraag wat verantwoord is vanuit het oogpunt van ethiek, privacy en informatieveiligheid. Informatieveiligheid, privacy en ethiek gelden voor alle gemeentelijke taken en projecten, raken alle afdelingen en kunnen grote risico’s veroorzaken. Gelet hierop investeren we doorlopend in het versterken van de alertheid en bewustzijn binnen onze organisatie, opdat we bewust omgaan met risico’s en deze tot een minimum kunnen beperken.

Invoering omgevingswet

Terug naar navigatie - Invoering omgevingswet

De Omgevingswet bundelt regels voor ruimtelijke projecten, maakt samenwerking tussen partijen gemakkelijker en biedt ruimte voor burgerparticipatie en interactie. Na herhaaldelijk uitstel wordt de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingevoerd. Technische problemen met het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de ICT-systemen zijn deels verholpen. Verdere aanpassingen en finetuning van processen en ICT-systemen zijn nog in volle gang en zullen wij ook in 2024 nog voortzetten. Hetzelfde geldt voor invoering van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) welke in fases zal geschieden. Dit laatste heeft negatieve gevolgen voor de inname van leges door gemeenten.   

1.3.2 Beleidsontwikkelingen waarvan de middelen worden gevraagd in deze begroting

Werkplekken

Terug naar navigatie - Werkplekken

De huidige werkplekken op kantoor zijn afgeschreven. Dit blijkt ook uit het aantal storingen. Hetzelfde geldt ook voor de laptops en de apparatuur in de vergaderruimten. De huidige werkplekvoorzieningen staan efficiënt (samen-)werken in de weg en zijn voor het beheer tijdrovend. Wij stellen nieuw beleid op voor de inzet van eigentijdse werkplekken. Hierbij houden we rekening met het gebruik van bestaande en nieuwe technologie, integratie van teams op de werkplek voor vergaderen en samenwerken. De werkplekken moeten voldoen aan de eisen om zonder beperkingen tijd-, plaats- en locatie-onafhankelijk te kunnen (samen-)werken. De meerkosten bedragen op termijn ruim € 164.000. Eind 2023 leggen wij het nieuwe werkplekkenbeleid voor, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de definitieve toekomstige huisvesting.

Datagedreven werken

Terug naar navigatie - Datagedreven werken

In 2021 heeft het college de startnotitie vastgesteld voor de invoering van datagedreven werken om beter grip op kosten en kwaliteit te houden, efficiency te vergroten en gerichter te kunnen adviseren. In 2022-2023 is een marktverkenning uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de hiervoor benodigde en beschikbare technologie. In 2023 is op basis van de resultaten van het marktonderzoek een pilot gestart met een datawarehouse. In de begroting is een eenmalig krediet van € 80.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van pilots en marktonderzoeken. Voor realisatie en onderhoud van de dataplatformen verwachten wij een aanvullend bedrag nodig te hebben van 142,8 duizend euro. Na afronding van deze fase evalueren wij wat de vervolgstappen zijn en welke financiële consequenties hieraan zijn verbonden.

Kinderraad

Terug naar navigatie - Kinderraad

Op dit moment wordt in samenwerking met de leerlingenraden van de basisscholen in Beekdaelen onderzocht hoe dit het best concreet kan worden ingevuld. Het initiatief kan bij de leerlingenraden en in de gemeenteraad op draagvlak rekenen. De verwachte kosten bedragen 5,0 duizend euro per jaar. Het college pakt dit samen met ondersteuning van enkele jonge politici en de griffie verder op. 

Aanschaf nieuw zaaksysteem

Terug naar navigatie - Aanschaf nieuw zaaksysteem

Nu de vaste contractperiode met de huidige leverancier is afgelopen wil de gemeente een aanbesteding starten voor de aanschaf van een nieuw zaaksysteem. Het zaaksysteem wordt door de gemeente gebruikt om alle werkprocessen die niet ondergebracht kunnen worden in taak-/team specifieke applicaties te beheren, zodat deze op een zaakgerichte en archiefwaardige wijze worden vastgelegd en behandeld.

1.4 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?

Terug naar navigatie - 1.4 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
Nr. Beleidsindicator Toelichting Gemeente Score
1. Overhead Omschrijving: De overheadkosten als percentage van de totale lasten. Beekdaelen 12,03%
Bron: eigen gegevens
2. Formatie Omschrijving: De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari 2023 per 1.000 inwoners. Beekdaelen 6,37 fte
Bron: eigen gegevens
3. Bezetting Omschrijving: De werkelijke bezetting in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari 2023 per 1.000 inwoners Beekdaelen 6,12 fte
Bron: eigen gegevens
4. Apparaatskosten Omschrijving: De kosten per inwoner van de apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) per inwoner Beekdaelen 683,86
Bron: eigen begroting
5. Externe inhuur Omschrijving: De kosten van externe inhuur uitgedrukt als percentage van de loonsom vermeerderd met de totale kosten voor externe inhuur. Deels gefinancierd uit frictie personeel en generatiepact. Beekdaelen 0,48%
Bron: eigen begroting
6. Verwijzingen Halt Omschrijving: Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. Beekdaelen: 3,0
Bron: Bureau Halt Gemeente 25-50 dzd inwoners: 8,0
Jaar: 2022
7. Jongeren met delict voor de rechter Omschrijving: Het percentage jongeren (12-23 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Beekdaelen: 1,0%
Bron: CBS- Jeugdmonitor Gemeente 25-50 dzd inwoners: 1,0%
Jaar: 2021
8. Winkeldiefstal Omschrijving: Het aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners. Beekdaelen: 7,24
Bron: CBS: Diefstallen Gemeente 25-50 dzd inwoners: 12,27
Jaar: 2022
9. Geweldsmisdrijven Omschrijving: Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Beekdaelen: 1,5
Bron: CBS- Criminaliteit Gemeente 25-50 dzd inwoners: 3,2
Jaar: 2021
10. Diefstal uit woning Omschrijving: Het aantal diefstallen uit woningen, per 10.000 inwoners. Beekdaelen: 1,67
Bron: Politie Gemeente 25-50 dzd inwoners: 2,15
Jaar: tweede kwartaal 2023
11. Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte Omschrijving: Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde, per 1.000 inwoners. Beekdaelen: 4,0
Bron: CBS- Criminaliteit Gemeente 25-50 dzd inwoners: 4,8
Jaar: 2022

1.5 Wat gaat het programma kosten?

Terug naar navigatie - 1.5 Wat gaat het programma kosten?
Inwoners, bestuur en veiligheid (bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 2027
lasten per taakveld:
0.1 bestuur -1.867 -1.867 -1.867 -1.946
0.2 burgerzaken -995 -1.008 -1.051 -1.122
0.4 overhead -9.406 -9.099 -11.056 -9.511
1.1 crisisbeheersing en brandweer -2.885 -2.881 -2.883 -2.881
1.2 openbare veiligheid -1.785 -1.760 -1.635 -1.628
totale lasten -16.939 -16.616 -18.493 -17.089
baten per taakveld:
0.2 burgerzaken 584 600 703 785
0.4 overhead 22 22 5.022 22
1.1 crisisbeheersing en brandweer 102 102 102 102
1.2 openbare veiligheid 50 50 - -
totale baten 758 774 5.827 909
Saldo van baten en lasten bestaand beleid -16.181 -15.842 -12.667 -16.180
Resultaatbestemming:
0.10 Toevoeging reserves -3 -3 -5.003 -3
0.10 Onttrekking reserves 848 683 1.966 419
Saldo resultaatbestemming 844 680 -3.038 416
Resultaat programma -15.337 -15.162 -15.704 -15.765