Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2024
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2024
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Welkom
    1. Blz. 5 Inleiding
     1. Blz. 6 Woord vooraf
    2. Blz. 7 Kerngegevens
     1. Blz. 8 Kerngegevens per 1 januari 2024
    3. Blz. 9 Leeswijzer
     1. Blz. 10 Leeswijzer
   2. Blz. 11 Begrotingsresultaat en vermogen
    1. Blz. 12 Inleiding
     1. Blz. 13 Begrotingsresultaat en vermogen
    2. Blz. 14 Begrotingsresultaat 2024-2027
     1. Blz. 15 Inleiding
     2. Blz. 16 Stap 1: terug naar een gezuiverde basis voor de begroting
     3. Blz. 17 Stap 2: bijstelling lopende begroting
    3. Blz. 18 Beleidsontwikkelingen via apart raadsvoorstel
     1. Blz. 19 Beleidsontwikkeling via apart raadsvoorstel
    4. Blz. 20 Mogelijke oplossingsrichtingen
     1. Blz. 21 Mogelijke oplossingsrichtingen
    5. Blz. 22 Reëel en structureel evenwicht
     1. Blz. 23 Berekening
    6. Blz. 24 Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 25 Inleiding
     2. Blz. 26 Algemene reserve
     3. Blz. 27 Bestemmingsreserves
     4. Blz. 28 Voorzieningen
   3. Blz. 29 Programma 1 | Inwoners, bestuur en veiligheid
    1. Blz. 30 1.1 Inleiding
     1. Blz. 31 Anders besturen
     2. Blz. 32 Burgerparticipatie
     3. Blz. 33 Dienstverlening en communicatie
     4. Blz. 34 Strategische personeelsplanning
     5. Blz. 35 Openbare orde en veiligheid
    2. Blz. 36 1.2 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 37 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 38 1.3 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 39 1.3.1 Algemene ontwikkelingen programma 'Inwoners, bestuur en veiligheid'
      1. Blz. 40 Vernieuwing en uitvoering dienstverleningsvisie en communicatievisie
      2. Blz. 41 Artificial Intelligence
      3. Blz. 42 Digitaal werken en innovatie
      4. Blz. 43 Informatiebeveiliging en privacy
      5. Blz. 44 Invoering omgevingswet
     2. Blz. 45 1.3.2 Beleidsontwikkelingen waarvan de middelen worden gevraagd in deze begroting
      1. Blz. 46 Werkplekken
      2. Blz. 47 Datagedreven werken
      3. Blz. 48 Kinderraad
      4. Blz. 49 Aanschaf nieuw zaaksysteem
    4. Blz. 50 1.4 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    5. Blz. 51 1.5 Wat gaat het programma kosten?
   4. Blz. 52 Programma 2 | Sociale leefomgeving
    1. Blz. 53 2.1 Inleiding
     1. Blz. 54 Gezond Beekdaelen
     2. Blz. 55 Decentrale taken: participatie - jeugd - Wmo
     3. Blz. 56 Vitale kernen: onderwijs - cultuur - sport - verenigingen
     4. Blz. 57 Nieuwkomers: inburgering - vluchtelingen - statushouders
     5. Blz. 58 Centrumplan Nuth
     6. Blz. 59 Masterplan Nuth
     7. Blz. 60 Gemeenschapshuis Sweikhuizen
     8. Blz. 61 Masterplan Schinveld 2.0
    2. Blz. 62 2.2 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 63 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 64 2.3 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 65 2.3.1 Algemene ontwikkelingen programma 'Sociale leefomgeving'
      1. Blz. 66 Accommodatiebeleid
      2. Blz. 67 Onderwijshuisvesting Puth en Nuth
     2. Blz. 68 2.3.2 Beleidsontwikkelingen waarvan de middelen worden gevraagd in deze begroting
      1. Blz. 69 Beschermd wonen/ Skaeve Huse
     3. Blz. 70 2.3.3 Beleidsontwikkelingen waarvan de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel
      1. Blz. 71 Onderwijshuisvesting school middengebied
      2. Blz. 72 Uitrol pilot straatcoaches
    4. Blz. 73 2.4 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    5. Blz. 74 2.5 Wat gaat het programma kosten?
   5. Blz. 75 Programma 3 | Fysieke leefomgeving
    1. Blz. 76 3.1 Inleiding
     1. Blz. 77 Wonen en herstructurering
     2. Blz. 78 Buitengebied en groenbeleid - natuur en landschap
     3. Blz. 79 Ruimte en mobiliteit
     4. Blz. 80 Duurzaamheid
     5. Blz. 81 Klimaatadaptatie en circulaire economie
     6. Blz. 82 Economie en toerisme
    2. Blz. 83 3.2 Wat willen we bereiken
     1. Blz. 84 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 85 3.3 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 86 3.3.1 Algemene ontwikkelingen programma 'Fysieke leefomgeving'
      1. Blz. 87 Energieopwekking Beekdaelen beleid
      2. Blz. 88 Warmtetransitie
      3. Blz. 89 Implementatie en onderhoud wet BasisRegistratie Ondergrond (BRO)
      4. Blz. 90 Beekdaelen B(l)oeit, pilot geveltuinen
      5. Blz. 91 RWM
     2. Blz. 92 3.3.2 Beleidsontwikkelingen waarvan de middelen worden gevraagd in deze begroting
      1. Blz. 93 Geluidskaarten
      2. Blz. 94 Uitvoeren boomveiligheidscontrole
      3. Blz. 95 Groot onderhoud beplanting
      4. Blz. 96 Aanbesteding beheer bomen en groen sportvelden
      5. Blz. 97 Vertaling Nationaal Programma Landelijk Gebied naar het Limburgs programma landelijk gebied
     3. Blz. 98 3.3.3 Beleidsontwikkelingen waarvan de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel
      1. Blz. 99 Rehabilitaties wegen
      2. Blz. 100 Meerjarig onderhoud culturele kunstwerken
      3. Blz. 101 Cofinanciering centrumplan Schimmert
      4. Blz. 102 Meerjarig onderhoudsplan gebouwen
      5. Blz. 103 Meerjarig onderhoudsplan gebouwen duurzaamheid
      6. Blz. 104 Uitbreiding standplaatsen woonwagens
      7. Blz. 105 Renovatie verduurzaming Bloemenbuurt Schinveld
    4. Blz. 106 3.4 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    5. Blz. 107 3.5 Wat gaat het programma kosten?
   6. Blz. 108 Programma 4 | Bestuurlijke samenwerking en financiën
    1. Blz. 109 4.1 Inleiding
     1. Blz. 110 Samenwerken binnen en buiten de grenzen
    2. Blz. 111 4.2 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 112 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 113 4.3 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 114 4.3.1 Algemene ontwikkelingen programma 'Bestuurlijke samenwerking en financiën'
      1. Blz. 115 (EU)Regionale opgaven en samenwerking
      2. Blz. 116 Nationaal Programma aanpak Landelijk gebied/ Limburg Programma aanpak Landelijk gebied
      3. Blz. 117 Heffingsgrondslag rioleringen
      4. Blz. 118 Aanpassing financiële verordening
      5. Blz. 119 Wijziging financieringssystematiek algemene uitkering gemeentefonds
    4. Blz. 120 4.4 Welke beleidsindicatoren zijn van toepassing?
    5. Blz. 121 4.5 Wat gaat het programma kosten?
   7. Blz. 122 (Verplichte) paragrafen
    1. Blz. 123 Inleiding paragrafen
     1. Blz. 124 Intro
    2. Blz. 125 Lokale heffingen
     1. Blz. 126 Inleiding
     2. Blz. 127 Overzicht van de lokale belastingen
     3. Blz. 128 Opbouw lokale belastingen en heffingen
     4. Blz. 129 Ontwikkeling van lokale lasten
     5. Blz. 130 Onroerendezaakbelastingen (OZB)
     6. Blz. 131 Afvalstoffenheffing
     7. Blz. 132 Rioolheffing
     8. Blz. 133 Toeristenbelasting
     9. Blz. 134 Leges
     10. Blz. 135 Kwijtscheldingsbeleid
     11. Blz. 136 Lijkbezorgingsrechten
    3. Blz. 137 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 138 Inleiding
     2. Blz. 139 Risico's
     3. Blz. 140 Risicomanagement
     4. Blz. 141 Kengetallen
    4. Blz. 142 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 143 Inleiding
     2. Blz. 144 Samenvatting
     3. Blz. 145 Wegen
     4. Blz. 146 Civieltechnische kunstwerken
     5. Blz. 147 Riolering
     6. Blz. 148 Openbaar groen
     7. Blz. 149 Openbare verlichting
     8. Blz. 150 Gemeentelijke gebouwen
    5. Blz. 151 Financiering
     1. Blz. 152 Inleiding
     2. Blz. 153 Risicobeheer
     3. Blz. 154 Gemeentefinanciering
     4. Blz. 155 EMU-saldo
    6. Blz. 156 Verbonden partijen
     1. Blz. 157 Inleiding
     2. Blz. 158 Wat zijn verbonden partijen
     3. Blz. 159 Waarom samenwerkingsverbanden
     4. Blz. 160 Grip op verbonden partijen
     5. Blz. 161 Overzicht van verbonden partijen
     6. Blz. 162 Detailinformatie per verbonden partij
    7. Blz. 163 Grondbeleid
     1. Blz. 164 Inleiding
     2. Blz. 165 Korte beschouwing actuele stand van zaken grondexploitaties
     3. Blz. 166 Niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG)
    8. Blz. 167 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 168 Inleiding
     2. Blz. 169 Personeel en organisatie
     3. Blz. 170 Informatisering en automatisering
     4. Blz. 171 Planning en control
     5. Blz. 172 Procesbeheersing
     6. Blz. 173 Rechtmatigheidsverantwoording
     7. Blz. 174 Informatiebeveiliging
     8. Blz. 175 Gegevensbescherming
     9. Blz. 176 Communicatie
    9. Blz. 177 Duurzaamheid
     1. Blz. 178 Inleiding
     2. Blz. 179 De Beekdaeler staat centraal
     3. Blz. 180 Energietransitie
     4. Blz. 181 Klimaatadaptatie
     5. Blz. 182 Circulaire economie
     6. Blz. 183 Aankoop gronden Jabeek/ Süsterseel
     7. Blz. 184 Regionaal Energiebedrijf in Parkstadverband
  3. Blz. 185 Bijlagen
   1. Blz. 186 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 187 Overzicht baten en lasten
   2. Blz. 188 Begroting per taakveld
    1. Blz. 189 Overzicht per taakveld
   3. Blz. 190 Overzicht baten en lasten cf. BBV
    1. Blz. 191 Overzicht
   4. Blz. 192 Specificatie algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire 2023)
    1. Blz. 193 Opgave berekening
   5. Blz. 194 Toelichting op Verbonden Partijen
    1. Blz. 195 Gemeenschappelijke regelingen
    2. Blz. 196 Vennootschappen en coöperaties
   6. Blz. 197 Overzicht van incidentele baten en lasten
    1. Blz. 198 Incidentele baten en lasten
    2. Blz. 199 toelichting
   7. Blz. 200 Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel
    1. Blz. 201 Overzicht 2024 en 2025
    2. Blz. 202 Overzicht 2026 en 2027
   8. Blz. 203 Overzicht investeringen economisch en maatschappelijk nut
    1. Blz. 204 Overzicht investeringen economisch en maatschappelijk nut
   9. Blz. 205 Overzicht reserves en voorzieningen
    1. Blz. 206 Verloop algemene reserve 2024 en 2025
    2. Blz. 207 Verloop algemene reserve 2026 en 2027
    3. Blz. 208 Verloop bestemmingsreserves 2024 en 2025
    4. Blz. 209 Verloop bestemmingsreserves 2026 en 2027
    5. Blz. 210 Verloop voorzieningen 2024 en 2025
    6. Blz. 211 Verloop voorzieningen 2026 en 2027
   10. Blz. 212 Rente-overzicht
    1. Blz. 213 Renteschema
   11. Blz. 214 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
    1. Blz. 215 Overzicht
   12. Blz. 216 Meerjaren investeringsplan
    1. Blz. 217 Meerjaren investeringsplan
  4. Overzicht
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap