Toelichting op Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen
Naam WOZL
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel WOZL heeft tot doel om te voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid is staat zijn. Verder heeft de GR tot doel uitvoering geven aan de door de deelnemende gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet.
Bestuurlijk belang Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur.
Financieel belang
Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen € 3.925.000 (incl. doorbetaling rijksbijdrage WSW).
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 871.000 respectievelijk € 646.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 7.243.000 respectievelijk € 10.935.000
Ontwikkelingen De GR WOZL concentreert zich op beschut werk. De verdere afbouw van de GR WOZL is verder geconcretiseerd. In de in 2018 opgerichte GR WSP zijn diverse onderdelen van de GR WOZL geïntegreerd. Dit leidt tot een verdere concretisering van eenduidige en effectieve marktbewerking.
Naam WSP Parkstad
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Het WSP zorgt voor de eenduidige, integrale en professionele aanpak van werkgeversdienstverlening met uniformiteit en bundeling van krachten in Parkstad. Het WSP ontwikkelt gezamenlijke expertise in de werkgeversbenadering, biedt werkgeversarrangementen en zorgt voor uitstroom naar werk van cliënten WSW en participatiewet.
Bestuurlijk belang Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 226.000.
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 1.804.000 respectievelijk € 787.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022 € 2.822.000 respectievelijk € 3.366.000
Ontwikkelingen WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van het aantal Sw-medewerkers en digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod middels de CompetenSYS omgeving voor Parkstad.
Naam Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Sittard-Geleen
Betrokkenen De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Doel De gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor de professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijk geconcentreerde aansturing van alle diensten betrokken bij incident- en rampenbestrijding in de regio. De Veiligheidsregio bestaat uit de volgende onderdelen: Brandweer, GHOR, MCC, Bevolkingszorg, Burgernet en Programmabureau.
Bestuurlijk belang De Burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 2.763.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 4.977.000 respectievelijk € 4.696.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 28.811.000 respectievelijk € 26.729.000
Ontwikkelingen De VRZL is een hulpverleningsorganisatie én netwerkorganisatie in één. De organisatie is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid in de regio te organiseren. Samen met de partners op het terrein van openbare orde en veiligheid worden risico’s in kaart gebracht en voorbereidingen op maat getroffen, adviezen gegeven om onveiligheid te voorkomen, worden branden, incidenten en crises bestreden als ze zich toch voordoen, wordt ingezet om leed en schade zo veel mogelijk te beperken en verstoringen van het openbare leven zo snel mogelijk te herstellen. Het motto daarbij is: ‘Samen Veilig’. Samen met de gemeenten en de crisispartners staat er een krachtige crisisorganisatie, kan er snel hulp geboden worden en beschikt men over voldoende slagkracht.
Naam GGD Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Doel De GGD Zuid Limburg heeft als doelstelling het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 2.339.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 2.201.000 respectievelijk € 149.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 39.118.000 respectievelijk € 39.191.000
Ontwikkelingen In het regionaal gezondheidsbeleid is vastgelegd dat het onze ambitie is om de achterstand ten opzichte van de rest van het land binnen tien jaar met 25 procent in te lopen en zo daadwerkelijk een Trendbreuk te realiseren. Om de trend daadwerkelijk te kunnen breken, is een aantal fundamentele keuzes gemaakt die tot een nieuwe aanpak moeten leiden, zoals: commitment om meerjarig werk te maken van de Trendbreuk, het smeden van allianties op zowel provinciaal- als rijksoverheidsniveau en focus en massa maken. De focus wordt gelegd op de periode vanaf de kinderwens en zwangerschap tot en met de periode waarin mensen jong volwassen zijn. De Trendbreuk is breder dan de focus op deze cyclus, want op andere beleidsterreinen liggen eveneens kansen om de gezondheidsachterstand in te lopen. De GGD is een belangrijke partner in de realisatie van het gezondheidsbeleid. Verder zal in 2024 verder aandacht besteed worden aan de implementatie van IZA en Gala.
Naam ISD-Kompas
Vestigingsplaats Nuth
Betrokkenen De gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel De kerntaak is de uitvoering onder te verdelen naar de 3 beleidsproducten Werk, Inkomen en Zorg.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en twee gemeenteraadsleden. In het Dagelijks Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen : € 11.562.000 (incl. doorbetaling rijksmiddelen Participatiewet).
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 200.000 respectievelijk € 200.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 1.708.000 respectievelijk € 1.664.000
Ontwikkelingen Per 1 januari 2021 is sociale zaken van voormalig Schinnen ondergebracht bij ISD-Kompas en per 1 januari 2022 de uitkeringsgerechtigden uit het werkgebied voormalig Onderbanken (ISD-Bol).Ook in 2024 zal er gestreeft worden naar een verder vergroten van het bereik van de minimaregelingen.
Naam Omnibuzz
Vestigingsplaats Geleen
Betrokkenen Alle Limburgse gemeenten behalve de gemeente Gennep.
Doel GR Omnibuzz draagt zorg voor het individueel en collectief vervoer voor inwoners van de gemeente met een beperking in het kader van de Wmo (regiotaxi, doelgroepenvervoer).
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 828.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 1.017.000 respectievelijk € 1.011.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 5.407.000 respectievelijk € 4.690.000
Ontwikkelingen Omnibuzz is bezig met het doorontwikkelen van een klantportaal om niet alleen de klant meer gemak te verschaffen maar ook efficiënter te kunnen werken. In 2019 is het vervoer nieuw aanbesteed voor een periode van acht jaar hetgeen vervoerders en medewerkers meer zekerheid verschaft. De nasleep van de COVID-19 pandemie is nog duidelijkmerbaar in de dienstverlening van Omnibuzz. De verschillen in de vervoersvolume per gemeente zijn toegenomen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk begrotingen strak op te stellen. Daarnaast zijn mede als gevolg van de pandemie en de terugval in het vervoer veel chauffeurs vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien vinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs.
Naam RUD Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen De 16 gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg.
Doel GR RUD behartigt de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening en het toezicht op de handhaving van het omgevingsrecht.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de provincie door een gedeputeerde.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 707.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 619.000 respectievelijk € 609.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 2.025.000 respectievelijk € 2.025.000
Ontwikkelingen Net als voorgaande jaren ligt in 2024 de focus van de organisatie op de uitvoering van de taken rondom vergunningverlening, toezicht, handhaving, klachtenafhandeling, advisering en de specialistische taken rondom omgevingsveiligheid, bodem, geluid, lucht, asbest, energie, vuurwerk en juridische advisering. De Omgevingsdienst RUD-Zuid-Limburg wil het effect van haar inzet zo groot mogelijk maken en tegelijkertijd zo efficient mogelijk de taken voor haar deelnemers uitvoeren. Ontwikkelmogelijkheden zijn er op het gebied van programmeren, de financieringsmethodiek, het professionaliseren van het informatie- en datamanagement en doorontwikkeling van business control.
Naam BsGW
Vestigingsplaats Roermond
Betrokkenen De gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert, het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas.
Doel De BsGW is een samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BsGW staat, net als alle andere belastingorganen, voor wat betreft de uitvoering van de WOZ onder toezicht van de (landelijke) Waarderingskamer.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de waterschappen door een DB-lid.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 621.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 1.203.000 respectievelijk € 1.203.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 1.143.000 respectievelijk € 857.000
Ontwikkelingen De BsGW focust zich met een ondernemings- en ontwikkelplan op het toekomstbestendig maken van de organisatie door deze anders in te richten en het personeel optimaal in te zetten.
Vanaf 1 januari 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte (in m2). Voorheen gebruikte de BsGW de bruto inhoud (in m3) om woningen te waarderen.
Naam Het Gegevenshuis
Vestigingsplaats Landgraaf
Betrokkenen De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen,Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.
Doel GR Het Gegevenshuis heeft tot doel het opzetten en het beheren van object- en ruimte gerelateerde (basis-) registraties en geometrie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregistraties, daarmee samenhangend beeldmateriaal en Raadpleegsysteem.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 493.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 176.000 respectievelijk € 169.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 1.061.000 respectievelijk € 1.061.000
Ontwikkelingen Per 1 januari 2023 is de gemeente Gulpen-Wittem toegetreden tot de GR. In 2024 zullen verdere stappen worden gezet richting samenhangende objectenregistratie via het regieportaal samen met BsGW en zal actief worden deelgenomen aan activiteiten en programma’s van het BAM van de VNG.
Naam Reinigingsdiensten Rd4
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Het uitvoeren van alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen (basispakket) en het uitvoeren van alle overige dienstverlening zoals bijvoorbeeld straatreiniging, gladheidbestrijding etc. (pluspakket).
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 3.008.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 2.807.000 respectievelijk € 3.236.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 42.868.000 respectievelijk € 47.033.000
Ontwikkelingen In de begroting 2024 wordt voorgesorteerd op een circulaire en duurzame economie waarbij de dienstverlening aan de burger en samenwerking in de keten voorop staan. Forse kostenstijgingen (energie, rente, salarissen, verwerkingskosten en brandstoffen) als ook kosten voor uitbreidingen van de dienstverlening en investeringen in voorzieningen.
Naam Stadsregio Parkstad Limburg
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Op basis van de regionale agenda een structuurversterkende bijdrage leveren aan de evenwichtige ontwikkelingen van het samenwerkingsverband.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de WGR Stadsregio Parkstad Limburg bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur beide gevormd door de Burgemeesters van de samenwerkende gemeenten. Binnen de GR zijn bestuurscommissies gevormd door de leden van de Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 475.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 5.933.000 respectievelijk € 5.953.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 56.709.000 respectievelijk € 56.412.000
Ontwikkelingen Doorontwikkeling van de Strategische Agenda 2021-2030.
In het april en september 2022 is de Strategische Agenda besproken in een bijeenkomsten met de Brede Maatschappelijke Coalitie. Er is veel draagvlak voor de Strategische Agenda, die als onderlegger heeft gefungeerd voor de aanvraag van de nieuwe Regio Deal.
Naam Parkstad -IT (PIT)
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Beekdaelen en brandweer Zuid-Limburg.
Doel Parkstad IT behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze organisaties op IT-gebied.
Bestuurlijk belang Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Heerlen.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 914.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 327.000 respectievelijk € 93.000.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 0 respectievelijk € 0
Ontwikkelingen Vanuit de DVO en de beheerorganisatie inzake automatisering wordt gekoerst op een bredere samenwerking op het gebied van shared services (SSC ZL).
Naam Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad voor opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen
Doel Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad is verantwoordelijk voor de opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015.
Bestuurlijk belang Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Heerlen.
Financieel belang Bijdrage 2024: nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 0 respectievelijk € 0
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 0 respectievelijk € 0
Ontwikkelingen Begin 2018 is Parkstad breed de toekomstvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen vastgesteld. In 2019 is gestart met de eerste uitvoeringsagenda als voorbereiding op de verdere decentralisatie opvang en beschermd wonen. Uitgangspunt hierbij is dat elke gemeente verantwoordelijk is en de financiële middelen ontvangt voor het beschermd wonen en maatschappelijke opvang van haar inwoners en dat deze zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving moet worden geleverd. Dit betekent dat de centrumgemeente constructie wordt herzien en dat er nieuwe afspraken over financiering en verantwoordelijkheden worden gemaakt. Deze verdere decentralisatie door het Rijk zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden m.i.v. 2024.
Naam Centrumregeling inkoop Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen Alle Zuid-Limburgse gemeenten
Doel Naar aanleiding van de drie decentralisaties verzorgt de gemeente Maastricht voor de 16 Zuid-Limburgse gemeenten de inkoop van de gespecialiseerde jeugdzorg. Tevens neemt Maastricht het contractbeheer en de monitoring van de contractafspraken voor haar rekening. De deelnemende gemeenten behouden hun eigen bestuurlijke structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, gericht op een goede dienstverlening aan de eigen bevolking en ruimte voor het behoud van eigen identiteit in de uitvoering van de jeugdzorgtaken.
Bestuurlijk belang Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Maastricht. Jaarlijks vindt er een bestuurlijk overleg plaats.
Financieel belang Bijdrage 2024: € 214.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 0 respectievelijk € 0
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 0 respectievelijk € 0
Ontwikkelingen De gemeente Maastricht is bezig met een kwaliteitsslag met betrekking tot de dienstverlening aan de gemeenten.
Naam Financiering Anti Discriminatievoorziening Limburg
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen Alle Limburgse gemeenten waarbij de gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente voor de Zuid-Limburgse gemeenten en Roermond voor de Noord- en Midden Limburgse gemeenten.
Doel Het bieden van toegang tot een antidiscriminatie-voorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijk belang De centrumgemeenten dragen zorg voor de (tussentijdse) rapportages en doen jaarlijks verslag van de in het vorige jaar geregistreerde klachten.
Financieel belang Bijdrage 2024: € 20.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 0 respectievelijk € 0
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 0 respectievelijk € 0
Ontwikkelingen Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.
Naam Euregio Rhein-Maas-Nord
Vestigingsplaats Mönchengladbach
Betrokkenen Nederlandse deel van de euregio: gemeenten Beekdaelen, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Sittard-Geleen, Venlo, Venray en MKB-Limburg. Duitse deel van de euregio: Landeshauptstadt Düsseldorf, de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Schwalmtal, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, Selfkant, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Kreis Heinsberg, de Industrie- en Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- en Handelskammer zu Duisburg.
Doel Het verbinden van belangrijke ontwikkelingen in de Euregio, op het gebied van recreatie en toerisme, economie en arbeidsmarkt, energietransitie, veiligheid en cultuur als verbinder tussen inwoners.
Bestuurlijk belang Verbeteren euregionale samenwerking vanuit 360 graden visie van Beekdaelen. Samenwerken met de directe buren aan de andere kant van de grens. Mogelijkheden benutten om Europese fondsen aan te spreken. Versterken netwerkpositie gemeentebestuur Beekdaelen
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 9.000 .
Eigen vermogen € 378.000 respectievelijk nog niet bekend
(begin – eind 2022)
Vreemd vermogen € 572.000 respectievelijk nog niet bekend
(begin – eind 2022)
Ontwikkelingen De 2 belangrijkste speerpunten voor 2024 zijn: digitalisering en duurzame ontwikkeling, waarvan mobiliteit een onderdeel is.
Naam Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Bij het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is sprake van een 4-tal hoofdtaken: 1. Bevorderen van samenwerking tussen de gemeenten en partners in de justitiële, bestuurlijke en zorgdomein om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen of systemen, mits daarbij sprake is van complexe casuístiek. 2.Bijdragen aan de veiligheid(-sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid. Hierbij gaat het om het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg. 3. Het vervullen namens de deelnemers gezamenlijk of als afzonderlijke deelnemer van (specialistische) uitvoerings- en ondersteuningstaken. 4. Het inbrengen en delen van de kennis en expertise bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters en één wethouder per deelnemende gemeente. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 475.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) nihil respectievelijk nihil
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) nihil respectievelijk nihil
Ontwikkelingen Het jaar 2024 zal in het teken staan van de de start van de nieuwe GR.
Er is een jaarplan opgesteld door de 3 Zuid Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen. Naast het volgen van de landelijke meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen en daar ook voor zover mogelijk ook inzet op te plegen. Ook is er een Parkstadagenda voor 2024. Bij de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur zal aan het jaarplan en Parkstadagenda een formele status worden toegekend

Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Vennootschappen en coöperaties
Naam N.V. Bank Nederlandse Gemeente (BNG)
Vestigingsplaats Den Haag
Betrokkenen Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemRaadschap.
Doel BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamd dividend over 2024 is € 68.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 5.062 mln. respectievelijk € 4,600 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 143.995 mln. respectievelijk € 107.500 mln.
Ontwikkelingen Continuïteit.
Naam Enexis Holding NV
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamd dividend over 2024 is € 288.000
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 4.241 mln. respectievelijk € 5.441 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 5.154 mln. respectievelijk € 4.907 mln.
Ontwikkelingen Enexis werkt samen met provincies en gemeenten op het gebied van duurzaamheid hetgeen resulteert in een aantal gezamenlijke projecten. Enexis gaat een afweging leidraad opzetten die gemeenten kan ondersteunen in hun regierol in de wijkgerichte aanpak om aardgas te vervangen voor andere energiebronnen. Enexis ziet het duurzaam gebruik van de bestaande netwerken als een efficiënt middel om de energietransitie te versnellen.
In de AVA van 2022 is het nieuwe strategisch plan vastgesteld. Daarin wordt gekozen voor focus op kerntaken met drie hoofddoelen:
1. Wij sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes
Mede richting geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe.
2. Wij bieden iedereen altijd toegang tot energie
Voor iedereen een toegankelijke, veilige energie-infrastructuur met behoud van een hoge leveringszekerheid en tegen de laagst mogelijk kosten.
3. Klanten weten wat ze aan ons hebben
Transparante, betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan klanten en marktpartijen.
Deze missie komt voort uit maatschappelijke ontwikkelingen die een materiële impact op Enexis hebben: klimaatverandering & energietransitie; participatie en vertrouwen in instituties (burgers willen meer invloed op hun directe leefomgeving); digitale transformaties
Naam CSV Amsterdam B.V.
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 312.000 respectievelijk € 210.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 23.000 respectievelijk € 13.000
Ontwikkelingen CSV zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie
Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhoudersommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting.
In februari 2021 heeft CSV bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is CSV in gesprek met de Belastingdienst over het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een eventuele gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie van CSV de procedure al dan niet worden voortgezet.
Na afwikkeling van deze bezwaar- en eventuele gerechtelijke procedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure (bijvoorbeeld door een mogelijk compromis tussen de Belastingdienst en CSV of een besluit van de Aandeelhouderscommissie de procedure niet verder voort te zetten) zal CSV kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Naam Publiekbelang Electriciteitsproductie B.V.
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 1,5 mln. respectievelijk € 1,5 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 7.000 respectievelijk € 10.000
Ontwikkelingen Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen met betrekking tot het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009 nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan of deze contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden.
Het doel is dat de vennootschap in 2023 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Naam RWM NV
Vestigingsplaats Sittard-Geleen
Betrokkenen De gemeenten Beek, Stein, Sittard-Geleen en Beekdaelen.
Doel Inzameling, verwerking, transporteren, en vermarkten van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en de gladheidbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder aangesloten gemeente.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 6.109.000 respectievelijk € 5.326.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 3.901.000 respectievelijk € 5.952.000
Ontwikkelingen Duurzaamheid,kwaliteit,dienstverlenend en flexibiliteit zijn de belangrijkste pijlers.
Naam Rd4 NV
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Rd4 NV zorgt voor de inzameling en verwerking van bedrijfsmatige afvalstromen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 1.212.000 respectievelijk € 1.364.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 10.214.000 respectievelijk € 14.316.000
Ontwikkelingen De circulaire gedachte gaat steeds meer leven bij bedrijven. Dit betekent een verschuiving van restafvalinzameling naar grondstoffen. De portfolio zal Rd4 hierop moeten blijven aanpassen.
Naam WML NV
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen Limburgse gemeenten en Provincie Limburg.
Doel De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater van topkwaliteit aan inwoners, bedrijven en (overheids-) instellingen in Limburg tegen een aanvaardbaar en stabiel drinkwater-tarief.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 195 mln. respectievelijk € 201 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 398 mln. respectievelijk € 390 mln.
Ontwikkelingen Geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.
Naam Nazorg Limburg B.V.
Vestigingsplaats Maastricht Airport
Betrokkenen Limburgse gemeenten.
Doel ‘Eeuwigdurende’ nazorg van voormalige stortplaatsen in Limburg. Nazorg is het onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van de (milieu-beschermende) voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Doel is het voorkomen van negatieve effecten van de locatie naar de omgeving (bodem, lucht en water).
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 8.744.000 respectievelijk € 6.381.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 32.285.000 respectievelijk € 32.569.000.
Ontwikkelingen Nazorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe activiteiten het beleid van de overheid moeten ondersteunen.
Naam IBA-Parkstad B.V.
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen, Provincie Limburg, semi-publieke en private partijen.
Doel Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2022) € 1.595.000 respectievelijk € 449.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 14.136.000 respectievelijk € 12.140.000
Ontwikkelingen In 2022 heeft de expo plaats gevonden.
Naam WoonWijzerWinkel Zuid Limburg B.V.
Vestigingsplaats Kerkrade
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen,
Doel Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het geraamde dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2022) - € 228.000 resp. - € 289.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2022) € 920.000 resp. € 1.048.000
Ontwikkelingen WoonWijzerWinkel Zuid Limburg BV is eind 2019 opgericht. De vennootschap geeft advies over het verbeteren van wooncomfort, besparen op de energierekening of slim investeren in de woning. Wat zijn de juiste oplossingen en waar kan men het beste mee beginnen?