Rente-overzicht

Renteschema

Terug naar navigatie - Renteschema
Voor 2024 is het omslagpercentage 0,43%. Bij een omslagpercentage kleiner dan 0,5% wordt geen rente doorberekend.
Voor de jaren 2025 tot met 2027 bedraagt het omslagpercentage repectievelijk 1,1%, 1,6% en 1,6%.
De gemeente hanteert voor rioleringen een vast percentage van 3,5%. Dit rentepercentage vloeit voort
uit het WRP.
Renteschema (bedragen x € 1.000) 2024
a. Externe rentelasten kort en lang € 946,68
b. Externe rentebaten € 200,39 -/-
Saldo externe rentelasten en rentebaten € 746,29
c. 1. Rente grondexploitatie € - -/-
2. Projectfinanciering € - -/-
3. Doorverstrekte leningen € 29,83 +/+
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente* € 29,83
d. 1. Rente eigen vermogen € - +/+
2. Rente voorzieningen € - +/+
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente* € -
e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) € - -/-
€ -
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury € 776,11
* Totaal aan de taakvelden toe te rekenen rente € 776,11
-/- Reeds toegerekende rente met specifiek % € 297,91
Toe te rekenen aan overige activa € 478,20